• Tartalom

2019. évi XXX. törvény

2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.05.01.

A gazdaság- és társadalomtudományi képzési terület, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. §2

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az alapító okirat szerint

a)3

b)4 a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként, az Alapítvány tulajdonába

kell adni.

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8

(6)9

(7)10 Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(8)11

4. § (1) A Budapest belterület 5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest XI. kerület Mányoki út 9. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében 2020. január 1. napjával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. Az ingatlant az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – az alapító okirat szerint, alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)12

(4)13

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3)14 A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az MNV Zrt. mint átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. § (1) A Budapest IX. kerület 37058 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) Az 5. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében – a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott ingatlant ide nem értve – nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)15 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – az 5. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § és az 5. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 2. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

8. § A 3. §, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 9. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §16 A 6. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2019. évi XXX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

 

A

B

1.

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

81 942 946 darab „A” sorozatú részvény
(HU0000123096)

3.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

18 637 486 darab „C” sorozatú részvény
(HU0000153937)

2. melléklet a 2019. évi XXX. törvényhez17

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

KERÜLET

HRSZ

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

VIII.KER.

36632

Kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület

3.

BUDAPEST

IX.KER.

36958

Kivett beépítetlen terület

4.

BUDAPEST

IX.KER.

37058

Kivett egyetem

5.

BUDAPEST

IX.KER.

37059

Kivett lakóház, udvar

6.

BUDAPEST

IX.KER.

37076

Kivett beépítetlen terület

7.

BUDAPEST

IX.KER.

36950/0/A/45

Kollégium

8.

BUDAPEST

IX.KER.

37064/1

Kivett beépített terület

9.

BUDAPEST

IX.KER.

37064/2

Kivett saját használatú út

10.

BUDAPEST

IX.KER.

37064/3

Kivett saját használatú út

11.

BUDAPEST

IX.KER.

37064/4

Kivett saját használatú út

12.

BUDAPEST

IX.KER.

37082/1

Kivett egyéb épület és
kollégium, sportcsarnok

13.

BUDAPEST

X.KER.

42544/23

Kivett épület

14.

LAKITELEK

 

3131

Kivett általános iskola

15.

LAKITELEK

 

3132/1

Kivett beépítetlen terület

16.

SZÉKESFEHÉRVÁR

 

8483/6

Kivett épület

17.

SZÉKESFEHÉRVÁR

 

8483/7

Kivett épület

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 11.

2

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 34. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontját a 2020: LXXV. törvény 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 2021: VIII. törvény 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (4) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (5) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (6) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (7) bekezdése a 2020: LXXV. törvény 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (8) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 34. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 34. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 2020: LXXV. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 33. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2021: VIII. törvény 32. §-a iktatta be.

17

A 2. melléklet a 2020: LXXV. törvény 9. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére