• Tartalom

3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.01.25.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2019. (I. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sorát a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 4. § (1) és (2) bekezdésében a „8. és 10.” szövegrész helyébe a „8., 10. és 17.” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2019. (I. 24.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(1)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás megvalósításának helyszíne)

(Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

17

Iparterület-fejlesztésre, valamint szennyvízelvezetésre és -tisztításra irányuló beruházás Egyek nagyközség területén

Egyek nagyközség külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0348 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére