• Tartalom

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

2022.05.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 11. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 támogatási időszak: a 2019. november 16. és 2021. december 6. közötti időszak;

2. tárgyév: a támogatás kifizetésének naptári éve;

3. területnagyság: az ültetvény komlóval beültetett területének a szélső soroktól mért fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) A 4. § szerinti kérelmező vissza nem térítendő, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) A támogatás a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talaj-előkészítésre, alaptrágyázásra, valamint a földterületen komlóültetvény támrendszerének és öntözési rendszerének kialakítására használható fel.

(3) A támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény telepítésének a (2) bekezdés szerinti műveleteihez kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb hektáronként 6 millió forint.

(4) A támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A támogatás forrása 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

(2)2 A támogatás tárgyévben rendelkezésre álló keretösszege 209 000 000 forint.

(3) A támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(4) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § Támogatás igénybevételére az a komlóültetvényt létesítő természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek; és

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) a b) pontban foglaltakról,

cb) arról, hogy megfelel a Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek,

cc) arról, hogy mely használatában lévő földterületen kíván ültetvényt létesíteni, a helység és helyrajzi szám megadásával, valamint a tervezett ültetvény nagyságának megjelölésével, és

cd) arról, hogy a támogatási időszak egyes évei tekintetében mely – a 2. § (2) bekezdése szerinti – műveletre és mekkora összegben kíván támogatást igénybe venni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelmet 2019. október 15-étől 30-áig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton kell benyújtani a Kincstárhoz.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 4. § c) pontjában foglalt nyilatkozatokat.

(3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt – nyolcnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

6. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmek benyújtási határidejének utolsó napjától számított 30 napon belül – a 2007. évi XVII. törvény 39. § (2) bekezdése szerinti – befogadó nyilatkozatot ad ki.

(2) A támogatás a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdett, a 2. § (2) bekezdése szerinti művelethez kapcsolódó munkára és beszerzésre vehető igénybe.

(3) A komlóültetvény-létesítéssel érintett földterületen bármely, a 2. § (2) bekezdése szerinti műveletre önállóan is igényelhető támogatás.

7. A támogatás kifizetése

7. § (1) A kifizetési kérelmet a Kincstárhoz 2020. május 15-étől 2021. június 30-áig a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton kell benyújtani.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) az érintett földterület kérelmező általi jogszerű használatát igazoló dokumentumot,

b) a támogatási időszakban az ültetvénylétesítés céljára vásárolt anyagokról és igénybe vett szolgáltatásokról szóló, a kérelmező nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számlák másolatát, valamint az azokhoz kapcsolódó, a kifizetést hitelt érdemlően igazoló bizonylatok másolatát és

c)3 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kifizetési kérelemhez mellékelt számlákon szereplő anyagot, valamint az igénybe vett gépi és élőmunkát teljes egészében a befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben jóváhagyott földterületen komlóültetvény létesítése céljából használta fel és alkalmazta, továbbá hogy a kifizetési kérelemhez mellékelt számlákon kizárólag új anyag beszerzése szerepel.

(3) A kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás a kifizetési kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két üzleti évben milyen összegű, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó általános csekély összegű támogatásban részesült, valamint

b) vállalja a 8. § szerinti öt éven át tartó művelési kötelezettséget.

(4) Kifizetési kérelem kizárólag befejezett telepítési tevékenység vonatkozásában nyújtható be. Befejezett telepítési tevékenységnek minősül a támrendszer, a telepítés és – ha az a támogatási kérelem részét képezi – az üzembe helyezett öntözőrendszer megléte.

(5)4 A Kincstár a befogadó nyilatkozattal vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel nem rendelkező földterületek, illetve műveletek tekintetében a kérelmező kifizetési kérelmét elutasítja, azzal, hogy az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem legfeljebb a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntés alapján jóváhagyott támogatási összeg erejéig hagyható jóvá a 8/C. § (5) bekezdésében és a 8/D. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

(6) A kifizetési kérelmeket a Kincstár a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kifizetési kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg szerint növekvő sorrendben kell elbírálni.

(7)5 A Kincstár a támogatás kifizetéséről szóló határozat meghozatala előtt helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a kifizetés feltételeinek teljesülését, valamint az ültetvény valós területnagyságát és a befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben jóváhagyott műveletek elvégzését.

(8)6 Ha a helyszíni ellenőrzés során a Kincstár megállapítja, hogy a befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben szereplő földterületen a jóváhagyott műveleteket nem vagy szakszerűtlenül végezték el, az adott művelethez kapcsolódó számlák a támogatás alapjaként nem vehetőek figyelembe.

(9)7 Ha a (4) bekezdés szerinti telepítési tevékenység befejezése a befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben jóváhagyott földterületnek csak egy része tekintetében valósult meg, a Kincstár a befejezett területnagyságra arányosan eső támogatási összegről hoz döntést.

(10)8 Ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatással érintett területnagyság kisebb a támogatási kérelemben feltüntetett és a befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben jóváhagyott területnagyságánál, akkor a Kincstár a helyszíni ellenőrzésen mért valós területnagyságra arányosan eső támogatási összegről hoz döntést.

(11) A támogatás a támogatási időszakban kiállított és pénzügyileg rendezett számlák alapján fizethető ki. A támogatási időszakon kívül kiállított, illetve pénzügyileg teljes mértékben nem rendezett számlákra vonatkozó támogatási igényt a Kincstár elutasítja.

(12) A 2. § (3) bekezdése szerinti mérték meghatározásakor, ha a kérelmező az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

a) az általános forgalmi adó levonására jogosult, a nettó vételárat,

b) az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, a bruttó vételárat

kell figyelembe venni.

(13) A támogatás összegét a 2019. október 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

8. Művelési kötelezettség

8. § (1) A kérelmező köteles a támogatás kifizetésének napjától számított öt évig a támogatással létesített ültetvényt művelni, és azt jó kultúrállapotban tartani, ezen időszakon belül a támogatásban részesített ültetvény nem számolható fel.

(2) Az ültetvény beállottságának a telepítést követő második év június 30. napjáig el kell érnie a 90%-ot. A művelési kötelezettséggel érintett időszak további részében a beállottságnak meg kell haladnia a 85%-os mértéket.

(3) Ha a művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény használójának személyében változás következik be, akkor az (1) és (2) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell a Kincstárhoz a változást követő 30 napon belül bejelenteni.

(4) Ha a művelési kötelezettség átadása nem a (3) bekezdés szerint történik, a kötelezettség átadása a művelési kötelezettség megszegésének minősül, és a kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatás kérelmezőjét terhelik.

8a.9 Átmeneti támogatás

8/A. § Ezen alcím tekintetében

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

8/B. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére jogosult

a) a 8/C. §-a szerinti kérelmező vagy

b) az a 8/C. §-a szerinti kérelmező, aki az 5. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában rendelkezik a 6. § (1) bekezdése szerinti befogadó nyilatkozattal, és aki a 2019. évben benyújtott támogatási kérelmét – a 8/C. § szerinti átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg – visszavonja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező kizárólag olyan területre és a 2. § (2) bekezdése szerinti műveletre nyújthat be átmeneti támogatás iránti kérelmet, amely már a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelmében is megjelölésre került.

(3) Az átmeneti támogatásra a 2–8. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (1) és (4) bekezdésében, a 3. § (3) és (4) bekezdésében, a 4. § c) pont cb) alpontjában, 6. § (2) bekezdésében, valamint a 7. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

8/C. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek; és

c) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) a b) pontban foglaltakról,

cb) arról, hogy mely használatában lévő földterületen kíván ültetvényt létesíteni, a helység és helyrajzi szám megadásával, valamint az ültetvény nagyságának megjelölésével,

cc) arról, hogy a támogatási időszak egyes évei tekintetében mely – a 2. § (2) bekezdése szerinti – műveletre és mekkora összegben kíván támogatást igénybe venni;

cd) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

ce) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cf) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

cg) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. augusztus 31. és szeptember 22. között a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

(3) Az átmeneti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt nyilatkozatokat, valamint

b) a 8/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén az 5. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmének visszavonására irányuló nyilatkozatot.

8/D. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelemről – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül dönt.

(2) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg szerint növekvő sorrendben kell elbírálni.

(3) A 3. § (2) bekezdése szerinti forrás kimerülését követően benyújtott kérelmet a Kincstár elutasítja.

(4) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor az átmeneti támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(5) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(6) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

8/E. §10 Az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem 2020. október 31. és 2021. június 30. vagy 2021. november 30. és december 6. között a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §11

1

Az 1. § 1. pontja a 16/2022. (IV. 29.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 64/2020. (XII. 16.) AM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (5) bekezdése a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § (7) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (8) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (9) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (10) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8a. alcímet (8/A–8/E. §) a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 26. §-a iktatta be.

10

A 8/E. § a 43/2021. (XI. 29.) AM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére