• Tartalom

32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet

32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról1

2019.10.08.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában és 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában és 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosítása

1–5. §2

2. Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosítása

6. §3

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § és az 5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) E rendelet 1. alcíme a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1–4. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez4

5. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 9. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére