• Tartalom

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

2023.09.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. § tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogállása

1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § A Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) kezelő szerve.

2. A Hivatal szervezete és működése

3. § (1) A Hivatalt elnök vezeti, aki a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyekben ellátja a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által ráruházott képviseleti és egyéb feladatokat. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

(2) A tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter nevezi ki és menti fel a Hivatal elnökét, valamint – a Hivatal elnökének javaslatára – az elnökhelyetteseit. A kinevezés időtartama mind az elnök, mind az elnökhelyettesek esetében öt év. Ugyanaz a személy a Hivatal elnökévé, elnökhelyettesévé legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

4. §1

3. A Hivatal feladatai

5. § (1) A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:

a) részt vesz a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájára vonatkozó döntésének előkészítésében, és közreműködik annak megvalósításában,

b) ellátja az Alappal kapcsolatos azon feladatokat, amelyeket törvény nem utal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter feladatkörébe,

c) az Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokat kezelő szerv minőségében ellátott feladatai keretében

ca)2 közzéteszi a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által jóváhagyott pályázati kiírást, és megszervezi a döntéshozatal előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

cb) támogatói okiratot ad ki, támogatási szerződést köt,

cc) nyomon követi és ellenőrzi a nyertes pályázatokat,

d) előkészíti a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter támogatási döntését a törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és egyedi támogatási kérelem alapján az Alap terhére nyújtott hazai közfinanszírozású támogatások tekintetében,

e)3 részt vesz az uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított forrásai tekintetében felmerülő egyes feladatok – különösen projektfejlesztési szolgáltatások nyújtása – ellátásában,

f) ellátja az operatív programok innovációval összefüggő célkitűzéseit szolgáló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a szakpolitikai felelős hatáskörébe tartozó azon feladatokat, amelyeket a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter mint szakpolitikai felelős ráruház,

g) ellátja a kutatás-fejlesztés és az innováció területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatait,

h) részt vesz a Magyarországnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában és koordinálásában,

i)4 közreműködik az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs céljainak elérésében, így különösen a kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram hazai feladatainak ellátásában, és ellátja az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogrammal kapcsolatos nemzeti kapcsolattartói feladatait,

j) jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat,

k)5 országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok – ideértve az Alapot is – programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készít, nyomon követi és értékeli a támogatási programokat,

l)6 támogatja az elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését,

m)7 közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és kutatói kiválóság támogatása és ösztönzése kormányzati feladatainak ellátásában,

n)8 ellátja a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács titkárságának feladatait,

o)9 ellátja a mindenkori hazai intelligens szakosodási stratégia kidolgozásával, végrehajtásának nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos szakmai feladatokat, ennek keretében nyomon követi és értékeli a közfinanszírozással megvalósuló tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs programokat, biztosítja a kapcsolódó vállalkozói tényfeltárás folyamatát, és ellátja az ezzel összefüggő disszeminációs feladatokat,

p)10 ellátja a kutatási és technológiai infrastruktúrák monitorozási feladatait, továbbá minősítési rendszert biztosít a Magyarország területén működő, nemzetközi szinten jelentős kutatási infrastruktúrák számára, amely minősítés a vonatkozó támogatási felhívások esetében a minősítés meghatározott időszaka alatt felhasználható,

q)11 előmozdítja a nyílt tudomány kezdeményezéseket.

r)12 ellátja a kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatokat,

s)13 ellátja a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 6. §-ában foglaltak alapján a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

(2) A Hivatal a hazai közfinanszírozású támogatások tekintetében

a) a pályaművek befogadásával,

b) a pályaművek értékeléséhez kapcsolódó adatszolgáltatással,

c) a támogatói okiratok és támogatási szerződések minta alapján történő előkészítésének és megkötésének lebonyolításával,

d) a projektek megvalósításának nyomon követésével,

e) a beszámolók fogadásával és formai ellenőrzésével,

f) a pályázati adatok rögzítésével és a kapcsolódó adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosításával

összefüggő feladatokra szerződést köthet.

(3) A Hivatal a kutatás-fejlesztési és az innovációs politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés kialakítása és erősítése keretében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányításával együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával, továbbá

a) szakmailag segíti a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét,

b) részt vesz a kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötésének előkészítésében és koordinálja végrehajtásukat,

c) közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek szakmai irányításában,

d) közreműködik az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységben,

e) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében közreműködik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok körében,

f) képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben,

g) feladatkörében együttműködik Magyarország külképviseleteivel, kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon és külföldön működő partnerintézményekkel, különös tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire.

(4) A Hivatal elnöke a (3) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályairól a Kormány feladatkörében érintett tagjával kötött megállapodásban rendelkezhet.

(5)14 Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az ágazati kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően a feladatkörében eljáró államigazgatási szervvel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar Kutatási Hálózat Titkárságával és más kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezetekkel és intézményekkel.

(6) A Hivatal elnöke a Hivatal feladatkörét érintően a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszteren keresztül jogszabály megalkotását és módosítását kezdeményezheti.

(7)15 A Hivatal együttműködik az NKFI Alap kezelésében a KFI tv. 11. § (3) bekezdése szerint közreműködő gazdasági társasággal.

3/A.16 A Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatai

5/A. § (1)17 A Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIÜ Zrt.) – az állam 100%-os tulajdonában és a Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságként – az NKFI Alap kezelésével összefüggő alábbi feladatokat látja el:

a) a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma koordinálásával összefüggő feladatai keretében

aa) közreműködik a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájára vonatkozó döntésének előkészítésében és annak megvalósításában,

ab) az innovációs ökoszisztéma szereplői – különösen az induló, a hasznosító, valamint az innovatív vállalkozások – teljesítményének és versenyképességének erősítése, nemzetközi piacra lépésük elősegítése, valamint a pályázói eredményesség növelése érdekében innovációs – különösen projektfejlesztési – szolgáltatásokat és támogatásokat nyújt, szakértői hálózatot alakít ki és működtet, valamint elősegíti az innovációs ökoszisztémában való tájékozódást,

ac) előmozdítja a kutatás-fejlesztési és innovációs szereplők közötti együttműködéseket, kapcsolatot tart a minisztériumokkal, kutató-tudásközvetítő szervezetekkel, szakmai és pénzügyi támogatást nyújtó szervezetekkel, továbbá szakmai szervezetekkel és testületekkel,

ad) elősegíti a kutató-tudásközvetítő rendszerekben keletkező tudományos és kutatási eredmények társadalmi és gazdasági hasznosítását és az ehhez kapcsolódó iparjogvédelmi aktivitást, különös tekintettel a magas kockázatú, magas hozamú projektekre,

ae) a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel kapcsolatos adatok elemzésével összefüggő feladatai keretében adatgyűjtést és adatrendszerezést végez, valamint stratégiai és egyedi elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készít, javaslatot tesz az adatvagyon hasznosítási lehetőségeire,

af) az NKFI Alapból meghirdetett pályázati felhívásokkal összefüggő feladatai keretében

1. közreműködik az NKFI Alap programstratégiájában meghatározott egyes pályázati felhívások lebonyolításában, valamint ellátja az általa kezelt felhívások tekintetében a kezelő szervi feladatokat,

2. közreműködik nyertes pályázatok nyomon követésében és szakmai mentorálásában,

ag) a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel összefüggő egyéb feladatai keretében

1. közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és kutatói kiválóság támogatásában és ösztönzésében,

2. közreműködik a felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmények képzési tartalmának megújításában,

ah) közreműködik a kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában,

ai) közreműködik az országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok – ideértve az NKFI Alapot is – programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzések, értékelések, koncepciók készítésében, valamint a támogatási programok nyomon követésében és értékelésében;

b) az innovációs kultúra elterjesztésével kapcsolatos feladatai keretében

ba) egységes innovációs ökoszisztéma honlapot működtet,

bb) támogatja a tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák, szakkiállítások szervezését, kiadványok megjelentetését és az innovációs célú díjak – különösen a Magyar Formatervezési Díj – adományozását,

bc) népszerűsíti a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzési és tudományterületet, a vállalkozói attitűdöt és a fiatalok vállalkozóvá válását, különösen a Hungarian Startup University program működtetésén, valamint a sikertörténetek bemutatásán keresztül,

bd) közreműködik az iparjogvédelmi tudatosság elterjedésének elősegítésében.

be)18 ellátja a Magyar Formatervezési Tanács Iroda feladatait.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a NIÜ Zrt. e rendelet szerinti feladatait közfeladatként látja el.

(3)19 Feladatai ellátása során a NIÜ Zrt. együttműködik az ágazati kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően a feladatkörében eljáró államigazgatási szervvel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar Kutatási Hálózat Titkárságával és más kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezetekkel és intézményekkel.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2020. január 2-án lép hatályba.

1

A 4. §-t a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés n) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdés o) pontja a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés p) pontját az 543/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés q) pontját a 746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés r) pontját a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése iktatta be.

13

Az 5. § (1) bekezdés s) pontját a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (5) bekezdése a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 17. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (7) bekezdését a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése iktatta be.

16

A 3/A. alcímet (5/A. §-t) a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be, az alcím címe a 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az 5/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 5/A. § (1) bekezdés b) pont be) alpontját a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be.

19

Az 5/A. § (3) bekezdése a 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére