• Tartalom

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2022.02.23.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya

a) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,

b)2 a központi költségvetésről szóló törvénynek a Gazdaság-újraindítási Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a minisztérium, valamint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

c)3 a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított, valamint a b) pont szerinti költségvetési fejezetbe és annak jogelődjébe sorolt, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

d)4 az Ávr. alapján az a) és b) pont szerinti költségvetési fejezetben – a b) pont szerinti esetben kizárólag a miniszter irányítása alá tartozó előirányzatként – a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1)5 Az előirányzatok Ávr. 30. §-a szerinti felhasználási szabályait az 1–4. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzatok terhére nyújtandó, ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás biztosítása a támogatási igény elbírálására jogosultnak a támogatás célját, valamint a támogatandó tevékenység tervezett megvalósítását figyelembe vevő döntésétől függően támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal történik.

3. §6 (1) E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat

a) 8. sora alapján

aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

ab) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

ac) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,

ad) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,

ae) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,

af) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,

ag) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás,

ah) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,

ai) az Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú, 2020. június 8-i határozata szerinti, a 40/A–C. § feltételeinek megfelelő támogatás

nyújtható.

(2) E rendelet szerinti, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében a 2. melléklet szerinti táblázat

a) 4. sora alapján – a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint –

aa) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

ab) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,

ac) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

ad) a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai bizottsági iránymutatás hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatás,

b) 5. sora alapján

ba) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

bb) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,

bc) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

bd) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás,

be) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,

bf) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,

bg) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,

bh) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,

bi) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás,

bj) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,

bk) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

bl) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás,

bm) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás,

bn) határon átnyúló együttműködésben érintett és a COVID-19 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: világjárvány) miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásoknak nyújtott támogatás,

bo) az Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú, 2020. június 8-i határozata szerinti, a 40/A–C. § feltételeinek megfelelő támogatás,

c) 7. sora alapján – a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendeletben meghatározott szabályok szerint – az Európai Bizottságnak a COVID-19-vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény 3.1. szakaszának feltételei szerint elfogadott, C(2020) 2332 final számú, 2020. április 8-i, C(2020) 3426 final számú, 2020. május 19-i és C(2020) 5721 final számú, 2020. augusztus 17-i határozatának, valamint az SA.57375 (2020/N) C(2020) 4286 final számú, 2020. június 23-i határozatának megfelelő támogatás

nyújtható.

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag a felhívott rendeletekben meghatározott átlátható támogatásként nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

5. § (1)7 Nem ítélhető meg e rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás az Atr. 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és június 30. között nehéz helyzetbe került.

(2) Nem ítélhető meg e rendelet alapján

a)8 a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás, mezőgazdasági csekély összegű támogatás és regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás és megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás,

b)9 elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás, kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, regionális beruházási támogatás, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás,

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás,

e) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

h) mezőgazdasági csekély összegű támogatás, ha a támogatás összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

i) az erdészeti ágazat számára mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás,

j) nagyvállalkozásnak mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás,

k)10 a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikkében vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikkében rögzített bejelentési határértéket meghaladó mértékben.

6. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező csekély összegű támogatás és mezőgazdasági csekély összegű támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(5) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikkének (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná a 702/2014/EU bizottsági rendeletben megállapított értékeket.

7. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.

8. §11 E rendelet alapján regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás és elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén 2020. december 31-ig, mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. június 30-ig, csekély összegű támogatás, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás, valamint a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

9. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére euróban meghatározott összegnek, valamint a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére euróban meghatározott összegnek megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10. § (1)12 Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági csekély összegű támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a)–b) pontjait, a 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

(6) A támogatás a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással az EUMSz 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, azzal, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

11. §13 E rendelet 11–40/C. §-a alkalmazásában:

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,

2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

4. áttelepítés: egy azonos vagy hasonló tevékenységnek vagy annak egy részének áthelyezése az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény). Áthelyezés akkor valósul meg, ha az eredeti és a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, valamint a kedvezményezett vállalatcsoportja valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

5. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

6. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

7. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (5) bekezdése szerinti tevékenység,

8. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

9. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

10. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

11. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

11a.14 határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások: azon Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások, melyek tevékenységük során határon átnyúló együttműködésben is érintettek és tevékenységük, illetve az általuk megvalósítani tervezett beruházások a világjárvány miatt veszélybe kerültek,

12. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

13. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

14. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás

a) amely független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy

b) amely esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,

15. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

16. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

17. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

18. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja szerinti munkahely,

19. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő- vagy szolgáltató egység,

20. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

21. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

22. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

23. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,

24. mezőgazdasági ágazat: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

25. mezőgazdasági termék: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (4) bekezdése szerinti ágazat,

26. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

27. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

28. mezőgazdasági üzem: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,

29. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

30. működési eredmény: a beruházás hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

31. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

32. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

33. növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,

34. saját forrás: a kedvezményezett által a beruházáshoz igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás,

35. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

36. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

37. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

38. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,

39. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

40. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

41. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,

42. természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,

43. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.

12. § (1)15 Regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozás részére vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(2) Regionális beruházási támogatás esetén a projekt megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)–c) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

(3) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás és kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetén a projekt megkezdésének napja a tevékenységek megkezdése vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, illetve a berendezések megrendelésére vagy szolgáltatások igénybevételére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy bármely egyéb, a projektet vagy a tevékenységet visszafordíthatatlanná tévő kötelezettségvállalás közül a legkorábbi. Nem tekintendő a munkák vagy a tevékenység megkezdésének a földterület megvásárlása, az engedélyek beszerzése és a megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

(4) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális beruházási támogatást, ha a támogatás összege meghaladja egy 100 millió euró elszámolható költségű beruházás esetében a 16. §-ban meghatározott mechanizmusnak megfelelően kiszámított összeget.

13. § (1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Nagyvállalkozás esetén meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt, és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

14. § (1) Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

15. § (1) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz.

(2) A regionális beruházási támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a beruházó nyilatkozzon arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.

(3)16 A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnt munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.

16. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az adott régió regionális támogatási térképében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) Nagyberuházások esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az (1) bekezdésben meghatározott mérték száz százaléka,

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték ötven százaléka, és

c) a százmillió euró feletti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték nulla százaléka.

(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

17. § (1) Regionális beruházási támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszközök költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – huszonnégy havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, vagy

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejártakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az a vonatkozó számviteli szabályok előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszi ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

c) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja, vagy

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, e tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

17/A. §17 (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

17/B. §18 (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállítóhelyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

18. § (1) Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a 18–22. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

19. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége
(pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

20. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

21. § A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 20. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

22. § (1) A 18. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

23. § (1) Elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (a 23–26. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,

b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület, vagy egyéb, a tagállamok nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programjaiban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása vagy

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és

b) azoknak a beruházásoknak az esetében, amelyekhez a 2011/92/EU irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatra van szükség, a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.

(3) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, ideértve azokat a tiltásokat és korlátozásokat, amelyek kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti támogatásokra vonatkoznak.

(4) A támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra azzal, hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek kizárhatók a támogatás alkalmazási köréből.

24. § (1) A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- vagy energiafogyasztását,

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló beruházás esetén

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény átlagos éves fogyasztását, és

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk
(2)–(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(2) Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell meghatározni.

(3) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(4) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

25. § A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (12)–(14) bekezdése szerinti maximális intenzitásokat.

26. § (1) A támogatás keretében

a) ingatlan építése, vásárlása – ideértve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gépek és berendezések vásárlása – ideértve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

c) a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó általános költségek, például építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, a megvalósíthatósági tanulmányok költségei akkor is, ha a tanulmányok eredményei alapján nem merülnek fel az a) és b) pontban említett kiadások,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége,

e) a 1. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,

f) az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha

fa) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,

fb) a vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti – a vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő – a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns intézkedéseket,

fc) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és

fd) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,

g) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállításához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciált károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,

h) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzésének költsége számolható el.

(2) Nem támogatható az (1) bekezdés f) pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni

a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,

b) tározó létrehozására irányuló,

c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló

beruházásra.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,

b) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,

c) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők számára a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás kivételével,

d) állatok vásárlásának finanszírozásához, kivéve a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása és az említett tényezők általi károkozás megelőzéséhez.

27. § (1) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához kapcsolódik.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk (9)–(10) bekezdése szerinti maximális intenzitásokat.

(3) A támogatás keretében

a) ingatlan építése, vásárlása – ideértve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gépek és berendezések vásárlása – ideértve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

c) a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó általános költségek, például építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, a megvalósíthatósági tanulmányok költségei akkor is, ha a tanulmányok eredményei alapján nem merülnek fel az a) és b) pontban említett kiadások,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége

számolható el.

(4) A beruházásnak meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, valamint az érintett tagállam nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak. Azoknak a beruházásoknak az esetében, amelyekhez a 2011/92/EU irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatra van szükség, a támogatás nyújtását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a hatásvizsgálat elvégzésének és az érintett beruházási projekt engedélyezésének az egyedi támogatás odaítélésének időpontja előtt meg kell történnie.

(5) Nem nyújtható támogatás

a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához,

b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához.

(6) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, ideértve azokat a tiltásokat és korlátozásokat, amelyek kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti támogatásokra vonatkoznak.

28. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (a 28–32. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

(2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.

29. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az egymillió eurót,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a másfélmillió eurót,

c) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a kétmillió eurót.

(2) Az öt és tíz év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a tíz év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az öt évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az ötéves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

30. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) a másfélmillió eurót,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a hárommillió eurót,

(2) Az öt és tíz év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a tíz év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az öt évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az ötéves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

31. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

32. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 29–31. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 29–31. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

33. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (a 33–35. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

34. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 33. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 33. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

35. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

36. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a kétszázezer eurót.

37. § (1)19 A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (a 37–40. § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

38. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 40. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 40. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen megvalósított beruházás esetén 15 százalékponttal, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

(4) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(5) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

39. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

40. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, e beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kis méretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

40/A. §20 (1)21 A határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások Nemzeti Exportvédelmi Program keretében megvalósuló támogatása (a 40/A–40/C. § vonatkozásában a továbbiakban együtt: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai Bizottságnak a világjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami átmeneti támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival, valamint az Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú, 2020. június 8-i határozatával összhangban nyújtható [utoljára módosította az Európai Bizottság C(2021) 9777 final számú, 2021. december 17-i határozata].

(2) A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtható.

(3) A támogatás az azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendeletben, más állami támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(4) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 40/C. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét.

40/B. §22 (1)23 A támogatás a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások beruházásainak támogatása, vagy külpiaci tevékenységet folytató és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások Nemzeti Exportvédelmi Program keretében támogatható külpiaci programjainak megvalósítása érdekében nyújtható.

(2) A támogatást az a vállalkozás veheti igénybe, amely

a) igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a világjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,

b) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,

c) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére,

d)24 vállalja, hogy a támogatásból határon átnyúló együttműködés keretében beruházást vagy a Nemzeti Exportvédelmi Program keretében támogatható külpiaci programot valósít meg

e) nyilatkozik arról, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg az adott beruházást.

(3) A támogatás nem nyújtható a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (5) bekezdése szerinti elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházás megvalósításához.

(4)25 A (2) bekezdés a) pontjától eltérően támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

40/C. §26 (1)27 A támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak – az Atr. 2. § 6d. pontja szerinti halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás esetén a 345 000 eurónak – megfelelő forintösszeget azzal, hogy a támogatás összege a határon átnyúló együttműködés keretében nyújtott beruházási támogatásnál a beruházás értékének, a Nemzeti Exportvédelmi Program keretében támogatható külpiaci programok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás esetén az elszámolható költségeknek maximum 60%-a lehet.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára az (1) bekezdés szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(3)28 Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, melyekre az (1) bekezdésben foglalt eltérő maximális támogatási értékhatárok vonatkoznak, a támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdés szerinti követelmények ellenőrizhetők. A több ágazatot érintő tevékenységre irányuló támogatások együttes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatás nem nyújtható exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.

(5) Az e §-ban meghatározott összegek a támogatói döntés meghozatalának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

(6)29 A támogatásról szóló támogatói okirat vagy támogatási szerződés 2022. június 30-ig írható alá.

(7)30 A százezer eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a tízezer eurónak – megfelelő forintösszeget meghaladó támogatástartalmú egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó a támogatás nyújtásától számított hat hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

40/D. §31 (1) A világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások versenyképesség-növelő támogatása (a 40/D–40/G. § vonatkozásában a továbbiakban: versenyképesség-növelő támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és

a) a Közlemény 3.1. szakaszának feltételei szerint elfogadott, C(2020) 2332 final számú, 2020. április 8-i, C(2020) 3426 final számú, 2020. május 19-i és C(2020) 5721 final számú, 2020. augusztus 17-i európai bizottsági határozattal [a továbbiakban: a 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás] vagy

b) az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján elfogadott, SA.57375 (2020/N) C(2020) 4286 final számú, 2020. június 23-i európai bizottsági határozattal [a továbbiakban: a 40/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás]

összhangban nyújtható.

(2) A versenyképesség-növelő támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtható.

(3) A 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendeletben, más állami támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

40/E. §32 (1) A 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható.

(2) A támogatás a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható.

(3) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,

c) a széniparban folytatott tevékenységhez,

d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,

f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

g) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez,

h) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez,

i) kereskedelmi tevékenységhez,

j) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez,

k) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez,

l) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

(4) Nem nyújtható továbbá támogatás

a) azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásakor, vagy amely nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása, és arról, hogy vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba,

b) olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(6) A támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a támogatás összege a beruházás értékéhez igazodik.

(7) Az e §-ban meghatározott összegeket a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján kell átszámítani forintra.

40/F. §33 (1) A 40/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható.

(2) A támogatás a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható.

(3) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek

a) a tevékenysége elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység;

b) a tevékenysége az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra ágazati tevékenység;

c) a beruházása a 40/E. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységhez kapcsolódik a kérelemben feltüntetett TEÁOR kód alapján.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásakor, vagy amely nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása; és

b) olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(6) A támogatást az a nagyvállalkozás veheti igénybe, amely

a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak;

b) igazolja és bemutatja, hogy milyen mértékű kára keletkezett vagy fog várhatóan keletkezni;

c) igazolja és bemutatja, hogy az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett, vagy vissza fog esni a kompenzációs időszakban;

d) igazolja, hogy a kára, valamint a c) pont szerinti 25%-os visszaesés és az adminisztratív intézkedések között ok-okozati összefüggés áll fenn;

e) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért, és annak megelőzése és csökkentése érdekében a tőle elvárható gondossággal járt el;

f) nyilatkozik a Magyarországon – a támogatás utólag, forintban, a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés alapján történő folyósítása esetén – 2021. szeptember 30-ig vagy 2022. június 30-ig megvalósítandó beruházásának értékéről; és

g) nyilatkozik a bázislétszámának 2022. június 30-ig történő fenntartásáról.

(7) A támogatás mértékét a támogató állapítja meg, azzal, hogy az – a biztosító által, a peres eljárásból, a választottbírósági döntésből vagy bármely más forrásból származó ugyanazon kárra vonatkozóan fizetett térítés (ide nem értve a 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatást) összegével együtt – nem haladhatja meg a pályázó kárának mértékét.

(8) A támogató a támogatásra irányuló kérelmek elbírálásánál és a támogatás tényleges összegének megállapításánál a (7) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi szempontokat azonos súllyal veszi figyelembe:

a) a kár relatív mértéke;

b) a beruházásának 1,6 millió eurót meghaladó értéke;

c) a b) pontban vállalt beruházás helyszíne szerinti térség gazdasági fejlettsége, valamint a pályázó tevékenységének iparági besorolása;

d) bázislétszám mértéke és

e) az átlag bértömeg mértéke.

(9) Az e §-ban meghatározott összegeket a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamok alapján kell átszámítani forintra.

(10) A támogatásról szóló támogatási szerződést a pályázó és a támogató 2020. december 31-ig kötheti meg.

40/G. §34 (1) Az egyedi versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-jéig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(2) A 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás a Közlemény 3.1. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(3) A 40/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

40/H. §35 (1) A képzési támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére biztosított képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.

(3) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

(4) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

41. §36 A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a kereskedelemfejlesztéssel, illetve a közép-európai területi fókuszú kereskedelmi és regionális gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatainak körében az alább felsorolt feladatokat:

1. a miniszter segítése a külgazdasági tevékenység ellátásában,

2. javaslattétel a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira,

3. részvétel a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában, közreműködés a kereskedelemfejlesztési szakmai anyagok összeállításában,

4. részvétel a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

5. részvétel a kereskedelemfejlesztési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában, ennek keretében a kereskedelemfejlesztési eszközök működtetése, továbbá a kereskedelemfejlesztési pályázatok kezelése: a záró beszámolók és kifizetési kérelmek szakmai és pénzügyi ellenőrzésének, az esetleges hiánypótoltatásokkal kapcsolatos feladatoknak és a fenntartási időszaki monitoring eljárással kapcsolatos feladatoknak az elvégzése,

6. kapcsolattartás és együttműködés a kereskedelem-fejlesztésben érintett kormányzati szervekkel,

7. a hazai exportra és az azt befolyásoló világgazdasági környezetre vonatkozó elemzések, prognózisok készítése, együttműködés az érintett tudományos szakmai intézményekkel, szervezetekkel,

8. szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködés a kereskedelemfejlesztési szakmai kommunikáció szervezésében, az exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról való gondoskodás, a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatok ellátása,

9. a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének segítése,

10. együttműködés Magyarország külképviseleteivel, kapcsolattartás a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel, különös tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire,

11. külföldi regionális exportfejlesztési és promóciós partnerirodák kiválasztása és működtetése, működésük felügyelete,

12. a külgazdasági attasék felkérése illetékességük szerinti relációkban konkrét exportügyletek elősegítésére,

13. rendszeres és folyamatos információ nyújtása a külgazdasági attasék számára exportfejlesztési tevékenységről,

14. közreműködés a kiutazó üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában,

15. kereskedelemfejlesztési tárgyalások előkészítése és lebonyolítása, a vállalt kötelezettségek végrehajtásának koordinálása,

16. országspecifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal a magyar vállalkozások külpiaci megjelenésének proaktív segítése,

17. az exportlehetőségek felkutatása, üzleti partnerek közvetítése és üzletember-találkozók szervezése a magyar vállalkozások számára,

18. a beutazó delegációk számára az exportképes vállalkozások és termékek bemutatása,

19. konstrukciók kidolgozása a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására,

20. tanácsadás külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási kérdésekben, képzések keretében,

21. tanácsadás és segítségnyújtás a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, valamint a különféle állami támogatási rendszerekről és a befektetési és privatizációs lehetőségekről tájékoztatás,

22. tájékoztatás magyar vállalkozások számára adott célország külföldi tendereiről,

23. információgyűjtés és továbbítás kis- és középvállalkozók számára export- és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről,

24. a belföldi akvizíciós partnerhálózat kiválasztása és felkészítése, működésének felügyelete,

25. közreműködés a kis és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában,

26. a meghatározott fókuszágazatokban és fókuszrégiókban a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételének szervezése a külföldi vásárokon, kiállításokon,

27. az ügyfélkapcsolatok kezelése, az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatok ellátása, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását,

28. a minisztériummal együttműködve a regionális vállalati és projektspecifikus adatbázisok működtetése,

29. közreműködés a digitális exportfejlesztési stratégia végrehajtásában, a hazai digitális megoldások külföldön történő megismertetése, azok exportjának elősegítése,

30. részvétel a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében, kiküldetésüket megelőzően felkészítésében,

31. a kereskedelemfejlesztési szakmai programokról, így különösen szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról való gondoskodás,

32. a hazai kis- és középvállalkozások exportra való felkészülését elősegítő Exportakadémia működtetése,

33. együttműködés a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel,

34. a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó B2B találkozók, üzleti fórumok belföldön és külföldön történő megszervezése,

35. közép-európai partnerirodák, valamint a Magyarország területén működő belföldi irodahálózat kiválasztása, felkészítése és működtetése,

36. vállalati igények felmérése, az illetékességi területen működő ágazati szereplők célirányos felkutatása és látogatása,

37. a hazai és határon túli exportképes árualap felkutatása,

38. külkereskedelem-technikai, értékesítési valamint a különféle uniós és állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben külpiaci információk (országspecifikus üzleti és gazdasági információk), gyűjtése és továbbítása a kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési kapacitásaik optimalizációja céljából,

39. együttműködés és közvetlen kapcsolattartás helyi vállalkozásokkal, hazai és határon túli gazdaságfejlesztő szervezetekkel, a területen működő külgazdasági diplomatákkal, az államigazgatás egyéb szerveivel és érdekképviseletekkel,

40. a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében való közreműködés,

40a.37 a külkereskedelmi szakemberképzés kialakítása és a képzési program koordinálása által a hazai vállalatok exportpiaci sikerességének támogatása,

40b.38 a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett a Magyar Állam tulajdonában álló Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításával összefüggő feladatok ellátása,

41.39 külgazdasági támogatási programok, különösen a Külpiaci Növekedési Támogatási Program végrehajtásának szakmai támogató szervként történő segítése, valamint a miniszter által meghatározott egyéb feladatok végrehajtása

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a közép-európai térség tekintetében a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján, vagy annak közreműködésével látja el.

42. §40 A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a minisztérium kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak és egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak oktatási, kulturális, sport- és rekreációs lehetőségeit biztosító programok megszervezésével és ezek feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság útján, vagy annak közreműködésével látja el.

43. §41

44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

45. §42 E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156, 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14. cikke, 17. cikke, 18. cikke, 19. cikke, 22. cikke, 25. cikke, 28. cikke, 31. cikke, 41. cikke, 53. cikke,

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikke,

e) a 40/A–C. § feltételeinek megfelelő, az Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú, 2020. június 8-i határozata,

f) a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai bizottsági iránymutatás,

g) az Európai Bizottságnak a COVID-19-vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény 3.1. szakaszának feltételei szerint elfogadott, C(2020) 2332 final számú, 2020. április 8-i, C(2020) 3426 final számú, 2020. május 19-i és C(2020) 5721 final számú, 2020. augusztus 17-i határozatának, valamint az SA.57375 (2020/N) C(2020) 4286 final számú, 2020. június 23-i határozata

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez43

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2X01373M_0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Célelőirányzatok

4

348695

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium vagy az irányítása alá tartozó intézmény szakmai programjainak, valamint a Magyar Állam képviseletében a minisztérium által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladat ellátásának támogatását szolgálja. Az előirányzat támogatási projektek, valamint visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújt. Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásának – kiemelten a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások működtetésének, az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok ellátásának, a biztonságos működés érdekében, valamint a minisztérium egyes – a kötelezően központi szolgáltató által nyújtott központosított informatikai szolgáltatások kivételével – informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszerei üzemeltetésének, valamint az iratkezelési és irattovábbítási tevékenységnek – a támogatása is.

költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet, közérdekű vagyonkezelő alapítvány,
KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

a) költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

b) egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben; időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-
átcsoportosítással

 

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
határon túli költségvetési támogatás esetén a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján el lehet tekinteni

 

A minisztérium vagy az irányítása alá tartozó intézmény azon szakmai programjainak támogatásával kapcsolatos feladatok megvalósítása során, amelyek más költségvetési szerv irányítása, szakmai felügyelete alatt vagy közreműködése mellett valósulnak meg, lebonyolító szerv járhat el.

 

5

359384

 

 

Protokoll kiadások

Az előirányzat célja
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján, a diplomáciai protokollal, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásával kapcsolatos
feladatok lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor
a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával történő végrehajtása. Az előirányzat
a Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött megállapodás alapján ellátott kormányfői protokollal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó tárgyévi kiadásokhoz szükséges fedezetet biztosítja.

gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek, civil szervezetek

 

 

előirányzat-
átcsoportosítással, közvetlen kifizetéssel, egyösszegű, illetve részletekben történő kifizetéssel, teljesítésarányosan

 

 

 

 

 

6

380184

 

 

Csángó–Magyar Együttműködési Program Támogatása

Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra a csángó–magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok támogatása.
Az előirányzat fedezetet biztosít a központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységének összehangolására, ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával történő együttműködésre
a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésére, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárására, megőrzésére irányuló feladatok ellátására, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

Moldvai
Csángó-magyarok Szövetsége, gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, egyéni vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, külföldi szervezetek

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

a) költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan;

b) egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel
egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

határon túli költségvetési támogatás esetén a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet alapján eltekinthet

 

A csángó–magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok vonatkozásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság lebonyolító szervként járhat el.

 

7

381084

 

 

Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok

Az előirányzat
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban, valamint a diaszpóra ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége,
a lakhatási támogatás, valamint a magán- és egészségbiztosítás – amely fedezi az ellátás során szükséges idegennyelv-használat kapcsán felmerülő költségeket –, a szervezési átalány és a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását. Fedezetet biztosít a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal, valamint a diaszpóra ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásához, valamint
a Magyar Diplomáciai Akadémiával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásához, továbbá az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

költségvetési szervek, köztestületek, Tempus Közalapítvány, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, közalapítványok, társulások, nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények,
KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

a) költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan;

b) egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel
egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fejlesztésével kapcsolatos projektek vonatkozásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvény-
társaság lebonyolító szervként járhat el.

 

Az előirányzat terhére
kerül sor a Közép-európai
Oktatási Alapítvány
(a továbbiakban:
Oktatási Alapítvány) részére történő vagyonjuttatásra pénz útján történő adomány nyújtása formájában, az Oktatási Alapítvány közérdekű tevékenysége, közfeladata ellátása érdekében.

Oktatási Alapítvány

közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-
átcsoportosítással

 

8

386151

 

Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások

Az előirányzat a hazai vállalkozások külföldi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában. Az előirányzat az előző évek költségvetési-
maradvány-lebonyolítását tartalmazza a Nemzetközi Befektetéseket Támogató célelőirányzat támogatási szerződései esetében.

Az előirányzat biztosítja a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.) közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában.
Az előirányzat a következő külgazdaság-fejlesztési feladatok végrehajtását segíti elő:

a) közép-európai partnerirodák kiválasztása, felkészítése és működtetése;

b) Magyarország területén működő belföldi irodahálózat kiválasztása, felkészítése és működtetése;

c) exportlehetőségek felkutatása a közép-európai partnerirodák bevonásával;

d) üzleti partnerek kiközvetítése;

e) magyar cégek külpiacra jutásának elősegítése proaktív kiajánlások formájában;

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet, költségvetési szerv, HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft., MFK NKft.,
HIPA NZrt., Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

a) költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan;

b) egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel
egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, közszolgáltatási szerződéssel, előirányzat- átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

lehetséges

 

 

 

 

 

f) kiállítások, vásárok szervezése a magyar vállalkozások számára;

g) exportlehetőségek felkutatása, üzleti partnerek közvetítése és üzletember-találkozók szervezése a magyar vállalkozások számára;

h) vállalati igények felmérése, az illetékességi területen működő és ágazati szereplők célirányos felkutatása és látogatása;

i) a hazai és határon túli exportképes árualap felkutatása;

j) a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elősegítése;

k) Magyarország külképviseleteivel való együttműködés az a)–j) és
az l)–x) pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, kapcsolattartás

a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint
a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel;

l) a külgazdasági attasékkal való együttműködés

az exportfejlesztési tevékenységek megvalósítása során
az a)–k) pontokban és az m)–x) pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében;

m) közreműködés
a kis és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában;

n) külkereskedelem-
technikai, értékesítési, valamint az európai uniós és állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben külpiaci információk (országspecifikus üzleti és gazdasági információk) gyűjtése és továbbítása
a kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési kapacitásaik optimalizációja céljából;

o) tanácsadás
a külkereskedelem-
technikai, vámügyi, jogi, adózási kérdésekben képzések keretében;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) tanácsadás és segítségnyújtás a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, tájékoztatás
a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, valamint
a befektetési és privatizációs lehetőségekről;

q) külföldi tenderfigyelés folytatása, tájékoztatás a magyar vállalkozások számára adott célország tendereiről;

r) a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó B2B találkozók, üzleti fórumok szervezése belföldön és külföldön;

s) együttműködés és közvetlen kapcsolattartás helyi vállalkozásokkal, hazai és határon túli gazdaságfejlesztő szervezetekkel, a területen működő külgazdasági diplomatákkal,
az államigazgatás egyéb szerveivel és érdekképviseletekkel;

t) a meghatározott fókuszágazatokban és fókuszrégiókban
a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételének szervezése a külföldi vásárokon, kiállításokon;
u) az ügyfélkapcsolatok kezelése, ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatok ellátása, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását;

v) a közép-európai potenciális partnerszervezeteket tartalmazó adatbázis fejlesztése, fenntartása és folyamatos frissítése, különös figyelemmel a határon túli gazdaságfejlesztési programokban való felhasználás igényeire;

w) a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében való közreműködés;

x) az a)–w) pontokban meghatározott feladatokkal összefüggésben
a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében,

kiküldetésüket megelőzően felkészítésében való részvétel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat
fedezetet biztosít
a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerének az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
(a továbbiakban:
MFK NKft.) általi kidolgozásához

és működtetéséhez, hogy ennek keretében
a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az MFK NKft. feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, továbbá egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására.

Az előirányzat fedezetet biztosít a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvény-társaság (a továbbiakban: HIPA NZrt.) feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, valamint a társaság lebonyolító szervi feladatainak és egyes szakmai feladatoknak
az ellátásához szükséges kiadások finanszírozására is.

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő

Szolgálata működéséhez is,
az éves szakmai programban nem szereplő

tevékenység az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

255389

 

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

Az előirányzat célja Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül
az előirányzat forrást nyújt
a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokra, valamint nemzetközi egyezményeken és bilaterális vagy multilaterális megállapodásokon, nemzetközi fejlesztési együttműködéseken alapuló fizetési kötelezettségek, fejlesztési alapokhoz
való hozzájárulások teljesítésére, továbbá
a nemzetközi szervezetekhez delegált nemzeti szakértők kiadásaira is.

Az előirányzat terhére kerül sor Magyarország Európai Unió által működtetett Európai Uniós Alapokhoz való hozzájárulásainak teljesítésére is.
Az előirányzat felhasználása a kötelezettségvállaló engedélyezését követő kifizetéssel valósul meg.

nemzetközi szervezet, valamint más,
a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet, költségvetési szerv, Európai Uniós Alapok

 

 

közvetlen kifizetéssel, előirányzat átcsoportosítással

 

 

 

 

 

10

352028

 

Peres ügyek

Fedezetet nyújt
a minisztériummal szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására,
a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére, valamint az előirányzat céljával összefüggő kiadásokra.

magán- és egyéb jogi személy, költségvetési szerv

 

 

egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, közvetlen kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

 

 

 

 

 

11

386173

 

Kulturális diplomáciai projektek támogatása

Célja a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek elsősorban külföldi közönség számára történő, Magyarország diplomáciai kapcsolatait
elősegítő népszerűsítése,
a magyarság kulturális értékeinek bemutatása, hagyományainak és kapcsolatainak ápolása.
Az előirányzat biztosít forrást a külképviseleteken és a külföldi magyar intézetekben megvalósuló kulturális, oktatási és tudományos programokra, támogatási szerződések keretében nyújtható támogatásra külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez, valamint a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenéséhez kapcsolódóan.

Az előirányzat célja a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő kulturális értékként történő megőrzése és az azzal kapcsolatos egyes közművelődési feladatok ellátása is. Az előirányzat fedezetet biztosít a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek fenntartására, megőrzésére, hasznosítására és üzemeltetésére, valamint a magyar–török kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok ellátására.

Az előirányzat célja továbbá vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete részére az éves

működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására, valamint a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában foglalt céljaival összhangban álló,
az Alapító által meghatározott projektek finanszírozására, továbbá az előirányzat céljával összefüggő egyéb kiadásokhoz fedezet biztosítása.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek,
Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány, Demokrácia Központ Közalapítvány, Tom Lantos Intézet, Külügyi és Külgazdasági Intézet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény, egyéb külföldi szervezet

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

a) költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan;

b) egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel
egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-
átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

12

386828

 

Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a rendvédelmi szolgálattal kapcsolatban nem tervezett feladatok végrehajtásának finanszírozására szolgál.

 

 

 

közvetlen kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

 

 

 

 

 

2. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez44

A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a külügyi fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

4

197524

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban:
EKD rendelet) alapján használható fel.

Az EKD rendelet szerinti jogi személyek.

Az EKD rendeletben foglaltak szerint.

 

Az EKD rendeletben
foglaltak szerint.

 

Az EKD rendeletben
foglaltak szerint.

 

HIPA NZrt.

 

5

386162

 

 

Külügyi fejlesztési és kutatási programok

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja az Exportfejlesztési Pályázati Program lebonyolításához szükséges fedezetet. Az előirányzat fedezetet biztosíthat a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladatainak körében a kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához is közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában.
Az előirányzat forrást biztosít továbbá:
a) az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő díjfizetési kötelezettségek teljesítésére,
b) az Európai Űrügynökség tevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására,
c) a bilaterális és multilaterális kapcsolatokból fakadó űrtechnológiai fejlesztések, programok, feladatok megvalósítására,
d) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjának, továbbá egyéb felmerülő költségeknek (különösen projektfinanszírozás) a teljesítésére. Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i
1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló,
2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban alapított, valamint az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamint egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, intézmény, illetve szervezet működésével és fejlesztésével, valamint saját fejlesztéseik, projektjeik megvalósításával kapcsolatos költségekhez, továbbá európai területi együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást. Az előirányzat célja továbbá a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósítása, kiemelt figyelemmel a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában, a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiájában, az erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiában, a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiában, a horvátországi magyarok vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiájában és a Muravidék gazdaságfejlesztési program és akciótervben foglalt célokra,

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet, költségvetési szerv, önkormányzat, egyesület, az űripari ágazatban működő szervezetek, felsőoktatási intézmények, állami kutatóintézetek, űripari szereplők, magyarországi székhelyű európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamint egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személy, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv és az általa fenntartott intézmény; a gazdaság-fejlesztési programok esetén külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet, úgymint a Prosperitati Alapítvány, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány, a Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapítvány, az ECONOMICA HUNGARICA Alapítvány, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet, a Lendva nevű intézet, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és más kijelölt szervezet, költségvetési szervek, külföldi szervezetek, a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása tekintetében Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal; a gazdaságfejlesztési programok esetén külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, illetve a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre vagy egyedi döntés alapján, minden esetben támogatási szerződésben meghatározott feltételek mellett; a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása esetén külön erre a feladatra létrehozott vagy jogszabályban, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, illetve a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre vagy egyedi döntés alapján, minden esetben a lebonyolító szerv által kiállított támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt feltételek mellett

előleg biztosítható

a) költségvetési támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; a gazdaság-
fejlesztési programok esetén vissza nem térítendő vagy kamattámogatás egy összegben vagy részletekben, teljesítés-
arányosan, az intézmény-
rendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvez-
ményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással; az intézmény-
rendszer felállításához és működtetéséhez a lebonyolító szervvel kötött megállapodással;
b) egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel, előirányzat- átcsoportosítással vagy tagdíjfizetés útján

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat;
a gazdaságfejlesztési programok megvalósítása során a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján el lehet tekinteni;
a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása tekintetében az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint NEFE tevékenység esetén a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 17. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján mentesül

 

Azon határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatásával kapcsolatos feladatok megvalósítása során, amelyek más költségvetési szerv irányítása, szakmai felügyelete alatt vagy közreműködése mellett valósulnak meg, lebonyolító szerv járhat el. A határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása esetén a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Lebonyolító szerv igénybevétele, továbbá NEFE tevékenység esetén lehetséges.

 

 

 

 

 

 

 

valamint a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatására, ezenkívül az előirányzat fedezetet biztosít egyéb határon túli projektekhez is. Az előirányzat a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítését is szolgálja. Ennek keretében alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a vízipar szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő bekapcsolódáshoz. Az előirányzat célja továbbá a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység kiadásaihoz, nemzetközi fejlesztési együttműködésekre irányuló egyezményeken és bilaterális vagy multilaterális megállapodásokon alapuló fizetési kötelezettségek, fejlesztési alapokhoz való hozzájárulások, valamint humanitárius segítségnyújtás teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása. Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők. Az előirányzat terhére adományozólevél útján adomány, felajánlás és segély is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

247423

 

 

Kötött segélyhitelezés

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet szerinti kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó kamattámogatás és adomány, valamint hitelbiztosítási díj fedezetének a biztosítása.

Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.)

 

 

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és
a segélyhitelnyújtás részletes
szabályairól szóló
232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet szerint, valamint előirányzat-
átcsoportosítással.

 

 

 

 

 

7

385517

 

 

A koronavírus-
járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-
növelő támogatás

Az előirányzat a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet
(a továbbiakban:
VNT rendelet) alapján használható fel.

A VNT rendelet szerinti jogi személyek.

A VNT rendeletben foglaltak szerint.

A VNT rendeletben foglaltak szerint.

A VNT rendeletben foglaltak szerint.

 

A VNT rendeletben
foglaltak szerint.

 

HIPA NZrt.

 

3. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez45

A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a külügyi központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Központi kezelésű előirányzatok

3

019051

 

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet alapján
az előirányzat célja
az Eximbank Zrt. hitelnyújtásait és követelésvásárlásait támogató kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések teljesítése.

Eximbank Zrt.

 

 

A Magyar Államkincstár utalványa alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyósítja.

 

 

Magyar Államkincstár

 

 

4. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez46

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím- csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

351895

 

 

 

Eximbank Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat célja az Eximbank Zrt. tőkeemeléséhez szükséges forrás biztosítása.

Eximbank Zrt.

 

 

alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén, egy összegben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

6

391728

 

 

 

Tőkealapokhoz történő hozzájárulás

Az előirányzat fedezetet biztosít a KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó tőkealapok működésére.

a KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó tőkealapok, a Kormány döntése szerinti jogi személyek

 

 

alapítói határozatban foglaltak szerint, egy összegben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

7

391551

 

Brexit Alkalmazkodási Tartalék
(BAR)

Az előirányzat az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében kialakult helyzetben hátrányba került gazdasági szektorok, illetve szereplők, valamint többletfeladatot ellátó, közigazgatási tevékenységet ellátó szervezetek kompenzálása érdekében biztosított támogatások fedezetét biztosítja.
Az előirányzat fedezetet képez a Brexit Alkalmazkodási Tartalék
(a továbbiakban: BAR) intézményrendszerének működtetésével kapcsolatban felmerült költségekre is.
Az előirányzat felhasználása továbbá a BAR-ból nyújtott támogatások igényléséről és a források felhasználásáról szóló Korm. rendeletben foglalt célokra történhet.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, központi költségvetési szerv

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan, fejezetek közötti megállapodás alapján előirányzat- átcsoportosítással

 

a BAR-ból nyújtott támogatások igényléséről és a források felhasználásáról szóló Korm. rendelet szerint

 

 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8

 

 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

395806

 

 

 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet biztosít a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) üzemeltetésével és hasznosításával összefüggő feladatokkal kapcsolatosan felmerült költségekre.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv

 

 

közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan, polgári jogi szerződés alapján

 

 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

1

Az 1. § a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § d) pontja a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 5. §-a, a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdés k) pontját a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 8. § a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 10. § (1) bekezdése a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 11. § nyitó szövegrésze a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 11. § 11a. pontját a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 12. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 15. § (3) bekezdését a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 6. §-a iktatta be.

17

A 17/A. §-t a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 7. §-a iktatta be.

18

A 17/B. §-t a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 7. §-a iktatta be.

19

A 37. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 40/A. §-t a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A 40/A. § (1) bekezdése a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 40/B. §-t a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet 3. §-a iktatta be.

23

A 40/B. § (1) bekezdése a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 40/B. § (2) bekezdés d) pontját a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 40/B. § (4) bekezdését a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 40/C. §-t a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet 3. §-a iktatta be.

27

A 40/C. § (1) bekezdése a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított, a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 40/C. § (3) bekezdése a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 40/C. § (6) bekezdése a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 5. § c) pontja, a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 40/C. § (7) bekezdését a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított, a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 40/D. §-t a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 40/E. §-t a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

33

A 40/F. §-t a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A 40/G. §-t a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

35

A 40/H. §-t a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

36

A 41. § záró szövegrésze a 8/2019. (XII. 18.) KKM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 41. § 40a. pontját a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be.

38

A 41. § 40b. pontját a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be.

39

A 41. § 41. pontja a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

40

A 42. § a 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 43. §-t a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

42

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 3. §-a iktatta be.

43

Az 1. melléklet a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 4. § a) pontjával megállapított, a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § i)–j) pontja és 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 3. mellékletet a 3/2021. (II. 5.) KKM rendelet 4. § c) pontja iktatta be, szövege a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 4. mellékletet a 3/2022. (II. 22.) KKM rendelet 4. § c) pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére