• Tartalom

4/2019. (III. 1.) IM rendelet

4/2019. (III. 1.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról1

2019.03.02.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Alapvető szabályok

1. § A külképviseleti megfigyelőt, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés, Ve. 245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]

2. § A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2019. augusztus 26-án kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

2. A választási bizottságok

3. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2019. május 23-án a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. [Ve. 24. § (3) bekezdés]

(2) Amennyiben a helyi választási iroda a szavazatszámláló bizottságot a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint legalább öt taggal kiegészítette, az ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet 2019. május 24-én 16.00 óráig további tagokat bízhat meg a Ve. 28. § (5) bekezdése szerint. [Ve. 28. § (5) bekezdés]

5. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. május 27-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. május 27-től 2019. május 31-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

6. § 2019. május 26-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

7. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 84. § (1) bekezdés]

8. § A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget 2019. május 17-én 16.00 óráig igényelheti. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

9. § (1) Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. [Ve. 334. § (1) bekezdés]

(2) Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. [Ve. 334. § (2) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

10. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

11. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

12. § (1) A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]

(2) A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés]

13. § A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani. [Ve. 110. § (2) bekezdés]

14. § A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb 2019. május 11-ig értesíti az Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen adatok fogadására illetékes központi szerveit azokról az állampolgáraikról, akik a szavazóköri névjegyzékében szerepelnek. [Ve. 335. §]

15. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

(2) Az átjelentkező választópolgár

a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,

b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]

16. § A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy

ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

17. § A mozgóurna iránti, 16. § a) pont aa)–ab) alpontja szerinti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2019. május 24-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

18. § (1) A 2019. május 24-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2019. május 25-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

19. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2019. augusztus 26-án kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

(2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2019. augusztus 26-án kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

20. § (1) A 2019. május 10-ét követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

(4) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

(5) A külképviseleti névjegyzék adatait 2019. augusztus 26-án kell törölni. [Ve. 264. §]

7. A levélben szavazók névjegyzéke

21. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 266. §]

22. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2019. május 10-ig hozzáférhetővé teszi, illetve – a Ve. 263. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazásával – továbbítja az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

23. § A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. május 19-én magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

24. § A levélben szavazók névjegyzékének adatait 2019. augusztus 26-án kell törölni. [Ve. 268. §]

25. § A polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár csak abban az esetben vehető fel a levélben szavazók névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján a lakcíme szerepel a központi névjegyzékben. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 333/A. §]

8. A listaállítás

26. § A Nemzeti Választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. április 6-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

27. § A listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 338. § (1) bekezdés]

28. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 130. § (3) bekezdés]

29. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2019. augusztus 26-án megsemmisíti. [Ve. 128. §]

9. A választási kampány

30. § A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

31. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2019. március 8-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2019. június 11-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 148. § (5) bekezdés]

32. § A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2019. április 6-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

33. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

(2) A 2019. május 26-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]

34. § 2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

35. § 2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

36. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. május 26-án nem léphet be. [Ve. 150. §]

37. § A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2019. május 26-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2019. május 26-án történő megsemmisítés esetén 2019. május 29-én 16.00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

38. § A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. június 25-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

10. A szavazás előkészítése

39. § A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. április 23-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 160. § (2) bekezdés]

40. § (1) Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a Ve. 92. § (2) bekezdés b) pontja szerint 2019. május 2-án 16.00 óráig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 2019. május 11-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított időben, valamint 2019. május 26-án 6.00 és 19.00 óra között veheti át a szavazási levélcsomagot a választási irodában az általa megjelölt

a) országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen,

b) a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen vagy

c) a miniszter által rendeletben kijelölt külképviseleten. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 277. § (2) bekezdés]

(2) A Nemzeti Választási Iroda elnöke az (1) bekezdés szerint a szavazási levélcsomag személyes átvételét úgy állapítja meg, hogy arra 2019. május 11-től munkanapokon legalább 9 és 16 óra között lehetőség legyen. [Ve. 277. § (3) bekezdés]

41. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2019. május 25-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2019. május 26-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

11. A szavazás

42. § A szavazóhelyiségben szavazni 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

43. § A külképviseleten 2019. május 26-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2019. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

44. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába postai úton juttathatja el úgy, hogy az legkésőbb 2019. május 25-én 24.00 óráig megérkezzen,

b) 2019. május 11-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

ba) személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével, vagy

bb) a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgáltató útján

eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (1) bekezdés]

(2) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. § (4) bekezdés b) pontja szerinti válaszborítékot személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével

a) 2019. május 11-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

b) 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (2) bekezdés]

(3) A postai szolgáltató a legkésőbb 2019. május 23-án belföldön felvett vagy átvett, a Ve. 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot 2019. május 25-én 24.00 óráig kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

45. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazatát tartalmazó szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2019. május 20-án kezdheti meg. [Ve. 288. § (2) bekezdés]

46. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2019. május 27-én a Nemzeti Választási Irodához szállítja a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti, valamint a helyi választási irodától átvett szállítóborítékokat. [Ve. 283. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2019. május 30-án 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

(3) A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2019. május 31-én bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

(4) Ha az urna határidőn túl vagy nem a Ve. 273. §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt – 2019. augusztus 26-án kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]

47. § Nem vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe és nem szavazhat személyesen az a választópolgár, aki 2019. május 19-ét követően magyarországi lakcímet létesített, és

a) számára a Nemzeti Választási Iroda a Ve. 277. § (1) bekezdése szerint megküldte a szavazási levélcsomagot, vagy

b) 2019. május 11-e és 2019. május 19-e közötti bármely napon szerepelt a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte. [Ve. 341/A. §]

12. Az eredmény megállapítása

48. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását 2019. május 26-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés]

49. § A külképviseleten leadott szavazatok megszámlálását 2019. május 26-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 342. §]

50. § A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2019. május 29-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

51. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2019. augusztus 24-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2019. augusztus 26-án kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2019. augusztus 24-ét követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

13. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 5/2024. (III. 12.) IM rendelet 55. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. március 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére