• Tartalom

38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet

38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet

a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról1

2019.03.14.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,

a 2. alcím és az 1., 2. és 3. melléklet tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 3. alcím és a 4. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze)

c) a több települést magában foglaló világörökségi tájegységi területen az új épület építéséhez vagy a meglévő épület bővítéséhez, valamint a meglévő építmény közterületről látható homlokzatának felújításához vagy közterületről látható homlokzata legalább 20%-át érintő átalakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.”

2. § Az R1. a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.3.) megállapított 9. § (4) bekezdés c) pontját a Mód. Kr.3. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 1–3. mellékletét a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során történő előzetes adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell.”

3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 38/A. §-sal egészül ki:

38/A. § (1) Ha a polgármester a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.
(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett felülvizsgálati kérelem alapján
a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a járási hivatal véleményét helybenhagyó vagy azt megváltoztató véleményét, vagy
b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az időpont megjelölésével – a tárgyalás előtt legalább 8 nappal – elektronikus úton meghívja a polgármestert és a járási hivatalt.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.
(4) A záró szakmai vélemény kialakítása és a településrendezési eszköz elfogadása során a kulturális örökség védelméért felelős miniszter véleményét kell figyelembe venni.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a településrendezési eszköz egyszerűsített eljárásban, tárgyalásos eljárásban vagy állami főépítészi eljárásban történő készítése és módosítása során, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti véleményezése során megfelelően alkalmazni kell.”

6. § Az R3. a következő 46/H. §-sal egészül ki:

46/H. § E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.8.) megállapított 38/A. §-át, 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontját és 9. mellékletét a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása, illetve az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatás során is alkalmazni kell.”

7. § Az R3. 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontjában az „a világörökségi egyeztetési szakterület tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szövegrész helyébe az „a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg lép.

8. § Az R3. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartást vezető hatóság és – kormányrendeletben meghatározott esetekben – a járási hivatal a nyilvántartásban szereplő adatokról kérelemre adatot szolgáltat.”

10. § Az R4. 119. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.2.) megállapított 10. § (1) és (7) bekezdését, valamint 87. § (3) bekezdését a Mód. Kr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő településfejlesztési koncepcióhoz, integrált településfejlesztési stratégiához és településrendezési eszközhöz kapcsolódó adatszolgáltatás és véleményezés, valamint települési arculati kézikönyvhöz és településképi rendelethez kapcsolódó adatszolgáltatás során is alkalmazni kell.”

11. § Az R4.

a) 10. § (7) bekezdésében az „és a műemléki értékek védelmével” szövegrész helyébe az „ , a műemléki értékek, a világörökségi és világörökségi várományos területek védelmével” szöveg,

b) 87. § (3) bekezdésében a „kikéri” szövegrész helyébe a „kikérheti” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

1.    Az R2. 1. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

Térségi övezetek

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek)

 

 

 

 

 

 

6.

 

e) világörökségi és világörökségi várományos terület

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

2. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

1.    Az R2. 2. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

 

 

(A

B

C

 

1.

Térségi övezetek

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek)

 

 

 

 

 

6.

 

e) világörökségi és világörökségi várományos terület

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

3. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

1.    Az R2. 3. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

 

 

(A

B

C

 

1.

Térségi övezetek

Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek)

 

 

 

 

 

6.

 

e) világörökségi és világörökségi várományos terület

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

4. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

1.    Az R3. 9. melléklet 17. sora helyébe a következő sor lép:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök

kézikönyv, településképi rendelet

 

2.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE

TELEPÜLÉSKÉPI ADATSZOLGÁLTATÁS)

 

 

 

 

 

 

17.

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

régészeti örökség, műemléki érték, világörökségi és világörökségi várományos érték védelme

nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és régészeti védőövezet, világörökségi terület és világörökségi várományos terület

nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és régészeti védőövezet, világörökségi terület és világörökségi várományos terület

2.    Hatályát veszti az R3. 9. melléklet 16. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére