• Tartalom

32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

2019.03.06.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 286. § (5) bekezdése alapján az érintettet megillető összeg az érintett számára a Kit. 286. § (3) bekezdése alapján megállapított havi bruttó illetmény kétszeresének és az érintett által a 2019. január és február hónapban kormányzati szolgálati jogviszonya alapján megszerzett bruttó jövedelme összegének a különbözete.

2. § Az 1. § alkalmazásában érintettnek minősül

a) a Kit. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő,

b) a Kit. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tanácsadó,

c) a Kit. 3. § (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti – a Kit. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott – szakmai vezető,

d) a Kit. 3. § (7) bekezdés a)–c) pontja szerinti szakmai felsővezető és

e) a Kit. 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti miniszteri biztos.

3. § (1) Az 1. § alkalmazásában jövedelemnek minősül a 2019 januárjában és februárjában a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján az érintettnek kifizetett vagy kifizetésre kerülő illetmény, ha ugyanazon kormányzati igazgatási szervvel állt fenn a jogviszonya.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában ugyanazon kormányzati igazgatási szervnek minősülnek azok a kormányzati igazgatási szervek, amelyek tekintetében az érintett jogviszonyát – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján – 2019. január 1. és 2019. február 28. között folyamatosnak kell tekinteni.

(3) Ha az érintett a 2019. január 1. és 2019. február 28. közötti időszak egy részét fizetés nélküli szabadságon vagy olyan távolléten tölti, amelyre nem vagy csökkentett összegben jár díjazás, az 1. § alkalmazása során az érintett számára a Kit. 286. § (3) bekezdése alapján megállapított illetménynek az érintett által munkában töltött, illetve a Kttv. 144. §-a szerinti díjazással érintett időtartammal arányos részét és összegét kell figyelembe venni.

(4) Ha az érintett a 2019. január 1. és 2019. február 28. közötti időszak egészét fizetés nélküli szabadságon vagy olyan távolléten töltötte, amelyre nem járt díjazás, akkor az érintett számára nem állapítható meg a Kit. 286. § (5) bekezdése szerinti különbözet.

(5) Ha az érintett jogviszonya 2019. január 1. és 2019. február 28. között jött létre, az 1. § alkalmazása során az érintett számára a Kit. 286. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapított illetménynek az érintett által munkában töltött napok, illetve a Kttv. 144. §-a szerinti díjazással érintett időtartammal arányos részét kell figyelembe venni.

4. § (1) Az 1. § alapján számított különbözet összegét az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki az érintett részére, amelyik az érintettet 2019. március 1-jén foglalkoztatja.

(2) Ha az érintett foglalkoztatása 2019. március 1-jén határozott idejű áthelyezés vagy kirendelés keretében történik, az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki az 1. § alapján számított különbözet összegét az érintett részére, amelyik az áthelyezésről vagy a kirendelésről szóló megállapodás szerint a 2019. márciusi illetményt biztosítja. Megállapodás hiányában az (1) bekezdést kell alkalmazni.

5. § A miniszteri biztos tekintetében a 1–4. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) illetmény alatt díjazást,

b) a 2019. március 1-jét megelőző kormányzati szolgálati jogviszony alatt miniszteri biztosi megbízatást,

c) a 2019. március 1-jét követő kormányzati szolgálati jogviszony alatti biztosi jogviszonyt

kell érteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére