• Tartalom

42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet

42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés részletes szabályairól

2022.12.14.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 269. § (13) bekezdése szerinti, a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletben meghatározott adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) teljesítő biztosító (a továbbiakban: biztosító) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 24/A. § (4) bekezdése szerinti, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból (a továbbiakban: KKTA) történő, összesített szerződés- és káradatokra vonatkozó adatigénylésre a Magyar Nemzeti Bank által számára publikált webszolgáltatáson keresztül jogosult.

(2) A webszolgáltatás használatát segítő technikai segédleteket a Magyar Nemzeti Bank e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, az elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében adja át a biztosítónak.

2. § (1) A webszolgáltatáson keresztül a biztosító a következő adatokat kérdezheti le:

a) szerződésadatok:

aa) darabszám: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződések darabszáma,

ab) kockázatban töltött napok kumulált száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződések adott időszakban, az időszak utolsó napján hatályos keresési feltételek szerint kockázatban töltött napjainak összesített száma,

ac) károk száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó azon káresemények darabszáma, amelyek az adott időszakban következtek be,

ad) részkárok száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott időszakban bekövetkezett részkárok darabszáma,

ae) kárkifizetés: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott időszakban bekövetkezett károkra teljesített összes kárkifizetés, a bekövetkezéstől a rendelkezésre álló legutolsó adatszolgáltatásig bezárólag számítva,

af) kárfelhasználás: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott időszakban bekövetkezett, a rendelkezésre álló legutolsó adatszolgáltatásig figyelembe vett, az 1. melléklet szerint számított érték;

b) káradatok:

ba) káresemények száma: a részkár típusától függetlenül, a keresési feltételeknek megfelelő összes káresemény darabszáma,

bb) részkár típusának megfelelő káresemények száma: a beállított részkártípusú részkárt tartalmazó, az egyéb keresési feltételeknek is megfelelő káresemények száma oly módon, hogy az egy káreseményre jelentett ugyanazon típusú részkárokat egynek számítja a rendszer,

bc) részkárok száma: a keresési feltételeknek megfelelő részkárok száma,

bd) bekövetkezéstől a bejelentésig eltelt napok száma: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra összesített napok száma,

be) kárkifizetés: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra az adott időszak első napjától az adott időszak utolsó napjáig bezárólag teljesített kárkifizetés,

bf) kárfelhasználás: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra az adott hatálynapon érvényes teljes, az 1. melléklet szerint számított értékek összege,

bg) károkozók kockázatban és a károkozás napján hatályos bonus-malus besorolásban töltött napjainak kumulált száma a káresemény bekövetkezésének időszakában: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokhoz tartozó károkozók kárbekövetkezés időszakában, a kár bekövetkezésének napján hatályos keresési feltételek szerint kockázatban töltött napjainak összesített száma;

c) a keresési feltételekhez megadható egyedi kódokat meghatározó kódtárak;

d) a KKTA legutóbbi frissítésének időpontja.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lekérdezéseknél alkalmazható keresési feltételeket a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A webszolgáltatás a biztosítók által teljesített adatszolgáltatás adatai alapján, további műveletek végrehajtása nélkül állítja elő az összesített adatokat.

(2) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lekérdezés eredménye olyan csekély számú szerződés vagy részkár, amely az eredményhalmazban szereplő egyedi szerződések beazonosíthatatlanságát veszélyezteti, a webszolgáltatás az érintett keresési feltételeknek megfelelő csoportra vonatkozóan érdemi adat helyett „B/P” értéket szolgáltat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelethez

A kárfelhasználás számításának módja

A kárfelhasználás számítására alkalmazott képlet, az adatokat szerződések esetén a legutolsó adatszolgáltatásban érvényes hatálynapig, károknál a lekérdezésben használt időszakban a hatálynapig figyelembe véve:

K = k + j – r + Tf+ Tj – Tr

ahol:

K: kárfelhasználás;
k: kárkifizetés;
j: járadékkifizetés;
r: regressz megtérülés;
Tf: a bruttó költségrész nélküli tételes függőkártartalék összege;
Tj: a bruttó költségrész nélküli járadéktartalék összege;
Tr: a bruttó költségrész nélküli regressztartalék összege.

2. melléklet a 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelethez

Szerződés- és káradatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek

1. A lekérdezés során az egyes keresési feltételek kombinálhatók egymással, és egy-egy keresési feltételhez egyszerre több kód is kiválasztható.

2. Szerződésadatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek

Mező

Leírás

1.

Hatály

Az aktuális időszak utolsó napja.

2.

Időszak

A lekérdezni kívánt év vagy negyedév.
Alkalmazható kódok: 2011–2099 (évek), 2011Q1–2099Q4 (negyedévek, ahol Q1, Q2, Q3, Q4 az I., II., III., IV. negyedévet jelöli).

3.

Szerződés státusza

A szerződések státusza az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: ÉK (élő kockázatban áll), M (megszűnt),
N/A (nincs adat).

4.

Biztosítási évforduló

A szerződés biztosítási évfordulója az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): ÉF (évfordulós: 12. 31./01. 01.),
NÉF (nem évfordulós), N/A (nincs adat).

5.1

Jármű típusa

A jármű típusa az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
b1 Autóbusz 10–19 férőhely,
b2 Autóbusz 20–42 férőhely,
b3 Autóbusz 43–79 férőhely,
b4 Autóbusz 80 férőhely ≤,
b5 Autóbusz határozott idejű,
ha Határozott idejű, I vagy P rendszámú,
hi Hiányzó adat,
lj Lassú jármű,
m1 Motorkerékpár 0–12 kW,
m2 Motorkerékpár 13–35 kW,
m3 Motorkerékpár 36–70 kW,
m4 Motorkerékpár 70 kW<,
m5 Motorkerékpár határozott idejű,
mg Munkagép,
mv Mezőgazdasági vontató,
p1 Pótkocsi, félpótkocsi <0,75 t,
p2 Pótkocsi, félpótkocsi 0,75–10 t,
p3 Pótkocsi, félpótkocsi 10 t<,
p4 Pótkocsi, félpótkocsi határozott idejű,
qa Négykerekű segédmotoros kerékpár,
S1 Személygépkocsi 0–37 kW,
S2 Személygépkocsi 38–50 kW,
S3 Személygépkocsi 51–70 kW,
S4 Személygépkocsi 71–100 kW,
S56 Személygépkocsi 101 kW≤,
S7 Személygépkocsi határozott idejű,
sk Segédmotoros kerékpár,
t1 Tehergépkocsi <3,5 t,
t2 Tehergépkocsi 3,5–12 t,
t3 Tehergépkocsi 12 t<,
t4 Tehergépkocsi határozott idejű,
tb Trolibusz,
vo Vontató,
N/A Nincs adat.

6.

Szerződő, üzembentartó kora

A szerződő, üzembentartó személy kora, az alábbiak szerint: az időszak évének és a szerződő, üzembentartó születési évének különbsége.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–70, 71≤, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <30, 31–50, 51≤, N/A (nincs adat).

7.

Szerződő, üzembentartó telephelyének helye

A szerződő, üzembentartó telephelyének irányítószáma alapján
a szerződés melyik földrajzi egységhez tartozik az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): BP (Budapest), PM (Pest megye),
MSZ (megyeszékhely), E (egyéb), N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi (0–3,5 t) esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket):
BP (Budapest), V (vidék), N/A (nincs adat).

8.

BM besorolás

A szerződéshez tartozó bonus-malus besorolás az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén: M1, M2, M3, M4, A0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, N/A (nincs adat),
b) tehergépkocsi és vontató esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0, B1–B3, B4–B6, B7–B9, B10, N/A (nincs adat),
c) motorkerékpár, autóbusz és mezőgazdasági vontató esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0,
B1–B10, N/A (nincs adat).

9.

Flotta besorolás

A szerződés flotta besorolása az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: E (egyedi), F (flotta), N/A (nincs adat).

3. Káradatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek

Mező

Leírás

1.

Hatály

Az aktuális időszak vége.

2.

Időszak

A lekérdezni kívánt negyedév vagy év.

3.

Biztosítási évforduló

A szerződés biztosítási évfordulója a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): ÉF (évfordulós: 12. 31./01. 01.), NÉF (nem évfordulós), N/A (nincs adat).

4.2

Járműtípus

A jármű típusa a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
b1 Autóbusz 10–19 férőhely,
b2 Autóbusz 20–42 férőhely,
b3 Autóbusz 43–79 férőhely,
b4 Autóbusz 80 férőhely ≤,
b5 Autóbusz határozott idejű,
ha Határozott idejű, I vagy P rendszámú,
hi Hiányzó adat,
lj Lassú jármű,
m1 Motorkerékpár 0–12 kW,
m2 Motorkerékpár 13–35 kW,
m3 Motorkerékpár 36–70 kW,
m4 Motorkerékpár 70 kW<,
m5 Motorkerékpár határozott idejű,
mg Munkagép,
mv Mezőgazdasági vontató,
p1 Pótkocsi, félpótkocsi <0,75 t,
p2 Pótkocsi, félpótkocsi 0,75–10 t,
p3 Pótkocsi, félpótkocsi 10 t<,
p4 Pótkocsi, félpótkocsi határozott idejű,
qa Négykerekű segédmotoros kerékpár,
S1 Személygépkocsi 0–37 kW,
S2 Személygépkocsi 38–50 kW,
S3 Személygépkocsi 51–70 kW,
S4 Személygépkocsi 71–100 kW,
S56 Személygépkocsi 101 kW≤,
S7 Személygépkocsi határozott idejű,
sk Segédmotoros kerékpár,
t1 Tehergépkocsi <3,5 t,
t2 Tehergépkocsi 3,5–12 t,
t3 Tehergépkocsi 12 t<,
t4 Tehergépkocsi határozott idejű,
tb Trolibusz,
vo Vontató,
N/A Nincs adat.

5.

Szerződő, üzembentartó kora

A szerződő, üzembentartó személy kora a káresemény bekövetkezésének napján, az alábbiak szerint: a kár bekövetkezési időszak évének és a szerződő, üzembentartó születési évének különbsége.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–70, 71≤, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): <30, 31–50, 51≤, N/A (nincs adat).

6.

Szerződő, üzembentartó telephelyének helye

A szerződő, üzembentartó telephelyének irányítószáma alapján a szerződés melyik földrajzi egységhez tartozik a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): BP (Budapest), PM (Pest megye),
MSZ (megyeszékhely), E (egyéb), N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi (0–3,5 t) esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket):
BP (Budapest), V (vidék), N/A (nincs adat).

7.

BM besorolás

A káresemény szerződéséhez tartozó bonus-malus besorolás a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi, tehergépkocsi és vontató esetén (kivéve
a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0, B1–B3,
B4–B6, B7–B9, B10, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és mezőgazdasági vontató esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4,
A0, B1–B10, N/A (nincs adat).

8.

Részkár típusa

A részkár típusa az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: D (dologi kár), E (egyéb), J (járműkár),
S (személyi sérüléses kár), N/A (nincs adat).

9.

Káresemény bekövetkezésének dátuma

A káresemény bekövetkezésének negyedéve vagy éve.

10.

Részkár bejelentésének dátuma

A részkár bejelentésének negyedéve vagy éve.

11.

Részkár státusza

A részkár státusza az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: N (nyitott), Z (lezárt), N/A (nincs adat).

12.

Káresemény országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

13.

Károsult jármű telephely országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

14.

Sérült személy országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

15.

Flotta besorolás

A szerződés flotta besorolása a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok: E (egyedi), F (flotta), N/A (nincs adat).

1

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora az 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. sora az 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére