• Tartalom
Oldalmenü

3/2019. (II. 7.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról1

2019.02.08.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) G:7 mezője szerinti kedvezményezettek közül
aa) a Magyar Hadtudományi Társaság,
ab) a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége,
ac) a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség,
ad) a Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesület,
ae) az Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület (Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület),
af) a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság,
ag) a Magyar Szablyavívó Egyesület,
ah) a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége,
ai) a 39M Lövész Egyesület,
aj) a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület, valamint
b) G:11 mező 2. pontja szerinti gazdasági társaság
részére nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kulturális támogatás.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mezője szerinti kedvezményezettek közül a Budapesti Honvéd Sportegyesület, valamint a G:11 mező 1. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás.”

2. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:13 mezője szerinti kedvezményezett, valamint G:7 mezője szerinti kedvezményezettek közül a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége részére – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel – biztosított költségvetési támogatás e rendelet és a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelő harmadik személy által is felhasználható.”

3. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Az 1. §

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet és

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 3/2019. (II. 7.) HM rendelethez

1.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat (a továbbiakban: táblázat) G:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(Kifizetésben részesülők köre)

 

(302724)

1. honvédségi érdekvédelmi szervek és nyugdíjasklubok
2. honvéd sportegyesületek
3. egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek,
így különösen
– a katonai hagyományokat őrző és érdekvédelmi
feladatokat ellátó, a honvédelem érdekében tevékenykedő
és a honvédelmet népszerűsítő sport-, kulturális, oktatási és tudományos szövetségek, egyesületek, alapítványok,
– a hadirokkantak, hadigondozottak egyesülete vagy szövetsége

2.    A táblázat M:18 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(Kezelő szerv)

 

(249756)

Magyar Honvédség Parancsnokság

3.    A táblázat 25. sora helyébe a következő sor lép:

 

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

 

(1)

(Áht.
azonosító)

(Cím-
név)

(Alcím-
név)

(Jogcím-csoport-
név)

(Jogcím-
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításának módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„25

375806

 

 

Légierő fejlesz-
tés

 

A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program végrehajtása során felmerülő költségek fedezetének biztosítása

a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program végrehajtásában részt vevő katonai szervezetek

egyedi döntéssel

nyújtható

egy összegben, előirányzat-
átcsoportosítás

 

 

 

 

4.    A táblázat címében a „2018.” szövegrész helyébe a „2019.” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. február 9. napjával.