• Tartalom

4/2019. (II. 28.) ITM utasítás

4/2019. (II. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2022.01.01.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2019. március 1-jén lép hatályba.

3. §2

1. melléklet a 4/2019. (II. 28.) ITM utasításhoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogállása és alapadatai

1. § (1) A minisztérium önálló jogi személyiséggel rendelkező központi államigazgatási szerv, amely – gazdálkodását tekintve – gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

(2) A minisztérium alapadatai a következők:

a) megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium,

b) rövidítése: „ITM”,

c) angol megnevezése: Ministry for Innovation and Technology,

d) német megnevezése: Ministerium für Innovation und Technologie,

e) francia megnevezése: Ministere de l'Innovation et de la Technologie,

f) székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.,

g)3 telephelyei:

1. 1055 Budapest, Szemere utca 6.

2. 1134 Budapest, Váci út 45.

3. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A

4. 1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.

5. 1016 Budapest, Mészáros utca 58/b

6. 1015 Budapest, Batthyány utca 3.

7. 1066 Budapest, Teréz körút 38.

8. 1027 Budapest, Csalogány utca 9–11.

9. 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Fenntartási Centrum, 216. épület (J–K) szárny I. emelet

10. 8220 Balatonalmádi, Hétvezér utca 9.

11. 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.

12. 9737 Bük, Ifjúság útja 78.

13. 3412 Bogács, Hóvirág utca 38.

14. 2638 Kemence, Nagyvölgy 1027. hrsz.

15. 2900 Komárom, Szent István tér 3.

16. 7700 Mohács, Indóház utca 2.

17. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

18. 9400 Sopron, Ógabona tér 6.

19. 3910 Tokaj, Benedek utca 27.

20. 2220 Vecsés, Lincoln út 1.

21. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.

22. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.

23. 1088 Budapest, József körút 6.

24. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.

25. 1138 Budapest, Váci út 188.

26. 9300 Csorna, Mártírok tere 6.

27. 4600 Kisvárda, Mátyás király u. 107.

28. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.

29. 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4–6.

30. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy u. 64–67.

31. 3525 Miskolc, Városház tér 1.

h) postacíme: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.

i) postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1

j) központi ügyfélszolgálatának címe: 1011 Budapest, Fő u. 44–50.

k) vezetője (fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője): innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

l) alapítója: Országgyűlés,

m) alapítás dátuma: 2008. május 15.,

n) alapító okirat kelte, száma: 2018. július 3., KIHÁT/637/3 (2018),

o) jogállása: a költségvetési törvény által meghatározott, a központi költségvetésben fejezetet alkotó, központi költségvetési szerv,

p) számlavezetője: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),

q) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00290713-0000000,

r) adóigazgatási azonosító száma: 15764412-2-41,

s) PIR törzsszáma: 764410,

t) szakágazata: 841103 Minisztériumok tevékenysége,

u) kormányzati funkciója: 011120 kormányzati igazgatási tevékenység.

v)4 a minisztérium alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény.

(3) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek körét a minisztérium alapító okirata határozza meg. A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem végez.

(4) Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetésének XVII. fejezete.

2. A minisztérium szervezete

2. § (1) A minisztérium önálló szervezeti egységei: a kabinet, a titkárság és a főosztály.

(2) Nem önálló szervezeti egység az osztály.

3. § (1) A minisztérium szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A minisztérium szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.

(3) A minisztérium szervezeti egységeinek a felsorolását a 3. függelék tartalmazza.

(4) A 4. függelék tartalmazza

a)5 a miniszter által irányított, felügyelt költségvetési szerveket, háttérintézményeket, valamint ezek tekintetében a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkárok (a továbbiakban együtt: állami vezető) megnevezését,

b)6 a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt lévő alapítványokat, valamint a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető megnevezését.

(5) Az egyes ágazatok tekintetében a közigazgatási hatósági döntések, valamint az egyéb intézkedések kiadmányozási rendjét az 5. függelék tartalmazza.

(6)7 A miniszter által gyakorolt munkáltatói jogokról a 6. függelék rendelkezik. A 6. függelék III. pontjában foglalt táblázat tartalmazza a közigazgatási államtitkár által átruházott munkáltatói jogköröket. A minisztériumban a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyeket a 7. függelék tartalmazza. Az egyes fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kapcsolatos irányítási feladatokhoz kapcsolódóan a miniszter irányítási és ellenőrzési jogköreit a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető kijelölését, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő, döntés-előkészítő önálló szervezeti egység megnevezését a 8. függelék tartalmazza.

(7) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében az illetékes helyettes államtitkár nem utasítható. Az irányító hatósági önállóságuk megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó főosztályok együttműködnek az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információ teljes körű átadásában.

(8) A minisztériumban alkalmazandó iratminták a minisztérium belső honlapján kerülnek közzétételre.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM VEZETÉSE

3. A miniszter

4. § (1) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között irányítja a minisztériumot.

(2) A miniszter a minisztérium vezetőjeként különösen

1. meghatározza a minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait,

2. meghatározza a miniszteri programot, meghatározza és jóváhagyja a minisztérium jogalkotási, illetve intézményi munkatervét és az ágazati célkitűzéseket,

3. jóváhagyja a minisztérium éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,

4. jogszabályban meghatározott körben kormány-előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi a köztársasági elnöki határozatot,

5. meghatározza a személy- és munkaügyi tevékenység alapelveit, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök minisztériumi előkészítésének, egyeztetésének rendjét, a gazdálkodás, az ellenőrzés, a munkavégzés, az ügyintézés, az iratkezelés és a titokvédelem előírásait,

6. megállapítja az irányítás és a felügyelet rendjét,

7. gyakorolja a jogszabályban meghatározott alapítói jogokat, ennek keretében a pénzügyminiszterrel egyetértésben határoz az irányítása alatt működő intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről,

8. jóváhagyja az irányítása, felügyelete alatt álló központi hivatalok, költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével,

9. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti fenntartói irányítási jogkörében kiadja, illetve módosítja az állami felsőoktatási intézmények alapító (megszüntető) okiratait,

10. gyakorolja a felügyeleti, tulajdonosi jogokat,

11. kitüntetéseket, címeket és díjakat adományoz, illetve von meg,

12. együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával,

13. jogszabály szerint tagot delegál a térségi fejlesztési tanácsokba,

14. irányítja a jogszabályban irányítása alá rendelt központi hivatalokat és a minisztérium alá tartozó költségvetési intézményeket,

15.8 ellátja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP), valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 2–3. és 5. prioritása tekintetében a hatáskörébe tartozó célkitűzésekkel kapcsolatos szakpolitikai felelősi feladatokat,

16.9

17. gyakorolja az Nftv. szerint őt megillető, az állami felsőoktatási intézmény rektora és kancellárja megbízása, felmentése kezdeményezésével és gazdasági vezetőivel kapcsolatos fenntartói jogköröket,

17a.10 az Nftv.-ben foglaltak alapján az állami hatáskörök ellátásában közreműködő testületek vonatkozásában előterjesztői, delegálási jogot gyakorol, a miniszterelnök intézkedését kezdeményezi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület tagjainak megbízása, a főiskolai tanárok kinevezése vonatkozásában, továbbá a köztársasági elnök intézkedését kezdeményezi az egyetemi tanárok kinevezése vonatkozásában,

18. gyakorolja az irányítása alá tartozó központi hivatalok és azok területi szervei vezetői felett, valamint a jogszabályban meghatározott információbiztonsági felügyelő tekintetében a kinevezés (kirendelés) és felmentés tekintetében a munkáltatói jogokat,

19.11 ellátja a szakképzésről szóló törvényben a Kormány ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,

20.12

21. ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára meghatároz,

22.13 a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár által elkészített, a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeknek az energiaszektor dekarbonizálására és modernizációjára fordítható része és egyéb hazai, az energia- és klímapolitikai célok elérését szolgáló célelőirányzatok felhasználásának éves szakpolitikai tervezését tartalmazó dokumentum alapján közvetlen utasítást adhat ki a bevételek felhasználása tárgyában az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) összhangban,

23.14 rendelkezik a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: GFA) felett,

24.15 az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet alapján az alapot kezelő szerv vezetőjeként jóváhagyja a GFA költségvetési beszámolóját.

(3) A miniszter gyakorolja a tulajdonosi, alapítói, felügyeleti, közreműködői jogokat a jogszabály vagy megállapodás alapján a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok felett.

(4) A miniszter a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjeként gyakorolja és ellátja a jogszabályban részére meghatározott hatásköröket és feladatokat.

(5) A miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az e Szabályzatban foglalt háttérintézményi irányítási, felügyeleti, továbbá tulajdonosi, alapítói joggyakorlási rendtől írásbeli utasítással eltérhet.

5. § A miniszter irányítja

a) a közigazgatási államtitkár,

b)16 parlamenti és stratégiai államtitkár,

c)17 a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,

d)18 a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

e)19 a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

f)20

g)21 a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

h) a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és

i)22

j) az „Egy a természettel” Titkársági Főosztály vezetőjének,

k)23 a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

tevékenységét.

6. § A miniszter munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

7. § (1)24 A miniszter általános helyettesítését akadályoztatása vagy távolléte esetén – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 21. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – jogszabály, kormányhatározat vagy jelen utasítás eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva miniszterhelyettesként a parlamenti és stratégiai államtitkár látja el.

(2) A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettesítését ellátó államtitkár kijelölésére egyedi utasítást adhat ki.

(3)25 A miniszter és a parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén, a miniszter iránymutatása szerint eljárva a minisztert

a)26 a belgazdasággal, a gazdaságfejlesztéssel, az iparügyekkel és a felnőttképzéssel, a fejlesztési célelőirányzatok kezelésével, szabályozásával és ellenőrzésével, a területfejlesztéssel, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával, valamint a Modern Városok Programmal összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,

b)27 a kormányzati tudománypolitikával, a tudománypolitika koordinációjával, valamint a felsőoktatással, szakképzéssel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

c)28 a bányászati ügyekkel, az energia- és klímapolitikával és az elektromobilitással, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításával, hulladékgazdálkodással, víziközmű-szolgáltatással és a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozással összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

d)29

e) a fogyasztóvédelemmel és a kereskedelemmel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

f) az állami infrastruktúra-beruházásokkal és közlekedéssel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,

g) az infokommunikációval, az elektronikus hírközléssel, az informatikával, az audiovizuális médiával, a digitalizációval és a Digitális Jólét Programmal összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a közigazgatási államtitkár,

h)30 a foglalkoztatáspolitikával és társadalmi párbeszéddel összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

helyettesíti.

(4) A miniszter nem helyettesíthető

a) a miniszteri rendelet, a miniszter által kiadott normatív utasítás, illetve a más miniszterrel egyetértésben kiadandó rendelethez adott egyetértési nyilatkozat aláírásában,

b) a miniszter irányítása, fenntartói joggyakorlása alatt működő intézmény

ba) alapításával, átalakításával, megszüntetésével,

bb) szervezeti és működési szabályzatának kiadásával, módosításával – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével – kapcsolatos döntések meghozatalában,

c)31 a 6. függelék I. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sora, valamint a 6. függelék II. pontjában foglalt táblázat 2. és 3., valamint 5. sora szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása során,

d) a Magyarország állami kitüntetéseinek adományozására a miniszterelnöknek adott javaslat megtétele tekintetében,

e) a miniszterelnöknek és a köztársasági elnöknek címzett ügyiratok aláírásában,

f) a miniszter által adományozható elismerés (díj, Miniszter Elismerő Oklevele) oklevelének aláírásában.

(5)32 A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén a Kormány ülésén a parlamenti és stratégiai államtitkár, egyidejű akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a miniszter által egyedileg kijelölt államtitkár helyettesíti.

(6) A miniszter az Országgyűlés munkájával összefüggő miniszteri hatáskörök gyakorlása tekintetében – az (1) bekezdéstől eltérően – egyedileg a minisztérium más államtitkárát is kijelölheti.

(7)33 A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén jogszabály rendelkezései szerint a pénzügyminiszter helyettesíti az egyetemi rektorok megbízására és felmentésére, az egyetemi tanárok kinevezésére és felmentésére vonatkozó, a köztársasági elnök részére megküldendő miniszteri javaslat aláírása tekintetében, továbbá a köztársasági elnök egyéb intézkedésének kezdeményezésében, illetve ellenjegyzésében.

4. A közigazgatási államtitkár

8. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Kit. 25. § (1) bekezdése szerinti – a minisztérium szervezetéhez tartozó, a Kit. hatálya alá tartozó kormánytisztviselők és állami vezetők feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő – hatásköröket.

(2) A közigazgatási államtitkár feladatkörében gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

9. § (1) A közigazgatási államtitkár

a)34 gyakorolja a munkáltatói jogokat a – Vasúti Igazgatási Szerv kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak kivételével – a minisztérium állományába tartozó foglalkoztatottak felett,

b) a miniszternek aláírás céljából történő felterjesztés előtt jóváhagyja a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

c) döntések, jogszabályok, szabályzatok, valamint intézkedések kiadását kezdeményezheti az arra jogosult vezetőnél,

d) gondoskodik az alárendeltségébe tartozó helyettes államtitkárok, illetve szervezeti egységek tekintetében a miniszter, államtitkár irányítási jogkörében hozott döntéseinek végrehajtásáról, valamint a szakmaterülettől független közigazgatási koordinációs kérdésekben a helyettes államtitkárokat közvetlenül irányítja és ellenőrzi,

e) az illetékes államtitkár útján kezdeményezi az államtitkárok, a nem közvetlen alárendeltségébe tartozó helyettes államtitkárok szakmai irányítási jogkörébe tartozó döntések meghozatalát, azok végrehajtásának ellenőrzését,

f)35 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében – a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasításban meghatározottak szerint – a miniszter által átruházott hatáskörben – tulajdonosi jogköröket gyakorol.

g)36 gyakorolja a Vasúti Igazgatási Szerv vezetője felett a kinevezés és a felmentés kivételével az egyéb munkáltatói jogokat.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a minisztérium egységes szempontok alapján történő jogszabály-előkészítési tevékenységét és a közigazgatási feladatok ellátását.

10. § (1) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi szervezeti egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében

a) koordinálja a Szabályzat és a minisztérium belső szabályzatainak kötelező felülvizsgálatát,

b) javaslatot tesz a minisztérium jogalkotási, illetve intézményi munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási, illetve intézményi munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszter Kormány munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,

c) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási, illetve intézményi munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,

d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,

e) felelős a minisztérium beszerzési és közbeszerzési terve összeállításáért, folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését,

f) felelős a minisztérium utazási és fogadási tervének összeállításáért, és annak érdemi nyomon követéséért,

g) segíti a kormánybiztos, szükség szerint miniszteri biztos munkáját, ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,

h) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,

i) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező kormány-előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását,

j) felel a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, kabinetek üléseivel, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért,

k) koordinálja az általa létrehozott szakmai munkacsoport működését,

l) koordinálja az államtitkárok – 15. § a) pont ad) alpontjában meghatározott feladatainak – végrehajtását,

m) az érintett ágazatok közreműködésével koordinálja a Modern Városok Programban és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó egyéb településfejlesztési programokban a minisztérium szakpolitikai felelősségébe tartozó projektek előkészítését, megvalósítását és nyomon követését.

n) felelős a minisztérium közbeszerzéseinek és beszerzéseinek szabályozottságáért,

o) felel a minisztérium közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó feladatokért,

p) meghozza a közbeszerzési eljárások eredményére vonatkozó döntést.

q)37 felel az Integrált Jogalkotási Rendszerrel összefüggő szervezeti adminisztrációs, koordinációs és jogalkotási feladatokért.

(2) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi szervezeti egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében

a) meghatározza a működés pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a minisztérium személyügyi és a szervezeti működése összhangban van-e a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,

c)38 koordinálja a személyügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrás- és álláshely-gazdálkodásáért,

d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a minisztérium személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,

e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,

f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos feladatokat és a megítélt támogatások felhasználásának folyamatát,

g)39 figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos fejlesztését és működtetését,

h) irányítja a minisztérium iratkezelési tevékenységét, a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását,

i) gondoskodik a minisztérium iratkezelési szabályzatának elkészítéséről és karbantartásáról,

j) elősegíti a minisztérium ágazati informatikai feladatainak ellátását,

k) gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően az informatikai szakterületet érintő szabályzatok elkészítéséről,

l) gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően a biztonsági ügyeletre, az ágazati honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra vonatkozó szabályok, az ágazati létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésére vonatkozó jogszabályok szakmai javaslatának elkészítéséről és a kapcsolódó feladatok ellátásáról,

m) irányítja a minisztérium honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátását és

n) gondoskodik a minisztériumi Ügyfélszolgálati Információs Iroda működtetéséről.

(3) A közigazgatási államtitkár

a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,

b) ellátja a minisztérium képviseletét az uniós tematikájú Kormányüléseket előkészítő, közigazgatási államtitkári szintű Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: közigazgatási államtitkári szintű EKTB) ülésein,

c) biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok észszerű időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását,

d) megkéri a jogszabályban előírt esetekben a vezetői kinevezések kapcsán a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának előzetes egyetértési nyilatkozatát,

e) irányítja a jogi képviseleti feladatok ellátását, ennek keretében előzetesen engedélyezi a perbeli egyezség megkötését,

f) előzetesen jóváhagyja az ügyvédi kamarába történő – kamarai jogtanácsosi, vagy jogi előadói – tagfelvételre irányuló kérelem benyújtását.

g)40 ellátja az építésgazdasággal kapcsolatos alábbi feladatokat:

ga) gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,

gb) ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat,

gc) gondoskodik az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a képzési követelményekben az alap-, közép- és felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél,

gd) gondoskodik az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén,

ge) felügyeli az építési termékkel kapcsolatos feladatok ellátását.

(4) A közigazgatási államtitkár gondoskodik a minisztérium minden szintjén érvényesülő belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről, ennek keretében a belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről, továbbá a külső ellenőrzések koordinációjáról.

(5) A közigazgatási államtitkár gyakorolja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben

a) a miniszterhez,

b) a miniszterhez mint a fejezetet irányító szerv vezetőjéhez,

c) a miniszterhez mint a költségvetési szerv vezetőjéhez

telepített jogköröket.

(6) A közigazgatási államtitkár mint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gondoskodik

a) a minisztériumi szervezet a rá vonatkozó szabályoknak, a miniszter és a Kormány által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működtetéséről (integritás),

b) a szervezet integritásának biztosítására irányuló, a belső kontrollrendszerbe illeszkedő vezetési és irányítási rendszer kialakításáról és működtetéséről (integritásirányítási rendszer),

c) az integritás tanácsadó kijelöléséről és munkája irányításáról,

d) a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását működtető mechanizmusról.

(7) A közigazgatási államtitkár a minisztérium személyügyi feladatai tekintetében irányítja

a) a minisztérium személyügyi politikájának megvalósítását,

b) a miniszter feladatkörébe tartozó ágazati és egyéb személyügyi döntések előkészítését,

c) az emberi erőforrásokkal kapcsolatos közszolgálati feladatok jogszerű ellátását,

d) a minisztérium személyi állománya kiválasztásával, jogviszonyának létrehozásával, módosításával és megszüntetésével összefüggő, valamint a miniszter által irányított, felügyelt intézményekkel kapcsolatos személyügyi feladatok ellátását, illetve ezen intézmények személyügyi tevékenységének összehangolását.

(8)41 A közigazgatási államtitkár irányítja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselő tevékenységét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

11. § A közigazgatási államtitkár irányítja

a) az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

d) az Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,

e)42 a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjének,

f)43 a Humánpolitikai Főosztály vezetőjének,

g)44 a digitalizációért felelős helyettes államtitkár

h)45 az Építés- és Zöldgazdaságért Felelős Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

12. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

13. § A közigazgatási államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, annak akadályoztatása vagy távolléte esetén a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, azok akadályoztatása vagy távolléte esetén az európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén – a minisztert helyettesítő jogkörök kivételével – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5. Az államtitkárok

5.1. Általános rendelkezések

14. § A minisztériumban

a)46 parlamenti és stratégiai államtitkár,

b)47 gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,

c)48 felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

d)49 körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

e)50

f)51 kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

g) közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és

h)52

i)53 foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

működik.

15. § Az államtitkárok

a) a Szabályzatban meghatározott helyettes államtitkárok, valamint főosztályok tekintetében szakmai, politikai irányítási feladatkörükben eljárva gyakorolják a Ksztv. 3. §-a szerinti hatásköröket, amely hatáskörükben

aa) részt vesznek az ágazat szakmai, politikai és fejlesztéspolitikai elveinek és stratégiáinak meghatározásában,

ab) eljárnak az ágazat szakmapolitikai ügyeiben, meghozzák a miniszteri döntést nem igénylő szakmapolitikai döntéseket, szükség esetén közvetlenül intézkednek vagy a miniszternél intézkedést kezdeményeznek,

ac) a miniszternek aláírás céljából történő felterjesztés előtt jóváhagyják a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

ad) meghatározzák az ágazati költségvetési javaslat kidolgozásának alapelveit és irányítják az ágazati költségvetés tervezésének, a költségvetés végrehajtásának és a költségvetési beszámoló elkészítésének feladatait, továbbá gondoskodnak a költségvetési tervjavaslatok szakmai tartalmának meghatározásáról, az egyes szakmai programok számszaki megalapozásáról,

ae) részt vesznek az ágazattal kapcsolatos európai uniós és nemzetközi feladatok ellátásában,

af) részt vesznek az ágazati jogszabályok szakmai előkészítésében, illetve a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében gondoskodnak a feladat ellátásáról,

ag) kialakítják az ágazati gazdasági és gazdálkodási stratégiát,

ah) gondoskodnak szakpolitikájuk kidolgozása és végrehajtása során a társadalmi felzárkózási szempontok érvényesítéséről,

b) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül a szakterületet érintő koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki, kialakítják és képviselik a minisztériumi álláspontot,

c)54 ágazatukat érintően javaslatot tesznek az európai uniós társfinanszírozású programok éves fejlesztési kereteinek, felhívásainak és szükség esetén operatív programjainak a tartalmára, módosítására,

d) a miniszter utasításainak megfelelően, a kommunikációért felelős szervezeti egység vezetője szakmai iránymutatásai szerint ellátják a minisztérium sajtóképviseletét,

e) javaslatot tesznek a minisztérium jogalkotási, illetve intézményi munkatervének fő célkitűzéseire és tartalmára,

f) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,

g) a miniszter utasításainak megfelelően részt vesznek az érdekegyeztetésben és a miniszter által meghatározott minisztériumközi bizottságok munkájában,

h) javaslatot tesznek a miniszter számára stratégiai partnerségi megállapodások megkötésére,

i) javaslatot tesznek a minisztériumi szervezet kialakítására és módosítására,

j) javaslatot tesznek a miniszter számára díjak, kitüntetések adományozására,

k)55 a parlamenti és stratégiai államtitkár megkeresésére soron kívül tájékoztatást adnak parlamenti ügyekben,

l) ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza,

m) egymással előzetesen egyeztetnek, ha a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok) szakmai irányítása vagy a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti hatáskörök gyakorlása keretében kiadott utasítások, körlevelek és egyéb intézkedések más államtitkár hatáskörét is érintik,

n) minden szerdán írásban tájékoztatják a minisztert – napi bontásban – a következő heti államtitkári programjaikról,

o)56 folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a parlamenti és stratégiai államtitkár részére a szakterületükhöz tartozó feladatok előrehaladásáról.

5.2. 57 A parlamenti és stratégiai államtitkár

16. §58 A parlamenti és stratégiai államtitkár

a) miniszterhelyettesként ellátja a miniszter általános helyettesítését,

b) eljár a feladatkörébe tartozó ügyekben, valamint – jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezése hiányában – a minisztert helyettesítő feladatkörével összefüggő, illetve a miniszter által rá átruházott ügyekben,

c) közreműködik a minisztériumhoz tartozó ágazatok fő szakmai, politikai elveinek és stratégiáinak meghatározásában,

d) a miniszter által kijelölt ügyekben ellátja a minisztériumhoz tartozó ágazatok közötti koordinációs feladatokat,

e) felügyeli, összehangolja és elemzi a minisztériumi stratégia kiemelt projektjeinek végrehajtását, ennek keretében javaslatot fogalmazhat meg a végrehajtással összefüggésben,

f) irányítja, szervezi és összefogja a minisztérium kommunikációját, gondoskodik a folyamatos, összehangolt és kiegyenlített minisztériumi kommunikáció megteremtéséről,

g)59 kommunikációs szempontból jóváhagyja a parlamenti válaszokat,,

h) intézkedést kezdeményezhet az államtitkároknál, illetve akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a helyettes államtitkároknál,

i) tájékoztatást kérhet az államtitkároktól a szakterületükhöz tartozó feladatok előrehaladásáról,

j) politikai szempontból véleményezheti az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket, és azokra javaslatot tehet,

k) koordinálja a minisztérium Országgyűléssel kapcsolatos feladatainak ellátását,

l) gondoskodik a minisztérium országgyűlési munkájának szervezéséről és összehangolásáról, az Országgyűlés és a minisztérium közötti információs összeköttetésről, a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó törvényjavaslatok, határozati javaslatok, jelentések, beszámolók és tájékoztatók benyújtásáról,

m) ellátja az Országgyűlés európai uniós forrásokhoz kapcsolódó ellenőrző funkciójával kapcsolatos feladatokat,

n)60

17. §61 A parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja

a) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a Parlamenti Kapcsolatok Főosztály vezetője,

c) a Kommunikációs Főosztály vezetője

tevékenységét.

18. § (1)62 A parlamenti és stratégiai államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2)63 A parlamenti és stratégiai államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

19. §64 A parlamenti és stratégiai államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a minisztérium Országgyűléssel kapcsolatos feladatainak ellátásával kapcsolatban a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, általános ügyekben a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a kabinetfőnöke helyettesíti. A parlamenti és stratégiai államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár látja el.

5.3. 65 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár

20. § (1)66 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a belgazdaságért való felelőssége körében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét.

(2)67 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az iparügyekért való felelőssége körében

a) gondoskodik az iparügyekkel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

b) gondoskodik a termékek műszaki és biztonsági szabályozásáról, a nemzeti akkreditálásra és szabványosításra vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséről,

c)68

d) az ipar és gazdaságfejlesztés lehetőségeit alapvetően befolyásoló képzési területeken kezdeményezési joggal rendelkezik a kialakítandó programok és szabályozást illetően a szakpolitikai célok összehangolása érdekében,

e)69 a tudásgazdaság fejlesztésének hatékony ösztönzése érdekében a kutatás-fejlesztést és innovációt támogató programok tekintetében kezdeményezési és véleményezési joggal rendelkezik, különös tekintettel az európai uniós támogatásból illetve a hazai költségvetési forrásból származó gazdaságfejlesztési és innovációs források felhasználására, illetve az azok érdekében készülő stratégiák és elemzések véleményezésére,

f)70

(3)71 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a felnőttképzésért való felelőssége körében ellátja a felnőttképzéshez kapcsolódó következő szakpolitikai feladatokat:

1. a felnőttképzési hatáskörök tekintetében ellátja a szakképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

2. közvetlenül irányítja a felnőttképzéssel és a képzési támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység munkáját,

3. kijelöli a felnőttképzéssel és a képzési támogatásokkal kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,

4. irányítja a felnőttképzéshez és a képzési támogatásokhoz kapcsolódó jogszabályok előkészítését,

5. képviseli a minisztériumot a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),

6. irányítja a gazdasági kamarák felnőttképzési feladatait szabályozó megállapodások előkészítését,

7. kidolgozza a minisztériumnak a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó oktatás, képzés fejlesztésével kapcsolatos feladatainak, továbbá a 2021–2027 európai uniós programozási időszak fejlesztéseinek irányát,

8. irányítja a felnőttképzésért felelős miniszter törvény szerinti feladatainak ellátását,

9. irányítja a felnőttképzésért felelős szervezeti egységnek a felnőttképzési szakértői tevékenységgel, az egész életen át tartó tanulással és – a szakképzésért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – a pályakövetéssel kapcsolatos munkáját,

10. közreműködik a miniszter felnőttképzési és képzési támogatásokkal összefüggő kormányzati politikájával kapcsolatos feladatainak ellátásában,

11. közreműködik a hátrányos helyzetűek integrációját elősegítő felnőttképzési programok, pályázatok kidolgozásában,

12. ellátja egyes, az európai uniós társfinanszírozású felnőttképzési programok szakpolitikai felelősi feladatait,

13. ellátja a felnőttképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

14. egyetértési jogot gyakorol a GFA képzési alaprészének felhasználására vonatkozó irányelvekkel és tervezéssel kapcsolatban.

(4)72

(5)73 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a gazdaságfejlesztésért való felelőssége körében

a) gondoskodik a gazdaságfejlesztéssel és vállalkozáspolitikával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,

b) a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében közreműködik,

c) meghatározza az általános és ágazati stratégiákat, beleértve a fejlesztési stratégiákat is,

d) részt vesz az európai uniós források operatív programjainak végrehajtása során a gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési célok meghatározásában és megvalósításában,

e)74 meghatározza az állami szerepvállalással megvalósuló hitel- és tőkepiaci programok stratégiai kereteit,

f) közreműködik a gazdaságfejlesztést ösztönző kutatási, fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: K+F+I) tevékenységek ösztönzésében és összehangolásában az általános K+F+I tevékenységekkel,

g) az államtitkári hatáskörbe utalt döntések tekintetében gondoskodik a fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

h) közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

i) a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint képviseli Magyarországot az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában,

j)75 közreműködik a minisztérium térségi fejlesztési tanácsokban való tagságával összefüggő feladataiban, ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos feladatokat.

k)76 ellátja a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat.

(6)77 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a külföldi működő tőke befektetések ösztönzéséért való felelőssége körében

a) a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének, valamint a hazai vállalkozások működő tőke-exportjának elősegítésére kidolgozott stratégiát végrehajtja,

b) felügyeli az ipari parkokkal kapcsolatos és a vállalkozásfejlesztési feladatok ellátását.

(7)78 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a stratégiailag fontos vállalati szegmensekkel kapcsolatos felelőssége körében stratégiát és programot dolgoz ki a magyar gazdasági életben kiemelt jelentőséget betöltő vállalkozások szegmenseinek, különösen a magyar tulajdonosi hátterű vállalkozások gazdasági helyzetének megerősítése, regionális versenyképességének fokozása érdekében, valamint kapcsolatot tart ezekkel a vállalkozásokkal.

(8)79 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az iparfejlesztéssel és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatosan, a kutatás-fejlesztés és innováció elősegítésére különös figyelemmel

a) irányítja a Kormány iparfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozását,

b) koordinálja és előkészíti a tudásalapú iparágak, és ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló stratégiai programokat, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi megvalósításukat, azok nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében,

c) kidolgozza a Kormány vállalkozásfejlesztési stratégiáját, felel a kis- és középvállalkozások fejlesztéspolitikai, valamint a versenyképességükre vonatkozó gazdaságpolitikai koncepcióiért és programjaiért.

(8a)80 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár ellátja a stratégiai szektorokban működő vállalkozások külföldi felvásárlásával, a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelmével kapcsolatos, jogszabály által a belgazdaságért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokat.

(9)81 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a 15. § a) pontjában foglaltak alapján irányítja

a) az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

c) a Felnőttképzési Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(10) A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik. A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnök tevékenységét.

(11)82 A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) az iparral összefüggő államtitkári hatáskörök tekintetében az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdaságfejlesztéssel, fejlesztési programokkal és vállalkozáspolitikával összefüggő államtitkári hatáskörök tekintetében a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,

c)83 a felnőttképzéssel összefüggő és egyéb államtitkári hatáskörök tekintetében a kabinetfőnök

helyettesíti.

5.4. 84 Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár

21. § (1)85 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár

a) felel az ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért, illetve azok végrehajtásáért, közreműködik a nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében,

b) felelős a terület tárcaközi szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

c) közreműködik az illetékességébe tartozó ügyekben az ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokban,

d) a részt vesz a 2020 utáni európai uniós programozási időszak fejlesztési programjainak tervezésében, valamint a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásában, különös tekintettel a kutatás, fejlesztés és innováció vonatkozású programrészekre és azok szakpolitikai célokkal való összhangjának biztosítására,

e) gondoskodik az ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

f) felterjeszti a miniszter részére a támogatásra javasolt projekteket,

g) irányítja az ágazatot érintő végrehajtási feladatok ellátását, koordinálja és felügyeli a támogatási szerződésekben foglalt átfogó és konkrét célok megvalósulását,

h) részt vesz a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet ösztönző közvetett, adórendszeren belüli támogatási konstrukciók kialakításában, ellátja ezek hazai és nemzetközi összehasonlító értékelésével kapcsolatos feladatokat,

i) kezdeményezi és irányítja a kutatás-fejlesztési és innovációs ösztönzést célzó eszközrendszer kialakítását elősegítő programok kidolgozását, és részt vesz az ehhez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában,

j) közreműködik a gazdaságfejlesztést ösztönző K+F+I tevékenységek ösztönzésében, és biztosítja azok összehangolását az általános K+F+I tevékenységekkel,

k) részt vesz Kormány iparfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozásában, különös tekintettel a kutatás-fejlesztés és innováció elősegítésére,

l) részt vesz a tudásalapú iparágak, és ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló stratégiai programok kidolgozásában,

m) ellátja a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] szerinti szakpolitikai felelős hatáskörébe utalt feladatokat,

n) a tudásgazdaság fejlesztésének hatékony ösztönzése érdekében a kutatás-fejlesztést és innovációt támogató programok tekintetében kezdeményezési joggal rendelkezik, különös tekintettel az európai uniós támogatásból, illetve a hazai költségvetési forrásból származó kutatási és innovációs források felhasználására, illetve az azok érdekében készülő stratégiák és elemzések elkészítésére,

o)86

p) képviseli a minisztériumot az innovációval és tudománypolitikával kapcsolatos belső és külső egyeztetéseken,

q) az érintett szakterületekkel együttműködve meghatározza, végrehajtja és nyomon követi Magyarország 2021–2030 közötti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját,

r) a hatáskörrel rendelkező minisztériummal együttműködve részt vesz a Kormány felsőoktatási és tudománypolitikai koncepcióinak, stratégiáinak és programjainak kialakításában,

s)87 szakmai, politikai irányítást gyakorol

sa)88

sb) a társadalmi esélyegyenlőség felsőoktatásban való érvényesítése,

sc) a felsőoktatási ágazat működése, hazai és európai uniós forrásokból történő fejlesztése,

sd) a felsőoktatási, valamint az ágazati költségvetési, gazdasági stratégia tervezése,

se) a felsőoktatási ágazat területén a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatok és az európai uniós tagsággal összefüggő szakmai feladatok,

sf) a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerése,

sg) a nemzeti felsőoktatás,

sh) a minisztérium irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények fenntartói irányításából eredő feladatok koordinálása,

si) felsőoktatási törvényességi felügyeleti, törvényességi ellenőrzési és a felsőoktatási ágazatot érintő személyügyi javaslatokkal kapcsolatos döntések előkészítése,

sj) a felsőoktatásban a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő igazgatási feladatok,

sk) a külhoni magyarok felsőoktatása

t)89 felel az állam által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a fenntartásukban működő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért,

u)90 felel a vagyonkezelői alapítvány alapítói jogainak gyakorlása körébe tartozó ügyekért különösen az alapítványi alapítói okirat, az alapítvány felügyelőbizottsága ügyrendjének, befektetési szabályzatának, valamint az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyását igénylő egyéb alapítványi dokumentumok jóváhagyásra előkészítésért.

tekintetében.

21/A. §91 (1)92 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár ellátja a következő – a felsőoktatás-politikai döntések meghozatala szempontjából illetékességgel rendelkező – testületekkel kapcsolatos, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz útján meghatározott miniszteri feladatokat:

a) Külhoni Magyar Oktatási Tanács,

b) Felsőoktatási Kerekasztal,

c) Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács.

(2)93 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár jogszabály felhatalmazása alapján közreműködik az irányítói, felügyeleti jogok gyakorlásában, illetve kapcsolatot tart

a) a felsőoktatási intézmények rektoraival, kancellárjaival,

b) a Magyar Rektori Konferenciával,

c) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal,

d) a Felsőoktatási Tervezési Testülettel,

e)94 a Magyar Tudományos Akadémiával,

f) az Oktatási Hivatallal,

g) a Duális Képzési Tanáccsal,

h) a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanáccsal.

22. §95 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár irányítja

a) az innovációért felelős helyettes államtitkár,

b) a szakképzésért felelős helyettes államtitkár,

c) a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

23. § (1)96 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2)97 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár irányítja kabinetje vezetőjének tevékenységét.

24. §98 A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén általános ügyekben és a szakképzésért való felelőssége körében a szakképzésért felelős helyettes államtitkár, innovációért való felelőssége körében az innovációért felelős helyettes államtitkár, felsőoktatásért való felelőssége körében a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a szakképzésért való felelőssége körében a szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a tudomány- és innovációpolitikáért való felelőssége körében az innovációért felelős helyettes államtitkár, a felsőoktatásért való felelőssége körében a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5.5. 99 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár

25. §100 (1)101 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár

1. gondoskodik az energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, az integrált energia- és klímatervezés rendszerének kialakításáról, a tervek elkészítéséről,

2. gondoskodik az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, az energiaellátással és az energiaellátás-biztonsággal, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásáról,

3. gondoskodik a nemzetközi klímapolitikai feladatok ellátásáról, valamint a hazai klímapolitika stratégiai és szabályozási feltételeinek kialakításáról,

4. gondoskodik az európai uniós és unión kívüli energetikai- és klímapolitikai célú pénzügyi források, ennek részeként az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételek felhasználására vonatkozó, az energiaszektor dekarbonizálását és modernizációját célzó stratégia kialakításáról és végrehajtásáról,

5.102 gondoskodik a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeknek az energiaszektor dekarbonizálására és modernizációjára fordítható része és egyéb hazai, az energia- és klímapolitikai célok elérését szolgáló célelőirányzatok felhasználásának éves szakpolitikai tervezését tartalmazó dokumentum elkészítéséről és éves felülvizsgálatáról,

6. gondoskodik a megújuló energiaforrások hasznosítására, az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok szakpolitikai tervezéséről, és felügyeli azok kidolgozását, működtetését és végrehajtását,

7.103 gondoskodik az elektromobilitással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról, amelynek keretében ellátja a Zöld Busz Program megvalósításához kapcsolódó feladatok szakmai felügyeletét,

8.104 gondoskodik az épületenergetikai szabályozásról, valamint az ezzel kapcsolatos programok és épület-energiatakarékossági programok szakpolitikai tervezéséről, és felügyeli azok kidolgozását, működtetését és végrehajtását,

9.105 megteremti a hidrogén alapú gazdaság stratégiai és szabályozási feltételeit,

10. gondoskodik az Energetikai Innovációs Tanács tevékenységének koordinálásáról és titkársági feladatainak ellátásáról,

11. gondoskodik a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén a kiotói egységek, az európai uniós emisszió kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és az erőfeszítés-megosztási uniós jogi aktusok hatálya alá tartozó egységek értékesítésével kapcsolatos vezetői döntések meghozataláról, az értékesítésre vonatkozó szerződéseknek a miniszter nevében történő aláírásáról,

12. gondoskodik a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint az Európai Unió Energia Tanácsának, illetve szakterületét érintően a Környezetvédelmi Tanácsának ülésén való képviseletéről,

13. felügyeli a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozását – ideértve a vállalati fenntarthatóságot is –,

14.106 felügyeli a hulladékgazdálkodási területhez tartozó hazai, uniós és nemzetközi feladatok ellátására vonatkozó szabályozás előkészítését,

15.107 felügyeli az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv és az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elkészítését, gondoskodik annak végrehajtásáról,

16. felügyeli a kiemelt közszolgáltatások (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások) szabályozásával és gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátását,

17. az államtitkári hatáskörbe utalt döntések tekintetében gondoskodik a fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

18. közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési programok népszerűsítésében,

19. felel a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásának koordinációjáért,

20.108 felel a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,

21.109 gondoskodik a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáról.

22.110

23.111

24.112

(2)113 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár

a) felügyeli a hatáskörébe utalt hazai (nem európai uniós) fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését,

b) közreműködik a hatáskörébe utalt európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

c) irányítja az energia- és klímapolitikai területhez tartozó hazai, európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos projekt és program szintű feladatok végrehajtását, illetve az energia- és klímapolitikai célok elérését szolgáló célelőirányzatok kezelését, szabályozását és ellenőrzését,

d) a hatáskörébe utalt döntések tekintetében gondoskodik a megadott célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről,

e) közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő, energia- és klímapolitikai feladatainak szakpolitikai előkészítésében, véleményezésében.

f)114 felügyeli a 2003/87/EK Irányelv 10c. cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektek előkészítését és megvalósítását,

g)115 ellátja az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételnek a minisztérium hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítését és a bevételek felhasználásának szakpolitikai tervezését,

h)116 felel a miniszter rendelkezési jogába tartozó Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal (a továbbiakban: KNPA) való rendelkezésért.

(3)117 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár felel a felelősségi körébe utalt projektek megvalósításának szakmai irányításáért. A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár e feladatainak ellátása tekintetében szakmailag önállóan jár el és nem utasítható.

(4)118 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

b) a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

c) a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár,

d) – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokat kivéve, amelyek tekintetében nem utasítható – a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár,

e) a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár,

f) a Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(5)119

26. § (1)120 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.

(2)121 A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

27. §122 (1) A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén

a) az energiapolitikával összefüggő hatáskörök tekintetében az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

b) a klímapolitikával összefüggő hatáskörök tekintetében a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,

c)123 a körforgásos gazdaságpolitikával összefüggő hatáskörök tekintetében a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár,

d) a környezeti és energiahatékonysági operatív programokkal összefüggő hatáskörök tekintetében a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

e)124 a hulladékgazdálkodási hatósági feladatokkal összefüggő hatáskörök tekintetében a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár

helyettesíti.

(2) A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár látja el.

5.6.125

28. §

29. §

5.7. 126 A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

30. § (1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

a) gondoskodik a kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

b) meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

c) közreműködik az e-kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

d) gondoskodik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

e) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

f) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat,

g) gondoskodik az érintett ágazatokban a fogyasztói érdekek érvényre juttatásáról, valamint a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáról,

h)127 közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggően a miniszter szakmai irányítással kapcsolatos feladataiban,

i) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a járási hivataloknak a kereskedelmi feladataival összefüggően a miniszter szakmai irányítással kapcsolatos feladataiban,

j) kapcsolatot tart a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervekkel és kamarákkal,

k) véleményezi az európai uniós kutatás-fejlesztési és innovációs koncepciókat, valamint projektötleteket és azokra javaslatot tehet, valamint a támogatások szakmai véleményezésében, elosztásában és végrehajtásában is részt vehet,

l) felterjeszti a miniszter részére a pályázati eljárás lebonyolítását követően a békéltető testületi tagoknak és elnököknek javasolt pályázókat.

31. § (1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

(2) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

32. § (1) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítást gyakorol a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár tevékenysége felett.

(2) A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítást gyakorol a Kereskedelempolitikai Főosztály vezetőjének tevékenysége felett.

33. § A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert vagy a parlamenti és stratégiai államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az általa kijelölt személy helyettesíti. Kijelölés hiányában a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

5.8. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

34. § A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

a) a kormányzat ágazati célkitűzései alapján meghatározza a közlekedéspolitika fejlesztési irányait, összehangolja a közlekedéspolitikai célkitűzéseket, a közlekedésfejlesztés fő irányait, a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos koncepcionális kérdéseket, valamint szervezi, önállóan irányítja és felügyeli a közlekedéspolitikai feladatok végrehajtását, kivéve a költségvetési, az IKOP és az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (a továbbiakban: CEF) forrásokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját,

b) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az országos, elővárosi és regionális autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásokra, valamint a vasúti személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó személyszállítási közszolgáltatási szerződéseket, a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat, valamint meghozza az éves vasúti és helyközi autóbuszos közszolgáltatási menetrend módosításának előkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, valamint a személyszállítási közszolgáltatás és a belföldi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás szervezésére vonatkozó egységes, országosan és regionálisan összehangolt közszolgáltatási menetrendi koncepciót,

c)128 a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja a vasúti pályaműködtetési szerződéseket, továbbá a pályaműködtetési szerződésekkel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat, elrendeli a helyközi személyszállítási közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében meghatározott közszolgáltatás nyújtását,

d) javaslatot tesz a közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, fejlesztését szolgáló költségvetési előirányzatok felosztására,

e)129 ellátja a közlekedési ágazatot érintően szakképzésről szóló törvényben a Kormány ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,

f) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti, a tehergépkocsik belföldi közlekedésére vonatkozó korlátozás felfüggesztésére vonatkozó jogkört,

g) egyetértése esetén jóváhagyja a kijelölési bizottság döntési javaslatait,

h) a miniszter hatáskörébe tartozóan jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedés költségvetési támogatásával kapcsolatos döntési javaslatot,

i) irányítja a jogellenes légiközlekedési cselekmények elleni védelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatok ellátását,

j) felügyeli a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság szakmai tevékenységét,

k) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a felügyeleti igazolványokra való jogosultság kérdésében és a miniszter nevében aláírja a jogosultak számára kiadásra kerülő felügyeleti igazolványokat,

l) a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló jogszabályban foglalt, az országos közutak közútkezelője által ellátható építtetői feladatok projektlistáját tartalmazó szerződés jóváhagyását,

m)130 a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az intelligens közlekedési rendszerek (a továbbiakban: ITS) üzemeltetésével, és a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetésével kapcsolatos követelmények teljesítésének értékelését

n) a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett a minisztérium tulajdonosi jogot gyakorol, javaslatot tesz azok közlekedéspolitikáért felelős vezetőinek kinevezése, felmentése tekintetében,

o) irányítja, szervezi és összehangolja a közlekedési szakpolitikák hazai és nemzetközi (két- és többoldalú, valamint európai uniós) vonatkozásait, az ezzel foglalkozó fórumokon képviseli a minisztert, illetve gondoskodik annak képviseletéről,

p) önállóan gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú közlekedési hatósági feladatokkal kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat,

q) a logisztika területén horizontális koordinációs feladatainak ellátása keretében:

qa) kialakítja a logisztikai ágazat szakpolitikai koncepcióját és a szakmai munkaprogramot az európai uniós és nemzetközi eljárások és irányelvek figyelembevételével az érintett szakterületek bevonásával,

qb) kapcsolatot tart a logisztika területén működő szakmai szervezetekkel és érdekképviseletekkel,

qc) részt vesz a logisztikai rendszerek, szolgáltatások és fejlesztések szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációjában,

qd) javaslatot dolgoz ki a hazai és nemzetközi logisztikai kapcsolatok fejlesztésére, részt vesz e kapcsolatok létrehozásában és előkészítésében,

qe) nyomon követi az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló logisztikai és a logisztikai projektekkel összefüggő egyéb projekteket,

qf) részt vesz a logisztikai interoperabilitás technikai és intézményi rendszereinek kialakításában,

qg) javaslatot tesz az intermodális logisztikai központok infrastruktúra hálózat fejlesztésére és részt vesz annak kialakításában,

r) ellátja a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv szakmai irányítását,

s) a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint ellátja Magyarország képviseletét a Közlekedési Tanács ülésein ellátja.

t)131 a miniszter által átruházott hatáskörben kiadja a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó, és amennyiben a járat üzemeltetése a két hónapot meghaladja, a közforgalmú kötöttpályás közlekedést helyettesítő autóbuszjárat üzemeltetésére szóló járati engedélyt,

u)132 a miniszter által átruházott hatáskörben tagot delegál a Földrajzinév-bizottságba.

35. § (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

a) irányítást gyakorol

aa) a közlekedésért felelős helyettes államtitkár,

ab) – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokat kivéve, amelyek tekintetében nem utasítható – a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és

ac) – az elsőfokú közlekedési hatósági ügyekben való döntéshozatal esetét kivéve – a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

tevékenysége felett, és ennek érdekében, a miniszter által átruházott hatáskörben utasítást adhat számukra;

b) irányítja a

ba) Közlekedési Stratégiai Főosztály,

bb) Másodfokú Hatósági Főosztály,

bc)133

bd) Közlekedésbiztonsági Szervezet és

be)134

tevékenységét.

(2) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 3. §-ában és 4. § (1) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében a Közlekedésbiztonsági Szervezet vezetője nem utasítható.

36. § (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság, valamint a Közlekedési Stratégiai Főosztály működik.

(2) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.

37. § A közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a közlekedésért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén – a minisztert helyettesítő jogkörök kivételével – a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

5.9.135

38. §

39. §

40. §

41. §

5.10. 136 A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

41/A. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében

a) gondoskodik a szociális párbeszéddel és érdekegyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében kidolgozza az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd országos, ágazati és munkahelyi szintű rendszerének működésére vonatkozó javaslatokat, kapcsolatot tart a szociális partnerekkel,

b) a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint képviseli a Kormányt, illetve a minisztériumot a szociális párbeszéd fórumain, bizottságaiban, valamint a szociális partnerek rendezvényein, a kormányzati oldal állandó képviselőjeként az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: KOMT) ülésein,

c) részt vesz a kormányzati jövedelem- és bérpolitika kidolgozásában mind a verseny-, mind a közszféra tekintetében,

d) részt vesz a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának kidolgozásában, valamint ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

e) irányítja a munkanélküliek ellátásával, a foglalkoztatást és a munkaerőpiaci átmenetek kezelését elősegítő támogatásokkal, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és a munkaerőpiaci képzések fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának munkálatait, valamint a területet szabályozó jogszabályok szakmai előkészítését,

f) irányítja a foglalkoztatáspolitika területén az európai uniós tagsággal összefüggő feladatok ellátását,

g)137 irányítja a foglalkoztatáspolitika, a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzési és a munkavédelem fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának munkálatait, valamint a területet szabályozó jogszabályok szakmai előkészítését,

h)138 a miniszter akadályoztatása esetén ellátja a GFA feletti rendelkezési jogkörből eredő feladat- és hatásköröket,

i)139 irányítja a GFA foglalkoztatási alaprész központi és decentralizált kerete arányának meghatározásával, a decentralizálás elveinek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, a GFA-val kapcsolatos jogszabály-alkotási feladatokat,

j) irányítja a foglalkoztatási szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési és regionális programok keretein belül végrehajtott programok kidolgozását, illetve megvalósítását, továbbá azok végrehajtása tekintetében együttműködik az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárral,

k)140 irányítja a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés ellátását.

l)141 ellátja a Nemzeti ILO Tanács kormányzati oldalának elnöki tisztségét, képviseli a magyar álláspontot a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) ülésein.

41/B. §142 A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár irányítja a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

41/C. § (1) A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátását kabinet és titkárság segíti.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár irányítja kabinetje vezetőjének tevékenységét.

41/D. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

6. A miniszter kabinetfőnöke

42. § (1) A Miniszteri Kabinetet a miniszter kabinetfőnöke vezeti, akinek a tevékenységét a miniszter irányítja.

(2) A miniszter kabinetfőnöke

a) közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,

b) részt vesz a minisztérium feladatkiadási, utókövetési, számonkérési és határidő-figyelési rendszerének kialakításában, működtetésében, irányításában, figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést,

c) információt kérhet az állami vezetőktől és a szervezeti egységek vezetőitől,

d) intézkedést kezdeményezhet az államtitkároknál, illetve akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a helyettes államtitkároknál,

e) véleményt nyilváníthat a fejezeti és igazgatási előirányzatok felhasználásakor a tervezett kötelezettségvállalások megalapozottságáról és javaslatot tehet a teljesítés elfogadása tekintetében.

(3)143 A miniszter kabinetfőnöke

a) meghatározza a Miniszteri Kabinet munkarendjét, közvetlenül irányítja és vezeti a Miniszteri Kabinetet, irányítja a Miniszteri Kabinet tagjainak, tanácsadóinak a munkáját,

b) irányítja a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály vezetőjének tevékenységét, és ezáltal irányítja a Szervezési és Koordinációs Osztály vezetőjének és a Protokoll Osztály vezetőjének a tevékenységét is.

(4) A miniszter kabinetfőnöke

a)144 a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály közreműködésével ellátja a miniszter által meghatározott feladatokat,

b) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek az előkészítésében, közreműködik a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányításában,

c) részt vesz a miniszteri döntések előkészítésében, előzetes politikai egyeztetésében, előzetesen állást foglal a döntéstervezetek társadalompolitikai megalapozottságáról,

d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a minisztérium képviseletét meghatározott ügyekben,

e) közreműködik a miniszter programjainak szervezésében, közszereplésekre, szakmai, hazai és nemzetközi programokra való felkészítésében,

f) szignálásra, aláírásra előkészíti a miniszterhez érkező iratokat, beadványokat,

g) a miniszterhez érkezett írásbeli megkeresések esetében előzetesen állást foglal a válaszadás módjáról, a miniszteri szintű válaszadás szükségességéről, áttekinti és értékeli a miniszteri válaszok tervezetét,

h) szakmailag előkészíti a miniszteri szintű értekezleteket és jóváhagyja azok napirendjét, utóköveti a Miniszteri Értekezleten, miniszteri szintű egyeztetéseken kiadott feladatokat,

i) szervezi a miniszter hatáskörébe tartozó ügyek előkészítését, véleményezi a tervezett és végrehajtott intézkedéseket.

42/A. §145 A miniszter kabinetfőnöke általános helyettesítését távolléte esetén a parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke látja el.

7. Az államtitkár kabinetfőnöke

43. § (1) Ha e Szabályzat alapján a minisztériumban működő államtitkár munkáját kabinet segíti, akkor az államtitkár kabinetfőnöke

a) közreműködik az államtitkári döntések előkészítésében, kormányzati megalapozásuk elősegítésében, valamint végrehajtásuk ellenőrzésében,

b) közvetlenül vezeti az államtitkár kabinetjét,

c) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,

d) segíti az államtitkárt a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos feladatai ellátásában,

e)146 közreműködik az államtitkár programjainak szervezésében, miniszteri utasítás szerint a reprezentációs feladatok koordinációjában, segíti az államtitkár munkáját,

f) részt vesz az államtitkári döntések előkészítésében, előzetes politikai egyeztetésében, előzetesen állást foglal a döntéstervezetek társadalompolitikai megalapozottságáról,

g) összehangolja az ágazati civil kapcsolatok működtetését,

h) koordinálja az ágazatot érintő ellenőrzési vizsgálatokat [Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, belső ellenőrzés] és vezeti ezek vonatkozásában az ott tett megállapítások, következtetések, javaslatok folyamatos nyilvántartására, a vállalt intézkedések rögzítésére, a határidőre történő megvalósulás nyomon követésére és a felelősök számonkérésére alkalmas nyilvántartást,

i) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kit. 218. § (3) bekezdése alapján az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselők, valamint az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető felett.

(2) A munkáltatói jogokat a kabinetfőnök felett az államtitkár gyakorolja a Kit. 217. § (2) bekezdése alapján.

(3) Az államtitkár kabinetfőnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén – ha nem az államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – az államtitkár kabinetjének általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

8. A helyettes államtitkárok

8.1. Általános rendelkezések

44. §147 A minisztériumban

1. jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,
2. európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
3. gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
4. iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,
5. gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,
6. innovációért felelős helyettes államtitkár,
7. szakképzésért felelős helyettes államtitkár,
8. energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,
9. klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,
10. körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
11. környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár,
12. hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár,
13. digitalizációért felelős helyettes államtitkár,
14. fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár,
15. közlekedésért felelős helyettes államtitkár,
16. közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár,
17. közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
18. felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,
19. stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint
20. munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár
működik.

45. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, ellenőrzi a szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:

a) feladatkörében, illetve megbízás alapján képviseli a minisztériumot,

b) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és jogalkotási, illetve intézményi munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

c) gondoskodik a felelősségi körébe tartozó jogszabályok, döntések szakmai előkészítéséről,

d) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter, illetve az államtitkár állandó vagy eseti jelleggel megbízza,

f) feladatkörében részt vesz a szakmai, politikai és fejlesztéspolitikai elvek és stratégiák meghatározásában és az ágazati informatikai rendszerek kialakításával, működtetésével és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában,

g) irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységét, az általa közvetlenül felügyelt szakterületet, javaslatot tesz az ott felmerült problémák megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat, és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, a tevékenységét irányító államtitkár útján kezdeményezi más államtitkárok, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok irányítási jogkörébe tartozó döntések meghozatalát, feladatok előkészítését, azok végrehajtásának ellenőrzését,

h) a g) pontban foglaltaktól eltérően, döntést nem igénylő kérdésekben állásfoglalás kialakítása céljából más helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységet megkereshet, az irányítási jogkört gyakorló helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett,

i) ellátja a fejezet költségvetésének tervezésével, a fejezet költségvetési beszámolójának készítésével és végrehajtásával, valamint az igazgatási költségvetés készítésével és beszámolójának végrehajtásával kapcsolatos, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott – feladatkörébe tartozó – feladatokat, részt vesz a költségvetési tervjavaslatok szakmai tartalmának meghatározásában, az egyes szakmai programok számszaki megalapozásában,

j) a hatáskörébe tartozó feladatok előkészítése kapcsán gondoskodik a civil társadalmi, szakmai kapcsolatok működtetéséről,

k) szakterülete tekintetében ellátja a miniszter által irányított, felügyelt intézményekkel kapcsolatosan a miniszteri munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő tájékoztatási, kiértesítési feladatokat,

l)148 a szakterületét érintően ellátja a szakképzésről szóló törvényben a Kormány ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,

m) szakterülete tekintetében – jogszabály kiadása, illetve jogszabály kiadásához történő miniszteri egyetértés megadása kivételével – ellátja a szakképzésről szóló törvény szerinti, a miniszterhez telepített feladatokat, illetve a miniszter nevében meghozza a hatósági döntéseket,

n) együttműködik a közigazgatási államtitkárral a minisztérium belső kontrollrendszerének kialakításában és működtetésében, valamint a belső kontrollrendszer alrendszerét képző integritásirányítási rendszer kialakításában és működtetésében, továbbá a szakterülete tekintetében gyakorolja az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti, az integritás tanácsadó kijelöléséhez és a kijelölés visszavonásához kapcsolódóan a miniszterhez mint a felettes szerv vezetőjéhez telepített előzetes, írásbeli egyetértési jogkört,

o) a szakterülete tekintetében ellátja a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti, a vámmentes vámkezelésre jogosító engedély kiadásához kapcsolódóan a miniszterhez telepített tájékoztatási feladatokat,

p) szakterületén biztosítja a statisztikai adatgyűjtéssel, adatszolgáltatással, a statisztikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását,

q)149 gondoskodik az általa irányított önálló szervezeti egységek reprezentációs és protokoll-, valamint rendezvényszervezési feladatainak miniszteri utasítás szerinti ellátásáról,

r)150 gondoskodik szervezeti egységeit illetően az Ideiglenes Külföldi Kiküldetési Terve és a Rendezvényterve miniszteri utasítás szerinti formában és határidőben történő elkészítéséről, és annak féléves felülvizsgálatáról.

8.2. Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

46. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítésével kapcsolatos feladatkörében

a) koordinálja a minisztériumi jogalkotási munkaterv előkészítését,

b) érvényesíti a szakmai irányítási jogkörben hozott döntések végrehajtását, valamint a minisztériumi szervezeti egységek összehangolt működését, az érintett minisztériumokkal történő egyeztetés körében ellátja a jogszabályok egységes szempontok alapján történő előkészítését a feladatköre szerint illetékes helyettes államtitkárral együttműködve,

c) koordinálja a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának előkészítését,

d) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit,

e) bármely önálló szervezeti egységet a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladattal kapcsolatos ügyben feladat elvégzésére vagy jelentéstételre utasíthat,

f) elősegíti a közigazgatási államtitkár 10. §-ban meghatározott feladatainak ellátását.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár koordinációs feladatkörében

a) gondoskodik a szakmai vezetői értekezlet előkészítéséről és lebonyolításáról,

b) gondoskodik a más tárcáktól érkező kormány-előterjesztések tárcán belüli egyeztetéséről, egységes tárcavélemény kialakításáról, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását, indokolt esetben kezdeményezi a határidő-módosítást, kiadmányozza a kormányzati döntés-előkészítés során adott tárcaészrevételt,

c) felel a minisztérium szervezeti egységeinek a Kormányüléssel, a kabinetüléssel, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,

d) nyilvántartja a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Kormány ülésein és munkatervében, a jogalkotási munkatervben és a miniszteri, közigazgatási államtitkári döntésekben előírt határidős feladatok végrehajtását, miniszteri döntés hiányában véleményeltérés esetén – a közigazgatási államtitkár döntése alapján – kijelöli a feladatokat végrehajtó szervezeti egységeket és határidőket, valamint figyelemmel kíséri a feladatok végrehajtását,

e) gondoskodik a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott válaszlevelek előkészítéséről,

f) felelős a minisztérium és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), illetve a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) közötti kapcsolattartásért, valamint ennek keretében a minisztérium érdekeinek képviseletéért.

g)151 tervezi, koordinálja a minisztérium szervezeti egységei elhelyezésével kapcsolatos költözéseket, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, felügyeli az épületek használatát,

h)152 gondoskodik az Integrált Jogalkotási Rendszerrel összefüggő szervezeti adminisztrációs feladatok koordinálásáról.

(3) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár biztonsági feladatkörében

a)153 gondoskodik a minisztérium belső informatikai feladatainak ellátásáról – az IT biztonság kivételével –, elősegíti a minisztérium ágazati informatikai feladatainak ellátását,

b) gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően a biztonsági ügyeletre, az ágazati honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra vonatkozó szabályok, az ágazati létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésére vonatkozó jogszabályok szakmai javaslatának elkészítéséről és a kapcsolódó feladatok ellátásáról,

c) irányítja a tárca iratkezelési tevékenységét,

d) gondoskodik a tárca iratkezelési szabályzatának elkészítéséről és karbantartásáról.

e)154 előkészíti a minisztérium betelepülési tervét az érintett szervezeti egységek bevonásával.

(4)155

47. § A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Jogszabály-előkészítő Főosztály,

b) a Koordinációs Főosztály,

c) az Igazgatási és Biztonsági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

48. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Koordinációs Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Igazgatási és Biztonsági Főosztály vezetője helyettesíti. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetője gyakorolja.

8.3. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

49. § (1) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységet koordináló feladatkörében

a)156 ellátja a minisztérium képviseletét a tárcák európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkárainak részvételével működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) ülésein,

b)157 a Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködve gondoskodik a közigazgatási államtitkári szintű EKTB ülések előkészítésével és működésével összefüggő feladatok ellátásáról,

c) fenntartja és fejleszti a minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatrendszerét, koordinálja a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységet, a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatoknak a minisztérium érdekeinek megfelelő alakítását,

d) koordinálja a két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján létrehozott közös testületek működtetését,

e)158 gondoskodik a minisztérium Ideiglenes Külföldi Kiküldetési Tervének és a minisztérium államtitkárságai Rendezvénytervének miniszteri utasítás szerinti összeállításáról,

f) részt vesz a szakattaséi hálózat beszámoltatásában,

g) koordinálja a Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletére kihelyezésre kerülő szakdiplomaták szakmai irányításával, felkészítésével, tevékenységük ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat,

h) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a társadalmi, nemzetközi kapcsolatok szempontjából kiemelkedő fontosságú országokban működő magyar képviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő képviseleteivel,

i) együttműködik a partnerországokban a felelős főhatóságokkal, a Budapesten akkreditált külképviseletekkel és a külföldön működő magyar képviseletekkel, valamint a határon túli magyarok szakmai szervezeteivel,

j) gondoskodik az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokban a minisztérium képviseletének biztosításáról, koordinálja a minisztériumi képviseletet a kétoldalú kormányközi, gazdasági és egyéb vegyes bizottságokban közreműködik a munkaprogramok kialakításában és megvalósításában,

k) közreműködik a kormány- és tárcaközi egyezmények és megállapodások, valamint más két- és többoldalú együttműködési dokumentumok létrehozásában,

l) nyomon követi az európai uniós tagságból származó és nemzetközi kötelezettségek végrehajtását,

m)159 közreműködik a minisztérium vezetőinek európai uniós és nemzetközi tárgyalásait előkészítő szakmai anyagok és tárgyalási javaslatok összeállításában, gondoskodik a tárgyalási eredmények dokumentálásáról és utógondozásáról,

n) közreműködik a tárcaálláspont kialakításában az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokat érintő kormány-előterjesztések és más tervezetek tárgyában,

o) nemzetközi koordinációs bizottságot szervez a minisztérium nemzetközi feladatainak relációs és szakmai szempontú összehangolására,

p) ellátja az európai uniós és nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel, a nemzetközi szakmai együttműködéssel összefüggő feladatokat,

q) javaslatot tesz a tárca stratégiájának nemzetközi kapcsolatokat érintő elemeire,

r)160 ellátja az Erasmus+ program, valamint az Európai Szolidaritási Testület (2021–2027) Nemzeti Hatósága képviseletét.

(2)161 Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Európai Uniós Főosztály,

b) a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, valamint

c) a Rendezvénykoordinációs és Utazásszervezési Osztály

vezetőjének tevékenységét.

50. § (1) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkáját és feladatainak ellátását titkárság segíti.

(2) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

51. §162 Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Európai Uniós Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője helyettesíti. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén az Európai Uniós Főosztály vezetője gyakorolja. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a Rendezvénykoordinációs és Utazásszervezési Osztály vezetőjének tevékenységét az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetője irányítja.

8.4. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

52. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár felel

a) a minisztérium – mint költségvetési fejezet – kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok működtetése finanszírozási feltételeinek biztosításáért, a gazdálkodás szabályainak megtartásáért,

b)163 a minisztérium – mint irányító, illetve felügyeleti szerv – gazdálkodással összefüggő feladatai ellátásának irányításáért, koordinálásáért és végrehajtásáért, a kapcsolódó pénzügyi és számviteli információs rendszer működtetéséért, valamint a miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek költségvetési-gazdálkodási, tervezési és beszámolási tevékenysége ellátásának irányításáért, továbbá az NKFI Alap tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámoltatási feladataiért,

c) mint a minisztérium gazdasági vezetője, a minisztérium – mint központi költségvetési szerv – gazdálkodási tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, valamint az államháztartásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak, továbbá a minisztérium szabályzatainak előírásai szerinti és a minisztérium nevében történő és hatáskörébe utalt kötelezettségvállalások, szerződéskötések tekintetében az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlásáért és szabályszerűségéért,

d)164

e)165

f) a minisztérium hatósági jellegű feladataival összefüggő bevételek, így különösen az igazgatási-szolgáltatási díj, a felügyeleti díj, a bírságbevételek beszedéséért, továbbá a kapcsolódó díjrendeletek összeállításához szükséges díjszámítással kapcsolatos feladatok és költségalapú elemzések elkészítéséért, új díjtételek megállapításáért,

g) a minisztérium által elnyert európai uniós, egyéb külföldi és hazai támogatású pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatokért,

h)166

i)167 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntések előkészítéséért a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasításban foglaltak szerint,

j)168 a minisztérium működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításához kapcsolódóan az igazgatási forrás terhére történő pénzügyi kötelezettségvállalással járó igények – különösen megállapodáson felüli eszközbeszerzések, ingatlanbérlés, a KEF-fel, valamint a NISZ Zrt.-vel kötendő szerződések – teljesítéséért, a kötelezettségvállalások dokumentumainak előkészítéséért.

(2) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Ágazati Előirányzatok Főosztály,

b) a Gazdálkodási Főosztály,

c) a Költségvetési Főosztály,

d) a Kötött Források Felhasználásának Főosztálya, valamint

e) a Társasági Portfólió Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

53. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

54. § A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Költségvetési Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a Gazdálkodási Főosztály vezetője helyettesíti. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a Költségvetési Főosztály vezetője, a Költségvetési Főosztály vezetőjének hatáskörét a tisztség betöltetlensége esetén a Gazdálkodási Főosztály vezetője gyakorolja.

8.4.1. 169 A digitalizációért felelős helyettes államtitkár

54/A. § A digitalizációért felelős helyettes államtitkár

a) irányítja a digitális gazdaságfejlesztés, a nem közigazgatási elektronikus információbiztonság-fejlesztés, a digitális kompetenciafejlesztés, a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztés és iparpolitika szakpolitikai stratégiai tervezését és végrehajtását, partnerségi, együttműködési megállapodásokkal gondoskodik az infokommunikációs stratégiai célkitűzések érvényre jutásáról,

b) felel az informatikai, valamint a nem közigazgatási elektronikus információbiztonsági ágazatok fejlesztéséért, biztosítja ezen ágazatok szabályozásának előkészítését és feltételeit,

c) felügyeli az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátását az elektronikus hírközlés, az audiovizuális média, a nem közigazgatási elektronikus információbiztonság, a digitális gazdaság, készségek és az informatika területén, továbbá gondoskodik az ehhez szükséges hazai jogalkotási feladatok megvalósításáról,

d) felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, a digitális gazdasághoz és készségekhez és az elektronikus hírközléshez – kapcsolódó szabályozásért (különös tekintettel a jogharmonizációra), az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért, valamint működésének fejlesztéséért (különös tekintettel a kapcsolódó stratégiák kidolgozására és kapcsolódó programok meghatározására, a végrehajtás feltételeinek megteremtésére),

e) feladatkörével összefüggésben a digitalizációval kapcsolatos területet érintő, más szakterületek által készített tervezetekről, programokról, előterjesztésekről véleményt nyilvánít, egyetértési jogot gyakorol és javaslatot tesz a miniszter felé,

f) ellátja a minisztérium képviseletét az Országos Statisztikai Tanácsban,

g)170 az informatikai és a hírközlési szakterületet érintően ellátja a szakképzésről szóló törvényben a Kormány ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,

h) ellátja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség irányítását és felügyeletét, biztosítja azok működési feltételeit,

i) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével gondoskodik a minisztérium feladatkörét érintően az informatikai szakterületet érintő szabályzatok elkészítéséről,

j) ellátja a Digitális Európa Programmal kapcsolatos kormányzati tervezési, koordinációs és felügyeleti feladatokat,

k) irányítja és támogatja a digitalizáció újabb szintjét jelentő gazdaságfejlesztéseket, ideértve a mesterséges intelligenciaalapú megoldásokat és a blockchain technológia gazdaság fejlesztési elemeit,

l) koordinálja a Digitális Jólét Programban a minisztérium szakpolitikai felelősségébe tartozó feladatok előkészítését, megvalósítását és nyomon követését,

m) vezeti a Digitális Jólét Program Tárcaközi Munkacsoportot, akadályoztatása esetén az üléseket kijelölt helyettese vezeti,

n) felügyeli a minisztérium elektronikus információbiztonsági szervezet-, és eszközrendszerét, összehangolja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat, megvalósítja az ITM informatikai biztonsági stratégiáját, valamint irányítja a biztonsági incidensek kivizsgálását, gondoskodik a szükséges védelmi intézkedések bevezetéséről,

o) elkészíti a 2021–2027 közötti európai uniós tervezési időszak digitalizációt támogató konstrukcióinak szakmai koncepcióját, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenységében.

(2) A digitalizációért felelős helyettes államtitkár a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján

a) közreműködik a Digitális Jólét Program végrehajtásában, a Digitális Jólét Program intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában,

b) ellátja a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával kapcsolatban az innovációs és technológiai miniszternek adott feladatokat,

c) a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájából fakadó feladatok folyamatos és hatékony ellátása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában,

d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot,

e) a Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve koordinálja a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság munkáját, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában,

f) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,

g) ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy, valamint a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

h) működteti az okos városhoz kapcsolódó fejlesztéseket szolgáló digitális megoldások állami validálást végző okos város piacteret,

i) működteti az 5G Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait,

j) működteti a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait,

k) figyelemmel kíséri a blockchain technológiával kapcsolatos megoldásokat, és működteti a Blockchain Munkacsoportot,

l) kormányzati feladatellátással kapcsolatos digitális témákban általános tanácsadói, szakértői tevékenységet nyújt,

m) a digitális ökoszisztéma fejlődésének folyamatos nyomon követése, elemzése, értékelése, valamint a mérési rendszer továbbfejlesztése érdekében működteti a Magyar Digitális Ökoszisztéma Mérési és Értékelési Központot,

n) a Digitális Jólét Koordinációs Központ útján, közfeladatai körében

na) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,

nb) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

nc) a DJP Hálózat útján közreműködik a Digitális Jólét Program eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,

nd) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,

ne) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,

nf) a Digitális Jólét Program Mentorok közreműködésével ellátja Kézai Simon Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

54/B. § A digitalizációért felelős helyettes államtitkár irányítja az

a) Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály,

b) Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály és

c) Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

54/C. § (1) A digitalizációért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A digitalizációért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

54/D. § A digitalizációért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. A digitalizációért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője látja el.

8.4.2. 171 A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

54/E. §172 A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) felügyeli a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek megvalósulását,

b) felügyeli a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását koordináló munkacsoportok működését, ennek keretében jóváhagyja a működési rendet meghatározó dokumentumokat,

c) kezdeményezheti a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását koordináló munkacsoportok összehívását,

d) gondoskodik a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását koordináló munkacsoportok ülésein született döntések és javaslatok érvényesítéséről,

e) stratégiai jelentőségű témák vonatkozásában intézkedik a döntések előkészítését segítő, társadalmi hatásokat vizsgáló, a kommunikációs megjelenéseket támogató felmérések, adatgyűjtések, összehasonlító elemzések elkészítéséről,

f) véleményezi a miniszter számára a kormányzati előterjesztéseket a kormányzati stratégiai célkitűzésekhez való hozzájárulásuk szempontjából,

g) figyelemmel kíséri a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatokat, szakpolitikai területeken túlnyúló javaslatot fogalmazhat meg az esetleges beavatkozásokra,

h) gondoskodik a több szakpolitikai területet, illetve a minisztérium egészét érintő stratégiai tervezés összehangolásáról és elemzéséről,

i) gondoskodik a minisztérium által előkészített és előterjesztett, átfogó nemzetstratégiai jelentőségű kormányzati és miniszteri döntések megvalósulásáról,

j) javaslatot fogalmaz meg a miniszter által irányított szervezeti egységek és háttérintézmények stratégiai dokumentumai és kezdeményezései kapcsán,

k) javaslatot fogalmaz meg a stratégiai partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos miniszteri döntésekhez,

l) javaslatot terjeszthet elő a stratégiai irányítási eszközök minisztériumon belüli alkalmazására,

m) javaslatot terjeszthet elő a minisztérium által felügyelt adatvagyon hasznosítására,

n) munkája során kapcsolatot tart a stratégiai tervezéssel és elemzéssel foglalkozó minisztériumi szervezeti egységekkel, kormányzati szervekkel és kutatóintézetekkel,

o) ellátja az alapítói joggyakorlásból fakadó feladatokat a Tempus Közalapítvány vonatkozásában.

p)173 ellátja az alapítói joggyakorlásból fakadó feladatokat a Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány vonatkozásában,

q)174 gondoskodik a feladatkörébe utalt Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hosszú távú programjával összefüggésben felmerülő feladatok végrehajtásáról,

r)175 együttműködik a feladatkörébe utalt Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hosszú távú programjának végrehajtásában érdekelt szereplőkkel.

54/F. § A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

a)176 a Kiemelt Stratégiai Projektek Koordinációs Főosztályának vezetője,

b) a Stratégiai Elemző Főosztály vezetője

tevékenységét.

54/G. § (1) A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét.

54/H. § A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a titkársága vezetőjének irányítása mellett a feladatkör szerint illetékes főosztályvezető helyettesíti.

8.5. 177 Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár

55. § (1) Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár az iparért való felelőssége körében

a) gondoskodik az egyes iparágak aktuális helyzetének elemzéséről, az iparági stratégiák megalkotásáról, a szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásról, valamint az iparágakat érintő jogszabályok előkészítéséről,

b) irányítja az ipari parkokkal kapcsolatos feladatok ellátását,

c)178

(2)179 Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár az iparszabályozásért való felelőssége körében gondoskodik a termékek műszaki és biztonsági szabályozásáról, a mérésügyről, a nemzeti akkreditálásról, a nemzeti szabványosításról, a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról, a telepengedélyezésről szóló, valamint a hadiipari tevékenység, a haditechnikai termékek külkereskedelme, a kettős felhasználású termékek külkereskedelme engedélyezési eljárásaira, az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére vonatkozó jogszabályok előkészítéséről.

(3) Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Iparszabályozási Főosztály, valamint

b) az Ágazatfejlesztési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

56. § Az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, az Iparszabályozási Főosztály vezetője helyettesíti. Az Iparszabályozási Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkárt az irányítása alá tartozó Ágazatfejlesztési Főosztály főosztályvezetője helyettesíti.

8.6. A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár

57. § (1) A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a gazdaságfejlesztéséért való felelőssége körében

a) gondoskodik a gazdaságfejlesztéssel és vállalkozáspolitikával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,

b) szakmailag irányítja és koordinálja a gazdaságfejlesztési, vállalkozáspolitikai stratégiák és fejlesztési programok kidolgozását,

c) részt vesz a hazai gazdaságfejlesztési és vállalkozáspolitikai célok meghatározásában és megvalósításában,

d) részt vesz az európai uniós források operatív programjainak végrehajtása során a gazdaságfejlesztési és vállalkozáspolitikai célok meghatározásában és megvalósításában,

e) irányítja a gazdaságfejlesztéshez, vállalkozáspolitikához kapcsolódó értékelési szakpolitika-értékelési elemzéseket,

f) kidolgozza a vállalkozáspolitika stratégiai irányait, koordinálja az ezek érdekében tett kormányzati tevékenységeket,

g) szakmailag támogatja az európai uniós és a nemzetközi együttműködéseket a gazdaságfejlesztés és a vállalkozáspolitika területén

h) a gazdaságfejlesztés és a vállalkozáspolitika területén szervezi a vállalkozásokkal, a gazdaságszervező és gazdaságfejlesztői intézményekkel, a gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést,

i)180 felel a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök tekintetében a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

j)181 gondoskodik a szakmai illetékességébe tartozó fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

k)182 közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

l)183 a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár távollétében ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos feladatokat,

m)184 ellátja a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő feladatainak koordinálásával, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektek kezelésével kapcsolatos állami vezetői feladatokat,

n)185 a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a 2020 utáni uniós programok tervezésében, valamint a 2007–2013 és 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználásának tervezésében és végrehajtásában.

o)186 szakmailag figyelemmel kíséri az állami szerepvállalással megvalósuló hitel- és tőkepiaci programok kidolgozását,

p)187 közreműködik a területfejlesztésre, központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó szabályozás kidolgozásában,

q)188 ellátja a miniszter gazdaságfejlesztésért való felelőssége alapján a térségi fejlesztési tanácsokban való tagságával összefüggő feladatokat, továbbá az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a belgazdaságért való felelőssége körében javaslatokat tesz a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerével kapcsolatban.

(3)189 A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a belgazdaságért, az iparügyekért, a külföldi működő tőkebefektetésekért és a stratégiailag fontos vállalati szegmensekkel való felelőssége körében

a)190 segíti a belgazdaság, az ipar, a külföldi működő tőkebefektetések, a stratégiailag fontos vállalati szegmensek és a gazdaságfejlesztés közötti összhang megteremtését,

b)191 koordinálja a belgazdaságot, az ipart, a külföldi működő tőkebefektetéseket, a stratégiailag fontos vállalati szegmenseket érintő szakpolitika-értékelési tevékenységeket,

c)192 támogatja a belgazdaságot, az ipart, a külföldi működő tőkebefektetéseket, a stratégiailag fontos vállalati szegmenseket érintő ágazati stratégiák előkészítését,

d)193

(4)194 A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Vállalkozásfejlesztési Főosztály,

b)195 a Stratégiai Tervezési és Program Főosztály, valamint

c) a Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya

vezetőjének tevékenységét.

58. §196 A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztály vezetője helyettesíti. A Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkár helyettesítése a helyettes államtitkár általi kijelölés alapján valósul meg.

8.7. Az innovációért felelős helyettes államtitkár

59. § (1)197 Az innovációért felelős helyettes államtitkár

1. felel az ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért, illetve azok végrehajtásáért,

2. közreműködik az illetékességébe tartozó ügyekben az ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokban, valamint a szakterületet érintő nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében,

3. kezdeményezi, koordinálja és az érintett szakterületekkel együttműködve kidolgozza a K+F+I tevékenységeket ösztönző közvetett, adórendszeren belüli támogatási konstrukciókat, továbbá ellátja ezek hazai és nemzetközi összehasonlító értékelésével kapcsolatos feladatokat,

4. kidolgozza az innovációpolitika stratégiai irányait, koordinálja az ezek érdekében tett kormányzati tevékenységeket,

5. gondoskodik az ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről, végrehajtásáról, nyomon követéséről és értékeléséről, különös tekintettel Magyarország K+F+I stratégiájára, valamint intelligens szakosodási stratégiájára,

6. részt vesz a Kormány felsőoktatási és tudománypolitikai koncepcióinak, stratégiáinak és programjainak kialakításában és végrehajtásában,

7. közreműködik a Kormány iparfejlesztési koncepciójának, valamint a tudásalapú iparágak, ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló, gazdaságfejlesztést ösztönző stratégiai programoknak a kidolgozásában, biztosítja azok összehangolását az innovációs szakterület stratégiáival és programjaival,

8. a tudásgazdaság fejlesztésének hatékony ösztönzése érdekében kezdeményezi és irányítja a K+F+I-t támogató programok kialakítását, különös tekintettel az európai uniós támogatásból, illetve a hazai költségvetési forrásból származó kutatási és innovációs források felhasználására, az Európai Unió Kohéziós és Strukturális alapjaiból finanszírozott innovációs programok bevezetésére és működtetésére, illetve az azok érdekében készülő stratégiák és elemzések elkészítésére,

9. az innovációs ökoszisztéma szereplőinek innovációs és szellemi tulajdonvédelmi tudatosságát erősítő programokat dolgoz ki, és koordinálja azok megvalósítását,

10. a kutatás-fejlesztési és innovációs szakterület tekintetében ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szakpolitikai felelős hatáskörébe utalt feladatokat, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenyégében,

11. részt vesz a 2020 utáni európai uniós programozási időszak fejlesztési programjainak tervezésében, valamint a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásában, kidolgozza a K+F+I vonatkozású programrészeket, és biztosítja azok szakpolitikai célokkal való összhangját, elkészíti a szakmai koncepciót a 2021–2027 közötti európai uniós tervezési időszak innovációt és kutatás-fejlesztést támogató konstrukcióinak szakmai koncepcióját, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenységében,

12. gondoskodik az ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

13.198 a miniszter iránymutatása alapján rendelkezik a Nemzet Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) felett, felelős az NKFI Alappal kapcsolatos szakpolitikai és stratégiai tervezéséért, – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti beszámoló kivételével – beszámolásáért, a finanszírozás feltételeinek szakmai biztosításáért,

14. közreműködik a hatáskörébe tartozó ügyekben az ágazattal kapcsolatos tervezési feladatokban,

15. koordinálja és felügyeli a szakterületet érintő végrehajtási feladatok ellátását, koordinálja és felügyeli a támogatási szerződésekben foglalt átfogó és konkrét célok megvalósulását,

16. részt vesz a K+F+I tevékenységet ösztönző közvetett, adórendszeren belüli támogatási konstrukciók kialakításában, ellátja ezek hazai és nemzetközi összehasonlító értékelésével kapcsolatos feladatokat,

17. kezdeményezi és irányítja a K+F+I ösztönzését célzó eszközrendszer kialakítását, és részt vesz az ehhez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában,

18. ellátja a Duális Képzési Tanács titkári feladatait, a Tanács működésével, üléseivel összefüggő szakmai feladatait a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködésben,

19. a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködve irányítja a duális felsőoktatás-fejlesztéssel, -tervezéssel és módszertannal kapcsolatos feladatokat,

20. felelős a terület tárcaközi szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

21. képviseli a minisztériumot az innovációval és tudománypolitikával kapcsolatos belső és külső egyeztetéseken,

22.199 gondoskodik a gazdaságfejlesztést ösztönző K+F+I tevékenységek ösztönzéséről,

23. részt vesz a Kormány iparfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozásában, különös tekintettel a kutatás-fejlesztés és innováció elősegítésére,

24. részt vesz a tudásalapú iparágak és ágazati értékláncok fejlesztését szolgáló stratégiai programok kidolgozásában,

25.200 koordinálja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) feletti irányítással és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feletti szakpolitikai felügyelettel kapcsolatos feladatokat,

26. irányítja a helyettes államtitkárság duális felsőoktatás-fejlesztéssel, -tervezéssel és módszertannal kapcsolatos feladatait,

27. koordinálja a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács működésével és munkájával kapcsolatban a minisztérium feladatait,

28.201 részt vesz a Nemzeti Laboratóriumok irányításában,

29. kezdeményezi a nemzeti K+F+I területeken a szemléletváltó stratégiai projektek elindítását.

30.202 gondoskodik a Tudományos és Innovációs Parkok (Science Park) tervezéséről és előkészítéséről, majd azok tevékenységének koordinálásáról,

31.203 ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

32.204 együttműködik a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájában nevesített, a felsőoktatási intézményi kiválóságot támogató, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat biztosító, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által előkészített, felsőoktatást is érintő pályázatokkal, valamint az azok keretében támogatásra javasolt projektekkel és ösztöndíjakkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

(2)205 Az innovációért felelős helyettes államtitkár irányítja

a)206 az Innovációs Igazgatásszervezésért Felelős Főosztály és

b) az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

60. § (1) Az innovációért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az innovációért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3)207 Az innovációért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály vezetője helyettesíti. Az Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkárt az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek vezetői közül az általa kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

8.8. 208 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár

61. §209 (1)210 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár

1. közreműködik a Kormány beruházásösztönző programjaival kapcsolatos feladatok ellátásában,

2. ellátja a GFA képzési alaprész működtetésének elvi irányítását, a GFA képzési alaprész felhasználásának szakmai irányításával, elemzési, tervezési tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

3. részt vesz a GFA képzési alaprészéből és az európai uniós forrásokból nyújtható képzési támogatásokkal kapcsolatos stratégiai elvek, valamint a támogatások nyújtásával kapcsolatos feltételrendszer kialakításában,

4. gyakorolja a szakképzési államigazgatási szerv irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos hatáskört, jóváhagyja a szakképzési államigazgatási szerv intézményi munkatervét és a végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját,

5. irányítja a szakképzéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek munkáját,

6. kijelöli a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó oktatással, képzéssel, valamint a szakképző intézmények fenntartásával kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,

7. irányítja a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó oktatáshoz, képzéshez, a szakképzési hozzájárulás rendszeréhez, képzési támogatásokhoz kapcsolódó törvények végrehajtási jogszabályainak előkészítését,

8. képviseli a minisztériumot a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),

9. irányítja a gazdasági kamarák szakképzési feladatait szabályozó megállapodások előkészítését és a gazdasági kamarák szakképzési feladatainak ellenőrzését,

10. kidolgozza a minisztériumnak a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó oktatás, képzés fejlesztésével kapcsolatos feladatainak, továbbá a 2021–2027 európai uniós programozási időszak fejlesztéseinek irányát,

11. együttműködik a minisztérium felsőoktatási szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak irányításában,

12. irányítja a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek pályaorientációval és – a Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkári Titkársággal együttműködve – pályakövetéssel kapcsolatos munkáját,

13. közreműködik a miniszter kormányzati politikájával kapcsolatos feladatainak ellátásában,

14. meghatározza a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkatervét,

15. közreműködik a hátrányos helyzetűek integrációját elősegítő szakképzési programok, pályázatok kidolgozásában,

16. javaslatot tesz a képzési szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési, energetikai és regionális programok keretein belül végrehajtott programokra,

17. ellátja a Szakképzési Innovációs Tanács elnöki feladatait,

18. ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

19. a szakképzési rendszer fejlesztése céljából engedélyezi a szakképzés kísérleti jelleggel a szakképzésről szóló törvénytől eltérő feltételekkel történő megszervezését,

20. együttműködési megállapodást köt a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 109. § (3) bekezdése szerinti személyekkel,

21. ellátja az európai uniós társfinanszírozású szakképzési programok egyes szakpolitikai felelősi feladatait,

22. gyakorolja a miniszter szakmai tankönyvek tankönyvvé nyilvánítási eljárással és a szakképzési tankönyvjegyzékkel kapcsolatos jogkörét,

23. koordinálja az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti irányítással, szakpolitikai felügyelettel kapcsolatos feladatokat,

24. kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal.

(2) A szakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály és

b)211 a Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

62. § (1)212 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár munkáját és feladatainak ellátását titkárság segíti.

(2)213 A szakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

63. §214 A szakképzésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk esetén a Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály vezetője helyettesíti.

8.8.1. 215 A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

63/A. § A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

a) irányítja a felsőoktatást érintő nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel, a nemzetközi felsőoktatási szakmai együttműködéssel összefüggő ágazati feladatokat,

b) közreműködik a nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítésében, részt vesz Magyarország európai uniós tagságával kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) gondoskodik a felsőoktatási ágazatot érintő jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,

d) felelős a felsőoktatási terület minisztériumok közötti szakmai kapcsolatainak működtetéséért és a más társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,

e) az illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a felsőoktatási ágazattal kapcsolatos hazai pályázati tervezési feladatokat,

f) részt vesz az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések programterveinek kialakításában,

g) gondoskodik a felsőoktatási ágazati-szakmai stratégiák előkészítéséről,

h) felelős a felsőoktatási stratégiai és a felsőoktatási költségvetési intézkedések közötti összhang kialakításáért, továbbá azok végrehajtásáért,

i) közreműködik az Európai Unió aktuális tervezési időszakára vonatkozóan a felsőoktatási ágazatot érintő feladatok, a felsőoktatási ágazattal kapcsolatos európai uniós pályázati tevékenység ellátásában,

j) ellátja a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács Titkárságának működtetésével kapcsolatos feladatokat, működteti a Nemzeti Bologna Bizottságot,

k) közreműködik a felsőoktatási információs rendszerrel összefüggő szakmai feladatok és a felsőoktatással kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,

l) felelős a felsőoktatási kompetenciaméréssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáért,

m) közreműködik a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátásában, különös tekintettel a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra,

n) közreműködik a felsőoktatási intézményben folytatott képzés költségének jóváhagyásában,

o)216 irányítja a duális felsőoktatás-fejlesztéssel, -tervezéssel és módszertannal kapcsolatos tevékenységeket.

p)217 ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

q)218 felel az állam által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a fenntartásukban működő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért,

r)219 felel a vagyonkezelői alapítvány alapítói jogainak gyakorlása körébe tartozó ügyekért különösen az alapítványi alapítói okirat, az alapítvány felügyelőbizottsága ügyrendjének, befektetési szabályzatának, valamint az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyását igénylő egyéb alapítványi dokumentumok jóváhagyásra előkészítéséért,

s)220 részt vesz az innovációért felelős helyettes államtitkárral és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában és éves programstratégiájának kidolgozásában,

t)221 véleményezi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájában nevesített, a felsőoktatási intézményi kiválóságot támogató, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat biztosító, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által az Innovációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal együttműködésben előkészített, felsőoktatást is érintő pályázatokat, valamint az azok keretében támogatásra javasolt projekteket és ösztöndíjakat.

63/B. § A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Felsőoktatási Képzési Főosztály vezetőjének,

b) a Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály vezetőjének,

c) a Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

63/C. § (1) A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

63/D. §222 A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetője, annak akadályoztatása vagy távolléte esetén a Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály vezetője helyettesíti.

8.9. 223 Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár

64. §224 (1) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a Nemzeti Energiastratégia kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,

b) az ásványvagyon-gazdálkodással kapcsolatos koncepciók kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,

c) a földgáz- és villamosenergia-ellátással és -ellátásbiztonsággal, távhőszolgáltatással,

d) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az üzemanyagok minősítésével és forgalmazásával,

e) az atomenergia békés célú alkalmazásával,

f) a radioaktív hulladékokkal és kiégett fűtőelemekkel,

g) a megújuló energiaforrások hasznosításához tartozó hazai, uniós és nemzetközi feladatok szabályozásnak előkészítésével,

h) az elektromobilitás és egyéb, alternatív közlekedési üzemanyagokkal, valamint azok infrastruktúrájával,

i) a hidrogén stratégia kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával

kapcsolatos, energiapolitikai szakterületet érintő minisztériumi feladatokat.

(2) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a KNPA pénzügyi kezelését, továbbá a szabályozási és ellenőrzési feladatokat.

(3) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő energiapolitikai feladatainak szakpolitikai előkészítésében, véleményezésében.

(4) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a képviseletet a Nemzetközi Energia Ügynökségben (IEA).

(5) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály és

b) a Villamosenergia Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(6)225

(7) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja az Országos Atomenergia Hivatal tevékenységének szakmai felügyeletét.

(8) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja az EKTB 11. Energia szakértői csoport vezetését.

(9)226

65. § (1) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

66. §227 Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkársága vezetője helyettesíti. Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Villamosenergia Főosztály vezetője látja el.

8.10. A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár

67. §228 (1) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó stratégiák kidolgozásáról és azok végrehajtásáról,

b) gondoskodik a klímapolitikai stratégiák kidolgozásáról és végrehajtásáról,

c)229

d) gondoskodik az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és projektek tervezéséről, és saját hatáskörben gondoskodik ezek szakmapolitikai tervezéséről, és figyelemmel kíséri azok kidolgozását, működtetését és végrehajtását,

e)230 gondoskodik a klímapolitikai területhez, valamint az energiahatékonysági területhez tartozó hazai, uniós és nemzetközi feladatok ellátásáról, valamint a vonatkozó szabályozás előkészítéséről,

f)231 a nemzetközi és uniós emisszió-kereskedelmi rendszerhez kapcsolódóan ellátja a miniszter feladatkörébe utalt feladatokat, amelyek keretében elvégzi a nemzetközi és uniós emisszió-kereskedelmi rendszernek megfelelő jogszabályi harmonizációt,

g)232 a Magyar Állam nevében gondoskodik a kibocsátási jogosultságok uniós és nemzetközi elszámolásával kapcsolatos tagállami jelentések megtételéről, illetve ellátja a kibocsátási jogosultságokkal, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb uniós és nemzetközi tagállami jelentéstételi feladatokat,

h)233 ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

i) közreműködik a 2014–2020 és az azt követő programozási időszakokban az operatív programok energia- és klímapolitikai szakpolitikai felelősségéből adódó szakmai feladatokban,

j)234 koordinálja a szakmai illetékességébe tartozó célelőirányzatok felhasználását, kezelését, ellenőrzését,

k)235 közreműködik a Zöld Busz Program megvalósításából fakadó feladatok ellátásában,

l)236

m)237 felel az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételnek a minisztérium hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítéséért, valamint közreműködik a bevételek mitigációs, adaptációs és szemléletformálási célú felhasználásában,

n) közreműködik a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, valamint egyes, településfejlesztési programok minisztériumot érintő energia- és klímapolitikai feladatainak szakpolitikai előkészítésében, szakmai véleményezésében,

o)238 együttműködik a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkárral a kiemelt infrastruktúrákkal (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodás) összefüggésben az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és projektek tervezésében.

(2) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a)239 az Energiahatékonysági Főosztály,

b) a Klímapolitikai Főosztály,

c)240

d) a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

vezetőjének tevékenységét.

(3)241 A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatósági feladatellátása körében nem utasítható. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó hatósági döntéseket a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság vezetője kiadmányozza.

68. § (1) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

69. § A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Klímapolitikai Főosztály vezetője helyettesíti. A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Klímapolitikai Főosztály vezetője látja el.

8.11. 242 A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár

70. § (1)243 A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár

a)244 gondoskodik a víziközmű-szolgáltatási és hulladékgazdálkodási területhez tartozó hazai, uniós és nemzetközi feladatok ellátására vonatkozó szabályozás előkészítéséről,

b)245 felel az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv és az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elkészítéséért, gondoskodik annak végrehajtásáról,

c)246 gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások szabályozásával és gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásáról,

d) felel a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

e) gondoskodik a szakmai kezelésébe tartozó fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

f) közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

g)247

h)248 a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárral és az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárral együttműködésben gondoskodik a víziközmű-szolgáltatással, hulladékgazdálkodással összefüggésben a megújuló energiaforrások hasznosítására, az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és projektek tervezéséről, és saját hatáskörben gondoskodik ezek kidolgozásáról, működtetéséről és végrehajtásáról,

i) a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a 2020 utáni uniós programok tervezésében,

j)249 gondoskodik a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozásáról, a fenntartható fejlesztési célok megvalósításáról.

k)250 ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

l)251 a Hulladékgazdálkodási Hatósági Feladatok Ellátásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság megkeresésére közreműködik a 2023. július 1-jétől az állam kizárólagos gazdasági tevékenységébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok ellátását szolgáló rendszer szakmai állásfoglalásának kialakításában.

(2)252 A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Hulladékgazdálkodási Főosztály,

b) a Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztály,

c) a Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály és

d) a Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

71. § (1)253 A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2)254 A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

72. §255 A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály vezetője helyettesíti. A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője látja el.

8.12. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

73. § (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

a) feladatkörében, illetve megbízás alapján képviseli a minisztériumot,

b) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

c) feladatkörével összefüggésben e Szabályzatban foglaltak szerint utasítási joga van, irányítást gyakorol és intézkedést ad ki, véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő kormány-előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,

d) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a minisztériumot az Országgyűlés bizottságainak ülésén, képviseli a minisztériumot a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,

e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

f) irányítja a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében foglaltakkal összhangban –

fa)256 gondoskodik a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP), valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz végrehajtásáról,

fb) a KEOP tekintetében felel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 5/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

fc) a KEHOP tekintetében felel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért.

fd)257 ellátja a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: RRF) tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár a Kohéziós Alap Irányító Hatóság vezetőjének minősül, és felel az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 26. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.

(3)258 Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár szakmailag önállóan jár el, és nem utasítható.

74. § (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) az Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya,

c) a Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály,

d) a Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály,

e) a Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály,

f) a Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály, valamint

g) a Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

75. §259 A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője helyettesíti. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály vezetője, távolléte, akadályoztatása vagy mindkét tisztség betöltetlensége esetén a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője látja el.

76. § (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett helyettes államtitkárokkal, valamint az érintett államtitkárokkal együttműködve – gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár, a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában ellenőrzi a szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása során együttműködik a többi helyettes államtitkárral, a kormánybiztosokkal és a miniszteri biztosokkal.

8.13. 260 A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár

77. §261 (1) A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a 2023. július 1-jétől az állam kizárólagos gazdasági tevékenységébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok ellátását szolgáló rendszer kapcsán felmerülő hatósági feladatok ellátásáról, a rendszer működtetéséről, a működésre vonatkozó szabályozásra, annak felülvizsgálatára vonatkozó javaslattételről és működésének felügyeletéről,

b) felel az illegális hulladéklerakás elleni fellépés országos koordinálásáért, ellátja az ezzel kapcsolatos minisztériumi szintű feladatokat,

c) gondoskodik a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkárral együttműködésben a körforgásos gazdaságra történő átállással kapcsolatos feladatköreihez tartozó szabályozás kidolgozásáról, működtetéséről és végrehajtásáról,

d) gondoskodik a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodással összefüggő szakkérdések szabályozásával és gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásáról,

e) felel a hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

f) gondoskodik a szakmai kezelésébe tartozó fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

g) a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a 2020 utáni uniós programok tervezésében.

(2) A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály,

b) a Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály és

c) a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

78. §262 (1) A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály hatósági feladatellátása körében nem utasítható. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály hatáskörébe tartozó hatósági döntéseket a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály vezetője kiadmányozza.

79. §263 A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a Nemzeti Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály vezetője helyettesíti. A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője látja el.

80. §264

8.14. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

81. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

a) előkészíti különösen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a fogyasztóvédelemről, a piacfelügyeletről, a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabályokat,

b) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

c)265 kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét, továbbá ellátja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos uniós normák jogharmonizációs feladatait,

d)266 támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, közreműködik a békéltető testületi tagok pályázati eljárás keretében történő kiválasztásában, valamint támogatja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e) az érintettek véleményének ismeretében egyezteti és jóváhagyásra előkészíti a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját,

f) az érintettek bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

g) kidolgozza a piacfelügyeleti jogszabályokat, és ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében,

h) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel összefüggő innovációs projekteket és akcióterveket,

i) kapcsolatot tart a fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet terén a szakmai érdekképviseleti szervekkel, békéltető testületekkel és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály,

b) a Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály,

c) a Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály és

d) az Európai Fogyasztói Központ

vezetőjének tevékenységét.

82. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

83. §267 A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a titkársága vezetője helyettesíti. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár látja el.

8.15. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár

84. § (1) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési koncepciók kialakításával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

b) a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

c) a közösségi közlekedéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

d) a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

e) a légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

f) a b)–e) pont szerinti közlekedés szabályozásával, illetve a vonatkozó infrastruktúra működtetését és fejlesztését szolgáló források tervezésével, kezelésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

g) a közlekedési környezetvédelemmel és a veszélyes áruk szállításával összefüggő állami feladatokat,

h)268 a jogszabályokban, valamint a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által delegált ágazati szakképzési és felnőttképzési feladatokat,

i)269 a légügyi főigazgatói feladatokat.

(2) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár a közlekedési tevékenységet koordináló és funkcionális feladatkörében

a) a kormányzat ágazati célkitűzései alapján, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányításával kidolgozza a közlekedésfejlesztés fő irányait, a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés és -működtetés stratégiai célkitűzéseit,

b) felel a közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló programok (európai uniós forrásból, központi költségvetésből és egyéb forrásból megvalósuló projektek) előkészítése, elfogadása, módosítása és nyomon követése kapcsán a minisztérium közlekedési infrastruktúra, valamint a járműállomány területére háruló feladatainak koordinálásáért, ellátásáért (tervezés, kidolgozás, felülvizsgálat, módosítási javaslatok, kötelezettségvállalás),

c) előkészíti az IKOP, továbbá a közlekedési Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívások szakmai koncepcióját úgy, hogy az illeszkedjen a Kormány ágazati, stratégiai céljaihoz, előkészíti a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret alapját jelentő szakmapolitikai koncepciót, és egyúttal javaslatot tesz a kiemelt projektek körére,

d) ellátja a Nemzeti Közlekedési Stratégia végrehajtásának szakterületi koordinációját,

e) a közúti árufuvarozó vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében szakmai stratégiát dolgoz ki,

f)270 ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

g) szervezi és összehangolja a közlekedési szakpolitikák nemzetközi (két- és többoldalú, valamint európai uniós) vonatkozásait, az ezzel foglalkozó fórumokon – kijelölés alapján – képviseli a minisztert, rendszeresen egyeztetéseket folytat az Európai Bizottság közlekedéspolitikát befolyásoló döntéshozóival,

h) közlekedésszakmai szempontok képviseletével közreműködik a minisztérium két- és többoldalú nemzetközi közlekedési kapcsolatrendszerének fenntartásában, fejlesztésében, kiemelt figyelmet fordítva a határon túli magyarság közlekedési kapcsolatainak javítására,

i) részt vesz a két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján létrehozott közös testületek működtetésében,

j) ellátja a közösségi közlekedés egységes, országos elektronikus jegy- és utastájékoztató rendszerével kapcsolatos közlekedésszakmai feladatokat,

k) ellátja a közösségi közlekedés összehangolását, koordinációját,

l) elkészíti a közösségi közlekedés koncepcióját,

m) a miniszter által átruházott hatáskörben kiadja a vasúti pályaműködtetési szerződések éves pénzügyi záradékában meghatározott költségtérítések folyósítását megalapozó teljesítésigazolást,

n) ellátja az intermodális csomópontokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,

o) ellátja a veszélyes áruk szállításával, a közlekedési környezetvédelemmel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

p) felel a vasúttársaságok pályaműködtetési szerződéseinek ellenőrzéséért,

q) ellátja a miniszter által átruházott hatáskörben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt építtetői kijelöléssel kapcsolatos feladatokat,

r) ellátja a közúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt eltérési engedélyekkel kapcsolatos feladatokat,

s) ellátja a közutak igazgatásáról szóló jogszabályban a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt, az országos közutak útosztályba sorolásával, azonosításával, valamint az arra szolgáló útszám megállapításával, illetve megváltoztatásával kapcsolatos feladatokat,

t)271 ellátja a stratégiai légtér-gazdálkodási feladatokhoz fűződő teendőket, és a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport elnöki teendőit.

(2a)272 A közlekedésért felelős helyettes államtitkár a légügyi főigazgató, ezen feladatkörében:

a) a társtárcákkal együttműködve ellátja a Légiközlekedés Védelmi Bizottság titkári és a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport titkári teendőit,

b) képviseli a kormányzati álláspontot az ICAO, EUROCONTROL, ECAC, EASA nemzetközi légiközlekedési szervezetekkel történő kapcsolattartásban, és ellátja a szervezeti tagsággal járó főigazgatói hatáskörbe tartozó feladatokat,

c) működteti a nemzetközi szakmai szervezetek döntései, ajánlásai végrehajtásának szervezését és koordinálását, az adatszolgáltatás ellátását,

d) vezeti a kétoldalú légügyi konzultációkat és a légiközlekedési megállapodások megkötését, módosítását célzó tárgyalásokat, ezek megnyitásáról és eredményéről tájékoztatja az Európai Bizottságot,

e) a Chicagói Egyezmény 9. Annexében foglaltak szerint a szükséges szakértők bevonásával összehívja és működteti a Facilitation Bizottságot, valamint az érintett szakterületek egyetértésével létrehozza a Nemzeti Facilitation Programot.

(3) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Vasúti Infrastruktúra Főosztály,

b) a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály,

c) a Közúti Infrastruktúra Működtetési Főosztály,

d) a Kerékpáros Koordinációs Főosztály,

e)273 a Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály,

f) a Közlekedési Szolgáltatási Főosztály és

g) a Légi- és Víziközlekedési Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

85. § (1) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

86. § A közlekedésért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Vasúti Infrastruktúra Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Vasúti Infrastruktúra Főosztály vezetője látja el.

8.16. A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár

87. § (1) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatóságát, illetve a CEF nemzeti hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkében, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében, valamint az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében foglaltakkal összhangban –

a)274 gondoskodik a 2007–2013-as programozási időszak Közlekedés Operatív Program (KÖZOP), a 2014–2020-as programozási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), a 2021–2027 programozási időszak közlekedési tárgyú programjai, melyek esetében a helyettes államtitkár Irányító Hatóságként kijelölésre került, (a továbbiakban együtt: KÖZOP HÁT által kezelt programok), valamint a 2014–2020 programozási időszak CEF közlekedési projektjei (a továbbiakban: CEF1 projektek) és a 2021–2027 programozási időszak CEF közlekedési projektjei (a továbbiakban: CEF2 projektek) végrehajtásáról,

b) a KÖZOP tekintetében felel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

c) az IKOP tekintetében felel a 2014–2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

d) a CEF tekintetében felel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. alcímében meghatározott feladatok ellátásáért.

e)275 ellátja a Modern Városok Program keretében az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével a szakterületéhez kapcsolódó, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat,

f)276 a 2021–2027 programozási ciklus közlekedési tárgyú operatív programjai, melyek esetében a helyettes államtitkár Irányító Hatóságként kijelölésre került, valamint a helyettes államtitkár hatáskörébe utalt közvetlen uniós finanszírozású közlekedésfejlesztési projektek tekintetében közreműködik azok előkészítésében és megvalósításában.

(2) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály,

b) a Közúti Projektek Főosztály,

c) a Kötöttpályás Projektek Főosztály,

d) a CEF Főosztály,

e) a Pénzügyi és Monitoring Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

88. § (1) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

89. §277 A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Kötöttpályás Projektek Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Monitoring Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Közúti Projektek Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a CEF Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője helyettesíti. A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Kötöttpályás Projektek Főosztály vezetője látja el.

90. § A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatai ellátása során szakmailag önállóan jár el.

8.17. A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

91. § (1) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár önállóan gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedési hatósági feladatokkal kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat.

(2)278

(3)279

(4) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Hatósági Koordinációs Főosztály,

b) a Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály,

c) a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály,

d) a Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály,

e) a Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály,

f) a Vasúti Hatósági Főosztály,

g) a Hajózási Hatósági Főosztály,

h)280

i) a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály,

j) a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály és

k)281 a Vasúti Igazgatási Szerv

vezetőjének tevékenységét.

(5)282 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése szerinti vasúti igazgatási szervként a Vasúti Igazgatási Szerv jár el. A Vasúti Igazgatási Szerv a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján nem utasítható.

(6)283 A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár a közlekedésbiztonság javítása és alternatív közlekedési módok népszerűsítése érdekében ellátja a közlekedésbiztonságot érintő állami feladatok tárca szintű képviseletét, továbbá az ahhoz kapcsolódó kiemelt programok megvalósítását, e körben javaslatot tesz a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár részére.

(7)284 A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár kijelöli a légügyi hatóság vezetőjét, irányítja tevékenységét.

92. § (1) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

93. § A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságvezetője helyettesíti. A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője látja el.

8.18.285

94. §

95. §

96. §

97. §

8.19.286

98. §

99. §

100. §

101. §

8.20.287

102. §

103. §

104. §

8.21. 288 A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár

104/A. § (1) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében

a) irányítja az álláskeresők ellátásával, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának munkálatait, valamint a területet szabályozó jogszabályok előkészítését,

b) irányítja az Európa 2020 stratégiával, valamint az Európai Szemeszterrel összefüggő, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szakmai feladatkörébe tartozó feladatok ellátását,

c) közreműködik a Kormány beruházásösztönző, gazdasági szerkezetváltási programjaival kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint irányítja az egyedi foglalkoztatási válsághelyzet-kezelő programok kidolgozásával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

d)289 ellátja a GFA működtetéséhez kapcsolódó elemzési, tervezési, szakmai feladatokat,

e)290 részt vesz a GFA foglalkoztatási alaprész központi és decentralizált kerete arányának meghatározásában, a decentralizálás elveinek kidolgozásában, valamint javaslatot tesz a központi keret felhasználására,

f)291 részt vesz a GFA decentralizált keretéből és az európai uniós forrásokból nyújtható foglalkozási és képzési támogatásokkal kapcsolatos stratégiai elvek, valamint a támogatások nyújtásával kapcsolatos feltételrendszer kialakításában,

g) kidolgozza a szakterületéhez tartozó munkahelyteremtő, munkahelymegőrző, foglalkoztatást elősegítő támogatásokat és munkaerőpiaci programokat, valamint a jogszabályok keretei között irányítja és koordinálja a munkaügyi szervezetrendszer által kidolgozott programokat,

h)292 ellátja a GFA-val kapcsolatos jogszabály-előkészítési feladatokat,

i)293 irányítja a GFA-val kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatáspolitikai szakmai feladatainak felügyeleti ellenőrzésének ellátását,

j) ellátja az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

k) közreműködik a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kormányzati jövedelem- és bérpolitikával kapcsolatos feladatainak ellátásában,

l)294 kijelöli a foglalkoztatási jogi és a munkajogi – munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos –, továbbá a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzéssel, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,

m)295 felel a GFA pénzügyi-számviteli kezeléséért.

n) irányítja az európai uniós forrásból megvalósuló, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó programok tervezését, azok minisztériumon belüli és Európai Bizottsággal való egyeztetését, előkészíti a foglalkoztatási szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési programok keretein belül végrehajtott programokat, illetve azok végrehajtása tekintetében együttműködik a gazdaságfejlesztési és regionális programok irányító hatóságait felügyelő államtitkárral, valamint a gazdaságfejlesztési és a területfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárokkal,

o) meghatározza az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkatervét,

p) ellátja az állami foglalkoztatási szerv képviseletét az Európai Unió és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete (WAPES) döntéshozó testületeiben,

q) irányítja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos, valamint a munkaügyi szervezet központi informatikai rendszere adatbázisán alapuló statisztikai feldolgozási, elemzési és tájékoztatási feladatokat.

(2)296 A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Munkaerőpiaci Stratégiai Főosztály,

b) a Munkaerőpiaci Programok Főosztály,

c) a Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály,

d) a Munkavédelmi Irányítási Főosztály,

e) a Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály,

f) a Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály,

g) a GFA Pénzügyi Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

104/B. § (1) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár munkáját és feladatainak ellátását titkárság segíti.

(2) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.

104/C. §297 A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, illetve ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály vezetője helyettesíti. A Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály vezetőjének akadályoztatása esetén, vagy ha a főosztályvezetői tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkárt az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek vezetői közül az általa kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

9. A miniszteri biztos

105. § (1) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységét – a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően – a miniszter irányítja.

(2) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

(3) A miniszteri biztos tevékenységének ellátása során egyeztet a feladatköre szerint érintett állami vezetőkkel.

10. Az állami vezető titkárságának vezetője

106. § (1) Az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint e Szabályzat szerint az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását – ha e Szabályzat így rendelkezik – az állami vezető titkársága (e § vonatkozásában a továbbiakban: Titkárság) biztosítja.

(2) A Titkárságot vezető (e § alkalmazásában a továbbiakban: Titkárságvezető) tevékenységét – ha e Szabályzat eltérően nem rendelkezik – az (1) bekezdés szerinti állami vezető irányítja.

(3) A Titkárságvezető meghatározza a Titkárság munkatervét, elkészíti az ügyrendjét, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. A Titkárság ügyrendjét – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az állami vezető hagyja jóvá.

(4) A Titkárságvezető

a) gondoskodik a beérkező iratok feldolgozásáról, az állami vezető döntése esetén annak intézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka megszervezéséről, a vezető hivatalos programjának szervezéséről és nyilvántartásáról, figyelemmel kíséri a vezető által kiadott feladatok határidőben történő végrehajtását,

b) részt vesz a szakmai anyagok előkészítésében, egyeztetésében, szakterületén koordinálja azok előkészítését, továbbá érdemi ügyintézői feladatokat lát el,

c) szervezi, koordinálja az állami vezető által tartott értekezleteket és gondoskodik az értekezletek technikai lebonyolításával kapcsolatos feladatokról,

d) ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal,

e) ellátja a Titkárság feladatköréhez kapcsolódó, az a)–d) pontban nem említett egyéb ügyeket.

(5) A Titkárságvezetőt a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben – akadályoztatása vagy távolléte esetén – a Titkárság eseti jelleggel vagy a Titkárság ügyrendjében állandó jelleggel kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

(6) A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője feladatkörében a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat is ellátja.

(7) Ha e Szabályzat alapján a minisztériumban működő államtitkár munkáját kabinet segíti, akkor az államtitkár titkársága ellátja az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feladatokat, valamint elősegíti az államtitkári kabinetfőnök 43. §-ban meghatározott feladatainak ellátását. Ebben az esetben az államtitkár titkárságának ügyrendjét az államtitkári kabinetfőnök hagyja jóvá.

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETI EGYSÉGEI

11. Az önálló szervezeti egység

107. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a 2. függelékben, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető által meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység a feladatkörébe tartozó ügyekben aláírásra előkészíti az alapvető jogok biztosától érkezett megkeresésre adandó válaszlevél tervezetét.

12. A szervezeti egységek vezetői

108. § (1)298 Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – az e Szabályzat szerint az irányítást gyakorló helyettes államtitkártól, miniszter kabinetfőnökétől és az egyéb állami vezetőktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti az önálló szervezeti egység munkáját, és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője – az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben – elkészíti az önálló szervezeti egység ügyrendjét, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egységhez tartozó feladatok végrehajtását.

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, e Szabályzat vagy az irányítást gyakorló állami vezető eltérően nem rendelkezik.

109. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetőjének a helyettese

a) az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak, valamint a főosztályvezető utasítása szerint helyettesíti a főosztályvezetőt,

b) az általa vezetett osztály tekintetében ellátja az osztályvezetői feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetőjének helyettese az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz a szervezeti egység feladatai elvégzésének irányításában és ellenőrzésében.

110. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetője utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása vagy távolléte esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

(3) Az osztályvezető

a) ellenőrzi az osztályon készített tervezeteket, koordinálja az irányítása alá tartozók munkáját és ellenőrzi a folyamatban lévő ügyek intézését,

b) eljár mindazon ügyben, amellyel a főosztályvezető megbízza,

c) vezetői rendelkezés, illetve az ügyrend alapján helyettesítheti a főosztályvezetőt,

d) javaslatot tesz az osztályán dolgozók illetményemelésére, jutalmazására, kitüntetésére, a főosztályvezetőnek, valamint más, a főosztályvezető hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörök gyakorlására.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI

13. Miniszteri értekezlet

111. § (1) A miniszteri értekezlet a minisztérium legfőbb döntés-előkészítő szerve.

(2) A miniszteri értekezlet a miniszter vezetésével hetente áttekinti a minisztérium operatív feladatainak ellátását.

(3) A miniszteri értekezlet javaslatot tesz

a) intézkedés tételére,

b) intézkedés elfogadására,

c) egyeztetés megindítására,

d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő minisztériumi álláspontra.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően, valamint annak keretei között a miniszteri értekezlet megtárgyalja különösen a szakmai vezetői értekezlet által elé utalt kormány-előterjesztéseket, miniszteri rendeletek tervezeteit, jelentéstervezeteket, valamint egyéb döntés-előkészítő anyagokat és azokról politikai vezetői döntést hoz.

(5) A miniszteri értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.

(6) A miniszteri értekezlet során a miniszter tájékoztatást ad a Kormányülésen elhangzottakról és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

(7) A miniszteri értekezletre a miniszter eltérő rendelkezése hiányában a kormányülést követően kerül sor. A miniszteri értekezlet pontos időpontjáról az érintettek írásban tájékoztatást kapnak.

(8) A miniszteri értekezletet a miniszter vezeti.

(9) A miniszteri értekezlet előkészítése és a napirendjének összeállítása a Miniszteri Kabinet feladata.

(10) A miniszteri értekezlet állandó résztvevői a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a miniszter kabinetfőnöke, a Kommunikációs Főosztály vezetője. A miniszteri értekezletre más személyeket a miniszter hív meg.

(11) A miniszteri értekezlet résztvevőinek tájékoztatása, javaslata alapján a miniszter döntéseket hoz és iránymutatásokat ad.

(12) A miniszteri értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a Miniszteri Kabinet emlékeztetőt készít, amelyet az értekezlet résztvevői, valamint a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát.

14. Az államtitkári vezetői értekezlet

112. § (1) Az államtitkári vezetői értekezlet

a) a közigazgatási államtitkár vezetésével áttekinti a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörébe tartozó,

b) az államtitkár vezetésével áttekinti az államtitkár és az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörébe tartozó

feladatok ellátását.

(2) Az államtitkári vezetői értekezletet a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár által kijelölt szervezeti egység készíti elő.

(3) A miniszteri értekezleten elhangzottakról a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár államtitkári vezetői értekezleten tájékoztatót tart.

(4) Az államtitkári vezetői értekezlet résztvevői

a) a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok, valamint szükség esetén a Miniszteri Kabinet tanácsadója,

b) az államtitkár, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok, az államtitkári kabinetfőnök valamint szükség esetén a Miniszteri Kabinet szakterület szerint érintett tanácsadója és a közigazgatási államtitkár.

(5) Az államtitkári vezetői értekezletre más személyeket a közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár hív meg.

(6) A közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz vagy iránymutatásokat ad.

(7) A közigazgatási államtitkár vagy az államtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy az államtitkári vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról emlékeztető készüljön, amelyet az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát, valamint tájékoztatásul megküldi a közigazgatási államtitkárnak és a miniszter kabinetfőnökének.

15. Szakmai vezetői értekezlet

113. § (1) A szakmai vezetői értekezlet a közigazgatási államtitkár vezetésével áttekinti az egyes ágazati szakmai feladatok ellátását.

(2) A szakmai vezetői értekezletre hetente, a közigazgatási államtitkár által meghatározott időpontban kerül sor.

(3) A szakmai vezetői értekezletet a közigazgatási államtitkár vezeti, aki a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz vagy iránymutatásokat ad.

(4)299 A szakmai vezetői értekezlet résztvevői a minisztérium valamennyi helyettes államtitkára, valamint a közigazgatási államtitkár által meghívott személyek.

(5) A szakmai vezetői értekezletet a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár készíti elő. A szakmai vezetői értekezletre olyan kormány-előterjesztés, jelentés nyújtható be, melynek minisztériumon belüli egyeztetése előzetesen megtörtént. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik továbbá emlékeztető készítéséről, valamint arról, hogy a szakmai vezetői értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök tájékoztatást kapjanak.

16. A vezetői felkészítő és tájékoztató értekezlet

114. § (1) A kormányülést, a kabinetek üléseit és a közigazgatási államtitkári értekezletet megelőző felkészítésre a kormányzati döntéshozatali fórum adott ülésén részt vevő állami vezető által meghatározott rendben kerül sor.

(2) A kormányülésre, a közigazgatási államtitkári értekezletre, a Kormány kabinetjei üléseinek napirendjére felvett és az ülés előtt megküldött kormány-előterjesztések véleményezése szervezésének, az ülésekre való vezetői felkészítés koordinálásának, a felkészítő dokumentáció összeállításának (a továbbiakban: felkészítés) első helyi felelőse a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár.

(3) A kormányülés, a kabinetülés valamint a közigazgatási államtitkári értekezlet napirendje a beérkezését követően továbbításra kerül a miniszter, a közigazgatási államtitkár, továbbá valamennyi állami vezető részére. A napirendek megküldéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(4)300 A miniszter és a közigazgatási államtitkár számára a felkészítő elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. Ennek elkészítéséhez a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár kijelöli a szakmai véleményt adó helyettes államtitkárt. A szakmai véleményt tartalmazó feljegyzést a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére a kijelölésben megadott határidőig kell eljuttatni.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a minisztérium valamely szakterülete által előkészített, (2) bekezdés szerinti napirenden szereplő kormány-előterjesztés vagy jelentés esetén a felkészítő elkészítéséről – a (6) bekezdés szerinti határidőben – a kérdéses kormány-előterjesztést vagy jelentést előkészítő szakterület gondoskodik.

(6) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár döntése alapján – különös szakértelmet igénylő kormány-előterjesztések, jelentések esetén – az általa meghatározott határidőre a felkészítőt az érintett szakmai szervezeti egység készíti el. A felkészítőt ebben az esetben is a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére kell megküldeni, aki gondoskodik a miniszter, valamint a közigazgatási államtitkár részére történő eljuttatásáról.

(7) A kormány-előterjesztés előzményeit, tartalmát és a minisztérium álláspontját bemutató felkészítőt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére kizárólag elektronikusan kell megküldeni.

(8) A felkészítő tartalmazza

a) az előzmények leírását, ezen belül a közigazgatási egyeztetés eredményére, illetve a minisztérium álláspontjára vonatkozó információkat, valamint – ha volt ilyen – a korábbi közigazgatási államtitkári értekezlet, kormányülés, kabinetülések döntését,

b) a kormány-előterjesztés, jelentés rövid tartalmi összefoglalását, kiemelve a kormány-előterjesztésnek, jelentésnek a minisztérium feladat- és hatáskörét érintő elemeit, valamint

c) a képviselni javasolt álláspontot.

(9)301 Az egységes formátum biztosítása érdekében a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által (mintapéldány megadásával) meghatározott formában kell a felkészítőt elkészíteni, és azt a minisztérium belső honlapjának központi tárában közzé kell tenni.

17. A szakmai munkacsoport

115. § A közigazgatási államtitkár több államtitkár, helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti vagy állandó feladat elvégzésére szakmai munkacsoportot hozhat létre. A szakmai munkacsoport ügyrendjében meg kell határozni a szakmai munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait. A szakmai munkacsoport tagját a helyettesítésére egyébként jogosult személy helyettesítheti.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

18. Kiadmányozás

116. § A kiadmányozási jog

a) a miniszter hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntése aláírására,

b) – ha e Szabályzat így rendelkezik – a miniszter hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a miniszter nevében történő aláírására vagy

c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára

ad felhatalmazást.

117. § (1) A miniszter kiadmányozza

a) a Kormányhoz benyújtandó kormány-előterjesztést, jelentést,

b) a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat országgyűlési tárgyalása során a benyújtandó dokumentumokat a 120. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel, továbbá az Országgyűlés elé beterjesztendő törvényjavaslattal, határozati javaslattal kapcsolatos benyújtó levelet,

c) a miniszteri rendeletet, a miniszterrel egyetértésben kiadandó miniszteri rendelethez adott egyetértési nyilatkozatot, a közjogi szervezetszabályozó eszközt,

d) a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés tisztségviselőinek, továbbá a más országok politikai vezetőinek címzett ügyiratot,

e) a nemzetközi szervezetek és intézmények számára, valamint a külképviseletek vezetőinek címzett ügyiratokat,

f) – e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány tagjainak szóló ügyiratot,

g) a miniszter irányítása alatt működő intézmény alapításával, átalakításával, megszüntetésével – a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével –, szervezeti és működési szabályzatának kiadásával, módosításával kapcsolatos döntéseket,

h) a 6. függelék szerint a miniszter jogkörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett ügyiratokat,

i) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.

(2) Eltérő miniszteri rendelkezés hiányában az (1) bekezdésben meghatározott iratokat a szervezeti egység közvetlen irányítását ellátó helyettes államtitkár, a szakterületért felelős ágazati államtitkár – ha az irat miniszteri biztos feladat- és hatáskörét érinti, a miniszteri biztos –, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a miniszter kabinetfőnökének felülvizsgálata mellett kell felterjeszteni a miniszterhez. Az ügyiratot az előadói ív felzetén aláírással és dátummal kell ellátnia a felülvizsgálat előtti szignálást végző személynek.

(3)302 A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – a 7. § (4) bekezdése szerinti ügyiratok kivételével – helyettesítés keretében a parlamenti és stratégiai államtitkár, a miniszter és a parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesítés keretében a közigazgatási államtitkár intézkedik és kiadmányoz.

(4) A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a miniszter 6. függelék szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása körébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – a 7. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – helyettesítés keretében a közigazgatási államtitkár intézkedik és kiadmányoz.

(5) A miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az e Szabályzatban foglalt kiadmányozási rendtől írásbeli utasításával eltérhet.

118. § (1) A közigazgatási államtitkár kiadmányozza

a) a munkáltatói jogköreinek gyakorlása során keletkezett személyügyi tárgyú ügyiratokat,

b) a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása során benyújtandó támogatott módosító javaslatok listáját,

c) az alapvető jogok biztosának – több ágazati államtitkár feladatkörét érintő – írásbeli megkeresésére adott válaszleveleket,

d) a miniszteri rendelet kihirdetéséhez szükséges, miniszteri egyetértő nyilatkozatot kérő levelet,

e) a feladatkörébe tartozó egyéb ügyiratokat,

f) az ÁSZ és a KEHI elnökének címzett ügyiratokat, ha a megkeresés több ágazati államtitkár feladatkörét érinti,

g) a minisztériumhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatának befejezését követően a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről szóló értesítést, ha a megkeresés különböző ágazatok szakterületeit érinti.

h)303 az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak címzett ügyiratokat.

(2) A közigazgatási államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – helyettesítés keretében – az e Szabályzat szerint a helyettesítését ellátó helyettes államtitkár kiadmányoz.

(3) A közigazgatási államtitkár kiadmányozási jogát helyettes államtitkári jogállású személyre ruházhatja át.

119. § (1) A szakterület szerint illetékes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot

a) a feladatkörébe tartozó ügyekben a miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek kivételével,

b)304 feladatkörében a Kúria elnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a legfőbb ügyésznek, – ha a megkeresés más ágazati államtitkár feladatkörét nem érinti – az ÁSZ és a KEHI elnökének, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) elnökének címzett ügyiratok, valamint – a parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett – az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott válaszlevelek tekintetében,

c) az alapvető jogok biztosának írásbeli megkeresésére adott válaszlevelek tekintetében, ha a megkeresés más ágazati államtitkár feladatkörét nem érinti,

d) az 5. függelékben részére meghatározott ügyekben,

e) – gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár véleményének kikérésével – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti fenntartói nyilatkozatok tekintetében.

(2) Az államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – helyettesítés keretében – az e Szabályzat szerint a helyettesítését ellátó helyettes államtitkár, államtitkári kabinetfőnök vagy főosztályvezető intézkedik és kiadmányoz.

120. § (1) A helyettes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot

a)305 a feladatkörébe tartozó ügyekben a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a szakterület szerint illetékes államtitkárok kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek kivételével,

b) az 5. függelékben részére meghatározott ügyekben,

c) a szakterületét érintően, a minisztériumhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatának befejezését követően a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről szóló értesítés tekintetében.

(2)306 A helyettes államtitkár akadályoztatása vagy távolléte, illetve a tisztség betöltetlensége esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyekben – a helyettes államtitkár helyettesítésére vonatkozó eltérő tartalmú, egyedi miniszteri utasításban történő kijelölés hiányában – az e Szabályzat szerint a helyettesítését ellátó vezető intézkedik és kiadmányoz.

(3)307

121. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot a minisztérium tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában, valamint az egyéb – jogszabályon vagy jogügyleten alapuló – dologi jogának hatálya alatt álló ingóságok ügyében, így különösen az ingóságokkal összefüggő egy- vagy többoldalú jognyilatkozatok megtételében.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a kiadmányozási jogot a kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavélemény tekintetében.

122. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője gyakorolja a kiadmányozási jogot

a)308 a hatáskörébe tartozó olyan ügyekben, amelyekben az nincs a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, a közigazgatási államtitkár, államtitkár vagy helyettes államtitkár részére fenntartva,

b) az 5. függelékben részére meghatározott ügyekben.

(2) A főosztályvezető akadályoztatása vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó, intézkedést igénylő ügyben – helyettesítés keretében – a főosztály ügyrendjében meghatározott osztályvezető, illetve kormánytisztviselő intézkedik és kiadmányoz.

(3) A főosztályvezető a szervezeti egységén belüli egyéb kiadmányozási jog gyakorlását az ügyrendben vagy írásbeli meghatalmazásban szabályozza.

123. § A közigazgatási hatósági döntések kiadmányozását

a) az egyes ágazatok tekintetében – a közlekedési hatósági ügyek kivételével – az 5. függelékben meghatározott vezető,

b) az 5. függelék rendelkezése hiányában a miniszter nevében eljárva a szakterület szerint illetékes helyettes államtitkár

látja el.

124. § (1) Az 5. függelékben nevesített feladatkörében érintett önálló szervezeti egység vezetője – a közlekedési hatósági ügyek kivételével – a miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartozó döntéseket – előkészíti és kiadmányozza.

(2) A közlekedési hatósági ügyekben az első fokú döntéseket – a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály, valamint a Vasúti Igazgatási Szerv hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – a miniszter nevében és megbízásából azon szervezeti egység vezetője kiadmányozza, amely szervezeti egység feladat- és hatáskörébe a jelen utasítás alapján az érintett hatósági ügy tartozik.

(3) A Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály hatáskörébe tartozó első fokú döntéseket a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár nevében és megbízásából a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály vezetője kiadmányozza.

(4)309 A Vasúti Igazgatási Szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási döntéseket és egyéb iratokat a Vasúti Igazgatási Szerv vezetője kiadmányozza.

(5)310 A közlekedési hatósági ügyekben a másodfokú döntéseket a miniszter nevében és megbízásából a Másodfokú Hatósági Főosztály vezetője kiadmányozza.

(6)311

(7) A közlekedési hatósági ügyekben döntést hozó vezető e jogkörben való eljárása során nem utasítható.

(8) Az önálló szervezeti egység vezetője, ha a közigazgatási hatósági döntések kiadmányozását főosztályvezető látja el, a főosztályvezető a közigazgatási hatósági döntésekre vonatkozóan a szervezeti egységén belüli kiadmányozási jog gyakorlását az ügyrendben szabályozza.

125. § A minisztérium által megkötésre kerülő szerződést vagy kiadmányozásra kerülő egyoldalú jognyilatkozatot a tárgya szerint illetékes szervezeti egység készíti elő, és azt – feltéve, hogy a szerződés megkötésére vagy a jognyilatkozat kiadmányozására vonatkozó szabályzatban foglalt eljárásrend eltérően nem rendelkezik – a szerződéses jogviszony létrejöttét vagy az egyoldalú nyilatkozat kiadását megelőzően a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére is be kell mutatni.

126. § A 4. függelék I. pontja szerinti, a miniszter által irányított, felügyelt költségvetési szervek irányításával, felügyeletével kapcsolatos jogkörök gyakorlása körében történő kiadmányozást

a) a miniszter kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek,

b) a hatósági jogkörök és az 5. függelék szerinti egyéb jogkörök,

c)312 a 6. függelék II. pontja szerinti munkáltatói jogkörök, továbbá

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti fenntartói nyilatkozatok

tekintetében történő kiadmányozás kivételével a 4. függelék I. pontjában meghatározott állami vezető látja el. Ha állami vezető a 4. függelék I. pontja szerinti kijelölés alapján jár el, a költségvetési szerv irányításával, felügyeletével kapcsolatos jogait csak a közigazgatási államtitkár jogi és pénzügyi szempontú egyetértő véleményének beszerezése után gyakorolhatja.

127. §313 A 4. függelék II. pontja szerinti alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos jogosítványok tekintetében a kiadmányozás a 4. függelék II. pontjában foglaltak szerint történik.

128. § (1) A miniszter, illetve – ha a kiadmányozásra más személy jogosult – a kiadmányozásra jogosult személy, valamint a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

(2) A kiadmányozási jog gyakorlásának részletes szabályait a szervezeti egység vezetője az ügyrendben határozza meg oly módon, hogy a jogszerűségi és a szakszerűségi követelmények érvényesülése mellett biztosítva legyen a gyors ügyintézés.

129. § Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, illetve a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítői jog a megfelelő szabályzatokban foglaltak megtartásával gyakorolható.

130. § Az ügyiratot átmeneti vagy központi irattárba – a szervezeti egység vezetőjével történt engedélyeztetést követően – az ügyintéző helyezheti. Az irattárba helyezés tényét a szervezeti egység ügykezelője rögzíti az iktató rendszerben.

131. § A nemzetközi és európai uniós ügyek kivételével a minisztériumközi bizottságokban, vegyes bizottságokban a minisztérium képviseletére kijelölt munkatárs a bizottsági tagságból eredő ügyekben aláírási joggal rendelkezik, a munkahelyi vezető folyamatos tájékoztatása mellett.

19. Az utasítási jog gyakorlásának szabályai

132. § (1) A minisztériumon belül a vezetői utasítások írásbeliek és szóbeliek lehetnek.

(2) Az írott formában megjelenő normatív jellegű utasítások előkészítése a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik.

(3) A miniszteri utasítások kiadását a tárgykör szerint illetékes szervezeti egység vezetője készíti elő.

(4) A (3) bekezdés szerint előkészített utasítás tervezetét miniszteri aláírásra történő felterjesztés érdekében meg kell küldeni a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

(5)314 A miniszteri, közigazgatási államtitkári egyedi utasítások nyilvántartásáról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(6)315 A miniszteri, közigazgatási államtitkári egyedi utasítás a minisztérium belső honlapján történő közzététellel válik érvényessé.

20. A jogalkotási, illetve az intézményi munkaterv készítése

133. § (1) A minisztérium fő jogszabály-előkészítési és kormányzati döntés-előkészítési feladatait – a Kormány munkatervéhez igazodva – a félévenként összeállított minisztériumi jogalkotási munkaterv foglalja össze.

(2) A jogalkotási munkaterv tervezetét féléves időszakra a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár készíti elő. A terv tartalmazza a Kormány munkatervében, valamint a jogszabályokban szereplő minisztériumi kötelezettségeket, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság és a Kormány határozataiból, a tagállami státuszból származó, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő egyéb, valamint a minisztériumi belső kezdeményezésű feladatokat. A végleges javaslatot a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a közigazgatási államtitkár útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszternek. A jogalkotási munkatervet a miniszter hagyja jóvá.

(3) Ha a jogalkotási munkatervben szereplő feladat teljesítése az előírt határidőben nem lehetséges, a szakmai előkészítésért feladatkörénél fogva elsődlegesen felelős szervezeti egység vezetője a felügyeletet ellátó helyettes államtitkárt, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt és a közigazgatási államtitkárt – a megjelölt határidő lejárta előtt – köteles tájékoztatni. A jogalkotási munkatervben foglalt határidők egyszeri alkalommal történő halasztását – a halasztás szakmai indokát megjelölő, erre irányuló írásbeli kérés alapján – a közigazgatási államtitkár engedélyezheti a miniszter tájékoztatása mellett. E rendelkezés alkalmazandó a Kormány által kiadott feladatokra is.

(4) Az intézményi munkaterv a minisztériumi szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket, azok teljesítési határidőit, a teljesítésükhöz szükséges feltételeket, valamint a teljesítésükért felelősöket tartalmazza.

(5) Az intézményi munkaterv tervezetének egyéves időszakra történő előkészítéséről a közigazgatási államtitkár gondoskodik. Az intézményi munkatervet a miniszter hagyja jóvá.

(6) A jogalkotási, illetve az intézményi munkaterv előkészítése során figyelemmel kell lenni a két munkaterv közötti összhang megteremtésére, valamint arra, hogy a jogalkotási munkaterv is az intézményi célok megvalósítását szolgálja.

(7) A szervezeti egységek a minisztériumi jogalkotási, illetve intézményi munkaterv alapján elkészítik saját munkatervüket, amelyet a szervezeti egységet irányító állami vezető hagyja jóvá.

21. A hivatali egyeztetés rendje

21.1. Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek minisztériumon belül történő egyeztetési rendje

134. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés során a minisztérium egységes álláspontot alakít ki.

(2) A minisztériumok (kormányhivatalok) kormány-előterjesztés-, illetve jogszabálytervezeteinek (a továbbiakban együtt: tervezet) véleményezése során az egységes hivatali álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezetet a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár – véleményezési határidő megjelölésével – elektronikus úton eljuttatja a feladatkörében érintett

a) szervezeti egység, intézmény vezetőjének tevékenységét közvetlenül irányító helyettes államtitkár titkárságának,

b) funkcionális szervezeti egységeknek,

c) – államtitkár által közvetlenül irányított – szakmai szervezeti egységeknek

annak feltüntetésével, hogy a tervezetet egyidejűleg mely további szervezeti egységek, intézmények részére küldte meg. Ha a véleményező szervezeti egység álláspontja szerint a tervezet további szervezeti egység feladatkörét is érinti, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárnál haladéktalanul kezdeményezi a véleményezésre való megküldést. A minisztérium háttérintézményeinek véleményezésbe történő bevonása a szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység feladata és felelőssége.

(3)316 A (2) bekezdés szerinti tervezetek – tájékoztatásul – elektronikus úton minden esetben megküldésre kerülnek a miniszter, az államtitkárok és a miniszter kabinetfőnöke vagy az általuk kijelölt személy részére.

(4)317 A véleményező helyettes államtitkárságok a szervezeti egységeik és a háttérintézmények észrevételeit helyettes államtitkárságonként összefogva és egyeztetve a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére juttatják el a részükre megadott határidőn belül.

(5) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt vagy szervezeti egységet irányít, az államtitkárság egységes és egyeztetett véleményét az államtitkár által kijelölt helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység küldi meg a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

(6) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a helyettes államtitkárok, az önállóan véleményező szervezeti egységek, intézmények észrevételeinek figyelembevételével gondoskodik a minisztérium véleményét összefoglaló válaszlevél tervezetének elkészítéséről.

(7) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a kormány-előterjesztések véleményezésre történő kiadása során a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – különleges szakértelem szükségessége esetén – a Szabályzatban meghatározott feladatkörökre tekintettel megjelöli azt a szervezeti egységet, amelynek feladatkörét az adott tervezet elsődlegesen érinti, és amelynek feladata a minisztériumi álláspont kialakításához szükséges szakmai álláspont kialakítása. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár ebben az esetben is a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kiküldi a kormány-előterjesztést véleményezésre és tájékoztatásul. Az összefogó a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint véleményezők szakmai véleménye alapján köteles a minisztérium szakmai szempontú összegző álláspontját kialakítani.

(8) Véleményeltérés esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik egyeztetés kezdeményezéséről. Ha a véleményeltérés ezt követően is fennáll, a minisztérium véleményét összefoglaló válaszlevél tartalmáról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár javaslata alapján a közigazgatási államtitkár dönt. A döntési javaslatban ismertetni kell a helyettes államtitkárok, önállóan véleményező szervezeti egységek álláspontját.

(9) Ha a válaszadási határidő bármely okból nem tartható, akkor erről és a válaszlevél várható elkészülési időpontjáról rövid úton tájékoztatni kell a véleményt kérő minisztériumot (kormányhivatalt). Az esetlegesen késedelmesen elkészült válaszlevelet munkapéldányként elektronikus úton kell megküldeni a véleményt kérő minisztérium (kormányhivatal) részére.

(10) Ha az érintettek a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.

(11) Az észrevételek alapján, illetve a szükséges egyeztetés után elkészített válaszlevél tervezetét a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár írja alá. A minisztériumi véleménynek a címzett részére történő megküldéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(12) Ha a kormány-előterjesztést küldő minisztérium (kormányhivatal) a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a minisztériumot az észrevételt megfogalmazó helyettes államtitkár vagy az általa irányított szervezeti egység képviseli. A képviselet tekintetében fennálló véleményeltérés esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár jelöli ki a képviselő szervezeti egységet.

21.2. A minisztériumban előkészített tervezetek minisztériumon belül történő egyeztetési rendje

135. § (1) A jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt tartalmazó tervezet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kormány-előterjesztés), valamint az ehhez kapcsolódó hatásvizsgálati lap előkészítésére a jogalkotási munkaterv alapján, illetve – a közigazgatási államtitkár tájékoztatása mellett – állami vezető utasítása alapján kerülhet sor.

(2) A jelentést, valamint a kormány-előterjesztést az előkészítésért felelős szervezeti egység (a továbbiakban: előkészítő) – a feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek bevonásával – készíti el.

(3)318 A kormány-előterjesztés, jelentés – a minisztérium állami vezetőivel, a miniszter kabinetfőnökével, az érintett szervezeti egységek vezetőivel, valamint a feladatkörüket tekintve érintett háttérintézmények vezetőivel történő – belső egyeztetését az előkészítő koordinálja. Kormány-előterjesztésnek, jelentésnek az egyeztetése a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárral, ha pénzügyi-gazdasági hatása van, a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárral, európai uniós és nemzetközi kapcsolódás esetén az európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárral kötelező. A kormány-előterjesztést, jelentést a Jogszabály-előkészítő Főosztály részére kodifikációs és jogi megfelelőség ellenőrzése céljából meg kell küldeni.

(4) A kormány-előterjesztés, jelentés belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben külön indokolás mellett lehet. Az egyeztetés elektronikus úton történik. Az ennek során érkezett észrevételeket az előkészítő értékeli, az elfogadott észrevételeket átvezeti.

(5) Ha a belső egyeztetésre küldött kormány-előterjesztés, jelentés tartalmát illetően az előkészítő és az érintett szervezeti egységek között érdemi véleményeltérés van, azt két- vagy többoldalú megbeszélés útján kell egyeztetni az előkészítésért felelős állami vezető tájékoztatása mellett.

(6) A kormány-előterjesztés, jelentés kommunikációs záradékát az előkészítő és a Kommunikációs Főosztály munkatársa közösen készíti el. A kormány-előterjesztést, jelentést az előkészítő megküldi a Kommunikációs Főosztály részére, aki a kommunikációs záradék áttekintését és szükség szerinti kiegészítését, módosítását követően visszaküldi azt a belső egyeztetést végző szervezeti egység részére.

(7) A kormány-előterjesztés, jelentés szakmai vezetői értekezletre történő benyújtását a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hagyja jóvá.

(8) A miniszteri értekezletre történő benyújtást megelőzően a közigazgatási államtitkár által jóváhagyott kormány-előterjesztést, jelentést az előkészítő megküldi a Kommunikációs Főosztály részére a kommunikációs terv véglegezése és jóváhagyása érdekében.

(9) A miniszteri értekezlet dönt a kormány-előterjesztésben, jelentésben foglaltakról, ha

a) a kormány-előterjesztés vagy jelentés politikai döntést igényel, vagy

b) a kormány-előterjesztést vagy jelentést a közigazgatási államtitkár miniszteri értekezleten történő tárgyalás céljából felterjeszti.

(10) A kormány-előterjesztés, jelentés jóváhagyását követően a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a kormány-előterjesztés előzetes véleményezés céljából történő megküldéséről.

(11) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik az előkészítő előzetes véleményezés eredményéről történő tájékoztatásáról.

136. § (1) Ha az előzetes véleményezés eredménye alapján a kormány-előterjesztés közigazgatási egyeztetésre bocsátása engedélyezésre kerül, vagy elrendelték a jelentés közigazgatási egyeztetését, a közigazgatási egyeztetésre bocsátásról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. A közigazgatási egyeztetéssel egyidejűleg a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a kormány-előterjesztés érintett civil, szakmai szervezetek részére társadalmi egyeztetés céljából történő megküldéséről.

(2) A beérkezett vélemények értékeléséről az előkészítő, valamint a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. Az elfogadott észrevételek átvezetéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(3) Véleményeltérés esetén az előkészítő a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közreműködésével a szakmai-civil szervezetekkel közvetlenül megkísérli a vitás kérdések tisztázását. A minisztériumok közötti véleményeltérés egyeztetését először ügyintézői, majd főosztályvezetői szinten kell megkísérelni. Ebben az esetben az egyeztetésben történő részvételről az előkészítő és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. Ha az egyeztetés eredménytelen volt, azt helyettes államtitkári, államtitkári, közigazgatási államtitkári, végül miniszteri szinten kell folytatni. Ennek kezdeményezéséről, szükség esetén a szóbeli egyeztetés megszervezéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint az előkészítő gondoskodik.

137. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter – miniszteri rendelet kihirdetéséhez szükséges – egyetértő nyilatkozatának beszerzéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(2) A miniszteri rendelet aláírattatásáról a közigazgatási államtitkár titkárságán keresztül a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(3) Ha a miniszteri rendelet kihirdetéséhez jogszabály alapján más miniszter egyetértése szükséges, annak beszerzéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(4) Az aláírt miniszteri rendelet kihirdetése iránt a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár intézkedik.

138. § (1) A kormány-előterjesztésnek és a jelentésnek a kormányzati döntéshozatalt előkészítő fórumok, illetve a Kormány általi megtárgyalása céljából a Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő benyújtásáról a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(2) A kormányzati döntéshozatalt előkészítő testületek értekezleteire, illetve a kormányülésre történő felkészítés megszervezéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(3)319

139. § (1) A törvénytervezetet és az országgyűlési határozattervezetet tartalmazó kormány-előterjesztés alapján a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat – ideértve a beszámolót és a tájékoztatót is – (a továbbiakban együtt: javaslat) kormányülést követő véglegezéséről, az esetleg szükséges javítások, módosítások átvezetéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(2)320 Az Országgyűléshez történő benyújtással kapcsolatos feladatok ellátásáról a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik – a közigazgatási államtitkár jóváhagyását követően – a javaslat Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő megküldésével.

(3)321 A miniszteri nyitóbeszéd, zárszó, valamint a miniszter feladat- és hatáskörét érintő, országgyűlési képviselő által benyújtott törvényjavaslat, határozati javaslat esetében a Kormány képviselője felszólalásának elkészítéséért az előkészítő felelős. A szükséges koordináció elvégzéséről a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

(4)322 A parlamenti és stratégiai államtitkár az egységes minisztériumi álláspont kialakítása érdekében gondoskodik a javaslathoz benyújtott képviselői, bizottsági módosító javaslatokkal összefüggésben a területért felelős államtitkár, a közigazgatási államtitkár, az előkészítésért felelős más állami vezető, az előkészítő és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár tájékoztatásáról. Az előkészítő a minisztériumi álláspont kialakítását követően gondoskodik a Kormány döntését megalapozó kormány-előterjesztés elkészítéséről.

(5) Az Országgyűlés bizottságainak ülésein a minisztérium képviseletét a miniszter, illetve a minisztert helyettesítő jogkörében az államtitkár látja el. Az államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén – kijelölés alapján – a helyettes államtitkár vagy a minisztérium állományába tartozó, állásfoglalásra jogosult, vezetői megbízatással rendelkező kormánytisztviselő helyettesíti.

(6)323 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás összeállításáról és a tájékoztatás Miniszterelnöki Kormányirodára történő eljuttatásáról – a közigazgatási államtitkár jóváhagyását követően – a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

(7)324 Az egységes javaslattervezet elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik, a javaslattervezetet a miniszter vagy államtitkár ellenjegyzi. Az egységes javaslattervezet benyújtásának koordinálásáról a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

(8) A zárószavazás előtti módosító javaslat elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik az előkészítő bevonásával.

(9)325 A zárószavazást követően az elfogadott törvény vagy országgyűlési határozat szövegének elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. A javaslat végleges szövegének az Országgyűlés elnöke részére történő megküldéséről – miniszteri aláírást követően – a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.

140. § (1) A nem kormány-előterjesztésben előkészített közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében a 136–137. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) A minisztérium belső szabályzatainak elkészítését, belső egyeztetését, valamint szakmai vezetői értekezletre való előkészítését az előkészítő végzi. A szabályzatok belső egyeztetését az illetékes helyettes államtitkár, közvetlenül a miniszter alá rendelt szervezeti egység esetében pedig a szervezeti egység vezetője engedélyezi, szakmai vezetői értekezletre történő benyújtását a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár hagyja jóvá.

(3) A belső szabályzatoknak a minisztérium belső honlapján történő megjelentetése kötelező. A Hivatalos Értesítőben közzétett belső szabályzatoknak a minisztérium belső honlapján történő megjelentetésének kezdeményezéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a Kommunikációs Főosztály felé. A miniszter vagy a közigazgatási államtitkár által jóváhagyott, de a Hivatalos Értesítőben közzé nem tett belső szabályzatok belső honlapon történő közzétételét az előkészítő kérésére a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár kezdeményezi a Kommunikációs Főosztálynál.

21.3.326

141. §

142. §

143. §

144. §

145. §

146. §

147. §

148. §

149. §

150. §

151. §

152. §

153. §

154. §

155. §

22. Ügyintézési határidő

156. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a Kormány ügyrendje és a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére megállapított határidő 30 nap, kivéve a vezető által megállapított egyedi ügyintézési határidőt.

(4) A határidőket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a minisztériumban történő érkeztetés, ennek hiányában az első iktatás napja, befejező napja pedig a regisztrált továbbítás napja.

(5) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, észszerű időben beszerezhető legyen.

(6) Ha a beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben az illetékes helyettes államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

23. Az ügyintézés általános szabályai

157. § (1) A szervezeti egység dolgozója köteles a tudomására jutott hivatalos információt ahhoz az érintett szervezeti egységhez eljuttatni, amelynek arra feladata elvégzéséhez szüksége van, illetve amely szükség esetén az információ alapján hivatalból köteles eljárást kezdeményezni.

(2) A miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, a kabinetfőnökök, a titkárságvezetők és a főosztályvezetők, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) a feladat- és hatáskörük gyakorlását az alárendeltségükbe tartozó vezetőre írásban eseti jelleggel vagy visszavonásig átruházhatják,

b) az alárendeltségükbe tartozó személyektől bármely ügyet magukhoz vonhatnak,

c) az ügyek intézésére – a jogszabályok keretei között – szükség szerint érdemi és eljárási utasítást adhatnak,

d) a jogszabályok keretei között megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egység bármely vezetője, ügyintézője által hozott döntést, illetve a döntés megsemmisítését, megváltoztatását az illetékes vezetőnél kezdeményezhetik.

(3) Az ügyintézésért felelős az eljárás során a következőket látja el:

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyben előzőleg keletkezett iratok pótlólagos összegyűjtéséről, csatolásáról,

b) ha az ügyben más szervezeti egység álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi,

c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az ügyet kísérő lapon külön feljegyzi,

d)327 az országgyűlési bizottsági üléseken történtekről rövid összefoglalót készít, melynek állami vezetők rendelkezésére bocsátásáról a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik,

e) megállapításait, javaslatát az ügyiratban röviden összegzi és elkészíti a kiadmány tervezetét,

f) az ügyiratot kiadmányozza vagy továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz,

g) az előadói ívre feljegyzi a kezelői és kiadói utasításokat.

(4) A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat – ha a közvetlen vezető másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A miniszter által kiadmányozásra kerülő ügyiratokat, a miniszternek címzett előterjesztéseket, jelentéseket, feljegyzéseket ellenkező miniszteri rendelkezés hiányában a szervezeti egység közvetlen irányítását ellátó helyettes államtitkár, a szakterületért felelős ágazati államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a miniszter kabinetfőnökének útján kell felterjeszteni.

(5) A miniszterhez címzett

a)328 hivatalos megkereséseket a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke szignálja ki az érintett államtitkárnak, illetve a közigazgatási államtitkárnak,

b) egyedi ügyekben érkezett beadványokra az a) pontban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a szignálás az illetékes államtitkárnak, közigazgatási államtitkárnak, helyettes államtitkárnak szól.

(6) Az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok nevére érkező ügyiratokat a címzettek hatáskörükben szignálják ki az általuk irányított állami vezetőknek, illetve az illetékes szervezeti egységek vezetőjének, vagy keresik meg a válaszadásra feladatköre szerint illetékes államtitkárt. A közvetlenül a szervezeti egységhez címzett ügyiratokkal kapcsolatos teendőket – ha az ügyiratot kiszignáló felsővezető annak helyben való iktatását nem rendelte el, iktatás után – a főosztályvezetők saját hatáskörükben végzik.

24. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

158. § (1) A minisztérium valamennyi vezetője, szervezeti egysége és munkatársa köteles a minisztériumi feladatok végrehajtásában együttműködni. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a minisztériumi szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a miniszter kijelölt.

(2) A miniszter az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetők és tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

25. Az alapvető jogok biztosával és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével való kapcsolattartás

159. § (1) Az alapvető jogok biztosa, illetve a NAIH elnöke által végzett vizsgálatot a minisztérium önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük.

(2) A Jogszabály-előkészítő Főosztály által az érintett minisztériumi szervezeti egységek bevonásával előkészített, a NAIH elnökének megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott válasz tervezetét a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően kell aláírásra felterjeszteni.

(3) Az érintett minisztériumi szervezeti egységek által előkészített, az alapvető jogok biztosának megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott válasz tervezetét a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően kell aláírásra felterjeszteni.

26. A minisztérium képviselete

160. § (1) A minisztériumot a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása vagy távolléte esetén a képviselet rendjére e Szabályzatnak a miniszter helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók, az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén a minisztériumot a miniszter kabinetfőnöke képviseli.

(2) A képviseleti kapcsolatok irányától függően a munkamegosztási rend a következő:

a)329 a kormány-, illetve minisztériumközi bizottságokban az adott bizottság szintjének és feladatkörének megfelelően a miniszter kijelölése alapján a parlamenti és stratégiai államtitkár, a közigazgatási államtitkár vagy a miniszter kabinetfőnöke, illetve a szakterület szerint érintetten az államtitkár vagy az általuk kijelölt helyettes államtitkár, illetve személy képviseli a minisztériumot,

b)330 a minisztériumokkal, a központi közigazgatási, valamint az érdek-képviseleti szervekkel való kapcsolattartásban az adott témakör fontosságának és jellegének megfelelően a miniszter, a miniszter kabinetfőnöke, a közigazgatási államtitkár, a szakterület szerint érintett államtitkár, a feladatkörével összefüggésben érintett helyettes államtitkár, illetve az érintett főosztályvezető a kapcsolattartás rendje szerint képviseli a minisztériumot,

c)331 a minisztériumoknál, a központi közigazgatási és egyéb szerveknél megtartott értekezleteken és tárgyalásokon a minisztérium képviseletére a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke, illetve a szakterület szerint érintett államtitkár, továbbá annak kabinetfőnöke által kijelölt személy, ennek hiányában a téma szerint érintett helyettes államtitkár, a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult, aki az értekezlet tárgya szerint – e Szabályzat előírásai alapján – érintett,

d) az önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban a kabinetfőnökök, a szakterület szerint érintett helyettes államtitkárok és szervezeti egység vezetői, illetve az általuk megbízott kormánytisztviselők képviselik a minisztériumot.

(3) A minisztériumnak a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a Jogtanácsosi Főosztály kamarai jogtanácsos és ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó kormánytisztviselői látják el a közigazgatási államtitkár által adott egyedi, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartásba vett általános meghatalmazás alapján.

(4)332 A közigazgatási államtitkár egyedi vagy általános meghatalmazást adhat a jelen utasítás szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező más szervezeti egység kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó, valamint a külön jogszabályban képviseleti joggal rendelkező más kormánytisztviselői részére is az adott szervezeti egység tevékenységével összefüggésben kialakult közigazgatási jogvitában történő képviseleti feladatok ellátására. A meghatalmazás kizárólag az adott szervezeti egység tevékenységével összefüggő közigazgatási peres és nemperes eljárásokra terjedhet ki.

(5) A közlekedési hatósági közigazgatási peres és nem peres eljárásokban, valamint a közlekedési hatósági feladatokkal összefüggő valamennyi peres és nem peres eljárásban – ideértve különösen a közhatalom gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti pereket, a kényszertörlési, felszámolási és végelszámolási eljárásokat, valamint a közigazgatási bírság behajtásával kapcsolatos eljárásokat – a képviseletet a Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője látja el. Ezen eljárásokban a nyilatkozattételi kötelezettség és jogosultság, valamint a bírósági beadványok kiadmányozása a főosztályvezetőt illetik. A főosztályvezető képviseleti jogosultságát az adott perben eljáró, perbeli képviseletre jogosult kormánytisztviselőkre átruházhatja. A Hatósági Koordinációs Főosztály vezetője peren kívüli és perbeli egyezséget csak a közigazgatási államtitkár – Jogtanácsosi Főosztály útján kért – előzetes írásbeli engedélye alapján köthet.

(6) A minisztérium jogi képviseletére különösen indokolt esetben ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával – a Jogtanácsosi Főosztály előzetes szakmai véleményének kikérésével – a közigazgatási államtitkár, vagy miniszter előzetes jóváhagyását követően köthető szerződés. A jelen bekezdés alapján kötött szerződés esetében a jogi képviselő részére a meghatalmazást a közigazgatási államtitkár kiadmányozza.

(7) Az Országgyűlés bizottsága előtti képviseletre a 139. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(8)333 Az Országgyűlés bizottságai előtti képviselet módjáról a képviseletet ellátó vezetők listájával a parlamenti és stratégiai államtitkárt legkésőbb az ülést megelőző napon 10 óráig tájékoztatni kell.

(9) A közlekedési CEF projektek tekintetében a minisztériumot az 1316/2013/EU rendeletben tagállami felelősségi körbe utalt, nemzeti hatósági feladatok tekintetében a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár képviseli.

(10) A közlekedési CEF projektek tekintetében a minisztériumot a CEF Főosztály vezetője képviseli azokban az esetekben, ha az 1316/2013/EU rendelet szerint benyújtott pályázatok vonatkozásában a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az állam.

161. § Ha a nemzetközi programokon és a protokolleseményeken való részvételre a minisztérium több állami vezetője jogosult, akkor a miniszter határozza meg a minisztérium képviseletének rendjét ezeken az eseményeken, és jelöli ki a részt vevő személyt.

162. § A minisztériumnak a külső gazdálkodó vagy civil szervezetek által szervezett képzéseken előadói minőségben történő képviseletét, illetve az ilyen képzéseken történő, a minisztérium által fizetett hallgatói részvételt a közigazgatási államtitkár engedélyezi.

27. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

163. § (1) A sajtó tájékoztatását az érdekelt minisztériumi szervezeti egységek bevonásával a Kommunikációs Főosztály végzi. A sajtó részére tájékoztatást a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok és a Kommunikációs Főosztály adhat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kommunikációs Főosztály egyedi esetekben nyilatkozattételre külön jogosult személyt is kijelölhet a sajtó tájékoztatása céljából.

(3) Nyilatkozatot – állami vezető eltérő döntése hiányában – csak a Kommunikációs Főosztály tudomásával (sajtónyilvános esemény, konferencia stb.) vagy előzetes engedélyével (szervezett sajtótájékoztató) lehet adni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szakmai folyóiratok számára készített, szakmai vagy egyébként ismeretterjesztési, tudományos célból készült írásos anyagok tekintetében.

(5) A sajtó útján nyilvánosságra hozandó közlemény kiadásáról a Kommunikációs Főosztály gondoskodik a feladatkör szerint illetékes államtitkár vagy helyettes államtitkár előterjesztését és tartalmi jóváhagyását követően.

(6) A minisztériumra vonatkozó bírálatokra a sajtóválaszt a feladatköre szerint érintett főosztályvezető, a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek tekintetében pedig a szerv vezetője készíti elő a törvényes határidőben. A válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Kommunikációs Főosztály gondoskodik az érintett ágazat szakmai jóváhagyását követően.

(7) A Kommunikációs Főosztállyal mindig kapcsolatba kell lépni, illetve tájékoztatni kell, ha bármely szervezeti egységtől, felsővezetőtől, szakértőtől újságíró vagy bármely sajtóorgánum szerkesztősége háttérinformációt, nyilatkozatot, konkrét ügyben reagálást kér, vagy ha a minisztérium tervezett intézkedése a lakosság valamely csoportjának életviszonyára kihatással van. Közvetlen megkeresés esetén tájékoztatni kell az újságírót, hogy kérését előzetesen szükséges egyeztetnie a Kommunikációs Főosztállyal. Az egyeztetésre a nyilatkozattétel előtt kerül sor.

(8) Megkeresés esetében a Kommunikációs Főosztály munkatársai referálnak a minisztérium vezetőinek, és a döntésről soron kívül értesítik a megkeresett szervezeti egységet.

(9)334 A nyilatkozónak hosszabb, elemző nyilatkozattétel, írásbeli interjú esetén joga van kérni a publikálni kívánt anyag megtekintését. A szöveget a Kommunikációs Főosztály ellenőrzi, és küldi vissza a sajtó számára.

(10) A Kommunikációs Főosztály a közvéleményt érintő minisztériumi döntésekről, illetve ezek előkészületeiről tájékoztatást kap.

(11) A minisztérium közleményeit előzetes egyeztetés alapján kizárólag a Kommunikációs Főosztály adhatja ki.

(12) A sajtótájékoztatók zökkenőmentes lebonyolítása és jó szakmai előkészítése érdekében a sajtótájékoztató tartalmáról, a résztvevők pontos köréről három nappal az esemény előtt értesíteni kell a Kommunikációs Főosztályt.

(13) A minisztérium külső és belső honlapjára csak a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával kerülhet fel tartalom.

(14) A minisztérium jogi képviseleti feladatellátásával összefüggésben a bírósági tárgyaláson megjelent sajtóképviselő részére tájékoztatást a jogi képviselő nem adhat, a sajtó tájékoztatására a jelen szabályzatban foglalt általános rendelkezések az irányadóak.

28. A külföldi kiküldetések engedélyezésének rendje

164. § A kiküldetések engedélyezésére a következők szerint kerül sor:

a) a miniszter engedélyezi és rendeli el a közigazgatási államtitkár külföldi kiküldetését, a közigazgatási államtitkár engedélyezi és rendeli el az államtitkárok külföldi kiküldetését,

b) a helyettes államtitkárok és az a) pontban felsoroltakon kívül minden további személy külföldi kiküldetését az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzatban kijelölt állami vezető engedélyezi és rendeli el.

c) a közigazgatási államtitkár látja el (elrendelőként) kézjegyével a miniszter „Kiküldetés engedélyezése” formanyomtatványát, a Kormány tájékoztatásáról, a miniszter kiutazásának engedélyeztetéséről a Miniszteri Kabinet gondoskodik.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

165. § (1)335 A miniszter kiadja

1. a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatot,

2. a közérdekű adatok közzétételi szabályzatát,

3. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatot,

4. az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot,

5. a bizonylati szabályzatot,

6. a KEF és a NISZ Zrt. által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéről szóló szabályzatot,

7. a minisztérium egyedi iratkezelési szabályzatát,

8. a beszerzési és közbeszerzési szabályzatot,

9. a miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló szabályzatot,

10. a Kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti, valamint mobiltelefonos készenléti szolgálat szabályzatát,

11. a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap Innovációs és Technológiai Minisztériumot érintő fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát,

12. a nemzetközi és európai uniós ügyeket érintő együttműködés rendjéről szóló szabályzatot,

13. az ITM igazgatás gazdálkodási szabályzatát,

14. a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítást,

15. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzatot,

16. a GFA számviteli szabályzatát,

17. az informatikai biztonsági szabályzatot.

(2)336 A közigazgatási államtitkár kiadja

a) a belső ellenőrzési kézikönyvet,

b) a közszolgálati szabályzatot,

c) a kockázatkezelésről, a szabálytalanságok kezeléséről és a gazdálkodási tevékenységek ellenőrzési nyomvonaláról szóló szabályzatot,

d) a korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló bejelentések fogadásáról, feldolgozásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatot,

e) a gépjármű használati szabályzatot.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a miniszter további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet és a közigazgatási államtitkárt további szabályzatok kiadására jogosíthatja fel.

(4) A közigazgatási államtitkár a belső honlapon közzéteszi a minisztériumban alkalmazandó belső szabályzatok listáját a szabályzat címe, normatív utasításban kiadott szabályzatok esetében a szabályzat száma, továbbá az előkészítéséért felelős szervezeti egység és a kiadására jogosult állami vezető megjelölésével.

166. § (1) Az önálló szervezeti egységek vezetői e Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására ügyrendet készítenek.

(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetője írja alá, és jóváhagyásra a tevékenységét irányító állami vezető elé terjeszti, majd a jóváhagyott ügyrendet másolatban megküldi a közigazgatási államtitkárnak.

167. § Ahol e Szabályzat átruházott hatáskörben történő feladatellátást említ, a hatáskör gyakorlására e Szabályzat alapján kerül sor.

2. függelék338


A minisztérium szervezeti egységeinek feladatai

I.6. A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek

I.6.0.0.1.339 Miniszteri Kabinet

A Miniszteri Kabinet
1. munkakapcsolatot tart az államtitkári kabinetekkel, titkárságokkal, a helyettes államtitkárok titkárságával és a közigazgatási államtitkár titkárságvezetőjével, szükség esetén munkakapcsolatba lép a minisztérium szervezeti egységeivel, háttérintézményeivel és a Kormány más szerveivel,
2. a tanácsadók útján figyelemmel kíséri a szakterületi munkát, kapcsolatot tart a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán az ágazati államtitkárságok kabinetfőnökeivel, helyettes államtitkáraival, a közigazgatási államtitkár titkárságvezetőjével, az egyes ügyekben teljeskörűen tájékozódik,
3.340 a tanácsadók útján részt vesz a miniszter és a miniszter kabinetfőnöke által meghatározott projektek és programok koordinálásában,
4. tájékoztatást kérhet a jogalkotási, illetve az intézményi munkaterv megvalósításáról, az aktuális hazai és európai uniós finanszírozású programokról,
5. véleményezi a minisztériumon belül az állami és szakmai kitüntetésekkel és díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos felterjesztéseket, előterjesztéseket és folyamatokat,
6. az e Szabályzatban meghatározott esetek kivételével a szakterületért felelős államtitkári kabinetek útján megkeresett szervezeti egységek közreműködésével irányítja a miniszteri válaszadást igénylő megkeresések választervezeteinek elkészítését,
7. részt vesz a miniszteri döntések előkészítésében, előzetes politikai egyeztetésében, közreműködik a minisztériumhoz tartozó ágazatok politikai arculatának kialakításában, formálásában, a miniszter és az államtitkárok politikai döntéseinek, továbbá a Kormány általános politikájának megvalósításához kapcsolódó miniszteri feladatok előkészítésében, végrehajtásában és annak ellenőrzésében,
8. eljár a miniszter által meghatározott ügyekben,
9. a miniszter döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében,
10. szervezi a stratégiai partnerségi megállapodások megkötését, előkészíti a megállapodásokkal kapcsolatos miniszteri döntéseket,
11. folyamatosan figyelemmel kíséri a miniszteri programokat, javaslatot tesz a meghívások tekintetében, az ágazatoktól kért és kapott szakmai anyagok alapján,
12. a miniszteri programokkal összefüggésben elkészíti a háttéranyagokat és a beszédtervezeteket, és megküldi azokat a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály munkatársai részére,
13. folyamatosan figyelemmel kíséri a heti miniszteri programokat, szükség esetén az egyes egyeztetésekhez, megbeszéléshez, találkozókhoz megfelelő anyagokat készít,
14. tanácsadói útján részt vesz az ágazati államtitkárságok államtitkári vezetői értekezletein,
15. állami vezető meghívására részt vesz a minisztérium vezetői értekezletein,
16. felterjeszti a miniszter részére az előkészített állami és szakmai kitüntetésben, díjban és elismerésben részesülő személyekre vonatkozó javaslatokat,
17. a miniszter közvetlen iránymutatásai alapján segíti a kommunikációs szakterület munkáját a miniszter döntéseinek társadalmi elfogadtatása érdekében,
18. ellátja a miniszter képviseletét a Balaton Fejlesztési Tanácsban,
19. ellátja az autó-motorsport fejlesztésekhez kapcsolódóan, külön kormányhatározatban a miniszter részére meghatározott feladatokat.

I.6.0.0.2.341 Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály

A Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály segíti a miniszter és a miniszter kabinetfőnöke tevékenységének az ellátását. A Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály vezetője a miniszter kabinetfőnöke irányításával vezeti a Szervezési és Koordinációs Osztály, valamint a Protokoll Osztály vezetőjének tevékenységét.
A Főosztály
1. megtervezi, vezeti a miniszter programjait, koordinálja azok szervezését, vezeti a miniszteri naptárat, közreműködik az ahhoz kapcsolódó dokumentumok előkészítésében,
2. tájékoztatja az államtitkárságokat a miniszter programjairól,
3. folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,
4. koordinálja, támogatja a miniszter irányítása alá tartozó miniszteri tanácsadók munkáját,
5. koordinálja a miniszterhez kötődő miniszteri szintű rendezvények protokollfeladatait, kapcsolatot tart a kommunikációs szakterülettel,
6. kapcsolatot tart a miniszteri utazások tekintetében a nemzetközi szakterülettel,
7. tervezi és koordinálja a miniszteri kitüntető címekkel és elismerésekkel és az állami kitüntetésekkel összefüggő feladatokat az illetékes szakterületnek iránymutatást ad,
8. a miniszter és a kabinetfőnök hivatali közéleti tevékenységének szervezésével és szakmai, adminisztratív munkájának segítésével biztosítja a folyamatosságot a miniszter és a kabinetfőnök mindennapi hivatali munkájában és a közvetlen irányítása alá tartozó szervekkel kapcsolatos teendői ellátásában,
9. nyilvántartja, előkészíti, összehívja, megszervezi a miniszter és a kabinetfőnök feladatkörébe tartozó egyeztetéseket, illetve a miniszter vagy a kabinetfőnök kezdeményezésére megtartandó megbeszéléseket,
10. koordinálja a miniszter és a kabinetfőnök programjaihoz kapcsolódó vezetői információs dokumentumok, felkészítők, beszédtervezetek előkészítését.

I.6.0.0.2.1. Szervezési és Koordinációs Osztály
Az Osztály

1. figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést,
2. koordinálja szakterületek irányába a miniszterhez érkezett megkeresések, kérelmek, panaszok, és közérdekű bejelentések megválaszolását,
3. összeállítja a Miniszteri Értekezlet napirendjét és nyomon követi a miniszteri értekezleten meghatározott feladatok, iránymutatások végrehajtását,
4. megszervezi a miniszter kabinetfőnöke által vezetett, rendszeresen megtartott koordinációs értekezletet,
5. részt vesz a minisztérium szakpolitikai döntéseinek előkészítésében,
6. gondoskodik a miniszter és a kabinetfőnök programjaihoz kapcsolódó vezetői információs dokumentumok, felkészítők, beszédtervezetek előkészítéséről, és megküldi azokat a miniszter kabinetfőnöke részére,
7. gondoskodik a miniszter által adományozható elismerésekre vonatkozó jogi szabályozás szakmai előkészítéséről,
8.342 miniszteri döntésre előkészíti a Humánpolitikai Főosztály által előkészített és megküldött, az állami kitüntetésekkel és miniszteri elismerésekkel kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat,
9. koordinálja a felsőoktatási szakterület által előkészített magasabb vezetői (rektori/kancellári) kinevezésekkel, megbízásokkal, felmentésekkel, visszavonásokkal kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat,
10. koordinálja a felsőoktatási szakterület által előkészített egyetemi és főiskolai tanári kinevezések ütemezésével, miniszter útján történő felterjesztésével a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület tagjainak megbízásával kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat.

I.6.0.0.2.2. Protokoll Osztály
Az Osztály
1. teljeskörűen előkészíti, megszervezi és ellátja a miniszteri protokolláris programokhoz kötődő feladatokat a szakmai felelős szervezetekkel együttműködve,
2. gondoskodik a miniszterhez kötődő rendezvénynaptár alapján az éves munkaterv elkészítéséért, illetve felel az abból adódó protokolláris feladatok teljes körű végrehajtásáért,
3. előkészíti és felel a miniszteri naptárhoz kötődő protokolláris rendezvénytábla naprakész vezetéséért, illetve az abból adódó protokolláris feladatok teljes körű végrehajtásáért,
4. gondoskodik a tevékenységi körébe eső rendezvények lebonyolításához szükséges protokolleszközök, illetve a miniszteri eseményekhez kapcsolódóan a megfelelő szintű ajándékok beszerzéséről, illetve felel a nyilvántartás szakszerűségéért és jogszerűségéért,
5. szervezi a minisztérium nemzeti és állami ünnepségeit, kitüntetés- és díjátadó ceremóniáit, a miniszteri állománygyűléseket,
6. sajtónyilvános események tekintetében folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet a kommunikációs szakterület vezetőjével, nemzetközi események tekintetében folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet a nemzetközi szakterület vezetőjével, illetve minden egyéb szakmai rendezvény esetében folyamatos kapcsolatot tart és egyeztet a szakmai területekkel.

I.6.0.0.3.343 „Egy a természettel” Titkársági Főosztály
1.344 A Főosztály – a kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában –
a) ellátja a kormánybiztosi titkársági feladatokat,
b) biztosítja a kormánybiztos munkájához kapcsolódó feladatok folyamatos támogatását.

2. A Főosztály vezetője irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását.

3. A Főosztály vezetőjének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátását nem érinti a kormánybiztos azon joga, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.

I.6.1. A közigazgatási államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

A Közigazgatási Államtitkári Titkárság segíti a közigazgatási államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően
1. folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási, illetve az intézményi munkatervi feladatok teljesítését,
2. figyelemmel kíséri a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási, illetve az intézményi munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását, továbbá a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatok végrehajtását, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,
3. a közigazgatási államtitkár kijelölése esetén koordinálja a komplex megközelítést igénylő, több szervezeti egység feladatkörét érintő egyedi ügyek intézését,
4. közreműködik a közigazgatási államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,
5. véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit a közigazgatási államtitkár döntése alapján,
6. közreműködik a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak erősítésében,
7. a közigazgatási államtitkár döntése alapján közreműködik a minisztérium és más szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben,
8. koordinálja a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt lévő helyettes államtitkárságok és főosztályok munkáját,
9. kapcsolatot tart a minisztérium szakmai vezetőivel, szükség szerint jelentést, beszámolót kér munkájukról,
10. szükség szerint támogatja a feladatában érintett miniszteri biztos tevékenységét,
11. koordinálja a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott válaszlevelek, valamint a minisztériumba érkező, több ágazati államtitkár feladatkörét érintő írásbeli megkeresésre adott válaszlevelek elkészítését.

I.6.1.0.2. Jogtanácsosi Főosztály

A Főosztály feladatai
a)345 Kodifikációs feladatai körében felel
1. a beszerzési és közbeszerzési szabályzat, valamint
2. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
előkészítéséért.

b) A minisztérium szerződéskötési feladatai körében
1. szerződések jogi megfelelőségét tanúsítja,
2. jogi véleményt ad a főosztályok részéről történő megkeresés alapján a minisztérium által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos jogi megítélést igénylő ügyekben,
3. jogi szempontból véleményezi a minisztérium által kötendő és az illetékes szakmai szervezeti egység által előkészített szerződéseket, amelynek során a véleménye a gazdasági-célszerűségi megfontolásokra nem terjed ki,
4. felel a minisztériumban alkalmazandó szerződésminták kidolgozásáért, szükség szerinti aktualizálásáért.
5.346 felel a minisztérium természetes személyekkel vagy egyéb jogalanyokkal kötött azon szerződései előkészítéséért, amelyek különösen a minisztérium állami vezetői részére szóló tanácsadási vagy bizalmi szolgáltatás nyújtására irányulnak, vagy amely szerződések szorosan kapcsolódnak az adott szervezeti egység feladatai ellátásához és személyes közreműködést igényelnek,
6.347 felel a közbeszerzési és beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések előkészítéséért.

c) A minisztériumi jogi képviseleti feladatellátás körében
1. a jelen Szabályzat alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység tevékenységével összefüggésben kialakult közigazgatási jogvita kivételével ellátja a minisztérium által, vagy a minisztérium ellen indított peres és nemperes eljárásokban a minisztérium képviseletét (ideértve a beadványok elkészítését és határidőben történő benyújtását, valamint a tárgyaláson történő személyes részvételt is) az érintett szakmai szervezeti egységek bevonásával. A per tárgya szerint érintett szakterület felelőse köteles a szükséges szakmai segítséget, intézkedést, írásbeli tájékoztatást a Főosztály részére megadni és a Főosztály vezetőjének kérése alapján a szakmai álláspontot megfogalmazó kormánytisztviselő jelenlétét a bírósági tárgyaláson szükséges esetén biztosítani,
2. ellátja a minisztérium, mint Munkáltató képviseletét a Közszolgálati Döntőbizottság előtt indult eljárásokban, ideértve a Közszolgálati Döntőbizottság által hozott döntés felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárásokban történő minisztériumi képviseletet is.

d) A minisztériumi beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatellátás körében
1. közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalásokat készít a minisztériumon belül,
2. ellátja a közbeszerzésekről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott ajánlatkérői feladatokat,
3. közbeszerzési szempontból vizsgálja és véleményezi a részére megküldött szerződéseket és szabályzatokat, a minisztérium szervezeti egységeinek megkeresése alapján közbeszerzési jogi és szakmai állásfoglalásokat készít,
4. felméri és összesíti az önálló szervezeti egységek éves visszterhes beszerzési igényeit, és összeállítja a minisztérium éves közbeszerzési tervét, valamint annak módosítását,
5. nyilvántartja a minisztérium közbeszerzési eljárásait, valamint a közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei által szabályozott beszerzéseket,
6. közbeszerzési szempontból vizsgálja és nyilvántartja a minisztérium közbeszerzési kötelezettséggel nem érintett visszterhes beszerzéseit,
7.348 kialakítja és vezeti a beszerzési és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat (közbeszerzési tervek, bonyolított eljárások, egyeztetések), végzi a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztató műveleteket,
8.349 bonyolítja és koordinálja a minisztérium beszerzési és közbeszerzési eljárásait,
9. képviseli a minisztériumot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt folyó eljárásokban,
10. ellenőrzi a minisztérium hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások során kötött egyes szerződések teljesítését,
11. felelős a minisztérium közbeszerzési eljárásainak engedélyezéséért és szabályszerű lebonyolításáért, ennek keretében a közbeszerzési eljárásokat érintő köztes és érdemi döntések meghozataláért, továbbá a minisztérium közbeszerzési tervének és a közbeszerzési terv módosításainak elfogadásáért,
12. ellátja a központosított közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos feladatokat,
13. a külön jogszabályban meghatározott előírások szerint kezdeményezi a közbeszerzések előzetes engedélyezési és ellenőrzési eljárását, valamint ennek keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnökséggel vagy az ellenőrzést végző más szervezettel,
14. gondoskodik a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről szóló kormányrendelet által előírt ajánlatkérési feladatok év eleji, illetve év közbeni ellátásáról, valamint az e kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódóan kiadott miniszteri rendeletben felsorolt termékek vonatkozásában a beszerzési igények felméréséről, az e rendeletek hatálya alá tartozó beszerzések nyomon követéséről, a büntetés-végrehajtás központi ellátó szerve által kijelölt gazdasági társasággal történő ellátási szerződés megkötéséről,
15.350 ellátja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti kapcsolattartási, valamint a rendelet által szabályozott központosított közbeszerzési rendszert érintő, közbeszerzési jellegű feladatokat,
16. koordinálja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatások előkészítését.
17.351 koordinálja az Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztállyal együttműködve a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) való kapcsolattartás minisztérium feladatait, ideértve különösen a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a DKÜ Zrt. által működtetett Portállal kapcsolatos minisztériumi feladatokat, valamint ezen rendelet által szabályozott központosított közbeszerzési rendszert érintő, közbeszerzési jellegű feladatokat.

e) Funkcionális feladatai körében
1. különösen indokolt esetben írásbeli szakmai javaslatot terjeszt a közigazgatási államtitkár elé, amelyben javaslatot tesz a pervitel külső megbízás útján való bonyolítására,
2.352 közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában,
3. jogi szempontból véleményezi a minisztérium hazai pályázataival kapcsolatban benyújtott kifogásokat elbíráló döntéseket,
4. ellátja a közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, ennek keretében állást foglal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesíthetősége tekintetében, valamint előkészíti és koordinálja a közérdekű adatigénylésekre megküldendő válaszokat,
5. ellátja a GDPR 37. cikke alapján a hivatali szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó adatvédelmi tisztviselő tevékenységet, ennek keretében
5.1. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő szervezeti egység, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,
5.2. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,
5.3. ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést, részt vesz az adatkezelést érintő döntések meghozatalában, az érintettek joggyakorlásának biztosításában,
5.4. együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, amely felé kapcsolattartó pontként működik,
6. ellátja a kamarai jogtanácsos, valamint ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó minisztériumi kormánytisztviselők esetében a kamarai tagdíj ügyintézésével kapcsolatos feladatokat.

I.6.1.0.3. Ellenőrzési Főosztály

A Főosztály feladatai
a)353 Kodifikációs feladatai körében kidolgozza a Belső Ellenőrzési Alapszabályt, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, a belső ellenőrökre vonatkozó Etikai Kódexet, valamint a főosztály Stratégiai Ellenőrzési tervét.

b) Koordinációs feladatai körében
1.354 ellátja a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját, melynek érdekében kapcsolatot tart a miniszter irányítása, vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványok belső ellenőrzési vezetőivel, számukra módszertani segítséget nyújt a feladataik színvonalas elvégzése érdekében,
2.355 ellátja a minisztériumot érintő ÁSZ, KEHI vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, kivéve az operatív programokhoz kapcsolódó ellenőrzéseket,
3. ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknál lefolytatandó, a minisztérium felelősségi körébe tartozó ellenőrzések koordinációs feladatait, melynek érdekében kapcsolatot tart a Miniszterelnökséggel.

c) Funkcionális feladatai körében
1.356 a független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenysége keretében szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény- és informatikai ellenőrzéseket végez, melyekkel hozzájárul a minisztérium működésének fejlesztéséhez, eredményességének növeléséhez, a minisztérium céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve javaslataival fejleszti a minisztérium irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. Ezen belül különösen elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát,
2. ellenőrzi a fejezeti kezelésű pénzeszközök felhasználását a minisztériumhoz tartozó többségi állami tulajdonú szervezeteknél, valamint ellenőrzi a fejezet költségvetéséből adott juttatásokat és támogatásokat a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szervezeteknél,
3.357 ellenőrzi a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveket, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokat, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokat,
4. ellátja a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó elkülönített alapok felhasználásának kockázatelemzésen alapuló ellenőrzését,
5. biztosítja a minisztérium hatáskörébe tartozó operatív programok irányító hatóságok és közreműködő szervezetek belső ellenőrzését,
6.358 ellátja – megállapodás alapján – a belső ellenőrzési feladatokat azon gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, ahol a gazdasági szervezet feladatait a minisztérium látja el,
7.359 kidolgozza – kockázatelemzés alapján – a minisztérium stratégiai és éves ellenőrzési terveit, amelyek magukban foglalják a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fejlesztésére, a képzésre és továbbképzésre, esetenként külső erőforrás bevonására vonatkozó javaslatokat is,
8. összesíti a miniszter által irányított költségvetési szervek ellenőrzési terveit, és elkészíti a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét,
9. elkészíti a fejezet éves összefoglaló jelentését a miniszter által irányított költségvetési szervek ellenőrzési beszámolóinak összesítése és a minisztérium éves ellenőrzési jelentése alapján,
10.360 ellátja a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzései tevékenységének szakmai felügyeletét,
11. ellenőrzi az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtását,
12.361 a közigazgatási államtitkár, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére soron kívüli ellenőrzéseket hajt végre, melyről előzőleg kikéri a KEHI elnökének véleményét,
13. tanácsadói tevékenységet lát el a minisztérium működésének fejlesztéséhez, racionalizálásához kapcsolódóan.

d) Egyéb feladatai körében
1. nyilvántartást vezet az ellenőrzési feladatok megvalósításáról és az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának állásáról és a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőre írásban beszámol a KEHI elnöke részére a minisztérium által a tárgyévben végzett belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról,
2. nyilvántartja az ÁSZ és KEHI ellenőrzések javaslataira készített intézkedési terveket és azok végrehajtását (kivéve az operatív programok vonatkozásában lefolytatott vizsgálatokat), és a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőre a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolójában tájékoztatja a KEHI elnökét,
3.362 részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Ellenőrzési, EU Támogatások munkájában, együttműködik az ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása, módosítása, az ellenőrzési rendszer fejlesztése, módszertani útmutatók elkészítése tekintetében,
4. véleményezi a miniszter által irányított költségvetési szervek vezetői javaslatára az adott költségvetési szerv belső ellenőrzési egység vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket (kinevezés, felmentés),
5. erősíti a minisztérium korrupcióellenes elkötelezettségét,
6.363 részt vesz a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok ellenőrzési rendszerének kialakításában, fejlesztésében.
7.364 segíti a közigazgatási államtitkárt álláspontjának kialakításában az SzMSz, valamint a minisztérium belső szabályzatainak módosítására irányuló kezdeményezésekkel kapcsolatban,
8.365 ellenőrzései során vizsgálja az SzMSz, a minisztérium belső szabályzatai és a szervezeti egységek ügyrendjeinek összhangját,
9.366 ellenőrzései során figyelemmel kíséri a minisztérium működésének főbb szabályait, folyamatait, a tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaz meg eljárásrendek, útmutatók, iratminták alkalmazására,
10.367 véleményezi, koordinálja a miniszter által irányított költségvetési szervek vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval történő ellátásának jóváhagyási folyamatát.

I.6.1.0.4.368 Humánpolitikai Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében felel
1.369 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendeletére vonatkozó jogi szabályozás szakmai előkészítéséért,
2. a minisztérium közszolgálati szabályzatának, valamint a személyügyi szakterületre vonatkozó egyéb belső szabályzatoknak a kidolgozásáért,
3. a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó szabályzat előkészítéséért.
b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében felel
1. a szakdiplomatákkal kapcsolatos, a minisztérium hatáskörébe tartozó személyügyi feladatok ellátásáért,
2. az Európai Bizottság által meghirdetett nemzeti szakértői pályázat közzétételéért, a pályázó minisztériumi kormánytisztviselő jelöléséért, kiküldetésükkel kapcsolatos munkajogi ügyintézéséért (ide nem értve a kiutazással és hazautazással, valamint a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő ügyintézést), kint tartózkodásuk meghosszabbításáért és ennek kapcsán a Miniszterelnökség illetékes szerveivel való kapcsolattartásért,
3. a külképviseleteken a minisztérium érdekeit képviselő szakdiplomaták és családjuk élet- és munkakörülményei alakulásának folyamatos figyelemmel kíséréséért, az ezzel kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért,
4. a minisztériumi kormánytisztviselők európai uniós gyakornoki feladatok ellátására történő kirendeléséért, az EU-tagállamok és más államok, illetve szervezetek által meghirdetett ösztöndíjak közzétételéért.
c) Funkcionális feladatai körében felel:
1.370 a miniszter és a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó személyügyi, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kártérítési, szociális, jóléti és kegyeleti döntések előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a minisztérium közszolgálati és egyéb belső szabályzataiban a főosztály hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért,
2.371 a minisztérium humánerőforrás- és álláshely-gazdálkodással összefüggő feladatainak előkészítéséért,
3.372 a minisztérium személyi állományába tartozó vezetők és kormánytisztviselők, a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkoztatásával összefüggő feladatok ellátásáért,
4. a közszolgálati és közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben a minisztériumi belső pályáztatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
5. a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára vezetői kinevezésekkel kapcsolatos kifogásolási jogának megkérésével összefüggő tevékenység ellátásáért,
6. a személyi állomány egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságával, foglalkozás-egészségügyi helyzetével kapcsolatos tevékenység felügyeletéért,
7.373 a minisztérium állománya személyügyi adatainak számítógépes feldolgozásáért és a jogszabályban előírt adatszolgáltatásért, valamint az álláshely nyilvántartási rendszer vezetéséért és naprakész kezeléséért,
8.374 a külső szervektől és a minisztérium belső szervezeti egységeitől véleményezés céljából érkezett tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában való közreműködésért,
9. a minisztérium dolgozóinak képzésével, továbbképzésével, közigazgatási alap- és szakvizsgaszervezésével, tanulmányi szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátásáért,
10.375 a minisztériumi kormánytisztviselők teljesítményének értékelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, a teljesítményjutalmazás végrehajtásával, valamint az intézményi vezetők minősítésével és tevékenységük értékelésével kapcsolatos teendők ellátásáért,
11.376 a minisztérium személyi állományára vonatkozóan a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, valamint a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos okiratok előkészítéséért, illetve nyilvántartásáért,
12.377 a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények első számú vezetőjével, gazdasági vezetőjével, jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkörbe tartozó, jogviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések előkészítéséért, illetve véleményezéséért az érintett szakmai területek, illetve a költségvetési szervek esetében a szakmai felügyeletet, illetve az irányítást ellátó szakterületek, valamint a Költségvetési Főosztály bevonásával, illetve az érintett vezetők személyi anyagának kezeléséért,
13. a minisztérium esélyegyenlőségi tervével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
14.378 az Igazgatási és Biztonsági Főosztály részére nyújtott, munkavédelemmel kapcsolatos szakmai támogatás nyújtásának ellátásáért, igény esetén a munkavédelmi képviselőválasztás lebonyolításának előkészítésében való közreműködésért, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos oktatások megszervezéséért,
15.379 a minisztérium személyügyi feladatainak ellátása keretében a SzEAT rendszerben történő adatrögzítésért,
16.380 önálló szervezeti egységek álláshelykeretének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokért,
17.381 a személyi anyagok kezeléséért,
18. biztosítja az állami kitüntetésekhez és miniszteri elismerésekhez kapcsolódó tárgyi és technikai feltételeket,
19. előkészíti, egységesíti, tartalmilag és formailag ellenőrzi a szakmai területek által összeállított állami és szakmai kitüntetésben, díjban és miniszteri elismerésben részesülő személyekre vonatkozó javaslatokat, melyeket táblázatos formában összesítve véleményezés és további intézkedés céljából továbbít a Miniszteri Kabinetnek.
20.382 felel a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatból adódóan a minisztériumi munkatársak továbbfoglalkoztatási kérelmeinek összegyűjtéséért és a Miniszteri Kabinet részére történő továbbításáért.
21.383 a Kit. 72. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatok záradékolásáért, mely tevékenységet a Főosztály személyügyi feladatait ellátó munkatársai végzik.

d) Egyéb feladatai körében felel
1.384 a minisztériumi dolgozók szociális helyzetének figyelemmel kíséréséért, a belső szabályzatokban foglalt jóléti, szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért, a szociális és lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnöki és titkársági feladatainak ellátásáért,
2. a minisztérium és felsőoktatási intézmények közötti együttműködések, szakmai gyakorlatokkal összefüggő megállapodások kialakításáért,
3. a Kormány által alapított ösztöndíjprogram megvalósításában történő közreműködésért,
4. a minisztériumi érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolattartásért.
5.385 a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos stratégiák, fejlesztési irányok és tervek kidolgozásáért és koordinálásáért.

I.6.1.0.5.386 Építés- és Zöldgazdaságért Felelős Főosztály

I.6.1.1.1. Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően
1. szervezi a szakmai vezetői értekezletet, melynek keretében javaslatot tesz a napirendre, az értekezlet jóváhagyott napirendjét a kapcsolódó ülésanyagokkal együtt megküldi a résztvevők részére,
2. a szakmai vezetői értekezletről emlékeztetőt készít, intézkedik annak jóváhagyása iránt, nyomon követi az értekezleten kiadott feladatok végrehajtását,
3. a szakmai vezetői értekezletre benyújtásra kerülő kormány-előterjesztések, jelentések tervezetei, miniszteri rendeletek tervezetei, valamint egyéb döntés-előkészítő anyagok kapcsán írásos szakmai álláspontot alakít ki, ennek során vizsgálja az irányadó tartalmi és formai követelményeknek való megfelelést, javaslatokat tesz azok egységes érvényesítése érdekében.
4.387 ellátja a minisztériumban az integritás tanácsadói feladatokat.

I.6.1.1.2. Jogszabály-előkészítő Főosztály

A Főosztály feladatai

A Főosztály feladatai

1. figyelemmel kíséri, koordinálja a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó kiemelt kockázatú és nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú hazai és európai uniós forrásból megvalósuló projektek, illetve projektjellegű feladatok végrehajtását,
2. ellátja az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek allokálásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat, és a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár szakmai közreműködésével gondoskodik a felhasználásának végrehajtásáról.
a) Kodifikációs feladatai körében
1. kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti az építőanyag-ipari ágazat stratégiáját,
1.1. az irányításhoz szükséges normatív rendelkezések szabályozási szintjének (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, miniszteri utasítás, miniszteri belső utasítás, közigazgatási államtitkári utasítás) meghatározásáért,
1.2. a jogszabályok tervezeteinek, indokolásának elkészítéséért az illetékes szakfőosztály által előkészített szakmai tervezet alapján,
1.3.388 az előterjesztések, jogszabályok tervezeteinek belső véleményezését követően a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetésre történő megküldéséért, majd közigazgatási és - a szakmai előterjesztő erre irányuló kezdeményezése esetén - társadalmi egyeztetéséért,
1.4. a jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztések, szakmai indokolások minisztérium honlapján való közzététele érdekében a Kommunikációs Főosztálynak történő megküldéséért,
1.5. a miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-előterjesztéseinek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet és a Kormány döntésének megfelelő véglegesítéséért; az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetéséért,
1.6. a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok egységes javaslat tervezeteinek előkészítéséért, valamint a törvény- és a határozati javaslat szövegének véglegesítéséért, kihirdetésre történő előkészítéséért,
1.7.389 a miniszteri rendeletek, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök, egyedi utasítások és határozatok aláíratásáért, kihirdetéséért, közzétételéért,
2. felel a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának előkészítéséért,
3. felel a háttérintézmények szervezeti és működési szabályzatainak miniszteri utasításként történő kiadásáért, illetve miniszteri jóváhagyásra felterjesztéséért, az irányított költségvetési szervek miniszteri jóváhagyást igénylő egyéb belső szabályzatainak miniszteri jóváhagyásra történő előkészítéséért, valamint egyéb szabályzatainak véleményezéséért,
4. felel a feladat racionalizációval összefüggő jogszabály-módosításoknak az érintett főosztályokkal együttműködve történő előkészítéséért,
5. ellátja a minisztériumi előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseinek napirendre vételével kapcsolatos feladatokat, e körben kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával a kormányülések, továbbá a Közigazgatási Államtitkári Értekezletek előkészítésével kapcsolatosan.
b) A Jogszabály-előkészítő Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
1. felkérésre véleményezi a szakmai szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, jogi szakértelmet is igénylő, az 1. pont alá nem tartozó döntések tervezetét,
2. a szakmai főosztályok bevonásával elkészíti a választervezeteket az Alkotmánybíróságtól és az ügyészségtől érkezett megkeresésekre,
3. jogi szempontból véleményezi az alapvető jogok biztosának írt választervezeteket.
c) A Főosztály funkcionális feladatai körében
1. véleményezi a miniszter által irányított, felügyelt szervek - a középirányító szerv közreműködésével irányított szervek kivételével -szervezeti és működési szabályzatának, alapító okiratának tervezeteit,
2. megkeresésre jogi véleményt ad a minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó költségvetési szervek számára,
3. előkészíti a minisztériumi jogalkotási munkaterv tervezetét
4. nyomon követi a minisztérium által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit az előkészítéstől a megjelentetésig.
5. nyilvántartja az egyedi miniszteri és közigazgatási államtitkári utasításokat.
d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:
1. felel a jogharmonizációs célú jogalkotási feladatoknak a koordinálásáért, kezeli a felmerülő jogértelmezési, -alkalmazási problémákat,
2.390 felel az áruk és szolgáltatások szabad áramlását érintő, a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály-tervezetek notifikációjának ellátásáért,
3. véleményezi az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabály tervezeteit,
4.391 felel a tárca hatáskörébe tartozó jogharmonizációs javaslatok egyeztetéséért és véglegesítéséért,
5.392 ellátja az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabályok kihirdetését követő notifikációjával és az egyes uniós jogi aktusokban előírt, jogszabálytervezetek egyéb notifikációs eljárásainak koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
6. felel a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya által előkészített nemzetközi szerződések, tárcamegállapodások (a továbbiakban együtt: nemzetközi szerződés) létrehozásával, módosításával és felmondásával kapcsolatos jogi feladatok felülvizsgálatáért, és az EU keretében létrejövő nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozással összefüggő jogi feladatok ellátásáért.

I.6.1.1.3. Igazgatási és Biztonsági Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1.393 felel a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek (törvényjavaslatok, kormány- és miniszteri rendelet tervezetek), előterjesztések, jelentések, tájékoztatók, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb határozatok, egyéb utasítások előkészítéséért (szövegezés, szerkesztés, a magyar jogrendbe való beilleszkedés megteremtése), ezen belül:
2. kidolgozza a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök és a Kormány különleges jogrend időszakában kiadandó rendelettervezeteit a minisztériumhoz tartozó ágazatok tekintetében,
3. kidolgozza a kormányügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tárcafeladatok ellátását szabályozó miniszteri utasítást,
4. elkészíti a minisztérium Iratkezelési Szabályzatát és a minisztérium Biztonsági Szabályzatát, ezeket folyamatosan karbantartja, jogszabályváltozások esetén a szükséges módosításokat kidolgozza,
5. előkészíti és aktualizálja a tárca különleges jogrend időszaki működését szabályozó Honvédelmi Intézkedési Tervét,
6. elkészíti a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletet.
b) Funkcionális feladatai körében
1. közreműködik a külső szervektől véleményezés céljából érkezett biztonsági és igazgatási tárgyú tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában,
2.394 összeállítja a minisztérium éves munkatervét,
3. a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről a közigazgatási államtitkárt és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt rendszeresen tájékoztatja,
4.395 gondoskodik a minisztérium épületébe történő ki- és belépés, valamint a parkolás rendjéről, továbbá ellátja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF), valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: NISZ Zrt.) a kapcsolattartói feladatokat az épületbiztonság és a költöztetés vonatkozásában, valamint részt vesz a minisztériumi épületek használatával kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá koordinálja a KEF és a NISZ Zrt. által a minisztérium részére biztosított szolgáltatási és ellátási feladatokat, illetve gondoskodik a kapcsolattartó által jóváhagyott igényeknek a KEF, valamint a NISZ Zrt. Ügyfélszolgálatához való eljuttatásáról,
5. ellátja a minisztérium vezetésének rendelkezése alapján az egyéb igazgatási és iratkezelési, valamint biztonsági feladatokat,
6. ellátja a minősített adatokra vonatkozó biztonsági vezetői feladatokat, a Biztonsági Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,
7. működteti a nemzeti és külföldi minősítettadat-nyilvántartót,
8.396 ellenőrzi a szervezeti egységeknél lévő kormányzati iratok meglétét, illetve elkészíti az erről készült tájékoztatót, és megküldi az irányító helyettes államtitkároknak,
9. működteti a minisztérium Központi Iratkezelő Irodáját,
10. átveszi a minisztérium vagy részlege címére postán, kézbesítő útján vagy elektronikusan (KÉR-en keresztül) érkezett, illetve személyesen kézbesített küldeményeket (levél, jelentés, csomag stb.),
11. érkezteti a minisztériumhoz beérkező küldeményeket,
12. ellátja a tárca által használt iratkezelési szoftver szakmai felügyeletét,
13. regisztrálja, módosítja és megvonja az iratkezelési szoftverhez való hozzáférési jogosultságokat,
14. elküldi az iratokat az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint,
15. elvégzi az iratelszámoltatást a minisztériumi dolgozók munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésekor,
16. figyelemmel kíséri a kiadmányozási jog gyakorlását,
17. közvetlen kapcsolatot tart a tárca részére postai úton érkezett küldeményeket érintően a Magyar Posta Zártkörűen Működő Zrt.-vel,
18. összeállítja az éves küldeményforgalmi statisztikát,
19. betartatja az iratkezelésre vonatkozó szabályokat (Iratkezelési Szabályzat, körlevelek), és a betartást ellenőrzi,
20. koordinálja a minisztériumi küldemények, iratok belső és külső kézbesítését,
21. ellátja az iratkezeléssel kapcsolatos képzések szervezését, belső oktatások megtartását,
22. működteti a minisztérium Központi Irattárát az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, és gyűjti, továbbá elhelyezi a minisztériumi részlegek nem selejtezhető iratait,
23. rendezi, selejtezi az iratokat, valamint a kezelésében lévő iratokat segédletekkel ellátja,
24. átadja a rendezett, maradandó értékű iratokat az előírt őrzési időt követően az illetékes levéltár, illetve szerv (szervezet) részére, az iratselejtezési eljáráshoz szükséges levéltári hozzájárulást beszerzi,
25. a Magyar Nemzeti Levéltárral és más levéltárakkal, valamint tudományos intézetekkel hivatali és szakmai együttműködést folytat,
26. működteti a minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodáját,
27. kezeli a panaszok és a közérdekű bejelentések szakszerű átvételét, ügyintézését,
28. felel a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért,
29. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában,
30.397 felel a védett állománnyal kapcsolatos feladatok koordinációjáért,
31.398 ellátja a minisztériumi bélyegzők, valamint a személyes használatú e-aláírás tanúsítványok igénylésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
32.399 vezeti a gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.
33.400 felel a minisztérium tűz- és munkavédelmi tervével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
34.401 felel a hivatalos statisztikáért.
c) Egyéb feladatai körében:
1. ellátja az ország biztonság- és védelempolitikájának alapelveiben, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában, továbbá a honvédelemről, a katasztrófavédelemről és az atomenergiáról szóló törvényekben meghatározott feladatokat, előkészíti a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó ágazati intézkedéseket,
2. meghatározza a védelmi igazgatás keretében az ágazat hatáskörébe tartozó védelmi feladatok szakmai követelményeit, megtervezi az ágazati védelmi költségeket, valamint gondoskodik az országvédelem polgári feladatainak ágazati végrehajtásáról,
3. kidolgozza az ágazati Nukleárisbaleset-elhárítási Tervet (ágazati BEIT), elemzéseket készít, az érintett ágazatok feladatait meghatározza és koordinálja, a végrehajtást ellenőrzi, veszélyhelyzetben a minisztériumi intézkedéseket előkészíti,
4. közreműködik a gazdaságbiztonsági tartalékolással kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában,
5. végrehajtja az ágazat működőképességét biztosító, a minisztérium kezelésében lévő Állami Céltartalék (ÁC) készletezési tevékenységét, ellátja a minisztériumi szabályozást, a tartalékok kezelésével megbízott szerveket ellenőrzi,
6. vizsgálja a Befogadó Nemzeti Támogatással (HNS) összefüggésben az igények kielégítését biztosító ágazati kapacitások és szolgáltatások rendelkezésre állását, rendszeresen felülvizsgálja és pontosítja a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati adatbázisát,
7. közreműködik a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) hazai megvalósításával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában, valamint a nemzeti Biztonsági Beruházási Bizottság munkájában,
8.402 ellátja a NATO-tagsággal, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel (CEP – Civil Emergency Planning) összefüggésben jelentkező minisztériumi feladatokat, ide nem értve a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Szállítási Csoport (TG-Transport Group) tevékenységében történő közreműködését és a Szállítási Csoport tevékenységében részt vevő személyek kijelölését,
9. működteti, szabályozza az egységes riasztást, berendelést és készenlétbe helyezést,
10. ellátja a biztonsági és védelmi felkészülésből a minisztériumra háruló speciális feladatokat,
11. koordinálja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottsági tagsággal összefüggő tárcafeladatokat, közreműködik a Bizottság éves munkatervének végrehajtásában, valamint az ágazati katasztrófakockázat értékelésben,
12. szervezi a tárcaképviseletet a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ tevékenységében, segíti a tárca főfelelősségével felállítandó Védekezési Munkabizottságok adminisztratív tevékenységét,
13. koordinálja a terrorizmus elleni védekezésből fakadó ágazati feladatokat, végrehajtja a tárca hatáskörébe tartozó létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a vonatkozó jogalkotási feladatokat,
14. közvetlen kapcsolatot tart a védelmi felkészülést irányító minisztériumokkal és az érintett szervekkel (Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzeti Biztonsági Felügyelet, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség), továbbá tevékenységi körében kiemelten a Honvédelmi Minisztériummal és a Belügyminisztériummal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal,
15. koordinálja a hazai és nemzetközi katonai, katasztrófavédelmi és válságkezelési gyakorlatokon történő tárcarészvétellel összefüggő feladatok végrehajtását,
16. ellátja a tárca képviseletét a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságban, a Felsőszintű Munkacsoportban, a Munkavédelmi Bizottságban, és végrehajtja az ebből adódó feladatokat,
17.403
18. koordinálja a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel kapcsolatos feladatok végrehajtását,
19. koordinálja a NATO Stabilization & Reconstruction ágazati szakértőinek kijelölését, felkészítését,
20. ellátja a tárcaképviseletet a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Munkacsoportban (HIKOM),
21. biztosítja a védelmi feladatok végrehajtásában közreműködő ágazati szervek honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítését,
22.404
23.405 felel a kormányügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tárcafeladatok koordinálásáért, az ügyeleti szolgálatok (heti pihenőnapon és szabadnapon, illetőleg ünnepnapon tartott válsághelyzeti, különleges jogrendi időszaki) működtetésének meghatározásáért, ellátásának biztosításáért, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárral egyeztetve az ügyeleti szolgálatok szervezésért,
24.406 ellátja a minisztérium Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) adatgyűjtéseinek és adatátvételeinek koordinációs feladatait,
25.407 elvégzi a minisztérium OSAP adatgyűjtéseinek és adatátvételeinek éves felülvizsgálata során történő koordinációt, valamint közreműködik a tárca – kötelező – OSAP adatszolgáltatásai teljesítésében,
26.408 ellátja a tárca képviseletét a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testületben (NSKT),
27.409 véleményezi és összehangolja a miniszter irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása, továbbá szakmai felügyelete alá tartozó szervezetek Honvédelmi Intézkedési Terveit,
28.410

I.6.1.1.4. Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Koordinációs feladatai körében
1. nyilvántartja a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Kormány ülésein és munkatervében, a minisztérium jogalkotási munkatervében és a miniszteri, közigazgatási államtitkári döntésekben előírt határidős feladatok végrehajtását, miniszteri döntés hiányában javaslatot tesz a feladatokat végrehajtó szervezeti egységekre és határidőkre, valamint figyelemmel kíséri a feladatok végrehajtását,
2. szervezi az Országgyűlés és a Kormány döntéseiből, határozataiból a minisztériumra háruló feladatok végrehajtását, e feladatokat az ügykör szerint felelős szervezeti egységek között elosztja, az esetleges vitás kérdéseket egyezteti és a feladatelosztást a minisztérium vezetőihez, illetve az érintettekhez eljuttatja,
3. gondoskodik a Miniszterelnöki Kormányirodának a lejárt határidejű kormányhatározatokból adódó, továbbá a kormány ülésein nem határozati formában kiadott feladatok végrehajtásáról, az esetlegesen felmerülő akadályokról igény szerint jelentést tesz,
4.411 megküldi az érintettek részére a kormányülések, kabinetülések, illetve a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjét; szervezi, koordinálja a napirendi pontokban szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos vezetői felkészítők készítését, a beérkezett anyagokat az ülésen részt vevő állami vezető részére eljuttatja,
5.412 kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával a kormányülések, kabinetülések, továbbá a Közigazgatási Államtitkári Értekezletek előkészítésével kapcsolatosan,
6. a minisztérium vezetése és az érintett önálló szervezeti egységek részére megküldi az Országgyűléstől, a Kormánytól, más állami szervektől vagy társtárcáktól érkező emlékeztetőket, jelentéseket, intézkedési terveket, szükség esetén felhívja a figyelmet az intézkedési kötelezettségre,
7. koordinálja a más tárcáktól érkező tervezetek tárcán belüli egyeztetését, amelynek keretében elkészíti az egységes minisztériumi véleményt, intézkedik annak aláírása iránt és kiküldi azt, az esetleges egyeztetéseken képviseli a minisztériumi véleményt vagy gondoskodik a minisztériumi vélemény képviseletének megszervezéséről,
8.413 gondoskodik a kormányülés, az európai uniós tematikájú kormányülés, a kabinetülések és a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjén szereplő előterjesztések, jelentések kapcsán felkészítő feljegyzések elkészítéséről, illetve beszerzéséről, valamint az elkészült felkészítők állami vezetők részére történő eljuttatásáról,
9. figyelemmel kíséri a más minisztériumtól érkező együttes előterjesztések miniszteri aláírásra történő előkészítését,
10. gondoskodik a kormány-előterjesztések és a jelentések kormányzati döntéshozatalt előkészítő testületek, illetve a Kormány általi megtárgyalása céljából a Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő benyújtásáról, ideértve a Jogszabály-előkészítő Főosztálytól elektronikusan kapott, véglegezett ülésanyag állami vezetőkkel történő jóváhagyatását is,
11. ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói feladatokat,
12. a minisztérium vezetése és az érintett önálló szervezeti egységek részére megküldi az Országgyűléstől, a Kormánytól, más állami szervektől vagy társtárcáktól érkező emlékeztetőket, jelentéseket, intézkedési terveket, szükség esetén felhívja a figyelmet az intézkedési kötelezettségre,
13.414 gondoskodik a kabinet döntései alapján a más tárcák felelősségi körébe tartozó ülésanyagnak miniszterelnöki aláírásra történő felterjesztést megelőzően visszamutatásáról az érintett ágazatok részére,
14.415 a miniszterelnöki aláírásra történő felterjesztést megelőző visszamutatás során kijelöli a feladat végrehajtásáért felelős szervezeti egységet,
15.416 koordinálja a más tárcáktól érkező jogharmonizációs javaslat tárcán belüli egyeztetését, amelynek keretében elkészíti az egységes minisztériumi véleményt, intézkedik annak aláírása iránt és kiküldi azt, az esetleges egyeztetéseken gondoskodik a minisztériumi vélemény képviseletének megszervezéséről.
16.417 gondoskodik a minisztériumnak szóló szakmai, illetve utóegyeztetésre vonatkozó meghívóknak az érintett szervezeti egységek részére történő továbbításáról, és ennek keretében gondoskodik az egyeztetésen a minisztérium képviseletének megszervezéséről,
17.418 a véleményezésre és kormányzati döntéshozatali fórum általi megtárgyalás céljából megküldött, minősített adatot tartalmazó előterjesztéseket és ülésanyagokat szignálja a véleményezésre kijelölt szervezeti egységre,
18.419 a kormányülés, a kabinetülések, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjén szereplő, minősített adatot tartalmazó ülésanyagok vonatkozásában – titkos ügykezelő útján – lehetőséget biztosít a kijelölt szervezeti egység betekintésre jogosult képviselője részére a minősített adatot tartalmazó előterjesztésekbe, jelentésekbe történő betekintésre,
19.420 ha a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Kormány ülésein és munkatervében, a minisztérium jogalkotási munkatervében és a miniszteri, közigazgatási államtitkári döntésekben előírt határidős feladatok végrehajtása során megállapítást nyer, hogy a feladat végrehajtására kijelölt szervezeti egység nem rendelkezik hatáskörrel, megállapítja a feladat végrehajtására feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységet, amelyre az eredeti felelős javaslatot tesz,
20.421 ellátja az Integrált Jogalkotási Rendszerrel összefüggő koordinációs és monitoring feladatokat.
b)422

I.6.1.2. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.2.1.423 Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
2. figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ügyintézését,
3. koordinálja a minisztérium rendezvényeinek – a Rendezvényterv szerint – a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó államtitkárságokat érintő tervezését és végrehajtását, valamint a minisztérium külföldi utazásainak – az Ideiglenes Külföldi Kiküldetési Terv szerint – a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeket és az államtitkárságokat érintő tervezését és végrehajtását a vonatkozó miniszteri utasításokban foglaltak szerint.
b) Kodifikációs feladatai körében gondoskodik a rendezvényszervezési, utazásszervezési és tolmácsolási feladatok, valamint a kiemelt rendezvények ellátásához kapcsolódó szabályzatok megalkotásáról, illetve felülvizsgálatáról.

I.6.1.2.2. Európai Uniós Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. vizsgálja az uniós jogszabálytervezetek hazai gazdasági, intézményi illeszkedését,
a) Kodifikációs feladatai körében
1.424 kidolgozza és évente felülvizsgálja a minisztérium honvédelmi feladatairól szóló miniszteri rendeletet,
2. vizsgálja az uniós jogszabálytervezetek hazai jogrendbe illeszkedését,
3. figyelemmel kíséri az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő uniós jogszabályokat,
és azokról az érintett főosztályokat tájékoztatja,
4. előkészíti az Európai Unió és tagállamai, valamint a harmadik országok közötti nemzetközi szerződések szövegének végleges megállapítását, valamint kihirdetését biztosító előterjesztéseket.

b) Koordinációs feladatai körében
1. ellátja az EKTB működésével összefüggő, valamint az EKTB-ben történő tárcaképviselethez kapcsolódó feladatokat,
2. kidolgozza, egyezteti és képviseli az európai uniós döntéshozatalban való részvételhez a magyar álláspontot,
3. teljesíti az EU intézményei felé teljesítendő jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettséget,
4. előkészíti a minisztérium állami vezetői szintű európai uniós tárgyalásait, összeállítja a szakmai háttéranyagokat, javaslatokat,
5. egyezteti és összeállítja más kormányzati szervek európai uniós tárgyalásaihoz a minisztériumot érintő javaslatokat,
6. ellátja a minisztériumhoz tartozó uniós ágazati politikák területén egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint egyéb bizottsági munkacsoportokban szakértők delegálásával kapcsolatos koordinációs feladatokat, folyamatosan nyomon követi e bizottságokba delegált szakértők tevékenységét,
7. kapcsolatot tart Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletére a tárca által delegált szakdiplomatákkal,
8. kezeli az uniós intézményektől érkezett hivatalos megkereséseket, az érdekeltek bevonásával előkészti, egyezteti a válaszleveleket, gondoskodik azok hivatalos úton történő megküldéséről,
9. ellátja az EU bővítési, valamint szomszédságpolitikai folyamatából eredő feladatokat, képviseli a tárcaálláspontot.
10.425 a Koordinációs Főosztállyal együttműködve ellátja a közigazgatási államtitkári szintű EKTB ülések előkészítésével és működésével összefüggő feladatokat.
11.426 ellátja az EKTB 11. Energia, 49. Versenyképességi és növekedési, Európai Zöld Megállapodás, Agenda 2030 szakértői csoportjainak titkársági feladatait, valamint koordinálja a minisztérium képviseletét és a szakterületek részvételét a minisztériumot érintő más EKTB szakértői csoportokban,
12.427 felel az Euratom Szerződés 33. cikke szerinti notifikáció ellátásáért,
13.428 összefogja és koordinálja a tárca szervezeti egységeinek európai uniós tevékenységét,
14.429 felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot az európai uniós ügyekben,
15.430 a Humánpolitikai Főosztállyal együttműködve ellátja a tagállami működés során az Európai Unió tanácsi és bizottsági munkacsoportjaiban részt vevők európai uniós továbbképzési feladatait,
16.431 felel a kötelezettségszegési eljárásoknak, az EU PILOT és egyéb bizottsági megkereséseknek, az EU bírósági ügyeknek koordinálásáért, az érintett szervezeti egységek bevonásával kezeli a felmerülő uniós jogértelmezési, -alkalmazási problémákat.

c)432

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyek tekintetében tartja a kapcsolatot az illetékes irányító hatósággal, közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában,
2. részt vesz a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a kapcsolódó nemzetközi projektekben,
3. részt vesz a feladatkörét érintő, a nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi kötelezettségeken alapuló hazai, európai uniós és nemzetközi jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítéséből származó bevételek felhasználása tekintetében,
4. közreműködik a KEHOP 5. prioritási tengelye tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott feladatok ellátásában,
5. közreműködik a 2003/87/EK Irányelv 10c. cikkében rögzített derogációs támogatási mechanizmusból és a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektek előkészítésének és megvalósításának eljárásrendi és pénzügyi feladatainak ellátásában és az uniós Innovációs Alappal kapcsolatos feladatok ellátásban.

d) Funkcionális feladatai körében:
1. ellátja a minisztériumhoz tartozó európai uniós ágazati politikáknak a minisztérium egészét átfogó, a stratégiai elképzelésekkel összhangban álló koordinációját,
2. az EU döntéshozatali eljárásának minden szintjén a leghatékonyabban képviseli a magyar érdekeket,
3. kapcsolatot tart az EU intézményeivel és az EU tagállamainak Magyarországra akkreditált külképviseleteivel,
4. koordinálja az Európai Unió harmadik országokkal létesítendő egyezményeivel összefüggő tárcafeladatokat,
5. elkészíti az európai uniós tárgyalásokból adódó intézkedési terveket, kijelöli - az érintett főosztályokkal folytatott egyeztetés alapján - az ezekből eredő feladatok minisztériumon belüli felelőseit, ellenőrzi a feladatok végrehajtását, és arról beszámolót készít a minisztérium vezetése részére,
6.433
7.434 vezeti és működteti az EKTB 6. Foglalkoztatáspolitika, 10. Közlekedéspolitika, 33. Oktatás és Képzés, 44. Munkavállalók szabad áramlása szakértői munkacsoportokat,
8.435 biztosítja az Európai Uniónak a minisztérium felelősségi területébe tartozó programjaiban a magyar részvételt, valamint koordinálja a hazai megvalósítást szolgáló feladatok ellátását, ezen feladat keretében
8.1.436 ellátja és koordinálja az Erasmus+ program, valamint az Európai Szolidaritási Testület (2021–2027) nemzeti hatósági feladataival kapcsolatos tevékenységeket, valamint képviseli Magyarországot a programbizottságban és a programhoz kapcsolódó egyéb hivatalos eseményeken, szorosan együttműködik továbbá a program hazai megvalósításáért felelős Tempus Közalapítvánnyal (Nemzeti Iroda).

I.6.1.2.3. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében ellátja a két- és többoldalú nemzetközi szerződésekkel, ezen belül a nemzetközi egyezmények, tárcamegállapodások létrehozásával, módosításával, felbontásával kapcsolatos feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében
1. részt vesz a nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon és a nemzetközi kormányközi szervezetekben, valamint a kormányközi vegyes bizottságokban, valamint összehangolja és koordinálja az érdekek érvényesítését,
2. ellátja a minisztérium nemzetközi regionális együttműködésekben végzett munkájának és az ott vállalt, minisztériumot érintő feladatok végrehajtásának koordinációját,
3. ellátja a minisztérium képviseletét a Határellenőrzési Munkacsoportban az érdekelt főosztályok bevonásával, valamint koordinálja a tárcaközi bizottság határozatainak végrehajtását,
4. a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve részt vesz a nemzetközi fejlesztéspolitikához kapcsolódó minisztériumi koordinációban, képviseli az érintett ágazatokat a minisztériumközi bizottságokban [NEFE (nemzetközi fejlesztési együttműködés)],
5.437 ellátja a Magyar–Baden–Württembergi Vegyes Bizottság és a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, illetve az egyéb, az innovációért és technológiáért felelős miniszter társelnökletével működő gazdasági együttműködési kormányközi és vegyes bizottság titkársági feladatait, beleértve az egyes ülések koordinációját és megszervezését, továbbá a projektek és vállalások, ülések közötti utánkövetését és további, a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó, kapcsolódó feladatokat,
6. ellátja a vegyes kamarákkal működtetett munkacsoportok (AmCham, DUIHK) titkársági feladatait.
7.438 ellátja a felsőoktatási ágazat nemzetközi kapcsolatainak ápolásával és fejlesztésével, a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésével, tudománypolitikai együttműködések erősítésével összefüggő szervezési, hivatali és reprezentációs feladatokat,
8.439 közreműködik a minisztérium alapításával létrejött, nemzetközi oktatással foglalkozó alapítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.

c) Funkcionális feladatai körében
1. összeállítja a minisztérium vezetői szintű éves nemzetközi tevékenységi programtervét,
2. előkészíti a minisztérium vezetői szintű két- és többoldalú nemzetközi tárgyalásait, javaslatokat állít össze más kormányzati szervek nemzetközi tárgyalásaihoz, elkészíti a tárgyalásokból adódó intézkedési terveket; kijelöli az érintett főosztályokkal folytatott egyeztetés alapján az ezekből eredő feladatok minisztériumon belüli felelőseit, valamint ellenőrzi ezen feladatok végrehajtását, és arról beszámolót készít a minisztérium vezetése részére,
3. felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot a nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon, a nemzetközi kormányközi szervezetekben és vegyes bizottságokban,
4.440 közreműködik többek között a Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT/ITF), Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet (OTIF), Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD), Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), Energia Charta, Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA), Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ, CECE, Európa Tanács, EBESZ nemzetközi szervezetek minisztériumi felelősségi körbe tartozó témáinak előkészítésében, a tárgyalási mandátumok kialakításában, egyeztetésében,
5. kapcsolatot tart a tárcát érintő átfogó nemzetközi ügyekben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve a külföldi szakmai körök szervezeteivel,
6. közreműködik a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak ápolásával és fejlesztésével összefüggő, valamint a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztésében,
7. részt vesz a szakfőosztályok nemzetközi feladatainak ellátásában,
8. felel a tárca feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések nyilvántartásáért,
9. közreműködik a minisztérium éves költségvetésében szereplő nemzetközi tagdíjakra vonatkozó előirányzat tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

d) Egyéb feladatai körében
1. szükség szerint adatot szolgáltat a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az állami vezetők nemzetközi programnaptárjához,
2.441 ellátja a minisztérium tevékenységével összefüggő fordíttatási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatokat, a szolgáltatások megrendelését, gondoskodik a kapcsolódó szabályzatok megalkotásáról, illetve felülvizsgálatáról.
3.442 ellátja a külföldi lektori igazolásokkal kapcsolatos felsőoktatási hatósági feladatokat, beleértve az igazolások kiadását és nyilvántartását.

I.6.1.3. Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.3.1. Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.1.3.2. Ágazati Előirányzatok Főosztály

A Főosztály feladatai
a)443 Koordinációs feladatai körében véleményezi a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokat érintő jogszabályok tervezeteit, közreműködik a fejezet által kezdeményezett - feladatkörébe tartozó - jogszabályok előkészítésében.

b) Funkcionális feladatai körében
1. felel a fejezeti szintű gazdálkodást érintő, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások előkészítéséért, figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, felel a hatáskörébe tartozó szabályozás előkészítésével összefüggő hatásvizsgálatok előkészítéséért,
2. közreműködik az egyes önálló szervezeti egységek első helyi felelősségébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások kialakításában,
3. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartásával összefüggő feladatokat (címrendi besorolás, új cím esetén államháztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számlamódosítás, számla megszüntetése), elkészíti a törzsadattárat érintő adatszolgáltatásokat,
4. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési felügyeletét, az előirányzatok felhasználásáról - az adott fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi és számviteli feladatait ellátó szervezetek bevonásával - megbízható, átlátható adatokat biztosít az integrált könyvelési rendszeren keresztül,
5. naprakész nyilvántartást vezet az érvényes kötelezettségvállalásokról és azok teljesítéséről meghatározott időnként, illetve szükség szerint egyeztetést végez az előirányzat szakmai kezelőivel,
6. összeállítja a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó, jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat,
7. végzi a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítési (pénzügyi, előirányzat-átadási) feladatait,
8.444
9.445 ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás keretében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladatait,
10. végzi a fejezeti kezelésű előirányzatok keretnyitási-finanszírozási feladatait, koordinálja a szakmai kezelők finanszírozási tervi adatszolgáltatását, összeállítja az időszaki adatszolgáltatási kötelezettségeket és továbbítja a Kincstár felé,
11. végzi a fejezeti-kezelésű előirányzatok éves költségvetési maradványának elszámolását,
12. nyilvántartja a fejezeti kezelésű előirányzatok éven túli kötelezettségvállalásait,
13. feladatainak ellátása során kapcsolatot tart külső szervezetekkel, a minisztérium más szervezeti egységeivel,
14. a szakterületekkel egyeztetve ellátja a zárszámadási törvénytervezet összeállításával kapcsolatos feladatokat, a fejezeti és a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó szakmai mellékletek elkészítését, és a szakmai tevékenység értékeléséről szóló szöveges indoklás összeállítását,
15. közreműködik a Költségvetési Főosztály által összeállítandó, fejezet gazdálkodásával kapcsolatos vezetői információs jelentések összeállításában,
16. közreműködik a Költségvetési Főosztály által összeállítandó, a fejezet bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás készítésében,
17. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok kapcsán az előirányzat-módosítások végrehajtását és nyilvántartását,
18. közreműködik a fejezet költségvetését érintő megállapodások elkészítésében.

I.6.1.3.3.446 Költségvetési Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. felel a fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elkészített díj- és bírságrendelet előterjesztések intézményfelügyeleti szempontból történő felülvizsgálatáért,
2. felel a minisztérium mint eljáró közlekedési hatóság hatáskörébe tartozó díj- és bírságrendeletek költség-kalkulációjának elkészítéséért, javaslatot tesz a díjtételek megállapítására, valamint felel ezen feladatok tekintetében a hatásvizsgálatok költségvetési részének összeállításáért az érintett szakterületek bevonásával,
3. koordinálja és összefogja a fejezet költségvetését érintő megállapodásokat az érintett szakterületek, a Gazdálkodási Főosztály és az Ágazati Előirányzatok Főosztályának közreműködésével,
4. gazdasági-pénzügyi szempontból véleményezi – az Ágazati Előirányzatok Főosztály és a Gazdálkodási Főosztály bevonásával – a szakmai kezelők által készített, valamint a külső szervek által egyeztetésre megküldött előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket,
5. véleményezi az intézmények szervezeti és működési szabályzatainak tervezeteit.
b) Koordinációs feladatai körében koordinálja az intézmények közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak megjelenítésével kapcsolatos jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott teendők végrehajtását.

a) Funkcionális feladatai körében
1. szervezi a helyettes államtitkár hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, ellátja az ügyviteli feladatokat,
3. ellátja a fejezet (fejezeti kezelésű előirányzatok és költségvetési szervek) éves költségvetési maradványának fejezeti szintű összesítésével, felülvizsgálatával és jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat az Ágazati Előirányzatok Főosztályának közreműködésével,
4.447 ellátja a kormányzati szakpolitikai feladatokkal kapcsolatos tervezési feladatokat, javaslatot tesz a felhasználására vonatkozó szabályozási javaslat elkészítésére,
4.1.448 ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,
5. összesíti a zárszámadási törvénytervezethez kapcsolódó fejezeti szintű adatszolgáltatást és szöveges indoklást,
6.449 ellátja az intézmények és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet elemi költségvetésének, illetve beszámolási tevékenységének (éves beszámoló, időközi mérlegjelentések, időközi költségvetési jelentések, maradványelszámolás, zárszámadás) összeállításával kapcsolatos feladatokat,
6a.450 ellátja az NKFI Alap fejezet beszámolási tevékenységével összefüggő irányító szervi feladatokat,
7. ellátja az intézmények költségvetési, előirányzat-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
8. a Gazdálkodási Főosztály és az Ágazati Előirányzatok Főosztály közreműködésével összeállítja a fejezet gazdálkodásával kapcsolatos vezetői információs anyagokat, kimutatásokat,
9.451 felel a Jogszabály-előkészítő Főosztállyal és a Humánpolitikai Főosztállyal együttműködve az intézmények irányítási vagy felügyeleti jogának átadás-átvételével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
10.452 a Társasági Portfólió Főosztállyal együttműködve felel az intézmények társasággá vagy a társaságok intézménnyé alakításával, továbbá a költségvetési szerveknek gazdasági társaság alapításával, a költségvetési szervek és társaságaik jogutódlásával kapcsolatos szakmai koncepció és az azzal összefüggő hatásvizsgálatok, valamint a szakmai tervezetek elkészítéséért,
11. a szakmai felelős szervezeti egységek bevonásával az intézmények által vagyonkezelt, bérelt vagy más jogcímen használt kincstári körbe tartozó állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos – jogszabályban, valamint vagyonkezelési és más szerződésben – a miniszter egyetértéséhez vagy véleményalkotásához kötött feladatokat döntésre előkészíti,
12.453 a szakmai kezelő indokolással ellátott javaslata alapján – a Humánpolitikai Főosztály bevonásával – ellátja az intézmények létszámkeretének meghatározásával kapcsolatos feladatokat,
13.454 a fejezet bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról – a szakmai kezelőkkel és az Ágazati Előirányzatok Főosztályával egyeztetve – adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöltés érdekében,
14.455 ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatokkal, valamint a minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos főkönyvi és analitikus könyvelést, elkészíti az éves beszámolót és időközi mérlegjelentéseket és költségvetési jelentéseket, részt vesz a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó évközi költségvetési adatszolgáltatások teljesítésben,
15. elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatokra, a KNPA-ra, valamint a minisztérium tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó számviteli szabályozást,
16. kezeli és karbantartja a törzsadattári nyilvántartást, koordinálja a fejezeti címrend változásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
17. ellátja a fejezeti tartalék-előirányzatok felhasználása engedélyeztetésével összefüggő döntés-előkészítési, koordinációs feladatokat a Gazdálkodási Főosztállyal egyeztetve,
18. a fejezeti kezelésű előirányzatok, a KNPA, a tulajdonosi joggyakorlás, az ITM Igazgatás tekintetében ellátja az alkalmazott pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai követelményeknek és a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő működésének felügyeletét, az ennek biztosításához szükséges változtatásokat kezdeményezi,
19.456 az ITM fejezeti kezelésű előirányzatok, a KNPA, a tulajdonosi joggyakorlás vonatkozásában ellátja
19.1. a minisztériumi pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai rendszergazdai feladatait,
19.2. a törzsadat és jogosultsági rendszer karbantartását,
20. felel a közlekedési hatósági feladatellátással összefüggésben kivetett bírságot vagy pótdíjat megállapító döntések pénzügyi nyilvántartási rendszerének kialakításáért, a jogerős határozatok pénzügyi adatainak analitikus nyilvántartásáért, ellátja az ezzel összefüggő pénzügyi feladatokat, különös tekintettel a nemzetgazdasági számlák feletti jogosultságból adódó jogkörökre,
21. koordinálja a közlekedési hatáskörében a szakterületek bevonásával eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági bevétel beszedéssel kapcsolatos tevékenységét; intézkedik a hatósági bevétel beszedése során felmerülő problémák kezelése érdekében,
22. figyelemmel kíséri a közlekedési hatósági bevételek realizálódását, felelős a közlekedési hatósági bevételek és az ezzel összefüggő követelések elkülönített nyilvántartásáért, elemzést készít a terv-tény adatok alapján,
23. felel a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatból adódóan az intézmények – ide nem értve a minisztériumot – továbbfoglalkoztatási kérelmeinek összegyűjtéséért és a Miniszteri Kabinet részére történő továbbításáért,
24. előkészíti a szakterületek vagy a partnerek által jelzett, a minisztériumnak a Főosztály felelősségi körébe tartozó elkülönített kincstári keretszámlájára tévesen befizetett összegek visszautalását,
25. részt vesz a közlekedési szakágazathoz kapcsolódó – hatósági tevékenységgel összefüggő – átutalásos vevőszámlák kiállításában, a hatósági tevékenységgel összefüggő egyéb számla kiállítása az egyes szakmai területek feladata,
26. ellátja a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettség teljesítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; valamint elvégzi a közlekedési hatósági bevételek tekintetében a jogszabályban meghatározott, %-os mértékű továbbutalási kötelezettség teljesítését,
27. végzi a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközponttal kapcsolatos pénzügyi elszámolások és átutalások ellenőrzését.
28.457 végzi az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztálynak a KNPA kezelésével összefüggő feladatköréhez kapcsolódó számviteli feladatokat, az általuk szolgáltatott szakmai anyagok, továbbá költségvetési- és pénzügyi dokumentumok alapján, ennek keretében ellátja a főkönyvi és analitikus könyvelést, elkészíti az éves beszámolót és időközi mérlegjelentéseket és költségvetési jelentéseket.

I.6.1.3.4. Gazdálkodási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében
1.458 előkészíti és aktualizálja a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat, valamint a kincstári VIP-kártya kiadási és használati rendjéről szóló utasítást,
2. kidolgozza és évenként felülvizsgálja a Közszolgálati Szabályzat béren kívüli juttatásokról szóló rendelkezéseit.

b) Koordinációs feladatai körében
1. adatot és információt szolgáltat az ellenőrzést végző szervezetek részére, közreműködik a vizsgálat lebonyolításában, biztosítja a gazdálkodási dokumentumokba való betekintés lehetőségét,
2. előkészíti és véleményezi az ITM Igazgatás költségvetését érintő megállapodásokat,
3.459 közreműködik a protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és tolmácsolás igénylésének rendjéről szóló utasítás, az ideiglenes külföldi kiküldetésekről szóló belső szabályozás elkészítésében,
4.460 ellátja a minisztérium eszközeinek és készleteinek kezelésével, leltározásával összefüggő feladatokat,
5.461 koordinálja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megjelenítésével kapcsolatos jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak végrehajtását.

c) Funkcionális feladatai körében
1.462 tervezi - a Költségvetési Főosztály bevonásával - az ITM Igazgatása cím éves intézményi költségvetését, valamint ellátja az ezzel kapcsolatos kontrolling feladatokat,

c) Funkcionális feladatai körében
1. felel a fejezet és a fejezet irányítása és felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek tekintetében alapító okiratok és módosításainak – a Jogszabály-előkészítő Főosztály, a Jogtanácsosi Főosztály és az érintett szervezeti egységek véleménye kikérése melletti – előkészítéséért, véglegesítéséért, nyilvántartásba vételének kezdeményezéséért,
2.463 ellátja a fejezet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet éves költségvetési tervjavaslat elkészítésével kapcsolatos feladatokat, elősegíti a mindenkori költségvetési és pénzügy-politikai irányelvek érvényesítését,
2a.464 ellátja az NKFI Alap fejezet éves költségvetési tervjavaslat előkészítésével kapcsolatos irányító szervi feladatokat,
2. ellátja és nyilvántartja a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosítását, javaslatot készít a költségvetési törvényben jóváhagyott kiemelt előirányzatok jogcímek közötti felosztására, engedélyeztetésére, szabályozására, ellenőrzi a felhasználás szabályszerűségét,
3. ellátja az ITM Igazgatás költségvetését érintő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését, nyilvántartását, és a pénzügyi teljesítések utalványozását, érvényesítését,
4. ellátja a pénzkezelési feladatokat készpénzkezelés, valutakezelés, deviza-, forint- és kártyafedezeti kincstári bankszámlák kezelését, nyilvántartását,
5.465 ellátja a személyi juttatások előirányzathoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat a Humánpolitikai Főosztály adatszolgáltatása alapján, a személyi juttatások tervezésével, jogcímenkénti felosztási javaslatának elkészítésével és engedélyeztetésével, felhasználásával, illetve pénzügyi ellenjegyzésével és teljesítésével, valamint nyilvántartásával, és az illetményszámfejtéssel kapcsolatos számviteli feladatokat,
5.1.466 ellátja az államtitkári szintű bérkeret- és létszámgazdálkodást érintő feladatokat, ezzel kapcsolatos tájékoztatási és adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségét,
6. véleményezi az ITM Igazgatás költségvetési előirányzatait érintő szerződéseket és megállapodásokat, szükség szerint koordinálja e megállapodások elkészítését,
7.467 ellátja az ITM Igazgatás főkönyvi és analitikus könyvelését, elkészíti a negyedéves mérlegjelentéseket, időközi költségvetési jelentéseket és a költségvetési beszámolót,
8. bérkönyvelést végez azon személyek tekintetében, akik személyi költségei munkavégzésükre tekintettel elszámolhatók a projektek terhére,
9. elvégzi a Minisztériumba beérkező számlák pénzügyi és számviteli szempontú vizsgálatát,
10. ellátja a minisztériumi dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsöneivel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat,
11.468 az ITM Igazgatás könyveiben szereplő eszközök tekintetében ellátja a Kincstár, a KSH, valamint az MNV Zrt. felé a havi, negyedéves és éves adatszolgáltatási kötelezettségeket,
12. a Kötött Források Felhasználásának Főosztályával együttműködve ellátja a kötött forrásból szállítói finanszírozással történő teljesítések számviteli feladatait,
13.469 összeállítja az ITM Igazgatásmaradvány elszámolását és adatot szolgáltat a Költségvetési Főosztály részére,
14.470 felel az ITM Igazgatás egységes számviteli szabályozásának elkészítéséért,
15. nyilvántartja az ITM Igazgatás költségvetési előirányzatát érintő kötelezettségvállalásokat és a pénzügyi teljesítéseket az integrált gazdálkodási rendszerben,
16. ellátja az ITM Igazgatás költségvetési előirányzatait terhelő igazolt, engedélyezett, érvényesített és utalványozott számlák kiegyenlítésével, valamint a vevői számlák kiállításával kapcsolatos feladatokat,
17. közreműködik a bel- és külföldi kiküldetések költségeinek elszámolásában és a külföldi kiküldetések költségeinek felosztásában, nyilvántartást vezet a keretfelhasználásról, felügyeli a más intézmények által támogatott kiküldetési költségek megtérítését,
18. vezeti a minisztériumi felsővezetők meghatározott vendéglátási kereteit terhelő kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását és bonyolítja azok pénzügyi teljesítését,
19.471 kezeli az ITM Igazgatás keretszámláira, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön számlájára érkező sajátos bevételekkel kapcsolatos feladatai körében a bevételeket, jogcímenként nyilvántartja, eleget tesz – a szakterületek adatszolgáltatásai alapján – a hozzá kapcsolódó áfabevallási és -befizetési kötelezettségnek, teljesíti a hozzá kapcsolódó tranzakciós kötelezettséget, kezeli és nyilvántartja a követeléseket,
20. előkészíti a szakterületek vagy a partnerek által jelzett, a minisztériumnak a főosztály felelősségi körébe tartozó elkülönített kincstári keretszámlájára tévesen befizetett összegek visszautalását,
21. teljesíti a pénzbeli és természetbeni juttatásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget,
22. működteti az illetményszámfejtő helyet és a minisztérium részére történő bérszámfejtést és a feladathoz tartozó adatszolgáltatásokat biztosítja,
23. ellátja a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat, végzi a letiltásokkal, levonásokkal és jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat,
24. közreműködik a személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói és kifizetőhelyi feladatok ellátásában,
25. működteti a szerződéseket nyilvántartó adattárat,
26.472
27. ellátja a megszűnt Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet (a továbbiakban: KSZ), valamint a KSZ jogelőd költségvetési szerveinek állományával kapcsolatos társadalombiztosítási és munkajogi feladatokat,
28.473 közreműködik az ITM Igazgatás törzsadat- és jogosultsági rendszer karbantartásában,
29.474 ellátja az ITM cégautó adó, valamint rehabilitációs hozzájárulás bevallási- és befizetéséi kötelezettségét,
30.475 ellátja a bírságokkal kapcsolatos központosított bevételek esetében az analitikus nyilvántartást,
31.476 adatot szolgáltat a Kincstár felé a bírság és késedelmi pótlék követelések időszaki állományáról, a követelésekre befolyt összegekről, illetve a kapott előlegekről (túlfizetésekről).

I.6.1.3.5.477 Kötött Források Felhasználásának Főosztálya

b) Funkcionális feladatai körében
1. részt vesz a jelentősebb kkv fejlesztési, vállalati adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló és ágazati stratégiákhoz kapcsolódó minisztériumi kezdeményezések kialakításában,
2. stratégiai tervezési feladatkörében részt vesz a 2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozóan a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló prioritásához kapcsolódó konstrukciók és pályázati kiírások elkészítésében,
3. stratégiai tervezési feladatkörében részt vesz a 2021–2027-es uniós tervezési időszakra vonatkozóan a gazdaságfejlesztést, kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló operatív program(ok) és egyéb kapcsolódó tervdokumentumok szakmai tervezésében és a dokumentumok kialakításában, a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár szakpolitikai felelősségébe tartozó programok és prioritások támogatási konstrukcióinak elkészítésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,
4. részt vesz a GINOP és GINOP Plusz kiemelt projektek stratégiai illeszkedésének vizsgálatában, illetve a koncepciók kialakításában,
5. részt vesz a minisztérium hitel- és tőkepiaci programjainak tervezésével, felállításával és végrehajtásával kapcsolatos szakpolitikai feladatokban (pl. Magyar Tőkealap; Védelmi Ipari Kockázati Tőkealap stb.)
6. elkészíti az államtitkár GINOP-ra és GINOP Pluszra értékelési tervét, és szervezi az abban szereplő értékelési feladatok elvégzését,
7. folyamatosan nyomon követi a hazai és az uniós értékelési tevékenységeket és az értékelési módszertanok alakulását,
8. együttműködik a Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztályával a térségi és helyi gazdaságfejlesztési feladatok vonatkozásában,
9. ellátja a minisztérium képviseletét az OECD LEED programjában,
10. koordinálja a Norvég Alap és Svájci Alap üzleti infrastruktúra és vállalkozásfejlesztés témakörének szakmai feladatait,
11. összehangolja az állami szerepvállalással működő hitel- és tőkepiacai programok gazdaságstratégiai tervezését és végrehajtását,
12. ellátja a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program kialakítását és végrehajtásának irányítását.

I.6.1.3.6. Társasági Portfólió Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítást.

b) Koordinációs feladatai körében
1. koordinálja a minisztérium portfólió kezelési politikája megvalósításának végrehajtását,

A Főosztály feladatai

Funkcionális feladatai körében
1. pénzügyi szempontból véleményezi a projektek finanszírozásával kapcsolatos előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket,
2. ellátja a minisztérium mint kedvezményezetthez tartozó európai uniós, egyéb külföldi és hazai finanszírozású – a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó projektek kivételével – projektek projektmenedzsmenti feladatait, ennek keretében:
2.1. kialakítja az eljárásjogi, szervezeti és módszertani környezetet,
2.2. a szakmai területekkel együttműködve megtervezi a projektek költségvetését,
2.3. gondoskodik a támogatási szerződések, konzorciumi megállapodások szükséges aktualizálásáról, részt vesz a szállítói szerződések véleményezésében,
2.4. ellátja, illetve közreműködik a likviditási tervvel alátámasztott előlegek összegének lehívásában, és figyelemmel kíséri azok felhasználását,
2.5. a projektek támogatási szerződésben rögzített költségsorai tekintetében monitorozza a kiadásokat,
2.6. nyilvántartást vezet azon személyek tekintetében, akik személyi költségei munkavégzésükre való tekintettel elszámolható a projektek terhére,
2.7. elvégzi a számviteli bizonylatok és az elszámolást alátámasztó dokumentumok projekt szempontú felülvizsgálatát,
2.8. gondoskodik az elszámolhatóságot alátámasztó dokumentumok összeállításáról,
2.9. közreműködik a projektek elkülönített nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
2.10. összeállítja és benyújtja a projektek időszaki és záró pénzügyi elszámolásait, illetve közreműködik ezen feladatok elvégzésében,
2.11. egyezteti a projektek terhére elszámolt költségek analitikus nyilvántartásait a főkönyvi kivonatokkal,
2.12. koordinálja a projekteket érintő ellenőrzéseket,
2.13. adatot szolgáltat a projektek vonatkozásában a Gazdálkodási Főosztály és a szakterület részére,
3.478
4.479
2. koordinálja a gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartást, szükség esetén szakmai konzultációkat szervez.

c) Funkcionális feladatai körében
1.480 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok tekintetében - a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítás szerint - előkészíti a közigazgatási államtitkár döntéseit, illetve javaslatait, ennek keretében ellátja
1.1.481 a létesítő okiratok elkészítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetési feladatokat, továbbá jóváhagyásra előkészíti a létesítő okiratokat,
1.2. az alapítói határozatok előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
1.3. az alapítással, megszűntetéssel, átalakulással, részesedés átruházásával kapcsolatos feladatokat,
1.4.482 a Szervezeti és Működési Szabályzatok, Javadalmazási Szabályzatok, Befektetési Szabályzatok, felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,
1.5.483
1.6. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók megválasztásával visszahívásával, díjazásával kapcsolatos feladatokat,
1.7.484 a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatokat a gazdasági társaságok létesítő okiratában foglaltak szerint,
1.8.485 a vezető tisztségviselőkkel, felügyelőbizottsági tagokkal szembeni kártérítési igények érvényesítése előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
1.9. a törzstőke felemelésével, leszállításával kapcsolatos feladatokat,
1.10. az éves beszámolók, közhasznúsági mellékletek elfogadásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
1.11. az üzleti tervek elfogadása, módosítása előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
1.12. a hitelfelvétellel, pótbefizetés elrendelésével és visszatérítésével, osztalékelőleg fizetésével kapcsolatos feladatokat.
2. megkeresésre szakmai véleményt ad a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok számára,
3. ellátja a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
4.486 előkészíti a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkavégzésre irányuló jogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,
5. elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,
6. véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok tervezeteit.

I.6.1.4.487 A digitalizációért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.1.4.1.488 Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
A Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a digitalizációért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
A Titkárság további feladatai
a) Adminisztratív feladatai körében
1. biztosítja a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindezen ügyek vitelét,
2. ellátja a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó iratkezeléssel kapcsolatos teendőket,
3. ajánlásokat fogalmaz meg, tájékoztatást és támogatást nyújt a minisztérium szervezeti egységei, valamint a kormányzati szereplők részére a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos feladataik ellátásához,
4. előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi, és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve illetékesség szerint továbbítja a minisztérium szervezeti egységei és a minisztériumok részére a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos beérkezett megkereséseket,
5. gondoskodik a beérkező küldemények átvételéről, azok csoportosításáról, a küldemények számítógépes érkeztetéséről és a kézbesítőkönyvekbe való bejegyzéséről,
6. gondoskodik a beérkező papíralapú vagy elektronikus levelek megválaszolásáról mindazon témakörökben, amelyek a Digitális Jólét Program által kijelölt feladatkörbe tartoznak,
7. ellátja a miniszter, illetve a digitalizációért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb írásos dokumentumok előkészítését.

b) Koordinációs feladatai körében
1. ellátja a Digitális Jólét Munkacsoport koordinációs és szervezési feladatait,

I.6.1.4.2. Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez – kapcsolódó jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek szakmai előkészítéséért,

I.6.2.0.2. Parlamenti Kapcsolatok Főosztály

A Főosztály feladatai

1.489 megszervezi a miniszter, illetve az államtitkárok részvételét az Országgyűlés plenáris ülésein, valamint bizottsági ülésein segíti munkájukat,
2. tájékoztatja a minisztert és az államtitkárokat, valamint az érintett vezetőket az Országgyűlés teljes ülésének napirendjéről, a minisztérium feladat- és hatáskörét érintő képviselői hozzászólásokról és indítványokról, a miniszteri vagy államtitkári intézkedést igénylő felszólalásokról,
3. gondoskodik a tárcát érintő napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, kérdések, azonnali kérdések, képviselői levelek, egyéb országgyűlési megkeresések válaszainak szakfőosztály általi elkészíttetéséről, esetleges háttérinformációk, háttéranyagok beszerzéséről, és ezekről nyilvántartást vezet,
4.490 gondoskodik a minisztérium előterjesztése alapján a Kormány által elfogadott törvényjavaslatok, határozati javaslatok, jelentések és egyéb tájékoztatók (e pont alkalmazásában a továbbiakban együtt: dokumentumok) Országgyűléshez történő benyújtásáról és tárgyalásáról, e körben – a dokumentumok minisztériumi gazdájaként – különösen felelős a Kormány ügyrendje és a Házszabály szerinti, a dokumentumok tárgyalásához, jóváhagyásához, kihirdetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáért, amelyekhez ágazati szakmai támogatást a hatáskörrel rendelkező főosztálytól, kodifikációs segítséget a Jogszabály-előkészítő Főosztálytól kérhet, továbbá kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda és az Országgyűlés érintett szervezeti egységeivel, saját hatáskörben információadással válaszol kérdéseikre,
5. figyelemmel kíséri a minisztérium feladatkörét érintő képviselői önálló indítványokat, gondoskodik az azokkal kapcsolatos szakértői vélemények elkészítettségéről, valamint vezetőkhöz történő eljuttatásáról,
6. felel az országgyűlési képviselők, bizottságok, tisztségviselők részéről érkező – a minisztérium feladatkörét érintő – megkeresésekre készült választervezetek, tájékoztatók elkészíttetéséért,
7. összeállítja a miniszter és az államtitkárok részére az Országgyűlés ülésein tárgyalásra kerülő anyagokat,
8. gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező, minisztériumot érintő dokumentumoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő megküldéséről,
9. folyamatos tájékoztatást nyújt a minisztérium vezetői részére az Országgyűlés minisztériumot érintő munkájáról,
10. folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a társminisztériumok parlamenti munkájában részt vevő szervezeti egységeivel, a Miniszterelnöki Kormányirodával és az Országgyűlés Hivatalával,
11.491 gondoskodik az Országgyűlés plenáris ülésére, illetve a bizottsági ülésekre delegált minisztériumi szakértők állandó és eseti országgyűlési beléptetéséről, segíti a szakértői képviseletet az ülések helyszínén történő koordinálásával, a kirendelt szakértők rendelkezésére bocsátja az ülésen tárgyalásra kerülő anyagokat,
12.492 gondoskodik a parlamenti és stratégiai államtitkár számára hátterek, felkészítők, elemzések elkészítéséről, amelyek elkészítése érdekében háttéranyagot kérhet be a szakterületektől,
13. elkészítteti és rendelkezésre bocsátja a miniszter éves bizottsági meghallgatásához szükséges háttér- és felkészítő anyagokat,
14. megszervezi az állandó, al-, ideiglenes és eseti bizottsági üléseken való szakértői képviseletet,
15. segíti az állandó, al-, ideiglenes és eseti bizottsági üléseken való szakértői képviseletet a szakértők bizottsági ülések helyszínén történő koordinálásával, a kirendelt szakértők rendelkezésére bocsátja a napirenden szereplő anyagokat.
16.493 figyelemmel kíséri a miniszter feladat- és hatáskörét érintő, képviselő által benyújtott törvényjavaslatokat és határozati javaslatokat, ezek tárgyalása során gondoskodik az Országgyűlés plenáris és bizottsági ülésein a tárca képviselet biztosításáról.

I.6.2.0.3. Kommunikációs Főosztály

A Főosztály feladatai

1. irányítja, szervezi és összefogja a minisztérium kommunikációját, gondoskodik a folyamatos, összehangolt és kiegyenlített minisztériumi kommunikáció megteremtéséről, melynek keretében ellátja a minisztérium sajtó, PR, marketing és belső kommunikációs feladat- és hatásköreit,

I.6.3.1.Az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.3.1.1. Az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.3.1.2.494 Iparszabályozási Főosztály
2. előkészíti a nemzeti akkreditálással kapcsolatos jogszabályokat,
3. előkészíti a gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, a mérőeszközök, valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák megfelelőség értékeléséről szóló jogszabályokat,
4. előkészíti a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építményekről szóló jogszabályokat,
5. előkészíti a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai tevékenység, haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére vonatkozó műszaki tartalmú jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, az illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termékekre, gyermekjátékok biztonságosságára vonatkozó, valamint a robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos egyes jogszabályokat,
6. előkészíti, az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére vonatkozó jogszabályokat,
7.495
8.496
9.497
10.498 kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti a kreatív ipari ágazat stratégiáját,
11.499
12.500
13. előkészíti a nemzeti szabványosításról szóló jogszabályokat,
14.501
15.502
16.503
17. előkészíti a nemzeti szabványokhoz történő kedvezményes hozzáférés biztosítása érdekében működő bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat.

b) Koordinációs feladatai körében
1. ellátja a megfelelőség értékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat,
2. felel a magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalícióval történő kapcsolattartásért.
2. ellátja a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat,
3. ellátja a kodifikációs feladataihoz tartozó, kormányablak tudástárral kapcsolatos feladatokat,
4. képviseli a minisztériumot Budapest Főváros Kormányhivatala Haditechnikai Véleményező Munkacsoportjának ülésein,
5.504
6.505
7.506
8.507 koordinálja a kreatív ipari stratégiájának, ágazati cselekvési tervének végrehajtását,
9.508
10.509
11.510

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. ellátja a nemzetközi és az európai uniós kötelezettségeken alapuló, a nemzeti akkreditálással, valamint a kijelöléssel összefüggő feladatok irányításával kapcsolatos feladatokat,
2. ellátja az európai uniós jogharmonizáció keretében felmerülő, műszaki szabályozási tárgyú kodifikációs feladatokat,
3. ellátja a G7 áruk szabad áramlása tanácsi munkacsoporttal kapcsolatos feladatokat, előkészíti és koordinálja a tárgyalási álláspontokat,
4. ellátja az európai uniós jogharmonizáció keretében felmerülő, haditechnikai tárgyú kodifikációs feladatokat, továbbá a képviseleti feladatokat a haditechnikai és a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésével összefüggő uniós és nemzetközi döntéshozatali fórumokon; kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel,
5. szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz az Ecodesign Bizottság, az Energiacímkézés Bizottság és a Konzultációs Fórum, a Játékok Munkacsoport (Toys), a Textiltermékek címkézése Munkacsoport munkájában,
6. ellátja a képviseleti feladatokat a kodifikációs feladatkörébe tartozó műszaki szabályozási és mérésügyi területen működő európai uniós munkabizottságokban,
7. ellátja az áruk szabad áramlása 9. számú EKTB szakértői csoport vezetésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat,
8.511
9. ellátja az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetével (UNIDO) kapcsolatos minisztériumi feladatokat, részt vesz az UNIDO munkájában,
10. ellátja a nemzetközi és az európai uniós kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással kapcsolatos feladatokat,
11. a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) közreműködésével ellátja hazánk képviseletét a Szabványügyi Bizottságban, valamint a szabványosításhoz kapcsolódó európai uniós műszaki harmonizációs munkacsoportokban,
12.512 részt vesz - feladatkörével összefüggésben - az európai uniós munkacsoportok jogharmonizációs munkájában és közreműködik az európai uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokban,
13. véleményezi a feladatkörével összefüggésben az EKTB előterjesztéseit, az EKTB szakértői munkacsoportokban a tárgyalási álláspontokat és előterjesztéseket.

d)513 Funkcionális feladatai körében
1. ellátja az Akkreditálási Tanáccsal kapcsolatos titkársági feladatokat,
2. ellátja a Kreatív Ipari Kerekasztallal kapcsolatos titkársági feladatokat.

e) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
1. ellátja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági ügyekben hozott döntéseinek felülvizsgálatával kapcsolatos és felügyeleti feladatokat.
2. ellátja a mérésügyi, a műszaki biztonsági, a kijelölő hatósági, a gazdasági célfelhasználásra szánt termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti, valamint a nemesfémtárgyak és termékekkel kapcsolatos vizsgálati, hitelesítési és tanúsítási feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági ügyekben hozott döntéseinek felülvizsgálatával kapcsolatos és felügyeleti feladatokat.
3. ellátja a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti telepek működésével kapcsolatos hatósági ügyekben hozott döntések felülvizsgálatával kapcsolatos és felügyeleti feladatokat,
4. ellátja a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

f) Egyéb feladatai körében
1. ellátja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság irányításához kapcsolódó feladatokat,
2.514
3. ellátja a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben az iparügyekért felelős miniszter részére meghatározott szakmai irányítási feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok tekintetében,
4.515 lefolytatja a Budapest Főváros Kormányhivatalának a feladatkörébe tartozó egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az iparügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok tekintetében,
5. a sajátos építmények tekintetében közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél-, utó- és témaellenőrzéseiben az építésügyi és építésfelügyeleti feladatellátás tekintetében,
6.516 ellátja a stratégiai szektorokban működő vállalkozások külföldi felvásárlásával, a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelmével kapcsolatos, jogszabály által a belgazdaságért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokhoz kapcsolódó előkészítő feladatokat,
7.517
8.518
9.519
10.520
11.521 részt vesz azon tárgyalási álláspontok kialakításában, amelyek az iparszabályozást érintő európai uniós döntéshozatalhoz kapcsolódnak,
12.522 szakmailag közreműködik a nemzeti szabványok kidolgoztatásában,
13. képviseli a minisztériumot a Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsában és a Testület közgyűlésén.

I.6.3.1.3. Ágazatfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1.523 előkészíti az ipari technológiaváltásra, az Ipar4.0-ra és azt ipari parkokra vonatkozó jogszabályokat,

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti a felnőttképzéshez és a képzési támogatásokhoz kapcsolódó törvényeket, valamint azok végrehajtási jogszabályait (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek),
2. közreműködik a felnőttképzést érintő jogszabályok (a szakképzési törvény, a köznevelési törvény, felsőoktatási törvény és a végrehajtási rendeleteik) módosításában, véleményezésében,
3. véleményezi a projektekkel, az európai uniós források tervezésével, programozással és a programok végrehajtásával kapcsolatos jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket.
2.524 kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti a gazdaságfejlesztési stratégiákban, ágazatfejlesztési tervekben szereplő, stratégiákat, közreműködik azok végrehajtásában,
1.525 kidolgozza az infokommunikáció – különösen az informatika, az audiovizuális média, a digitális gazdaság és készségek, és az elektronikus hírközlés – fejlesztésére vonatkozó stratégiákat, szakpolitikákat, és összehangolja ezek megvalósítását,
2. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében a digitális készségeket, infokommunikációs szektort, a széles sávú infrastruktúrát és digitális gazdaságot érintő, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megjelölt fejlesztési programok kidolgozásáért és végrehajtásért,
3. előkészíti - különösen - a stratégiai iparágak, valamint a védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntéseket,
4. a hazai ipar versenyképessége szempontjának érvényesítésével véleményezi az előterjesztéseket, tervezeteket,
5. szakmailag előkészíti és kidolgozza a kiemelt ágazatok iparstratégiai támogatásaihoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának szabályait,
6. közreműködik a stratégiai jelentőségű, kiemelt gazdálkodó szervezetek csőd- és felszámolási eljárásával kapcsolatos előterjesztések elkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében
1. gondoskodik az „Ipari park” és a „Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatok előkészítéséről, a döntés-előkészítésről és a döntések végrehajtásáról, az ipari parkok ellenőrzésről,

b) Koordinációs feladatai körében
1. képviseli a minisztériumot a felnőttképzéssel és a képzési támogatásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal, ágazati készségtanácsok, vállalatok stb.),
2. ellátja a felnőttképzésben az egységes minőségirányítási rendszer előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
3. kapcsolatot tart a felnőttképzésben érintett minisztériumokkal, a felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági kamarákkal együttműködik a szakképzési, a köznevelési és a felsőoktatási szakterülettel, a Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzési Főosztályával,
4. ellátja a felnőttképzési rendszer stratégiai megújításának nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,
5. a felnőttképzési hatáskörök tekintetében ellátja a szakképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
6. közreműködik az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításában,
7. javaslatot tesz a statisztikai rendszer folyamatos korszerűsítésére, az európai uniós, a hazai programok nyomon követéséhez szükséges indikátorrendszer igényeinek figyelembevételével,
8. ellátja a felnőttképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
2. ellátja az Ipari Park Tanács titkársági feladatait,
3. társadalmi együttműködés keretében kapcsolatot tart a feldolgozóipar területén működő társadalmi szervezetekkel, köztestületekkel, kamarákkal, nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel, egyetemekkel, kutató intézetekkel, valamint gondoskodik javaslataik feldolgozásáról, a szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásáról,
4. ellenőrzi a kiemelt ágazatokra vonatkozó stratégiák végrehajtását,
5. együttműködik a kiemelt ágazatok fejlesztésében érintett más minisztériumokkal és kormányzati szervekkel.
6. közreműködik a közbeszerzések során a hazai iparpolitikai szempontok érvényesítésében.
7. ellátja a kiemelt ágazatok iparpolitikai bizottságainak koordinációs, és titkársági feladatait (pl. a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság),
8.526
9.527

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. részt vesz az OECD egyes, a főosztály feladatköréhez kapcsolódó testületeinek munkájában, különös tekintettel az OECD Ipari Innovációs és Vállalkozási Bizottságára (OECD CIIE) és munkacsoportjaira (az ülés témájától függően és megbízás alapján ellátja a nemzeti képviseletet),
2. ellátja a képviseleti feladatokat a haditechnikai és a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésével összefüggő uniós és nemzetközi döntéshozatali fórumokon; kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel,
3. ellátja az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis védelmi iparral kapcsolatos, az ipari ügyekért felelős miniszterre háruló feladatokat,
4. betölti a nemzeti ipari összekötői képviseletet (Industrial Focal Point).
5.528 közreműködik, és szakmai támogatást nyújt a feladatkörébe tartozó közös európai érdeket szolgáló fontos projektekkel (IPCEI) kapcsolatos feladatok ellátásában.

d) Funkcionális feladatai körében
1. előkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó építőipari, energia- és klímapolitikai támogatási programok támogatásával kapcsolatos döntési javaslatokat,
2. előkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó támogatási programokhoz kapcsolódóan kötendő kezelői és lebonyolítói szerződéseket,
3. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,
4. ellátja a szakmai kezelésébe utalt költségvetési források terhére nyújtott támogatásokkal összefüggésben a döntés-előkészítéssel, a támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kiadásával, valamint ezek támogatói oldalon történő végrehajtásával összefüggő feladatokat, együttműködve az érintett főosztályokkal,
5. az építőipari támogatási programok, valamint feladatkörébe utalt energia- és klímapolitikai támogatási programokról tájékoztatást nyújt a Kommunikációs Főosztály részére,
6. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bíráló és monitoring bizottságok vezetését,
7. ellátja az Energiahatékonyság (HU02) és Megújuló energia (HU03) programterületek program operátori feladatait az EGT és a Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok 2009–2014-es időszakának fenntartási időszakában.
2. javaslatot tesz az ágazati és regionális innovációs rendszerek szabályozásának kidolgozására és az ezekkel kapcsolatos stratégiai dokumentumok kidolgozására, valamint ipari innovációs infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos programokat kezdeményez,
3.529 ellátja a gazdaságfejlesztési stratégia szempontjából kiemelt ágazatok cselekvési programjai, illetve az Ipar 4.0, az ipari technológiaváltásra irányuló kezdeményezések keretében indított ágazatfejlesztési programok tevékenységének koordinálását,
4.530 ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakpolitikai döntés-előkészítési feladatokat,
5. közreműködik a gazdaság- és iparfejlesztési programok, valamint fejlesztési források felhasználásának tervezésében, és képviseli a kiemelt ágazati gazdaságfejlesztési szempontokat az egyes európai uniós forrásokból finanszírozott operatív programok szakmai kialakításában és megvalósításában,
6.531 ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos költségvetési feladatokat.

e) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében közreműködik a haditechnikai és a kettős felhasználású termékek engedélyezésével és ellenőrzésével, valamint külkereskedelmével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.

f) Egyéb feladatai körében
1.532 közreműködik az ágazati technológiaváltás ösztönzését célzó stratégiák megalkotásában, véleményezi azokat, különösen a kiemelt ágazatok tekintetében,
2. szakmai támogatást nyújt a feladatkörébe tartozó mintaprojektek tekintetében, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását, ellenőrzését,
3. együttműködik a stratégiai jelentőségű szakágazatok szereplőivel középtávú iparági programok kialakításában,
4.533
5. tájékoztatást ad a minisztériumi vezetők részére a kiemelten fejlesztendő ágazatok folyamatainak alakulásáról,
6. szervezi a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek minősített időszaki igényei kielégítését szerződések megkötésével, a rögzített hadiipari kapacitások fenntartásával, a munkaerő meghagyásának szabályozásával,
7. az egyedi haditechnikai beszerzések esetében képviseli a minisztériumot a védelmi és biztonsági ipart érintő kérdésekben,
8. közreműködik a NATO védelmi programokban való magyar részvételhez kapcsolódó gazdasági, ipari kooperációs és ellentételezési tevékenységet,
9. a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint előkészíti és segíti Magyarország képviselőjének munkáját az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában,
10. részt vesz a gazdasági vegyes bizottságok munkájában, és koordinálja a feldolgozóipari és a kiemelt ágazatok fejlesztését érintő együttműködést, valamint részt vesz a munkacsoportüléseken.

I.6.3.2. A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.3.2.1. A Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.3.2.2. Vállalkozásfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jogszabályt,

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében
1.534 előkészíti a termékek műszaki és biztonsági szabályozásáról, a mérésügyről, a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról, a létesítés-üzemeltetés műszaki biztonsági követelményeiről, a telepengedélyezésről, valamint az egyes áruk és szolgáltatások műszaki és biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabályokat,
2. véleményezi a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos jogi szabályozást,
3.535
2. részt vesz a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos állami feladatok összehangolását célzó feladatok ellátásában,
3. koordinálja és összehangolja a gazdaságfejlesztést célzó, általános és ágazati stratégiákhoz kapcsolódó, kkv-fejlesztési feladatokat,
4. koordinálja a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel összefüggő kormányzati stratégia végrehajtását, nyomon követését,
5.536 figyelemmel kíséri az Országos Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Alap, valamint a Start Garancia Alap kezelését,
6.537 részt vesz a Start Garancia Alap kezelésének szakmai felügyeletében,
7. működteti a Vállalkozásfejlesztési Tanácsot, valamint az általa létrehozott SBA koordinációs munkabizottságot,
8. kapcsolatot tart a kis- és középvállalkozás-fejlesztési programok vonatkozásában a társadalmi partnerekkel,
9. együttműködik a kis- és középvállalkozói szektor fejlődését elősegítő intézményekkel.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1.538 ellátja a magyar képviseletet a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel összefüggő kérdésekben az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek bizottságaiban, munkacsoportjaiban, különösen a COSME program/Belső Piaci Program Bizottságában, továbbá bilaterális nemzetközi kapcsolatok keretében, különös tekintettel az Európai Bizottság Enterprise Policy Group üléseire és az OECD kis- és középvállalkozói, valamint a Foglalkoztatás és szociális innováció európai programja - EaSI Progress mikrofinanszírozási és a WES - Európai Hálózat a Női Vállalkozók Támogatására munkacsoportjában,
2. ellátja az EKTB 12. számú (iparpolitika, kis- és középvállalkozások) szakértői csoport vezetését,
3. kialakítja a tárgyalási álláspontot az európai uniós döntéshozatalhoz kapcsolódóan a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben,
4. figyelemmel kíséri, elemzi az EU tagállamainak, az OECD-tagországok kis- és középvállalkozási fejlesztési politikáját, stratégiáját,
5.539 közreműködik az EU 2014–2020-ra, valamint 2021-2027-re vonatkozó kohéziós politikájának kidolgozásában, megvalósításában,
6. adaptálja az EU-ban meghirdetett vállalkozásfejlesztési programokat (SBA, COSME, Belső Piaci Program),
7. ellátja a közösségi szintű kis- és középvállalkozás-fejlesztési programok (Small Business Act, Európai Vállalkozási Díj, Európai KKV Hét) hazai koordinációját,
8. részt vesz a kormányközi és gazdasági vegyes bizottságok munkájában, és koordinálja a kkv fejlesztést érintő feladatokat, valamint lebonyolítja a kkv munkacsoportok üléseit.

d) Funkcionális feladatai körében
1.540 előkészíti és felülvizsgálja a kis- és középvállalkozások 2019–2030 közötti évekre szóló fejlesztési stratégiáját, nyomon követi az abban foglalt célok megvalósulását, elkészíti és végrehajtja a stratégiai intézkedési terveit,

d) Funkcionális feladatai körében
1.541 támogatáspolitikai célú szakmai javaslatot tesz az ipari technológiaváltás ágazati rendszereinek és eszközeinek fejlesztésére, az ágazati technológiaváltáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek megújítására és szabályozásának fejlesztésére,
2. előkészíti a vállalkozások működési, szabályozási környezetének javítására irányuló minisztériumi kezdeményezéseket, különös tekintettel a vállalkozások adminisztratív terheinek mérésére és az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló javaslatok kidolgozására,
3. figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatását,
4. elemzéseket készít és javaslatokat fogalmaz meg a hazai vállalkozások versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében, ösztönzi az erre irányuló programok végrehajtását,
5. a 2021-2027-as tervezési időszakra vonatkozóan a gazdaságfejlesztést, innovációt, kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló operatív program(ok) vonatkozó területeinek szakmai felelőseként részt vesz az operatív program(ok) és egyéb kapcsolódó tervdokumentumok kialakításában,
6. részt vesz a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel összefüggő, más tárcák felelősségébe tartozó fejlesztési politikák, operatív programok, regionális és kiemelt térségfejlesztési koncepciók kialakításában,
7. részt vesz a vállalkozói portál kialakításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásában,
8.542 részt vesz az intézményi kezességi díjtámogatásokkal összefüggő szakmapolitikai feladatok ellátásában,
9. részt vesz a Széchenyi Kártya Programmal összefüggő szakmapolitikai feladatok ellátásában,
10. javaslatot tesz a kis- és középvállalkozások növekedését segítő, Magyarország központi költségvetési forrásaiból és az Európai Unió Kohéziós és Strukturális alapjaiból létrejövő finanszírozási programok kialakítására, és részt vesz azok megvalósításában, továbbá javaslatot tesz az Európai Unió Kohéziós és Strukturális alapjaiból visszaforgó forrásokból finanszírozott hitel- és tőkeprogramok bevezetésére és részt vesz azok működtetésében,
11.543 javaslatot tesz kis- és középvállalkozások számára elérhető finanszírozási és forrásbevonási programok kialakítására, és részt vesz azok megvalósításában,
12. értékeli és elemzi a kis- és középvállalkozás-finanszírozási programok és finanszírozott szolgáltatások gyakorlatát és hatékonyságát, illetve elemzi a piaci igényeket az állami eszközök iránt,
13. a vállalkozói kultúra és üzleti ismeretek szintjének emelését célzó programokat dolgoz ki, és koordinálja azok megvalósítását,
14. a vállalati életszakaszokhoz és méretekhez illeszkedő fejlesztési programokat dolgoz ki és koordinálja azok megvalósítását, különös tekintettel a vállalkozások generációváltását elősegítő programokra
15. kidolgozza és koordinálja a speciális vállalkozói csoportok, így különösen a fiatalok, nők vállalkozói tevékenységét ösztönző programokat,
16.544 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló prioritásának szakmai felelőseként részt vesz az Országos Vállalkozói Mentorprogram kidolgozásában, és ellátja a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosítószámú kiemelt projekt szakmai felügyeletét,
17. kezdeményezi a kkv-k termelékenységét, hatékonyságát javító intézkedések kialakítását, különös tekintettel a vállalati és termelési folyamatok digitalizációjára, illetve részt vesz azok megvalósításában,
18. részt vesz a vállalkozások nemzetköziesedését elősegítő programok kidolgozásában,
19. a vállalatok közötti együttműködést ösztönző programokat alakít ki, különösen tekintettel a hálózatosodásra, klaszteresedésre,
20. támogatott beszállítói-integrátori programokat, a kis- és középvállalkozások beszállítóvá válását és a beszállító vállalkozások piaci pozícióinak javítását célzó programokat dolgoz ki és hajt végre,
21. koordinálja és nyomon követi az egyes, üzleti környezet javítására irányuló minisztériumi és kormányzati kezdeményezések, intézkedések végrehajtását,
22. az innovatív gazdaságfejlesztés hatékony ösztönzése érdekében kis- és középvállalkozás-fejlesztési céllal kezdeményezi és véleményezi a kutatást, fejlesztést és innovációt támogató programok kialakítását és megvalósítását,
23. megteremti a pénzügyi és vállalkozói ismeretek magasabb szintű oktatását biztosító feltételeket a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttképzés keretei között, működteti a Pénz7 Vállalkozói Témahét programot,
24.545 a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló prioritásának szakpolitikai felelőseként részt vesz az Operatív Program kialakításában, éves fejlesztési kereteinek kidolgozásában, elkészíti a pályázati felhívások szakmai koncepcióját, részt vesz a programok értékelési és monitoring tevékenyégében,
25.546 elkészíti a 2021-2027 közötti európai uniós tervezési időszak gazdaságfejlesztést és kis- és középvállalkozás-fejlesztést támogató konstrukcióinak szakmai koncepcióját, részt vesz az intézkedések értékelési, monitoring és minőségbiztosítási tevékenységében,
26. a 2014-2020-as tervezési időszak további operatív programjainak, így különösen a VEKOP, TOP esetében részt vesz a kkv szektort érintő prioritások, intézkedések végrehajtásában.
27.547 együttműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások környezettudatos működését elősegítő fejlesztési programok kidolgozásában,
28.548 figyelemmel kíséri a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány szakmai munkáját,
29.549 közreműködik az Iparszabályozási Főosztállyal a stratégiai szektorokban működő vállalkozások külföldi felvásárlásával, a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelmével kapcsolatos, jogszabály által a belgazdaságért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokhoz kapcsolódó előkészítő feladatok ellátásában.


I.6.3.2.3.550 Stratégiai Tervezési és Program Főosztály

I.6.3.2.4.551 Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya

A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. kidolgozza a feladatkörébe tartozó fejlesztésekhez kapcsolódó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, feladatkörét érintően figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, és előkészíti a szabályozás-előkészítéssel összefüggő hatásvizsgálatokat,

I.6.4.0.2.552

I.6.4.0.3.553
2. véleményezheti a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeivel összefüggésben készült előterjesztéseket és jelentéseket,
3. összefogja és koordinálja a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásával összefüggésben felmerülő, a szakterületeken átívelő feladatokat,
4. javaslatot fogalmazhat meg a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásával összefüggésben,
5. elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár részére a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásáért felelős operatív munkacsoportok működési rendjét meghatározó dokumentumokat,
6. rendszeres időközönként és eseti jelleggel tájékoztatást kér a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásáért felelős munkacsoportok működéséről és a kiemelt projektek végrehajtásának előrehaladásáról,
7. kezdeményezheti a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtásáért felelős munkacsoportok összehívását,
8. részt vesz a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek előrehaladása érdekében összehívott munkacsoportok ülésein,
9. nyomon követi a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek előrehaladása érdekében összehívott munkacsoportok ülésein született döntések és javaslatok megvalósulását,
10. gondoskodik a minisztérium kiemelt stratégiai projektjei előrehaladásának monitorozására szolgáló informatikai felület megvalósításáról és működtetéséről,
11. rendszeres időközönként jelentés formájában tájékoztatást készít a miniszter számára a minisztérium kiemelt stratégiai projektjeinek előrehaladásáról.
12.554 összefogja és koordinálja a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe utalt Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hosszú távú programjainak kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggésben felmerülő, szakterületeken átívelő feladatokat,
13.555 részt vesz az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hosszú távú stratégiáinak kidolgozásában, felülvizsgálatában,
14.556 gondoskodik az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hosszú távú stratégiáinak döntéshozatali fórumokra történő benyújtásáról,
15.557 nyomon követi az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hosszú távú stratégiáinak megvalósítási folyamatait.

I.6.2.1.3. Stratégiai Elemző Főosztály

A Főosztály feladatai

1. összehangolja és elemzi a több szakpolitikai területet, illetve a minisztérium egészét érintő stratégiai tervezést,
2. kampányokat tervez és folytat a minisztérium döntéseinek társadalmi elfogadtatása, a minisztérium arculatának kialakítása, javítása érdekében, jóváhagyja a minisztérium szervezeti egységeinek tervezett kampányait,
3. jóváhagyja a minisztérium által alkalmazott marketing eszközöket, online és nyomtatott kiadványokat,
4.558 ellátja a minisztérium külső és belső honlapja arculatának és – a szervezeti egységek közreműködésével – tartalmának meghatározásához kapcsolódó feladatokat, szerkeszti a minisztérium kezelésében vagy fenntartásával működő honlapot,
5. koordinálja a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények sajtó- és kommunikációs munkáját,
6.559 előkészíti és szükség szerint aktualizálja a szervezeten belüli információ és kommunikáció rendjéről és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények nyilatkozati rendjéről szóló szabályzatot, valamint a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló szabályzatot,
7.560 előkészíti és szervezi a miniszter, valamint a minisztérium államtitkárainak sajtószereplését, az államtitkári kabinetekben dolgozó kommunikációs feladatokat ellátó munkatársak bevonásával,
8. gondoskodik a minisztérium sajtóközleményeinek kiadásáról,
9.561 válaszol a sajtó megkereséseire a szakterületért felelős államtitkár útján megkeresett szervezeti egységek közreműködésével és jóváhagyásával,
10. az államtitkárságok kérésére vagy saját hatáskörben kezdeményezi a sajtóval kapcsolatos helyreigazításokat,
11.562 előkészíti a miniszter és igény esetén a minisztériumi államtitkárok nyilvános programjához szükséges beszédeket, összeállítja a kommunikációs felkészítőket,
12. biztosítja a minisztérium vezetőinek a rendszeresen frissülő kommunikációs paneleket,
13.563 kommunikációs szakmai szempontból jóváhagyja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja által előírt tervet, valamint a b) és c) pontja szerinti beszerzési, továbbá a 15. § (1) bekezdése szerinti szponzorációs igényeket,
14.564 kommunikációs szempontból véleményezi a parlamenti válaszokat, illetve a közérdekű adatigénylésekre előkészített választerveket.

I.6.2.1. A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

I.6.2.1.1. Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 106. §-ában meghatározott feladatokat.

I.6.2.1.2.565 Kiemelt Stratégiai Projektek Koordinációs Főosztálya

A Főosztály feladatai

1. összehangolja és nyomon követi a minisztériumi kiemelt stratégiai projektjeinek végrehajtását,

I.6.4.1. Az innovációért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

I.6.4.1.1. Innovációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Innovációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti az innovációért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat. Ezen túlmenően
1. szervezi a helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, ellátja az ügyviteli feladatokat,
2.566 figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét.

I.6.4.1.2.567 Innovációs Igazgatásszervezésért Felelős Főosztály

A Főosztály feladatai
a)568 Funkcionális feladatai körében

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében
1. összehangolja a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek hazai gazdaságfejlesztési célú költségvetési előirányzataiban és további esetleges jövőbeni fejlesztési programokban megfogalmazott tervezési és végrehajtási követelményeket,
2. koordinálja az EU 2014–2020-ra, valamint 2021–2027-re vonatkozó kohéziós politikájához kapcsolódó gazdaságfejlesztési stratégiák és programok elkészítését,
3. kapcsolatot tart a minisztérium társfőosztályaival, és figyelemmel kíséri, illetve részt vesz a vállalkozásokat érintő stratégiák, programok, projektek kidolgozásában, azokra javaslatokat, észrevételeket tesz,
4. figyelemmel kíséri és javaslatot tesz az állami szerepvállalással működő hitel- és tőkepiaci programok összehangolt tervezéséért és végrehajtásáért,
5. összehangolja az európai uniós és a hazai forrásokra vonatkozó kombinált pénzügyi támogatások (vissza nem térítendő, feltételesen vissza nem térítendő, visszatérítendő és kockázati tőke forrás) rendszerének kialakítását,
a) Funkcionális feladatai körében
1. szervezi a helyettes államtitkár hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, ellátja az ügyviteli feladatokat,
2. figyelemmel kíséri és koordinálja a helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ügyintézését,
3. az európai uniós társfinanszírozású fejlesztési projektekkel kapcsolatos feladatkörében
3.1.569 közreműködik az Európai Unió által biztosított forrásokkal – pl. az Európai Szociális Alappal, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal és az Európai Stratégiai Befektetési Alappal – összefüggő tárcaközi, szakpolitikai tervezési munkákban,
3.2.570 kifejleszti és működteti a projektek monitoring rendszerét, ennek keretében a kiemelt projektek tekintetében nyomon követi a projektszinten rögzített szakmai elvárások teljesülését, felügyeli a projektek számszerűsíthető céljainak, mérföldköveinek teljesülését, szükség esetén beavatkozást kezdeményez,
3.3.571 vizsgálja a projektek keretében létrejövő egyes kiemelt jelentőségű szakmai eredménytermékek minőségét és szakmai tartalmát,
3.4. közreműködik a 2007–2013 programozási időszak projektjeinek zárásával, ellenőrzéseivel és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
3.5. ellátja a 2007–2013 programozási időszak kiemelt projektjeihez kapcsolódó fenntartási kötelezettségek teljesítését.
b)572 Koordinációs feladatai körében
1. ellátja – a Felnőttképzési Főosztállyal együttműködve – az európai uniós forrásokból támogatott szakképzési programok és – a 2007–2013 és 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló – felnőttképzési programok tervezésével és szakmai irányításával, a projektek előrehaladásának nyomon követésével, valamint a fenntartással kapcsolatos feladatokat,
2. részt vesz az operatív programok szakképzésfejlesztést és – a 2007–2013 és 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló – egyes felnőttképzés fejlesztését szolgáló prioritásai megvalósításának nyomon követésében,
3. együttműködik az irányító hatóságokkal az éves fejlesztési keretek, szakmai koncepciók, felhívások szakmai tartalmának kialakítása során, figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket és az ágazati stratégiai célokat,
4. részt vesz a projektek tervezésével, megvalósításával összefüggő egyeztetéseken, tájékoztatást nyújt a projekt előrehaladásával, a felmerült problémák jellegével és a kezelésükre javasolt intézkedésekkel kapcsolatban,
5. biztosítja a VEKOP 8. és GINOP-6. prioritás kiemelt projektjeiben általa végzett szakmai minőségbiztosítási feladatok megvalósításához igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a bizonyító dokumentumokat hiánytalanul megőrzi papír alapon és elektronikusan, a támogatási szerződésekben meghatározott időpontig megfelelően tárolja,
6. az európai uniós forrásból támogatott fejlesztési programokkal kapcsolatos feladatai ellátása körében rendszeresen egyeztet a Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztállyal és a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztállyal,
7. véleményezi a projektekkel, az európai uniós források tervezésével, programozással és a programok végrehajtásával kapcsolatos jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket.
1. kidolgozza a tudománypolitikát érintő stratégiákat, szakmai anyagokat, és elemzéseket készít, elemzi a tudománypolitika területen működő szervezetek működését, teljesítményét, az intézkedésekre javaslatot tesz,
2. nyomon követi a minisztérium által előkészített és előterjesztett, átfogó nemzetstratégiai jelentőségű kormányzati és miniszteri döntések megvalósulását,
3. stratégiai jelentőségű témákban a döntések előkészítését segítő, társadalmi hatásokat vizsgáló, a kommunikációs megjelenéseket támogató felméréseket, adatgyűjtéseket, összehasonlító elemzéseket készít,
4. véleményezi a miniszter által irányított szervezeti egységek és háttérintézmények stratégiai dokumentumait és kezdeményezéseit,