• Tartalom

33/2019. (XII. 23.) IM rendelet

33/2019. (XII. 23.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

2023.01.01.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és e) pontjában,

a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők időközi választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet

szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon a szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napi

adatai szerint kell megállapítani.

(4) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi települési adatok szerint.

(5) Az NVI elnöke az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) és a (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1)1 Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, vármegyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított

a) dologi kiadások normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző huszonötödik napig,

b) személyi juttatások és munkaadót terhelő fizetési kötelezettség normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző kilencedik napig

támogatási előlegként utalja át.

(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI a 6. § (3) bekezdése szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások alapján utólag, az elfogadást követő nyolc napon belül utalja át.

(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai rendszerben rögzíti.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A HVI és az OEVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. és 2. mellékletben a részükre megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI, a HVI és az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az iroda vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI és a TVI rendkívüli, az 1. és 2. mellékletben nem nevesített többletkiadásainak és a (3) bekezdés szerinti esetben indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(5) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.

(6) Ha az országgyűlési képviselők időközi választásával egy napon más választásra, országos népszavazásra is sor kerül, a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg a választásban érintett választási irodákat.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő huszonöt napon belül. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI és OEVI vezetők, valamint a saját elszámolása alapján.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, és a felhasználásnak a választási eljárásról szóló törvénynek, valamint a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. Az egyéb szerv az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a 2020. január 1. napját követő időpontra kitűzött választások vonatkozásában kell alkalmazni.

12. §2

1. melléklet a 33/2019. (XII. 23.) IM rendelethez3

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként:
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· jegyzőkönyvek szállításával,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

40 000

7.

10102

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

9.

104

Étkezési ellátás költségei.

10.

10401

A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) [(egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

11.

10403

HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

12.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

13.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

14.

10509

További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

300

15.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

16.

201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.

17.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja.

3

35 000

18.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

19.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

20.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

21.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe
(a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén
a települések összesített választópolgárszáma alapján):

22.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

23.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

60 000

24.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

25.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

26.

20305

100 001választópolgártól

25

60 000

27.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

28.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után
1 fővel növekszik.

1

60 000

29.

206

Étkezési ellátás költsége.

30.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

31.

20603

HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

32.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

33.

207011

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján,
1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő.

1

35 000

34.

207012

További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

1 100

35.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

36.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

37.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

38.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.

1

35 000

39.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

40.

20803

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben
a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

41.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

42.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

43.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

44.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

45.

302

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30201

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

47.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

48.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

49.

1. DOLOGI KIADÁSOK

50.

111

OEVI, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) működésével összefüggő kiadások.

51.

11101

A választási eljárással összefüggő, az OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.

1

150 000

52.

114

Étkezési ellátás költségei.

53.

11401

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása (ÁFA).

1

1 200

54.

11402

Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA).

1

3 200

55.

11403

OEVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

56.

115

Egyéb dologi kiadások, tényleges igénybevétel alapján.

57.

11501

Ajánlóívek nyomtatása laponként.

1

25

58.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

59.

211

Az OEVB tagjának tiszteletdíja.

60.

21101

Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.

3

50 000

61.

212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

62.

21201

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja tekintetében vehető figyelembe.

15

65 000

63.

21202

Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik.

5

65 000

64.

213

Étkezési ellátás költsége.

65.

21301

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

4 400

66.

21302

Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban.

1

11 800

67.

21303

OEVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

68.

214

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása.

69.

21401

A külképviseleti szavazatoknak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja.

3

8 400

70.

21402

A külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető többletdíja.

1

8 400

71.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

72.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

73.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

74.

31102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

75.

EGYÉB SZERV KIADÁSAI

76.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

77.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

78.

22101

A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

1

30 000

79.

22102

A KÜVI tagjának személyi normatívája.

80.

221021

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

81.

221022

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

82.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

83.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

84.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

85.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

86.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

87.

1. DOLOGI KIADÁSOK

88.

133

Étkezési ellátás költsége.

89.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

4 300

90.

13302

Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) választási ellátás költsége esetén fizetendő ÁFA, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

8 500

91.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

92.

231

HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

93.

23101

–8 000 választópolgárig

1

102 000

94.

23102

8 001–40 000 választópolgárig

1

132 000

95.

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

168 000

96.

23104

80 001–100 000választópolgárig

1

204 000

97.

23105

100 001 választópolgártól

1

240 000

98.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

99.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

100.

233

OEVI vezető további díja.

101.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

1

50 000

102.

234

TVI tagok és vezetők díja.

103.

23401

TVI vezető díja.

1

70 000

104.

23402

TVI vezető helyettesének díja.

1

50 000

105.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

106.

23404

TVI informatikai felelősének díja.

1

50 000

107.

23405

TVI tag díja.

1

35 000

108.

235

Étkezési ellátás költsége.

109.

23501

TVI ellátási költsége.

1

15 700

110.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

111.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

112.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége vármegyénként.

1

31 500

113.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

114.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a TVI-nél.

115.

33101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

116.

33102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

117.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

118.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

119.

33105

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

120.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

121.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

122.

33202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

2. melléklet a 33/2019. (XII. 23.) IM rendelethez4

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· jegyzőkönyvek szállításával,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, választópolgárok számára küldött
tájékoztató kézbesítésével,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

40 000

7.

10102

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

9.

104

Étkezési ellátás költségei.

10.

10401

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

11.

10403

HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

12.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

13.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

14.

10509

További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

300

15.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

16.

201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.

17.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja.

3

35 000

18.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

19.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

20.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

21.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

22.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

23.

20302

8001–40 000 választópolgárig

10

60 000

24.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

25.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

26.

20305

100 001választópolgártól

25

60 000

27.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

28.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után
1 fővel növekszik.

1

60 000

29.

206

Étkezési ellátás költsége.

30.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

31.

20603

HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

32.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

33.

207011

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján,
1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő.

1

35 000

34.

207012

További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

1 100

35.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

36.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

37.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

38.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.

1

35 000

39.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

40.

20803

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben
a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

41.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

42.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

43.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

44.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

45.

302

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30201

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

47.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

48.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

49.

1. DOLOGI KIADÁSOK

50.

111

OEVI, OEVB működésével összefüggő kiadások.

51.

11101

A választási eljárással összefüggő, az OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.

1

70 000

52.

114

Étkezési ellátás költségei.

53.

11401

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása (ÁFA).

1

1 200

54.

11402

Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA).

1

3 200

55.

11403

OEVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

56.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

57.

211

Az OEVB tagjának tiszteletdíja.

58.

21101

Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.

3

50 000

59.

212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

60.

21201

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 5 tagja tekintetében vehető figyelembe.

5

65 000

61.

213

Étkezési ellátás költsége.

62.

21301

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

4 400

63.

21302

Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban.

1

11 800

64.

21303

OEVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

65.

214

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása.

66.

21401

A külképviseleti szavazatoknak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja.

3

8 400

67.

21402

A külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető többletdíja.

1

8 400

68.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

69.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

70.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

71.

31102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

72.

EGYÉB SZERV KIADÁSAI

73.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

74.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

75.

22101

A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

1

30 000

76.

22102

A KÜVI tagjának személyi normatívája.

77.

221021

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

78.

221022

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

79.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

80.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

81.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

82.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

83.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

84.

1. DOLOGI KIADÁSOK

85.

133

Étkezési ellátás költsége.

86.

13302

TVB választási ellátás költsége esetén fizetendő ÁFA, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

5 500

87.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

88.

231

HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

89.

23101

–8 000 választópolgárig

1

102 000

90.

23102

8 001–40 000 választópolgárig

1

132 000

91.

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

168 000

92.

23104

80 001–100 000választópolgárig

1

204 000

93.

23105

100 001 választópolgártól

1

240 000

94.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

95.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

96.

233

OEVI vezető további díja.

97.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

1

50 000

98.

234

TVI tagok díja.

99.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

100.

23405

TVI tag díja.

1

35 000

101.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

102.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

103.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége vármegyénként.

1

20 500

104.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

105.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a TVI-nél.

106.

33101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

107.

33102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

108.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

109.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

110.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

111.

33202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

1

A 3. § (1) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 14. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 14. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére