• Tartalom

315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a vasúti telekalakítási eljárásról

2020.03.01.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vasúti telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás.

(2) A vasúti telekalakítás engedélyezése iránt kérelmet

a) az érintett ingatlan tulajdonosa (amennyiben a vasúti telekalakításhoz a szomszédos ingatlan bevonása is szükséges, a szomszédos ingatlan tulajdonosával együtt), vagy

b) az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárulásával az érintett ingatlan vagyonkezelője vagy a vasúti közlekedésről szóló jogszabályokban meghatározottak szerinti vagyon működtetője

nyújthat be.

(3) A vasúti telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemben a telekalakítási eljárás típusaként és céljaként a vasúti telekalakítást kell megjelölni.

2. § (1) A telekalakítási dokumentációban az országos jelentőségű vasútvonalak vasúti pályáit és azok tartozékait hordozó területként a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vasúti pályának a vasúti közlekedésről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint számított védősávval növelt területét kell a kialakítandó önálló ingatlanként megjelölni.

(2) Ahol a védősáv szélességét a vasúti hatóság egyedi határozatában állapította meg, a védősáv szélessége a szélső vágány tengelyétől mérve 9,0 m, töltésben lévő vasúti pálya esetén a töltés lábától, bevágásban annak szélétől 5,0 m. Amennyiben az e bekezdés szerint kialakított telekhatár az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett épület vonatkozásában azt eredményezi, hogy az épület területe a vasúti telekalakítás eredményeképpen létrejövő több ingatlan területére esne, a telekhatárt úgy kell kialakítani, hogy az épület teljes területe a visszamaradó ingatlanra essen, és az épület a telekhatáron legyen.

(3) A változási vázrajz záradékolásának ügyintézési határideje a záradékolás iránti kérelem benyújtástól számított 8 nap.

3. § (1)1 A vasúti telekalakítási eljárásban a földrészlet fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

(2) A vasúti telekalakítás érdekében lefolytatott

a) telekalakítási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap, az ingatlan-nyilvántartási változásátvezetési eljárás ügyintézési határideje 5 nap,

b) egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási engedélyezési eljárási szakaszának ügyintézési határideje 15 nap, a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 5 nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 29. napon lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére