• Tartalom

3/2019. (II. 27.) ITM rendelet

3/2019. (II. 27.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról1

2019.03.29.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az adott alapképzésre a vizsgáztató szervezet nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet az általa, más képző szervezet vagy vasúti társaság által meghatározott és a vizsgáztató szervezet által jóváhagyott képzési programot alkalmazza. A vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program a valós állapotoknak megfelelő adatokat tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a vonalismereti képzés az útvonalat a vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató videófelvétellel vagy szimulációs gyakorlattal történik, akkor ezt a képzési programban fel kell tüntetni, és a videofelvételt a képzési program részeként kell kezelni. A vonalismereti képzés során csak a vizsgaközpont honlapján közzétett szempontrendszernek megfelelő videófelvétel, szimulációval történő képzés esetén csak a vizsgaközpont által minősített szimulációs berendezés és szimuláció használható.”

2. § Az R. 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képzési program kialakítására a következő elvek figyelembevételével kerül sor:)

d) a járművezetők képzése során ajánlott, de nem kötelező szimulációs berendezések használata, különösen a szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok oktatásánál, valamint olyan eseményekkel (így különösen rendkívüli események, vészhelyzet) kapcsolatos gyakorlati oktatás során, amelyeket munkavégzés közben nem lehet bemutatni; az útvonalismeret elsajátítását illetően, a 3. melléklet Járművezető alapképzés táblázataiban meghatározott, más járművezető felügyelete mellett történő vezetési gyakorlaton felül vagy mellett képzési módszerként felhasználhatók az útvonalat a vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató videófelvételek, szimulációk.”

3. § Az R. 8. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Vasúti járművezetők esetében a vonalismereti képzés elméleti képzésének részeként az elméleti oktatónak rendelkeznie kell az adott vonalra, vonalszakaszra érvényes tanúsítvánnyal az útvonalat a vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató videófelvételekkel vagy szimulációkkal történő oktatás esetén.”

4. §2

5. § Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §3

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, az 5. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (2) bekezdésének és III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) ITM rendelethez

1.    Az R. 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések fejezet 3.2. pontjában foglalt táblázat F:2–G:2 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

(F

G)

 

(1.

Az elméleti képzés minimális ideje órában megadva

Előírt gyakorlatok óraszámban)

 

(2.)

1 óra elmélet vagy
a vonal mindkét viszonylatát bemutató videófelvétel vagy
a vonal mindkét viszonylatát bemutató szimulációs gyakorlat

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat vagy a járművezető mellett legfeljebb
1 fő utazási gyakorlat* útvonalanként:
legalább 3 oda-vissza út
vagy a vonal mindkét viszonylatát bemutató videofelvétel vagy a vonal mindkét viszonylatát bemutató szimulációs gyakorlat esetén
1 oda-vissza út

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 30. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére