• Tartalom

36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás

36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás

a rendőrségi toborzás rendjéről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv humánerőforrás utánpótlásának biztosítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás személyi és tárgyi hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére (a továbbiakban: ORFK) mint a toborzási tevékenységben közreműködő és szakirányító szervre;
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szerv);
c) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
d) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).

2. Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a Rendőrség létszámigényének nyilvántartására, elemzésére;
b) a rendőrségi toborzás (a továbbiakban: toborzás) célcsoportjainak meghatározására, elérésük eszközeinek rögzítésére;
c) a felvételi eljárással kapcsolatos általános, illetve személyre szabott tájékoztatásra;
d) az alkalmassági vizsgálatok megszervezésére;
e) a belső toborzásra;
f) a toborzással összefüggő együttműködés kialakítására és kapcsolattartásra más szervekkel, civil szervezetekkel;
g) a toborzási tapasztalatok gyűjtésére, elemzésére.

2. Az utasítás célja

3. A toborzási tevékenység szabályozásának célja egy olyan összetett folyamat megszervezése, amelynek során a Rendőrség létszámigényének biztosítása a humánerőforrás-gazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek megvalósulásával, a munkaerőpiac szereplőivel történő szoros együttműködéssel történik.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A toborzás módszerei, célcsoportjai

4. Az utasítás alkalmazásában a toborzás komplex tevékenységek együttese, amely a Rendőrség személyi állományának a szakmai követelményeknek megfelelő jelöltekkel való pótlását, a szakirányú szakképzettséggel rendelkező (munkaköri követelményeknek megfelelő), illetve egészségileg, pszichikailag, fizikailag alkalmas jelentkezők megszólítását és megnyerését szolgálja.

5. A toborzási tevékenység a rendvédelmi oktatást folytató intézmények iskolai rendszerű, közép- vagy felsőfokú végzettséget és rendőri szakképesítést nyújtó alapképzéseibe, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés keretében részszakképesítést biztosító képzésekbe irányítható potenciális jelentkezők megszólítását és kiválasztását, a képzések népszerűsítését is magában foglalja.

6. A toborzás módszerei:
a) a direkt keresés, a toborzási célcsoportok felkutatása a toborzók személyes részvételével, az információk közvetlen átadásával;
b) az elsősorban a Rendőrség népszerűsítésével, a rendőri hivatás és a testület értékeinek, ezen belül a személyi állomány szolgálatának bemutatásával megvalósuló indirekt toborzás.

7. A Rendőrség humánerőforrás utánpótlása érdekében a toborzás célcsoportjai:
a) a belügyi rendészeti pályaorientációs képzésben részt vevő tanulók;
b) a középiskolában tanulók;
c) a felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató hallgatók;
d) a legalább középfokú végzettséggel rendelkező személyek;
e) indirekt toborzás útján más rendvédelmi szervek állományának tagjai, valamint a Magyar Honvédség középfokú végzettséggel rendelkező altiszti és legénységi állománya.

8. A tiszti beosztások betöltése érdekében a toborzás további célcsoportjai a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a Rendőrség személyi állományába tartozó hivatásos, illetve rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók és munkavállalók.

9. A tiszthelyettesi beosztások betöltése érdekében a toborzás további célcsoportjai a legalább középfokú végzettséggel rendelkező, a Rendőrség személyi állományába tartozó rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók és munkavállalók.

4. A toborzás és szervezetrendszere

10. Az ORFK Személyügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK SZF) a ROKK, a területi és a helyi szervek, illetve a közép- és felsőfokú rendvédelmi képzést folytató oktatási intézmények bevonásával irányítja a toborzási tevékenységet, valamint felel a személyi állomány utánpótlását meghatározó célkitűzések és a toborzás középtávú irányelveinek kidolgozásáért.

11. Az ORFK SZF Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: ORFK SZF HISZ) meghatározza a területi szervek toborzási tevékenységének szakmai követelményeit.

12. A toborzási feladatok koordinálásáért az ORFK SZF HISZ Utánpótlás-tervezési Osztály (a továbbiakban: ORFK UTO), a ROKK, valamint a területi szerv humánigazgatási szolgálatának a vezetője felel.

13.2 A toborzási feladatok végrehajtásában az ORFK SZF HISZ, a ROKK, a területi szervek humánigazgatási szolgálatai, valamint az adott feladatban közreműködő helyi szervek – a rendvédelmi technikumok (a továbbiakban: RVT-k) bevonásával – vesznek részt.

14. A területi és a helyi szervek toborzó feladatait a humánigazgatási szolgálatok személyügyi tevékenységet végző állományából, továbbá a területi és helyi szervek ideiglenesen – külön vezetői utasítás alapján – kijelölt állományából átrendeléssel vagy megbízással kialakított toborzó csoportok hajtják végre.

15. A területi és a helyi szervek toborzó tevékenységét a rendőri szerv vezetője irányítja. A területi szervek humánigazgatási szolgálata a toborzó tevékenységet – az utasítás rendelkezéseit is figyelembe véve – önállóan végzi.

16. A toborzási tevékenység központi kommunikációjának koordinálását – az ORFK SZF HISZ-től kapott információk birtokában – az ORFK Kommunikációs Szolgálat végzi.

5. A tervezés rendje

17. A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a toborzás középtávú irányelveivel és a humánstratégiával összhangban, a prioritások figyelembevételével minden év augusztus 15-ig jóváhagyja a Rendőrség következő évi utánpótlási célkitűzéseit, meghatározza az elérendő célcsoportokat, a kiemelt toborzási feladatokat.

18. A területi szervek humánigazgatási szolgálatai
a) minden év augusztus 30-ig a tárgyév szeptember 16-tól a következő év szeptember 15-ig tartó toborzási időszakra szóló éves toborzási tervet készítenek, amelyben
aa) a létszámszükséglet meghatározása mellett a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghatározott toborzási irányelvekkel és a humánstratégiával összhangban, a prioritások és a területi sajátosságok figyelembevételével kijelölik az elérendő célcsoportokat,
ab) meghatározzák a kiemelt toborzási feladataikat,
ac) megtervezik a különböző oktatási intézményekben, szakmai rendezvényeken, állásbörzéken való megjelenéseket;
b) az éves toborzási tervet felterjesztik az ORFK SZF HISZ részére.

19. A toborzó csoportok állandó és ideiglenesen kijelölt tagjai közreműködnek a toborzási terv elkészítésében.

20. Az ORFK SZF HISZ vezetője
a) a területi szervek által felterjesztett toborzási tervek alapján minden év szeptember 10-ig elkészíti az országos toborzási tervet, amely tartalmazza különösen
aa) a toborzási szükségletet,
ab) a központi rendezvénytervet,
ac) a következő toborzási időszakra vonatkozó éves toborzási naptárt;
b) az éves toborzási tervben meghatározott prioritások figyelembevételével – a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyásával – az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetőjével együttműködve javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány részére a célzott kommunikációs stratégia kialakítására.

6. A toborzásban részt vevő szervezeti egységek és szervezeti elemek általános feladatai

21. A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes
a) az éves fluktuációs adatok, valamint a Rendőrség létszámigénye alapján
aa) minden év július 31-ig az országos rendőrfőkapitány részére felterjeszti a rendészeti felsőoktatás tekintetében készített, a július 31-ét követő második tanévre vonatkozó beiskolázási tervet szak, szakirány, képzés szintje, munkarendje és finanszírozási forma szerinti bontásban,
ab)3 minden év szeptember 20-ig az RVT-k beiskolázási keretszámai tekintetében a következő tanévre vonatkozó javaslatot terjeszt elő az országos rendőrfőkapitány részére;
b) a középtávú utánpótlási létszámszükségletek kielégítéséhez a rendészeti közép- és felsőfokú képzés éves igénye alapján minden év szeptember 15-ig jóváhagyja az országos toborzási tervet;
c) irányítja a közép- és felsőfokú rendőri alapképképzést nyújtó képző intézményekkel való együttműködést;
d) előzetesen jóváhagyja a rendőrségi internetes és intranetes portálon megjelenő álláspályázatokat.

22. Az ORFK SZF HISZ vezetője
a) figyelemmel kíséri a személyi állomány összetételében bekövetkező változásokat, a megfigyelhető trendeket, elemzi a foglalkoztatottak fluktuációjának és távozásának okait, az annak csökkentésére irányuló, illetve a toborzási tevékenységre vonatkozó megoldási javaslatokat dolgoz ki;
b) a területi szervek toborzási terveinek áttekintése alapján, szakirányítói tevékenysége keretében szükség szerint a területi szerv irányába javaslattal, kezdeményezéssel él, a toborzó rendezvények szervezése és lebonyolítása érdekében koordinálja az ORFK és a területi szervek közötti együttműködést;
c) a területi szervek felkérése alapján közreműködik a toborzó rendezvények lebonyolításában;
d) az ORFK Gazdasági Főigazgatósággal együttműködve minden év március 31-ig megtervezi a következő év tárgyi eszköz és kommunikációs szükségleteit (így különösen a sajtófal, roll-up, kínálópult javítása vagy cseréje, szóróanyagok, kisfilm készíttetése) és a központi toborzás pénzügyi igényeit;
e) végrehajtja a toborzási tevékenység ellenőrzését, vizsgálja a toborzásra vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések betartását;
f) elemzi a toborzó tevékenység eredményeit és gyakorlati tapasztalatait, az elemzést felterjeszti a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes részére, továbbá szükség szerint javaslatot tesz a rövid távú célok módosítására, illetve az akadályozó tényezők jellegétől függően – a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes egyetértésével – intézkedik a szükséges beavatkozásra;
g) felügyeli a rendőrségi weboldal, valamint a közösségi oldalakon regisztrált, toborzási célú rendőrségi oldalak működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;
h) vizsgálja új, innovatív toborzási eszközök és módszerek bevezetésének lehetőségét;
i) az eredményes toborzási tevékenység érdekében együttműködik a közigazgatási szervekkel, köznevelési intézményekkel és felsőoktatási intézményekkel, a toborzást támogató civil szervezetekkel;
j) kezdeményezi a Rendőrség szervezetét bemutató toborzó anyagok frissítését, megújítását;
k) szervezi a toborzó állomány felkészítését, képzését;
l) gondoskodik a toborzási tevékenységet támogató módszertani útmutató kiadásáról és folyamatos aktualizálásáról;
m) minden év szeptember hónapban értékelő, feladatszabó szakmai értekezletet szervez a toborzást végrehajtó szervezetek állománya részére a toborzási tapasztalatok, kutatási eredmények feldolgozására, a jó gyakorlatok bemutatására, a hatékonyságot növelő módszerek, eljárások országos kiterjesztésére;
n) a tárgyévre vonatkozóan minden év március 31-ig országosan megtervezi a pályakezdő tisztek és tiszthelyettesek létszám elosztását területi szervenkénti bontásban;
o) meghatározza a speciális végzettséghez kötött hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciákat;
p) koordinálja a meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

23. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat
a) közreműködik a közösségi oldalakon regisztrált, toborzási célú rendőrségi oldalak működtetésében azzal, hogy fotókat, videóanyagokat bocsát rendelkezésre, illetve javaslatot tesz a szövegezések közérthető megfogalmazására;
b) együttműködik az ORFK UTO-val a meghatározott célcsoportok eléréséhez szükséges toborzási tervek elkészítésében;
c) az ORFK SZF HISZ-szel együttműködve koordinálja
ca) a Rendőrség toborzó tevékenysége kommunikációjának egységes kialakítását,
cb) a korszerű szóróanyagok, toborzó filmek készítését,
cc) a társadalmi célú reklámfilmek készítését,
cd) a rendőrök életét bemutató kisfilmek készítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;
d) kommunikációs üzenetek kialakításával támogatja a toborzást;
e) segíti a toborzó állomány kommunikációs felkészítését;
f) az iskolarendszeren kívüli alapképzést meghirdető területi szerv kezdeményezésére intézkedik az alapképzésben érintett szerv pályázati felhívásának a Rendőrség intranetes és internetes oldalán történő megjelentetésére.

24. A ROKK
a) a toborzási feladatok hatékony végrehajtása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a 13. pontban meghatározott szervekkel, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával (a továbbiakban: NKE RTK);
b) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát, támogatja a középiskolákban folyó rendészeti pályaorientációs képzést, megszervezi és lebonyolítja az intézmények országos tanulmányi versenyét;
c) végzi a közép- és felsőoktatásban részt vevő roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében létrehozott pályázati rendszer, illetve egyéb ösztöndíjak működtetésével kapcsolatos feladatokat;
d)4 ellátja az RVT-k felvételi eljárásával kapcsolatos koordinációs feladatokat;
e) folyamatosan gyűjti az NKE RTK tisztjelölti létszámadatait, rendszeres kimutatásokat készít;
f)5 figyelemmel kíséri az RVT-k által rendszeresen felterjesztett jelentéseket, gyűjti és rendszerezi az adatokat a képzésben részt vevőkről, a fegyelmi helyzetükről, a tanári állomány szakmai gyakorlatáról, valamint a nemzetközi kapcsolatairól és a tanintézetek infrastrukturális adatairól;
g) folyamatosan kapcsolatot tart a rendészeti pályaorientációs képzést folytató középiskolákkal, adatokat gyűjt be tőlük a toborzás elősegítése érdekében;
h) gyűjti és rendszerezi az adatokat a kihelyezett iskolarendszeren kívüli képzések helyszíneiről, a résztvevők és oktatók létszámáról;
i) véleményezi a kihelyezett iskolarendszeren kívüli képzések indítására irányuló javaslatokat, szakmai segítséget nyújt a képzések előkészítéséhez és indításához;
j)6 gondoskodik az RVT-k folyamatos kapcsolattartásáról a toborzásban részt vevő szervekkel;
k)7 figyelemmel kíséri az RVT-k közreműködését – a nyílt napok és próbafelvételik megrendezése kapcsán – a toborzási feladatokban, valamint a promóciós anyagoknak a célcsoporthoz való eljuttatásában;
l)8 az ORFK által szervezett rendezvényeken – a toborzási feladatok elősegítése érdekében – az RVT-k részvétele útján gondoskodik a tanintézetek képviseletéről, a rendőr tiszthelyettes képzés népszerűsítéséről;
m)9 rendszeresen adatokat gyűjt az RVT-ktől a felvételi eljárás állásáról, valamint az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések létszámairól, továbbá a tanév végrehajtása során szerzett tapasztalatokról.

25. A területi és helyi szervek
a) toborzó csoportokat hoznak létre – állandó és ideiglenes tagokkal – a területi és helyi szervek kijelölt állományából;
b) az éves toborzási tervben meghatározott toborzási létszámszükséglet, illetve a kiemelt célcsoportok ismeretében javaslatot tesznek a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek a toborzási stratégia megvalósításához, a kommunikációs tevékenység kialakításához.

26. A helyi szerv vezetője a toborzási tevékenységgel összefüggő feladatellátásra a vezetése alá tartozó állományból tiszthelyettest jelöl ki, aki
a) együttműködik a területi szerv toborzási feladatokra kijelölt tagjával;
b) részt vesz a területi szerv humánigazgatási szolgálatvezetője által megtartott szakmai értekezleten.

27. A területi szervek humánigazgatási szolgálatai
a) a toborzási terv alapján végrehajtják a toborzási feladatokat;
b) elvégzik az éves toborzási terv időszakos felülvizsgálatát;
c) tájékoztatják a középiskolákat a rendészeti oktatási intézményeknél tervezett nyílt napok idejéről és programjáról;
d) a gazdasági szervvel együttműködve megtervezik a következő év tárgyieszköz-szükségleteit és a területi toborzás pénzügyi igényeit, biztosítják a területi és a regionális toborzókampányokhoz a szükséges tárgyi feltételeket;
e) megtervezik a területi szerv erőforrásainak toborzásba történő bevonását;
f) együttműködnek a toborzásban érintett területi és helyi közigazgatási szervekkel, köznevelési intézményekkel és felsőoktatási intézményekkel, valamint a toborzást támogató civil szervezetekkel;
g) szervezik, koordinálják és végrehajtják az ORFK SZF HISZ által jóváhagyott regionális toborzókampányokat;
h) elemzik, értékelik a toborzó csoportok toborzó tevékenységének eredményességét, módszereit, tapasztalatait, ezek alapján az ORFK SZF HISZ részére javaslatot tesznek a toborzás hatékonyságát növelő módszerekre;
i) a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és a munkavállalói állomány pótlását célzó toborzó tevékenységet szükségleteik figyelembevételével önállóan tervezik és hajtják végre;
j) a betölthető rendvédelmi igazgatási alkalmazotti üres beosztásokra – amennyiben a kinevezés nem meghívásos eljárás alapján történik – pályázatot írnak ki;
k) koordinálják a toborzó csoportok tevékenységét.

28. A toborzó csoportok
a) toborzómunkát végeznek, illetve helyi toborzókampányokat szerveznek, és javaslatot tesznek regionális toborzókampányok szervezésére;
b) a helyi toborzókampányok terveit – jóváhagyás, engedélyezés, költségvetés-igénylés céljából – felterjesztik a területi szerv humánigazgatási szolgálatának;
c) a Rendőrséget és a hivatásos szolgálatot népszerűsítő előadásokat, valamint a rendészeti közép- és felsőfokú képzéseket bemutató tájékoztatókat tartanak a középiskolákban;
d)10 illetékességi területükön folyamatosan együttműködnek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat helyi szervezeti egységeivel, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeivel (a továbbiakban: járási hivatalok foglalkoztatási osztálya);
e) együttműködésük keretében rendszeresen tájékoztatják a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait a konkrét munkaerőigényekről a beosztás, munkakör megjelölésével;
f) a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival egyeztetett időpontban a rendőri hivatást bemutató tájékoztatást tartanak az álláskeresők és érdeklődők részére;
g) folyamatosan részt vesznek, és aktív toborzómunkát folytatnak a területükön szervezett állásbörzéken, pályaválasztási kiállításokon;
h) együttműködést alakítanak ki a helyi önkormányzatokkal a közfoglalkoztatotti állomány elérése érdekében;
i) megjelennek minden olyan társadalmi, kulturális, sport- és rendőrségi rendezvényen, ahol lehetőség nyílik a célcsoportok megszólítására és a rendőri hivatás bemutatására;
j) részt vesznek az ORFK SZF HISZ által szervezett szakmai (módszertani) foglalkozáson.

7. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság toborzással kapcsolatos feladatai

29. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság
a) a tárgyévet megelőző év október 15-ig – az ORFK SZF HISZ és az ORFK Kommunikációs Szolgálat javaslatának figyelembevételével, a költségvetési lehetőségek mértékéig – betervezi a tárgyévi költségvetésben az országos toborzó tevékenységet biztosító dologi és kommunikációs költségvetési előirányzatokat;
b) a költségvetési lehetőségek függvényében közreműködik a központi toborzáshoz, a Rendőrség népszerűsítéséhez és a tevékenységének bemutatásához szükséges anyagi, technikai eszközök beszerzésében.

8. Az alkalmassági vizsgálatok végrehajtása

30. Az ORFK SZF Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály
a) elkészíti az alkalmassági vizsgálatok menetének leírását, meghatározza a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, amelyről a hatékony kiválasztás érdekében útmutatót, segédanyagot készít a toborzást végzők részére, valamint változás esetén aktualizálja azokat;
b) szükség szerint koordinálja a nagylétszámú alkalmassági vizsgálatok ütemezett végrehajtását;
c) ellátja a másodfokú egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatok végrehajtásával összefüggő feladatokat.

31. A területi szervek
a)11 megszervezik és ütemezik az RVT-kbe jelentkező személyek alkalmassági vizsgálatokon (pszichikai, egészségügyi) és pályaorientációs beszélgetésen való részvételét, elvégzik az alkalmassági vizsgálatokat;
b) megszervezik és ütemezik az NKE RTK rendőri szakirányaira jelentkezők pszichikai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon való részvételét, elvégzik az alkalmassági vizsgálatokat;
c) megszervezik és ütemezik az iskolarendszeren kívüli alapképzésre jelentkezők fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon és pályaorientációs beszélgetésen való részvételét, elvégzik az alkalmassági vizsgálatokat.

9. Az iskolarendszeren kívüli és az iskolai rendszerű képzésre jelentkezők felvételével összefüggő egyéb feladatok

32.12 A ROKK igazgatója az oktatásért felelős miniszternek az aktuális tanév rendjéről szóló rendelete szerinti időpontig intézkedik arról, hogy az RVT-k iskolai rendszerű alapképzésére jelentkezők számára – a részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot tartalmazó – jelentkezési egységcsomag a Rendőrség és az RVT-k internetes honlapján elérhető legyen.

33. Az országos rendőrfőkapitány jóváhagyását követően a területi szerv vezetője az iskolarendszeren kívüli alapképzést pályázati felhívás útján meghirdeti, kezdeményezi annak a Rendőrség internetes honlapján történő közzétételét.

34. Az iskolarendszeren kívüli képzést meghirdető területi szerv humánigazgatási szolgálatának vezetője gondoskodik a részletes felvételi tájékoztató és a jelentkezési lapot tartalmazó jelentkezési egységcsomag közzétételéről.

10. A jelentések rendje

35. Az ORFK SZF HISZ évente elemzi, értékeli és összegzi a megelőző időszak toborzási tevékenységének tapasztalatait, indokolt esetben javaslatokat fogalmaz meg a toborzás hatékonyságának növelésére, és erről minden év október 31-ig összefoglaló jelentést terjeszt fel a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes részére, amely tartalmazza
a) a Rendőrség toborzási feladatainak tárgyévi végrehajtásáról szóló részjelentést;
b) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részjelentését a toborzó rendszer működtetésének felhasznált költségeire vonatkozó adatokról;
c) az ORFK SZF Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály részjelentését a végrehajtott alkalmassági vizsgálatok eredményéről és tapasztalatairól.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

37.13

38.14
1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 160. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 13. pontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 21. pont a) alpont ab) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 24. pont d) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 24. pont f) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 24. pont j) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 24. pont k) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 24. pont l) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 24. pont m) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 28. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 160. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 31. pont a) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 32. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 21. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 37. pont a 38. pont alapján hatályát vesztette.

14

A 38. pont a 38. pont alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére