• Tartalom
Oldalmenü

4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.02.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Felsőoktatási Tervezési Testület (a továbbiakban: FTT) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a Duális Képzési Tanács (a továbbiakban: DKT) a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő véleményező és javaslattevő testülete.”

2. § Az R1. 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18/A. § A DKT tizenhét tagú testület. A DKT-ba
a) két tagot a miniszter,
b) két tagot a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter,
c) egy tagot az adópolitikáért felelős miniszter,
d) egy tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
e) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,
f) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
g) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,
h) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
i) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
j) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara,
k) egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és
l) egy tagot a MAB
delegál.”

3. § Az R1. 18/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18/B. § (1) A DKT tagjait és elnökét a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter – a miniszterrel egyetértésben – három évre bízza meg. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.
(2) A DKT működését az általa elfogadott és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által – a miniszterrel egyetértésben – jóváhagyott ügyrend alapján folytatja.
(3) A DKT működésének feltételeit a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által kijelölt szervezet biztosítja.
(4) A DKT elnökének nevét, tagjainak névsorát Magyarország, valamint a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.”

4. § (1) Az R1. 18/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKT)

b) a miniszter vagy a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter felkérésére
ba) egyedi szakértői véleményt ad, és
bb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez,”

(2) Az R1. 18/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai, illetve minősítési követelményrendszert a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a minisztérium honlapján közzé kell tenni. Új vagy módosított követelményrendszer bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor.”

5. § Az R1. 18/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18/E. § Az azonos tárgy vagy személy tekintetében, egy eljárás keretében a 18/D. § c) pontjában meghatározottak szerint szükséges újabb minősítés elkészítésével kapcsolatos feladatok pártatlan, tárgyilagos szempontokon alapuló ellátása céljából a DKT szervezetének részeként három tagból álló Felülvizsgálati Bizottságot kell működtetni. A Felülvizsgálati Bizottság kettő tagját a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, egy tagját a miniszter delegálja, megbízásukra, összeférhetetlenségükre a DKT tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja az a személy, aki a megbízását megelőző három éven belül a DKT tagja volt.”

6. § Az R1. a következő 32. §-sal egészül ki:

32. § A DKT, valamint a Felülvizsgálati Bizottság tagjait a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, valamint az adópolitikáért felelős miniszter, a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.2.) hatálybalépését követő 60 napon belül köteles delegálni. A DKT a Módr.2. hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a működését szabályozó ügyrendet módosítani.”

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ösztöndíj feltételeként meghatározott kutatási eredmény – vagy a pályázati kiírásban, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott egyéb teljesítés – más állami ösztöndíj-támogatás eredményeként nem számolható el.”

8. § Az R2. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ösztöndíj feltételeként meghatározott kutatási eredmény – vagy a pályázati kiírásban, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott egyéb teljesítés – más állami ösztöndíj-támogatás eredményeként nem számolható el.”

9. § (1) Az R2. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 9–11. § szerinti nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíjak fedezetét a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében szereplő előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) biztosítja. Az ösztöndíjak 5–60 hónap időtartamra kerülnek odaítélésre. Az ösztöndíjak odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.
(2) Az előirányzat terhére az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható a felsőoktatási intézmény számára. A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek, továbbá a felsőoktatási intézmény kutatással összefüggő általános költségeinek, valamint az ösztöndíj lebonyolítási költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek és a lebonyolítási költségek összege nem haladhatja meg a támogatás összegének ötven százalékát. A felsőoktatási intézmény mentesül az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára történő visszatérítési kötelezettsége alól, ha az ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg, illetve a felsőoktatási intézmény az ösztöndíjas záró szakmai beszámolóját nem fogadja el, és az ösztöndíjas számára visszafizetési kötelezettséget állapít meg.”

(2) Az R2. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 9–11. § szerinti nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj támogatási időtartamát, az ösztöndíj összegét, a pályázás és a kiválasztás eljárásrendjét, az ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények körét az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza. Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter az oktatásért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) egyetértésben határozza meg. Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

10. § Az R2. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OTDK-t minden második évben a miniszter, a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnökségével, az OTDT által meghatározott tudományterületi szekciókban – az OTDT és az általa előzetesen kiválasztott intézmények – rendezik, az OTDT szabályainak megfelelően, a szakmai bizottságok felügyeletével.”

11. § Az R2. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § Az OTDT döntéseinek és operatív feladatainak végrehajtását az OTDT Titkársága bonyolítja le. Az OTDT Titkárságának működési feltételeit és működésének forrását a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter biztosítja, vezetője az OTDT által választott titkár.”

12. § Az R2. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § A tudományos diákköri kiválósági rendszer támogatásának forrását a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében, a kétévente megrendezésre kerülő OTDK tudományterületi szekciói támogatásának forrását a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében kell megtervezni.”

13. § Az R2. a következő, 28. §-sal egészül ki:

28. § E rendeletnek a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/2019. (I. 24.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (3) bekezdését, 11. § (5) bekezdését, 12. § (1)–(2) bekezdését és 12. § (4) bekezdését első alkalommal a 2019/2020. tanévtől kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. február 2. napjával.