• Tartalom

348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2019.12.29.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és r) pontjában, valamint 73/B. § j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §2

2. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

5–8. §3

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9–10. §4

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. §5

5. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12–16. §6

17. §7

18. §8

6. A repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezése

19. §9

7. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

21. § (1) Ez a rendelet

a) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet és

b) a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez10

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. december 30. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2)–(3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére