• Tartalom
Oldalmenü

3/2019. (II. 27.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról1

2019.02.28.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 9/2018. (VII. 20.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(5) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(6) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2018. (XI. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(7) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról szóló 1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 14/2018. (XII. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(8) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(9) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) MvM rendelethez

1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 10b. sora helyébe a következő sor lép:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„ 10b.

359151

 

30/1/11/2
Kulcs-
fontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi projektek engedélyes terv szintig történő előkészítéséhez:
a) Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása, és a Déli összekötő vasúti Duna-
híd átépítése;
b) Budapest-Ferencváros–Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója;
c) Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése;
d) a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálása;
e) a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása;
f) a Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés;
g) Budapest Főváros településszerkezeti tervében a Pók utca és a Váci út között megépítendő új dunai átkelő (Aquincum híd) előkészítése;
h) továbbá minden olyan projekt megvalósítása, amelyet a Kormány döntésével kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházásnak nyilvánít.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.; MÁV Magyar Államvasutak Zrt.; Budapest Főváros Önkormányzata; BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; KKBK NZrt.

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói
okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költség-vetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

–”

2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25c. sorral egészül ki:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„25c.

378517

 

 

 

30/1/41/2 Magyar Falu program alprogramjainak támogatása

Az előirányzat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
1. pontjában meghatározott célokra használható fel.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulásai, egyházak, egyházi jogi személy,
központi költségvetési szerv

pályázati döntés alapján támogatói okirattal, vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítmény-
arányos részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat-
átcsoportosítással

a kötelezettség-
vállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

Az Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján
a költségvetési
támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.


Igénybe vehető

–”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 1. napjával.