• Tartalom

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

2023.01.01.

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és kiskereskedelmének, valamint átfejtésének műszaki-biztonságára és hatósági felügyeletére, továbbá az ezekkel kapcsolatos egyes fogyasztóvédelmi előírásokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. átfejtés: turista használatú, újratölthető palackok töltése erre engedélyezett berendezésen, nagyobb űrtartalmú PB-gáz palackok lefejtésével;

2. cseretelep: PB-gáz forgalmazó vagy PB-gáz kiskereskedő által a palackos PB-gáz tárolására és értékesítésére használt terület;

3. eredet igazoló elem: a tartályok vagy palackok töltő- vagy elvételi szerelvényein alkalmazott, csak roncsolással eltávolítható, a PB-gáz forgalmazó vagy a PB-gáz palacktöltő üzem azonosítását szolgáló elem;

4. névleges töltettömeg: a palack adattábláján feltüntetett töltettömeg, a palackba betölthető PB-gáz maximális mennyisége (tömege);

5. PB-gáz fogyasztó: aki PB-gázt palackba vagy tartályba töltve saját célú végső felhasználásra megvásárol;

6. PB-gáz forgalmazás: a PB-gáz palackokba és tartályokba való töltését követően a PB-gáz fogyasztónak történő értékesítése vagy a PB-gáz kiskereskedőnek történő értékesítésre bocsátása;

7. PB-gáz palacktöltő üzem: a PB-gáz palackok töltésére épített gázipari létesítmény, amely rendelkezik Magyarországon a bányafelügyelet, más EGT-államban pedig a hatáskörrel rendelkező hatóság által kiadott engedéllyel;

8. rendkívüli esemény: e rendelet alkalmazásában a tartály, palack töltése, ellenőrzése, értékesítése, felhasználása vagy üzemeltetése során a tartály, palack működésével összefüggésében bekövetkezett

a) tartály- vagy palacksérülés,

b) robbanás,

c) tűzeset,

d) személyi sérülés vagy

e) az a)–d) alpontban nem szereplő egyéb, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar;

9. turista használatú palack: legfeljebb 5 kg töltettömegű, PB-gázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palack.

3. A PB-gáz forgalmazásának általános szabályai

3. § (1) A forgalomba hozott PB-gáznak, valamint a gázt tartalmazó tartálynak vagy palacknak a töltés időpontjában való megfelelőségéért az azokba PB-gázt betöltő PB-gáz forgalmazó a felelős.

(2) A tartályok és palackok időszakos vizsgálatát az azokba PB-gázt betöltő PB-gáz forgalmazó a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet, a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló miniszteri rendelet és az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet szerint végezi el, vagy arra jogosult szervezettel elvégezteti.

(3) A PB-gáz csak olyan tartályban vagy palackban hozható forgalomba, amely az időszakos vizsgálatok során megfelelőnek bizonyult.

(4) Az időszakos vizsgálatok érvényességét a PB-gáz forgalmazó minden palacktöltés során köteles ellenőrizni. Az érvényességi idő lejártát megelőző 90 nappal a palackot megtölteni nem szabad, egyben gondoskodni kell az időszakos vizsgálat elvégzéséről és annak dokumentálásáról.

(5) A PB-gáz forgalmazó az általa évente forgalmazott PB-gáz palack összmennyiség 5%-ának megfelelő időszakos vizsgálatot elvégzi, vagy arra jogosult szervezettel elvégezteti.

(6) A PB-gáz kiskereskedő csak a PB-gáz forgalmazóktól megvett vagy bizományba átvett palackot értékesítheti.

4. § (1) A PB-gáz fogyasztói tartályt, ha az a PB-gáz forgalmazó tulajdonában van, kizárólag a tartály tulajdonosa, PB-gáz fogyasztói tulajdonú tartály esetében kizárólag a fogyasztóval szerződéses kapcsolatban álló gázforgalmazó töltheti meg.

(2) A tartály töltésére jogosult PB-gáz forgalmazó a tartály összes szabadon álló, csővezetéki kapcsolattal nem rendelkező folyadék és gáz elvételi, valamint töltő szerelvényét eredet igazoló elemmel látja el. A felhelyezett elemekről a PB-gáz forgalmazó olyan nyilvántartást vezet, amely alapján a töltés időpontja megállapítható.

(3) A PB-gáz forgalmazó az eredet igazoló elemek meglétét és épségét minden egyes tartály töltést megelőzően ellenőrzi. Az eredet igazoló elemeket kizárólag a töltésre jogosult PB-gáz forgalmazó távolíthatja el. Az eredet igazoló elemek megrongálását, eltávolítását a bányafelügyeletnek haladéktalanul be kell jelenteni.

5. § A PB-gáz forgalmazóktól beszerzett PB-gáz más PB-gáz kiskereskedőknek, továbbforgalmazás céljára nem adható tovább.

4. A PB-gáz forgalmazókra vonatkozó rendelkezések

6. § (1) A PB-gáz forgalmazására az a gazdálkodó szervezet kaphat engedélyt, amely

a) rendelkezik

aa) érvényes vagyon- és környezeti, valamint harmadik személyeknek okozott károkra is kiterjedő felelősségbiztosítással, melynek a biztosítási fedezetösszege legalább 300 millió forint,

ab) a PB-gáz forgalmazására vonatkozó üzletszabályzattal,

ac) legalább 300 m3 térfogatot elérő, belföldön telepített, hatósági engedéllyel üzemelő tárolókapacitással vagy bértárolásra vonatkozó szerződéssel, és

ad) a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül a PB-gáz forgalmazására vonatkozó, akkreditált tanúsító szerv által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és

b) a PB-gáz forgalmazói tevékenység gyakorlása tekintetében – a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott – képzettséggel rendelkező szakembereket foglalkoztat.

(2) Palackos PB-gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell

a) a bányafelügyelet – vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság – által engedélyezett PB-gáz palacktöltő üzemmel vagy ilyen PB-gáz palacktöltő üzemben történő bértöltésre vonatkozó szerződéssel,

b) a palackok időszakos vizsgálatára szolgáló létesítménnyel és a vizsgálat lefolytatására jogosult szervezettel vagy ilyen létesítmény használatára, illetve az időszakos vizsgálat elvégzésére jogosult szervezettel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel,

c) palack típusonként az éves PB-gáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú palackkészlettel, és

d) a tervezett palackos forgalmazáshoz szükséges – szerződésekkel igazolható – kiskereskedelmi cseretelep-hálózattal.

(3) Tartályos PB-gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell

a) a gázfelhasználás során bekövetkezett súlyos üzemzavar elhárításának személyi és tárgyi feltételeivel vagy e tevékenység más személlyel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel,

b) a tartályos forgalmazáshoz szükséges számú, a PB-gáz szállítására alkalmas közúti tartányjárművel vagy a megfelelő szállítókapacitásra vonatkozó szerződéssel,

c)1 a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) – vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság – által engedélyezett tartányjármű töltő létesítménnyel vagy ilyen létesítmény használatára vonatkozó szerződéssel és

d) a tanúsított minőségirányítási rendszer műszaki-biztonsági szempontból történő bányafelügyelet általi jóváhagyásával.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szerződéseket írásba kell foglalni és legalább egyéves időtartamra kell megkötni.

(5)2 A PB-gáz forgalmazó – hatósági intézkedés nélkül is – e tevékenységét azonnali hatállyal felfüggeszti, ha az engedélyezési feltételeknek nem felel meg és erről a bányafelügyeletet haladéktalanul írásban értesíti.

7. § (1) A PB-gáz forgalmazására vonatkozó üzletszabályzatban kell szabályozni a nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, az ellátás színvonalának és a fogyasztói igény kielégítésének feltételeit, a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő és a PB-gáz fogyasztó jogait, kötelezettségeit és felelősségét.

(2) A PB-gáz forgalmazó az üzletszabályzatát évente köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre.

5. A PB-gáz forgalmazás engedélyezése és nyilvántartása

8. § (1)3 A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet a bányafelügyelethez kell benyújtani.

(2) A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemben ismertetni kell

a) a PB-gáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, és

b) az első három évben tervezett PB-gáz forgalom terméktípusonkénti mennyiségét.

(3) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a PB-gáz forgalmazási tevékenység végzéséhez szükséges, a 6. §-ban előírt feltételek teljesítését igazoló dokumentációt.

(4) A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély határozatlan ideig hatályos.

9. § (1)4 A bányafelügyelet a PB-gáz forgalmazási engedéllyel rendelkezőkről hatósági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) a forgalmazó nevét, elérhetőségét, az azonnali intézkedést igénylő helyzetben hívható telefonszámát,

b) a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változások időpontját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a forgalmazó azonnali intézkedést igénylő helyzetben hívható telefonszáma, valamint az (1) bekezdés b) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3)5 A bányafelügyelet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat a bányafelügyelet hivatalos honlapján naprakészen közzéteszi.

(4)6 A PB-gáz forgalmazó a nyilvántartásban szereplő adataiban történő változást a változás bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenti. A bányafelügyelet a változást a nyilvántartáson átvezeti.

(5)7 A bányafelügyelet jár el a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása iránti hatósági eljárásokban.

10. §8 A PB-gáz forgalmazói tevékenységet a bányafelügyelet felügyeli.

6. Az átfejtés általános követelményei és engedélyezése

11. § (1) A PB-gázt csak olyan átfejtő berendezéssel szabad átfejteni, amely rendelkezik

a) az átfejtési tevékenységre vonatkozó technológiai utasítással és

b) a munkavédelmi szakértő által készített, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.

(2) Az átfejtés akkor végezhető el, ha előzetes vizsgálat alapján az átfejtést végző meggyőződött arról, hogy a turista használatú palack megfelelő állapotú, a palack és annak szelepe sérülésmentes, továbbá a palack időszakos vizsgálata érvényes.

(3) El kell utasítani az átfejtés iránti kérelmet, ha a palacknak vagy a palack tartozékainak állapota a műszaki-biztonsági követelményeknek nem felel meg.

12. § (1) Az átfejtést a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BFKHr.) 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság annak a PB-gáz kiskereskedőnek engedélyezi, aki

a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, és

b) rendelkezik

ba) PB-gáz forgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,

bb) hitelesített ellenőrző mérleggel, és

bc) az átfejtésére alkalmas berendezéssel.

(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tevékenység végzésének helyét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt vizsgák meglétét igazoló okiratokat,

b) az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szerződést és

c) a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentumokat.

(4)9 A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala háromévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy az engedélyes teljesíti-e az átfejtésére adott engedélyben foglalt követelményeket.

(5) Az átfejtésre vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a tevékenységet nem az előírt vizsgákkal rendelkező személy végzi, vagy

c) az engedélyes az átfejtő berendezés időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a használatbavételt követően évente nem végeztette el.

7. A PB-gáz felhasználókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírások

13. § (1) A PB-gáz forgalmazók és a PB-gáz kiskereskedők – tevékenységüknek megfelelően – kötelesek gondoskodni arról, hogy a PB-gáz forgalmazók által a PB-gáz vásárlásához és biztonságos használatához szükséges információkat és tájékoztató anyagokat a fogyasztók megkapják.

(2) A palackos PB-gáz forgalmazó az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles gondoskodni arról, hogy

a) a gázpalack – az üres, veszélytelenített palack kivételével – veszélyességi címkével és az előírt jelöléseket tartalmazó feliratokkal kerüljön forgalomba,

b) a töltött gázpalackot olyan eredet igazoló elemmel ellátott csomagolásban hozzák forgalomba, amely csak roncsolással teszi lehetővé a PB-gáz elvételét, és amelyen feltüntették

ba) a gázpalack töltését végző PB-gáz palacktöltő üzem és a PB-gáz forgalmazó azonosítóját,

bb) a sértetlen csomagolású gázpalack töltetének tömegét, amennyiben az eltér a palacktesten feltüntetett névleges töltettömegtől, és

bc) az eredet igazoló elem egyedi sorszámát,

c) ellássa a PB-gáz kiskereskedőket a palackos gáz használatára vonatkozó útmutatókkal és a gázpalack használatához szükséges tömítő elemekkel, és

d) az üzletszabályzata a honlapján hozzáférhető legyen.

(3) A palackos PB-gáz kiskereskedő az árusítás helyén

a) a tömítő elem vásárlásának lehetőségét és a palackos gáz használatára vonatkozó útmutató elérhetőségét folyamatosan biztosítja, és

b) a palackokba töltött PB-gáz fogyasztói árát, továbbá ha gázpalack értékesítésével is foglalkozik az üres gázpalack árát, a palackokba töltött gáz tömegét és annak megengedhető eltérését jól látható módon feltünteti.

14. § (1) Ha a palack töltettömege nem éri el a névleges töltettömeg 97%-át, alultöltöttnek, súlyhiányosnak minősül. A névleges töltettömegnél több gázt tartalmazó palack túltöltöttnek minősül. Alultöltött és túltöltött palack nem hozható forgalomba. Túltöltöttség észlelése esetén a túltöltött palack veszélytelenítése érdekében a többletgáz biztonságos eltávolításáról haladéktalanul gondoskodnia kell az arról tudomást szerző forgalmazónak vagy a kiskereskedőnek.

(2) A PB-gáz fogyasztó birtokában lévő gázpalack rendeltetésszerű használatáért a PB-gáz fogyasztó felelős.

15. § (1) A használaton kívüli palackok átvételét a PB-gáz forgalmazó saját vagy a vele szerződött PB-gáz kiskereskedelmi hálózatában szervezi meg és biztosítja.

(2) A palackok PB-gáz fogyasztótól történő átvételében közreműködő cseretelepekkel a PB-gáz forgalmazó megállapodást köt.

(3) A PB-gáz fogyasztókat az átvételi lehetőségről és az átvételi árról a PB-gáz forgalmazó honlapján és az átvételben résztvevő cseretelepeken – jól látható módon – tájékoztatni kell.

(4) Az átvételre kijelölt cseretelepek köréről a PB-gáz kiskereskedő az árusítás helyén a fogyasztót írásban – a jegyzéket jól látható és olvasható helyen kihelyezve – tájékoztatja.

(5) Az átvett, használaton kívüli palackok elszállításáról, biztonságos elhelyezéséről és szükséges ártalmatlanításáról a PB-gáz forgalmazó rendszeresen gondoskodik.

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

17. § A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró hatóság által az e rendelet hatálybalépését megelőzően a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet szerint kiadott, a turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtésére vonatkozó engedélyekkel megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható az e rendelet hatálybalépését követő egy évig.

18. § (1) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük az olyan tartályoknak és palackoknak, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

19. §10

20. §11

1

A 6. § (3) bekezdés c) pontja a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (5) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § (1) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (3) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (4) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (5) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (4) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 300. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére