• Tartalom

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

2023.11.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állandó lábgyűrű: olyan, a haszongalamb lábára helyezhető azonosítási eszköz, amely le nem bomló anyagból készül, hamisíthatatlan, könnyen olvasható, egyedi azonosításra alkalmas és csak egyszeri felhasználást lehetővé tevő jelzést tartalmaz, valamint olyan kialakítású, hogy az állat egész élete során az állaton marad anélkül, hogy az ártalmas volna az állatra;

2. haszongalamb: 72 órás vagy ennél idősebb, hústermelésre szánt vagy e szárnyaskategória előállítását célzó tenyésztési program keretében, fogságban nevelt galamb;

3. támogatási időszak: a támogatási kérelem

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2019. augusztus 1. és 2019. október 15.,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2019. október 16. és 2020. április 30.,

c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2020. május 1. és 2020. október 15.

d)1 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2021. január 1. és 2021. március 31.

e)2 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2022. január 15. és 2022. március 31.

f)3 5. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2023. október 16. és 2023. november 15.

közötti időszak.

2. A támogatás célja és mértéke

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igényelhető.

(2)4 A támogatás mértéke a támogatási időszakban vásárolt haszongalamb ellenértékének 75%-a, de legfeljebb 6000 forint/haszongalamb, azzal, hogy az nem haladhatja meg a 4. § szerinti kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet, valamint egy kérelmező egy benyújtási időszakban legfeljebb 1200 darab haszongalamb után igényelhet támogatást.

(3) Egy haszongalamb után kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.

(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5) A (2) bekezdés szerinti támogatási mérték meghatározásakor, ha a kérelmező az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

a) az általános forgalmi adó levonására jogosult, a nettó vételárat,

b) az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, a bruttó vételárat

kell figyelembe venni.

(6) A támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés x) pontjában meghatározott – egyéb termékek, XXIV. rész – termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

3. A támogatás forrása és keretösszege

3. §5 A támogatás 2023. évben rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 20 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy amely

a)6 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

bc) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11–11/A. §-ában foglalt feltételeknek, és

bd) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatában foglalt feltételeknek, vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;

c)7 a haszongalambot állandó lábgyűrűvel látta el, és

ca) az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti támogatási időszakban legalább 400 darab,

cb)8 az 1. § 3. pont b)–f) alpontja szerinti támogatási időszakban – támogatási időszakonként – legalább 100 darab

haszongalambot vásárolt; valamint

d)9 a tenyészetét legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig a vármegyei kormányhivatal részére a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint – annak 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltakra tekintettel – bejelentette.

e)10 rendelkezik a támogatás igénybevételével vásárolt haszongalambok által megtermelt állomány vágósúlyt elérő egyedei értékesítésére vagy nevelésére vonatkozó, a cégnyilvántartásban szereplő adatok szerint és a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti TEÁOR’08 4611, 4623 vagy 1011 alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozással kötött adásvételi vagy vállalkozási szerződéssel vagy előszerződéssel (a továbbiakban együtt: szerződés), amely tartalmazza az alábbi adatokat:

ea) a szerződő partner adatait,

eb) a kérelmező (mint eladó vagy vállalkozó) adatait,

ec) a tenyészet címét,

ed) a haszongalambfajta megnevezését,

ee) az adásvétel tárgyát képező mennyiséget és

ef) a teljesítés tervezett időpontját vagy időpontjait.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem

a) 2019. október 1-jétől október 15-éig,

b) 2020. május 1-jétől május 15-éig,

c) 2020. október 1-jétől október 15-éig

d)11 2021. április 1-jétől április 15-éig

e)12 2022. április 1-jétől április 8-áig

f)13 2023. november 16-ától november 30-áig

a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

(2)14 A kérelmező az (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti benyújtási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a 4. § b) pontja szerinti nyilatkozatokat;

b) a vásárolt haszongalambokról szóló, a kérelmező nevére kiállított – a megvásárolt haszongalambfajta megnevezését és darabszámát tartalmazó – számla másolati példányát, valamint a számlák pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolati példányát;

c) a haszongalamb Magyarországon történt beszerzése esetén az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. melléklete szerinti állattartói nyilatkozat és 2. melléklete szerinti, a szolgáltató állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvány másolati példányát;

d)15 a haszongalambok tartási helye szerint területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal alábbiakról szóló igazolásának másolati példányát:

da) az Európai Unió más tagállamaiból történt beszerzés esetén az állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos harmonizált bizonyítványminta és ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló, 2004. március 30-i 599/2004/EK bizottsági rendelet melléklete szerinti Állategészségügyi Bizonyítvány másolati példányát,

db) a harmadik országból történt beszerzés esetén a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről szóló, 2004. február 18-i 282/2004/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmány másolati példányát;

e) a haszongalambok állandó lábgyűrűvel történő megjelölését igazoló, a kérelmező nevét és a lábgyűrűn található jelzést tartalmazó dokumentumot; valamint

f)16 a 4. § e) pontja szerinti szerződés másolati példányát, valamint

g)17 a kérelmező írásbeli nyilatkozatát a b)–f) pontban meghatározott dokumentummásolatok hitelességéről és helytállóságáról.

6. A támogatási kérelem elbírálása és a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt – nyolcnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

(2)18 A Kincstár a támogatási kérelemben megjelölt azon igényt elutasítja, amely esetében

a) az igény alapját képező haszongalamb-vásárlás

aa) pénzügyileg nem rendezett,

ab) szerződéssel nem alátámasztott, vagy

ac) nem az érintett támogatási időszakra esik; vagy

b) az igényt 1200 darabot meghaladó haszongalambra nyújtották be.

(3) Ha a támogatási kérelem szerinti jogos igény összegével a kérelmező a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett jogos igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

(4) Ha az érintett benyújtási időszakra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A Kincstár – a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlátnak a figyelembevételével, a támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében – a támogatási kérelmekről a benyújtási időszakot követő 45 napon belül döntést hoz.

(6) A támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(7)19 Ha a számla az elszámolható költség összegét nem forintban tartalmazza, akkor a számla összegének forintra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni.

6a.20 Átmeneti támogatás

6/A. § (1) A kérelmező 2020. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a kérelmezőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A kérelmező átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban – a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.

6/B. § (1)21 A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kérelmező a 2020. október 1. és október 15., a 2021. április 1. és április 15., valamint a 2022. április 1. és április 8. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban, postai úton benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6) bekezdésében, a 4. § b) pont bc) alpontjában, valamint a 6. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(4) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

6/C. § (1)22 A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti,

a) a 2020. október 1. és október 15. közötti időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-éig,

b)23 a 2021. április 1. és április 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban, benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. december 31-éig

c)24 a 2022. április 1. és április 8. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig

dönt.

(2)25 A Kincstár – a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §26 E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. május 1. és május15. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

10. §27 Az 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelem átmeneti támogatás iránti kérelemnek minősül.

1

Az 1. § 3. pont d) alpontját a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 16. §-a iktatta be.

2

Az 1. § 3. pont e) alpontját az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 30. §-a iktatta be.

3

Az 1. § 3. pont f) alpontját az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdése az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § a) pontja a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § c) pontja a 66/2019. (XII. 30.) AM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § c) pont cb) alpontja az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § d) pontja a 153/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 4. § e) pontját az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

11

Az 5. § (1) bekezdése d) alpontját a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 17. §-a iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdés e) pontját az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 32. §-a iktatta be.

13

Az 5. § (1) bekezdés f) pontját az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 19. § b) pontja, az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 38. §-a, a 153/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdés f) pontja az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (3) bekezdés g) pontját az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 6. § (2) bekezdése az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (7) bekezdését a 66/2019. (XII. 30.) AM rendelet 11. §-a iktatta be.

20

A 6a. alcímet (6/A–6/C. §) a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 28. §-a iktatta be.

21

A 6/B. § (1) bekezdése a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 27. § a) pontja, az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6/C. § (1) bekezdése a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

23

A 6/C. § (1) bekezdés b) pontja a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 27. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 6/C. § (1) bekezdés c) pontját az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 33. §-a iktatta be.

25

A 6/C. § (2) bekezdése a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 29. §-a iktatta be.

27

A 10. §-t a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 26. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére