• Tartalom

3/2019. (II. 27.) IM rendelet

3/2019. (II. 27.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

2019.03.08.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
a 4. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában,
az 5. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § l) pontjában,
a 6. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § j) pontjában,
a 24. §, a 27. §, a 29. §, a 31. §, a 32. §, valamint az 1–34. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) Az informatikai rendszert kell használni

a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazókörök kezeléséhez,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

d) a központi névjegyzék továbbvezetéséhez,

e) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

f) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez,

g) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

h) a szavazóköri névjegyzékből történő – a Ve. 153. §-a szerinti – adatszolgáltatás elkészítéséhez,

i) a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,

j) a jelölő szervezetek, a listák és a jelöltek adatainak, a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,

k) az ajánlóívek előkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

l) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

m) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

n) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók jegyzéke, továbbá a szavazóköri jegyzőkönyv és a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

o) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,

p) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

q) a levélben szavazás azonosító nyilatkozatainak ellenőrzéséhez,

r) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

s) a választási eredmény megállapításának támogatásához,

t) a bírságokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához,

u) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő – a Ve. 2. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

3. § A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a hatáskörébe tartozó, a Ve. 293. § (1) bekezdése és 342. §-a szerinti szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai eszközök és alkalmazások igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai

4. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a levélben szavazók névjegyzékében, a külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a szavazóköri névjegyzék zárásakor összesen,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,

d) a Ve. 279–281. §-a szerint határidőben beérkezett szavazási iratok száma, a Ve. 291. §-a szerint érvényes szavazási iratok száma,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma listánként,

h) a megszerzett mandátumok száma listánként, valamint

i) a mandátumot szerzett jelöltek neve.

5. A szavazatszámláló bizottság feladatainak külön helyiségben történő ellátása

5. § A Ve. 78. §-a alapján kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatait ugyanazon épületen belül egyidejűleg több, külön helyiségben végzi, ha a szavazás folyamatos lebonyolítása és legkésőbb 19.30 órára történő lezárása csak így biztosítható, és

a) helyiségenként legalább három választott szavazatszámláló bizottsági tag és egy jegyzőkönyvvezető folyamatos jelenléte, valamint

b) a mozgóurna vagy mozgóurnák kiviteléhez szükséges számú további szavazatszámláló bizottsági tagok rendelkezésre állása

biztosított.

6. A kormányhivatalok feladatai

6. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) a választási feladatok ellátása érdekében a területi választási iroda, illetve a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban együtt: TVI), az országgyűlési egyéni választókerületi iroda (a továbbiakban: OEVI), valamint a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a) a megfelelő számú, a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk, valamint

b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási

feladatok támogatása.

(3) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – rendelkezésre bocsátja

a) a járási és fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát,

b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak különösen a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési feladataira terjedhetnek ki.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

(6) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

7. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

8. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

c) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

d) szükség esetén előkészíti a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását, az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogukat, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

e) fogadja az SZSZB megbízott tagjának bejelentését, az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

f) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

h) az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

k) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a választás kitűzése és a szavazást megelőző 67. nap között benyújtott, szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a szavazást megelőző 67. napot követően bírálja el; a kérelmet úgy kell tekinteni, mintha azt a szavazást megelőző 66. napon nyújtották volna be,

n) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,

o) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

p) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

(2) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszer útján tájékoztatja az NVI-t.

(3) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: Vnyr.) 1. melléklet 1. pontjában meghatározott településen működő HVI

a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot a HVI-től átvevő választópolgárok jegyzékét, valamint

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, legalább a választópolgár nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvételnek a jegyzéken történő igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

9. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) a szavazás befejezéséről telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,

f) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

g) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint – telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

h) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá

i) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően, a szavazás napján 12.00 óráig beérkező mozgóurna iránti igényeket,

b) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

ba) a napközbeni részvételi adatokat,

bb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

bc) a szavazás lezárásának időpontját,

bd) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait,

c) a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében, ha a b) pont szerinti feladat ellátása során adathiányt tapasztal a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,

d) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyvet, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

e) a szavazóköri jegyzőkönyvet jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv SZSZB általi javítását követően szükség esetén gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén – saját hatáskörben – gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

(3) A Vnyr. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott településen működő HVI ellátja a 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat.

9. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

10. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának megtekinthetőségét,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányát a TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja az OEVI-hez, a fővárosi kerületi HVI a Fővárosi Választási Irodához,

d) a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. Fejezet

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

11. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

b) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,

e) a külképviselet épületében a szavazást megelőző tizenötödik naptól

ea) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben – annak folyamatos felügyelete mellett – külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására,

eb) a postai úton a KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az ea) pont szerinti urnába helyezi, és erről külön – a postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – jegyzőkönyvet vesz fel,

ec) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja az aznap az urnába helyezett válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

ed) az aznap az urnába helyezett borítékok számát jelenti az NVI-nek,

f) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

g) kinyomtatja a külképviseleti névjegyzéket,

h) kinyomtatja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

i) a külképviseleti névjegyzék kinyomtatásáról és hitelesítéséről, valamint a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv kinyomtatásáról tájékoztatja az NVI-t, valamint

j) gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott külképviseleti névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti.

(3) A Vnyr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI

a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot a külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, valamint

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, legalább a választópolgár nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvételnek a jegyzéken történő igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

12. § (1) A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a szavazás megkezdéséről és lezárásáról tájékoztatja az NVI-t,

b) ellátja a 11. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokat,

c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

d) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

e) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyv adatait továbbítja az NVI-hez,

f) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

g) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv adatait haladéktalanul továbbítja az NVI-hez,

h) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, valamint

i) a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást azonnal továbbítja az NVI-hez.

(2) A Vnyr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI ellátja a 11. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat.

12. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

13. § A KÜVI

a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát, továbbá

c) a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat megsemmisíti.

IV. Fejezet

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

14. § Az OEVI – a 8. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot az OEVI-től átvevő választópolgárok jegyzékét,

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, legalább a választópolgár nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvételnek a jegyzéken történő igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak,

c) gondoskodik az informatikai rendszer működését akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napján

15. § Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellátja a 14. § b) pontjában meghatározott feladatokat,

b) a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében

ba) 6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,

bb) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,

bc) a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,

c) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

15. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

16. § A nem fővárosi OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

b) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, és eltérés esetén

ba) a HVI útján gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról, vagy

bb) ha a jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag hibás, arról a HVI vezetője útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) a b) pont szerinti ellenőrzés megtörténtének tényét rögzíti az informatikai rendszerben,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja a TVI-hez,

e) a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot az NVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja az NVI-hez.

V. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

17. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

18. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) nyilvánosságra hozza a területi választási bizottság tagjainak, valamint a TVI vezetőjének nevét, továbbá a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

b) a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

c) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatási terv alapján történő képzését,

d) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,

e) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását, valamint

f) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet.

17. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

19. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, továbbá a zavarokról, vészhelyzetekről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

18. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

20. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, és azokat az NVI elnökének rendelkezése szerint továbbítja az NVI-hez.

VI. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

21. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,

b) gondoskodik a KÜVI-k, a TVI-k és az OEVI-k vezetőinek oktatásáról,

c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék, továbbá a Vnyr. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott településen működő HVI, illetve KÜVI részére a szavazási levélcsomagot a HVI-től, illetve a KÜVI-től átvevő választópolgárok jegyzékének elérését,

d) a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok számára megküldi az értesítőt,

e) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

f) átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

g) gondoskodik az ajánlóívek előállításáról, és – átadás-átvételi jegyzőkönyvvel – átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

h) átveszi az ajánlóíveket, a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

i) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB), ha a jelölő szervezet nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

j) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ja) az ajánlóív eredeti-e,

jb) az ajánlóíven a gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

jc) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – megegyeznek-e a központi névjegyzékben szereplő adataival,

jd) létezik-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – választópolgár az adott személyi azonosítóval, illetve magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély számával,

je) egyeznek-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

jf) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az Európai Parlament tagjainak választásán,

jg) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát többször,

k) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,

l) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a jelölő szervezet, a lista és a jelölt nyilvántartásba vételének állapotát az informatikai rendszerben rögzíti,

m) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

n) a Ve. 153–154. §-a szerint, bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja a jelölő szervezetnek,

o) az n) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,

p) előkészíti a listák sorrendjének sorsolását,

q) elvégzi a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,

r) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,

s) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

t) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése és 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,

u) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak, valamint a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők eskü-, illetve fogadalomtételéről,

v) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

w) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a választási irodák vezetőinek nevét és a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

x) a választások hivatalos honlapján közzéteszi az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

y) a jelöltek választójogát folyamatosan ellenőrzi, a jelölt passzív választójogának megszűnéséről tájékoztatja az NVB-t, továbbá

z) legkorábban a szavazást megelőző hatodik napon megkezdi a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzését.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit, valamint

b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

20. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

22. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) gondoskodik a választási információs rendszer működtetéséről,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

e) 19.00 órát követően a választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a szavazáson megjelentek számára vonatkozó tájékoztató adatokat,

f) azt követően, hogy a szavazásra rendelkezésre álló időtartam az Európai Unió valamennyi tagállamában lezárult, a választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

g) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyv informatikai rendszerben rögzített adatait, valamint a benyújtott kifogásokat,

h) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a tartalékmegoldások alkalmazásáról,

i) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

21. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

23. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a KÜVI-ktől érkező urnákat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) a szavazást követő napon fogadja a TVI-ktől a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az OEVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait beszkenneli, azok adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, szükség esetén a HVI útján gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

e) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait és a külképviseleteken leadott szavazatokat, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását,

f) a levélben szavazás eredményét és a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyvek adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

g) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a b) és c) pont szerinti szavazási iratok kivételével –, valamint a b) pont szerint, de határidőn túl beérkező szavazási iratokat a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja,

h) adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

i) a választás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

j) előkészíti a megbízólevelek átadását,

k) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

l) a választási iratokat – beleértve az ajánlóíveket – a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti, továbbá

m) a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak,

n) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

VII. Fejezet

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

24. § Az Európai Parlament tagjainak választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–26. melléklet állapítja meg.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

26. §1

27. §2

28. §3

29. §4

30. §5

31. §6

32. §7

33. §8

1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választásán
    NÉVJEGYZÉK    1. oldal
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóhelyiség címe)*

9K00691_0

 

A választópolgárok adatai

Aláírás

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

9.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

10.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

11.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

12.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

13.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

14.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

15.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg.

ÖSSZESÍTŐ LAP
(A névjegyzék utolsó oldalán)

9K00691_1

a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

A

a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)

 

 

 

+

 

mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)

 

 

 

=

 

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:

 

E

2. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az Európai Parlament tagjainak választásán
    MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE    1. oldal
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóhelyiség címe)*

9K00693_0

 

A választópolgárok adatai

Aláírás

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

9.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

10.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

11.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

12.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

13.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

14.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

15.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg.

3. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választásán
    KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK    1. oldal
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(KÜLKÉPVISELET)
(szavazóhelyiség címe)*
9K00694_0

 

A választópolgárok adatai

Aláírás

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

9.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

10.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

11.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

12.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

13.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

14.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

15.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)
9K00694_1

a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen

 

B

megjelent választópolgárok száma (aláírások száma a névjegyzéken)

 

SZ

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg.

4. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához az Európai Parlament tagjainak választásán
JEGYZÉK
A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(település)
oldal 1 /
9K00695_0

 

A választópolgár adatai

A választópolgár aláírása

1.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

2.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

3.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

4.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

5.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

6.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

7.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

8.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

9.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

10.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

11.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

12.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

13.

(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

(születési név);

(születési hely) (születési idő)

5. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán magyar állampolgár választópolgárok részére


ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)
(születési név, ha a viselt névtől eltér)

(név)
(lakcím)
Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az európai parlamenti képviselők választásán
a ...................................................…………… megye ...................................................………………………… településen /
Budapest ....... kerületében a(z) ....... számú szavazókörben.
A szavazás helye:    ............................................................................................................................……………………………..

A szavazás ideje:    2019. május 26. 6 és 19 óra között

Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet.
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon.
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet.

A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
•    lakcímigazolvány és    személyazonosító igazolvány vagy
        útlevél vagy
        vezetői engedély (jogosítvány)
    vagy
•    régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes)

A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.

Miért fontos, hogy szavazzon?
Az európai parlamenti képviselők képviselik hazánkat az Európai Unióban.
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen az a 21 magyar képviselő, aki hazánkat képviseli majd az Európai Unió Parlamentjében.
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.

KÉRELMEK
MÁSHOL SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem)
Ha máshol szeretne szavazni, mint ami ebben a levélben szerepel, át kell jelentkeznie.
Magyarországon belül bárhova átjelentkezhet. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani.
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 22. 16 óráig.
NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem)
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták.
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát.
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
ONLINE
•    ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig,
•    ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12 óráig.
A POSTÁN történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie.
SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
•    2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
•    2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
•    2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
•    2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem)
A választáson akkor is szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik.
Ehhez kérelmet kell benyújtania. A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 17. 16 óráig.
Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán szavazhat.
AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem)
•    Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez (2019. május 17. 16 óráig be kell érkeznie).
•    Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (2019. május 22. 16 óráig be kell érkeznie).
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető tájékoztató megküldését.
NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem)
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Választási Iroda

6. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán a nem magyar állampolgár választópolgárok részére

ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)
(születési név, ha a viselt névtől eltér)

(név)
(lakcím)Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy Ön – korábban benyújtott névjegyzékbe vételi kérelme alapján – szavazhat az európai parlamenti képviselők választásán
a ...................................................………………….. megye ...................................................…………………….. településen /
Budapest ....... kerületében a(z) ....... számú szavazókörben.
A szavazás helye:    ............................................................................................................................……………………………..

A szavazás ideje:    2019. május 26. 6 és 19 óra között

Ön az Európai Parlament tagjainak magyarországi választásán állított listákra szavazhat. A saját állampolgársága szerinti tagállamban törlésre kerül a névjegyzékből, ott nem szavazhat. Ön egészen addig a magyarországi névjegyzékben fog szerepelni (csak Magyarországon szavazhat), amíg nem kéri törlését, vagy meg nem szünteti magyarországi lakóhelyét.

Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet.
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon.
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet.

A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
lakcímigazolvány és    az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított, legalább a nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó igazolvány vagy a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.

Miért fontos, hogy szavazzon?
Az európai parlamenti képviselők képviselik hazánkat az Európai Unióban.
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen az a 21 magyar képviselő, aki hazánkat képviseli majd az Európai Unió Parlamentjében.
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.

KÉRELMEK
MÁSHOL SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem)
Ha máshol szeretne szavazni, mint ami ebben a levélben szerepel, át kell jelentkeznie.
Magyarországon belül bárhova átjelentkezhet. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani.
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 22. 16 óráig.
NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem)
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták.
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát.
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
ONLINE
•    ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig,
•    ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12 óráig.
A POSTÁN történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie.
SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
•    2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
•    2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
•    2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
•    2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem)
A választáson akkor is szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik.
Ehhez kérelmet kell benyújtania. A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 17. 16 óráig.
Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán szavazhat.
AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem)
•    Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez (2019. május 17. 16 óráig be kell érkeznie).
•    Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (2019. május 22. 16 óráig be kell érkeznie).
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető tájékoztató megküldését.
NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem)
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Választási Iroda

7. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán magyar állampolgár választópolgárok részére

ÉRTESÍTŐ

a külképviseleti névjegyzékbe vételről

(születési idő)
(születési név)

(név)

(lakcím)


Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán kérelmére felvettem a külképviseleti névjegyzékbe.

A szavazóhelyiség címe:    

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány bemutatásával:
    - személyazonosító igazolvány vagy
    - útlevél vagy
    - vezetői engedély

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban, illetve a külképviseleten működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

8. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán nem magyar állampolgár választópolgárok részére

ÉRTESÍTŐ

a külképviseleti névjegyzékbe vételről

(születési idő)
(születési név)

(név)

(lakcím)


Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán kérelmére felvettem a külképviseleti névjegyzékbe.

A szavazóhelyiség címe:    

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított, érvényes, legalább a nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó igazolvány bemutatásával.

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban, illetve a külképviseleten működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

9. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

10. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

11. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

Ajánlóív lista ajánlásához személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára az Európai Parlament tagjainak választásán
9K00707_0

(Jelölő szervezet(ek) neve)

AJÁNLÓÍV

az Európai Parlament tagjainak választása

Sorszám:

1.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

2.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

3.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

4.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

5.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

6.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

7.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

8.

Olvasható családi és utónév:

Lakcím (település, utca, házszám):

Aláírás:

Személyi azonosító:

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Egy választópolgár egy listát csak egy alkalommal támogathat!

Az ajánlóívet azonosító kód helye

 

az ajánlást gyűjtő polgár neve:

személyi azonosítója:

aláírása:

Ha az ajánlást gyűjtő polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító igazolványa, az útlevele vagy a vezetői engedélye számát kell megadni!

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

Ajánlóív lista ajánlásához magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára az Európai Parlament tagjainak választásán
9K00708_0

(Jelölő szervezet(ek) neve)

AJÁNLÓÍV

az Európai Parlament tagjainak választása

Sorszám:

1.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Olvasható családi és utónév:

Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:

Születési idő:

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy választópolgár egy listát csak egy alkalommal támogathat!

Az ajánlóívet azonosító kód helye

 

az ajánlást gyűjtő polgár neve:

személyi azonosítója:

aláírása:

Ha az ajánlást gyűjtő polgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító igazolványa, az útlevele vagy a vezetői engedélye számát kell megadni!

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

14. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

15. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

16. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

17. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Ellenőrző lap az Európai Parlament tagjainak választásán
Ellenőrző lap
a mozgóurna / külképviseleti urna hitelesítésére

A szavazás napja:     ......................................................................................................
A szavazókör sorszáma:     ......................................................................................................Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.
Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük a mozgóurnába / külképviseleti urnába.
A szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság / külképviseleti választási iroda jelen lévő tagjainak aláírása:

 

 

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


Az elsőként szavazó választópolgár

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

18. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke
9K00716_0

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

 

 

település

Szavazókör sorszáma:

 

 

 

 

 

év

 

nap

 

 

 

A visszautasított polgár

 

családi és utóneve

lakcíme

A visszautasítás oka

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


9K00716_1

 

,

 

év

 

nap

 

__________________________________
jegyzőkönyvvezető / KÜVI

19. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Számlálólap a napközbeni jelentéshez az Európai Parlament tagjainak választásán
SZÁMLÁLÓLAP
a napközbeni jelentéshez
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

 

 

 

Telefonszám, e-mail- cím,

MEGYE/FŐVÁROS:

 

 

amelyre a jelentést küldeni kell:

TELEPÜLÉS/KERÜLET:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195


Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon)

Jelentési idő

Megjelentek száma

A jelentést adta

A jelentést vette

óra, perc

aláírás

7.00

 

 

 

 

9.00

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

17.00

 

 

 

 

18.30

 

 

 

 

Megjegyzés:     A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.

20. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

Jegyzőkönyvminta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről,

illetve a szavazatszámláló bi zottság / helyi választási bizottság elnökének /
külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült:

 

év

 

 

nap

 

település

 

utca/út/tér

 

szám alatt, a

 

számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:

SZSZB/HVB/KÜVI elnöke/vezetője

 

SZSZB/HVB/KÜVI tagjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének / külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

 

 

 

 

az SZSZB/HVB/KÜVI
elnöke/vezetője

A jegyzőkönyv továbbítva:

 

nap

 

óra

 

perc

 

 

 

jegyzőkönyvvezető/
KÜVI vezetője

21. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

22. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről
az Európai Parlament tagjainak választásán

JEGYZŐKÖNYV
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS BEFEJEZÉSÉRŐL

Azonosító kód helye

(ORSZÁG) (Település)     … számú példány
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

9K00720_1

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______

 

A külképviseleti választási iroda az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat lezárta, és az urnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.

 

Az elsőként szavazó választópolgár

………………………

………………………………………….

………………………………………….

 

sorszáma
a névjegyzéken

neve

aláírása

B

A szavazás lezárásának időpontja:

 

 

 

 

 

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:

 

 

 

 

 

Rontott szavazólapok száma:

 

 

 

 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

(…..)

B

 

 

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

 

SZ

Az NVI-hez küldendő urnák száma:

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜVI vezetője


9K00720_4

Megfigyelők

NÉV

Megbízó

Aláírás

Nyilatkozata szerint a szavazás

törvényes volt

törvénysértő volt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelők észrevételei:

23. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

24. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

25. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez

26. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez


Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak választásán
9K00727_0

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

 

A


JEGYZŐKÖNYV
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

9K00727_1

A szavazás napja: (a szavazás napja)

A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki
két példányban!

Ez a számú példány.

 

Készült:

 

év

 

 

napján

 

település

 

utca

 

szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.

Ez a jegyzőkönyv ………….. db szavazóköri jegyzőkönyv, a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült.
A választás eredménye
a) Névjegyzéki adatok

 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma

A választópolgárok száma összesen

 

A

B

C

D

 

 

 

 

 

b) Szavazók adatai
9K00727_5

 

A szavazókörökben szavazóként megjelentek száma

Külképviseleten szavazó választópolgárok beérkezett érvényes borítékjainak száma

Levélben szavazó választópolgárok beérkezett érvényes szavazási iratainak száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen

E

F

G

H

 

 

 

 

c) Szavazás adatai

 

Urnában és beérkezett érvényes borítékokban lévő
lebélyegzett szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

 

K

M

N

 

 

 

 


9K00727_7

B

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA


A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT

9K00727_8

 

A LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRT NEVE, A LISTA AZONOSÍTÓJA

SZAVAZAT

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

Listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

 


9K00727_9

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

 

C

Az 5%-os határ:

 

 

 

 

 

Mandátumszerzésre jogosult listák:
9K00727_11

 

 

A LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRT NEVE, A LISTA AZONOSÍTÓJA

SZAVAZAT

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 9K00727_12

D

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

Kiosztandó mandátumok száma:

21


A mandátumok kiosztása:

 

Lista (1)

Lista (2)

Lista (3)

Lista (4)

Lista (5)

Lista (n)

Szavazat

 

 

 

 

 

 

 

/2

 

 

 

 

 

 

 

/3

 

 

 

 

 

 

 

/4

 

 

 

 

 

 

 

/5

 

 

 

 

 

 

 

/6

 

 

 

 

 

 

 

/7

 

 

 

 

 

 

 

/8

 

 

 

 

 

 

 

/9

 

 

 

 

 

 

 

/10

 

 

 

 

 

 

 

/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/21

 

 

 

 

 

 


9K00727_15

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

 

EA mandátumot szerzett listák és jelöltek:
9K00727_16

Mandátumot szerzett listák

Mandátumok
száma

Mandátumot szerzett jelöltek

neve

sorszáma a listán

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 

 

 

 

 

...............................................................……….

...............................................................……….

*

*

*

...............................................................……….

…….

…….

*

*

*

…….

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

........................................................

 9K00727_17

F

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA


NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
9K00727_18

NÉV

Aláírás

az eredmény megállapításakor

Aláírás

a jegyzőkönyv másolatának átvételekor

……………………………………………………

Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

 

……………………………………………………

Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

Nemzeti Választási Iroda elnöke

 


p. h.

27. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez9

28. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez10

29. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez11

30. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez12

31. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez13

32. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez14

33. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez15

34. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez16

1

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 29. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 30. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 31. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 32. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 33. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 34. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére