• Tartalom

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

2024.07.09.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. § és a 18. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében az e rendelet alapján nyújtott kölcsönhöz (a továbbiakban: kölcsön) kapcsolódóan az e rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként

a) kamattámogatás és

b) gyermekvállalási támogatás

[az a) és b) pont szerinti támogatások a továbbiakban együtt: babaváró támogatás] vehető igénybe.

(2)1

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1.2 gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban – a várandósság 12. hete utáni időszakban elhalt magzat, valamint a halva született és az elhunyt gyermek kivételével – élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől (a továbbiakban: magzat), valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek,

2. hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet,

3.3 igénylők: azok a házastársak, akik – a 4. § (1a) bekezdésében foglalt eseteket kivéve – együttes igénylőként a kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés (a továbbiakban: kölcsönszerződés) megkötése iránti kérelmet (a továbbiakban: kölcsönkérelem) nyújtanak be a hitelintézetnél,

4. megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek az egészségi állapota – a rehabilitációs hatóság hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye alapján – legfeljebb 50%-os,

5.4 támogatott személy: az az igénylő, akivel a hitelintézet kölcsönszerződést köt,

6. ügyleti kamat: a kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelintézet által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.

(1a)5 Az (1) bekezdés 1. pontjától eltérően a 15. § (3) bekezdése vagy a 16. § (6) bekezdése szerinti újabb házasságkötésből származó gyermek esetében a közös háztartásban élésnek csak azon támogatott személy vonatkozásában kell teljesülnie, aki e gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

(2)6 E rendelet alkalmazásában az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: lakcím) legalább az egyik igénylőével megegyezik.

(3)7 E rendelet alkalmazásában az iratok vagy azok másolatának megküldése alatt a papíralapú és az elektronikus úton történő küldést egyaránt érteni kell.

3. §8 (1)9 Az e rendelet szerinti, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó eljárásokban az igénylők, illetve a támogatott személyek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye vagy a főváros területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező igénylők esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el. A feleség lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerint illetékes kormányhivatal jár el abban az esetben, ha az igénylők lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye eltérő kormányhivatalok illetékességi területein található.

(2) A kormányhivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban

a) az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is fel lehet hívni,

b) az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti,

c)10 az ügyintézési határidő – a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – 30 nap, és

d) az 5. § (5) bekezdés d) pontja szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban

da) automatikus döntéshozatalnak van helye,

db) jogszerű hallgatásnak nincs helye.

(2a)11 A kormányhivatal 17. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásaiban az ügyintézési határidő 15 nap.

(3)12 A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylők hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.

(4)13 Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben a felügyeleti szervre ruházott, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a családpolitikáért felelős miniszter – a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) véleményének kikérésével – gyakorolja.

2. Igénybevételi feltételek

4. § (1) A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

a)14 a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 30. életévét,

b) mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,

c)15 legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan

ca)16 a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosított,

cb)17 a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

cc) az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy

cd) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült,

d) a bíróság

da) egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, vagy

db) valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,

e)18 egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kölcsönkérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 10 munkanapos határidő tűzésével – amely a 6. § (4) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be – felhívja az igénylőt a köztartozása megfizetésére és annak igazolására, azzal, hogy a felhívás megadott határidőben történő teljesítése esetén a szerződés megköthető,

f) mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

fa) magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

fb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy

fc)19 a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el, vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik,

g)20

h)21 egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXXII. törvény) 11. § (1) bekezdése szerinti, a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott tartozása, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és a 2011. évi CXXII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem törölték.

i) esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető, és

j)22 vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.

(1a)23 A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feltételtől eltérően házastársa halála esetén

a) a túlélő feleség

aa) az elhunyt házastársa halálát követő 300 napon belül, de legkésőbb a gyermeke megszületését megelőző napig a kölcsönkérelmet egyedülállóként is benyújthatja, illetve

ab) a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést a 14. § (1) bekezdése szerinti várandóssága fennállása alatt vagy a gyermeke megszületését, illetve a magzat elhalását vagy halva születését követően egyedüli támogatott személyként is megkötheti,

b) a túlélő férj a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést a gyermeke megszületése vagy az elhunyt feleségével közös magzat elhalása után egyedüli támogatott személyként is megkötheti,

c) ha a kormányhivatal korábban már az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hozott, akkor a túlélő házastárs

ca) a kölcsönkérelmet az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően egyedülállóként is benyújthatja,

cb) a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést – akár a gyermek örökbefogadását engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően, akár azt követően – egyedüli támogatott személyként is megkötheti,

azzal, hogy ebben az esetben az e rendeletben szereplő igénylőkre, illetve támogatott személyekre vonatkozó rendelkezéseket az egyedülálló igénylőre, illetve támogatott személyre kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves időszak számítása során

a)24 az (1) bekezdés c) pontja szerinti egymást követő időszakokat össze kell számítani,

b)25 folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig egybefüggően hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs, amelynek időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerint teljesítendő 3 éves jogosultsági időszakba nem számít bele

c)26 a kölcsönkérelem benyújtása napjának és az azt megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időszaknak kell minősülnie, vagy olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti igénylő Magyarország területén valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára végzett kereső tevékenysége alapján e más állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, az a) és b) pont alkalmazása mellett, és

d) a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.

(2a)27 Ha az igénylő a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját megelőző 180 napon belül az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti jogviszonyban áll, akkor a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek csak a kölcsönkérelem benyújtása napjára és az azt megelőző 90 napos időtartamra nézve kell fennállnia.

(2b)28 Ha az (1a) bekezdés a) pont aa) alpontjában vagy c) pont ca) alpontjában foglalt esetben a túlélő házastársnál az (1) bekezdés c) pontja, a (2) bekezdés, illetve a (2a) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a kölcsönkérelmet benyújthatja, ha az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés, illetve a (2a) bekezdés szerinti feltétel a volt házastárs tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző 3 hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült.

(2c)29 Az (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerinti folyamatos 180 napos időszakba nem számít be.

(3) Nem magyar állampolgár támogatott személlyel kölcsönszerződés a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt köthető.

(4) Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

(5)30 Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető, kivéve

a) ha a korábban már megkötött kölcsönszerződés ellenére a kölcsönösszeg folyósítására nem került sor, vagy

b) a 16. § (6) bekezdése szerinti újabb házasságkötés esetét, ha a támogatott személy korábbi babaváró kölcsöne és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség fennállása esetén az igénybe vett kamattámogatása – az előző házassága felbontása vagy érvénytelenségének megállapítása miatt – teljes egészében visszafizetésre került.

3. A kölcsönkérelem elbírálása

5. § (1) A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani.

(2) A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárulnak ahhoz, hogy

a)31 a kölcsönre és a babaváró támogatásra vonatkozó adatokat, valamint a saját és a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik

aa) nevét,

ab) születési nevét,

ac) anyjuk nevét,

ad) születési helyüket és idejüket,

ae) állampolgárságukat vagy hontalan jogállásukat,

af) lakcímüket,

ag) értesítési címüket,

ah) személyazonosító igazolványuk, úti okmányuk vagy kártyaformátumú vezetői engedélyük számát,

ai)32

aj) adóazonosító jelüket

a kölcsönkérelem elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje, és továbbítsa a kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal részére, és

b)33 az a) pont szerinti adataikat a kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal az e rendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá a kincstár a babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa.

(3) A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak

a)34 a fennálló házasságról,

b) a 4. § szerinti egyéb jogosultsági feltételek fennállásáról, és

c) arról, hogy az általuk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervek ellenőrizhessék.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmazza

a)35 a házastársak nevét, születési helyüket és idejüket, valamint a házasságkötés helyét és idejét,

b)36 a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel esetében az igénylők írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, a kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal a kölcsönre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.

(5) A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl

a) a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal, úti okmánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel,

b) a bejelentett lakcímet az azt igazoló hatósági igazolvánnyal,

c)37

d)38 a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeknek – ideértve a 4. § (2b) bekezdése szerinti esetet is – való megfelelést az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és vármegyei kormányhivatal által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással; valamely más állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozást az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával; a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással, a külföldi tanulmányokat az annak időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,

e)39 az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

f) a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

g)40 a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással, a huzamos tartózkodási jogosultságot bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodási kártyával, nemzeti tartózkodási kártyával vagy EU tartózkodási kártyával,

h)41 az Ebtv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolással

i)42 a 4. § (1a), illetve (2b) bekezdése szerinti feltételek fennállását házassági anyakönyvi kivonattal, valamint halotti anyakönyvi kivonattal

j)43 a 4. § (5) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetés tényét – ha az az e rendelet szerinti kölcsönkérelem szerinti hitelintézettől eltérő hitelintézetnél történt – közokirattal vagy a másik hitelintézet által kiállított legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal, és a házasság felbontása vagy érvénytelenségének megállapítása miatt történt visszafizetést a házassági perben a visszafizetést megelőzően meghozott bírósági határozattal, ennek hiányában a per visszafizetést megelőző megindítását igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal

kell igazolni.

(6) Az igénylők által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a hitelintézettől elvárható gondosság tanúsítása mellett azok hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel – vélelmezni kell.

(7)44 A hitelintézet az igénylők erre irányuló kérelme és hozzájáruló nyilatkozata esetén beszerzi az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és vármegyei kormányhivataltól a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokat.

(8)45 Amennyiben az igénylők személyazonossága a benyújtott okiratok adatai alapján megállapítható, az igénylők által benyújtott okiratokban feltüntetett adatok névviseléssel kapcsolatos esetleges változásai, eltérései az okiratok elfogadhatóságát nem akadályozzák.

6. § (1)46 A kölcsönkérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylők a kérelmet benyújtják a hitelintézet részére.

(1a)47 Ha a hitelintézet részéről felmerült ok következtében a kérelem ismételt rögzítése válik szükségessé, akkor az a kölcsönkérelem benyújtásának (1) bekezdés szerinti időpontját és befogadását nem érinti.

(2) A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kölcsönkérelem elbírálásának folyamatáról és időtartamáról.

(3)48 Ha a kölcsönkérelem hibás vagy hiányos, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumok valamelyike hiányos vagy hiányzik, vagy az az elbíráláshoz egyébként szükséges, illetve, ha a kölcsönkérelem benyújtásakor megtett nyilatkozatok valamelyike hibás vagy hiányos, akkor vagy az az elbíráláshoz egyébként szükséges, a hitelintézet az igénylőtől – legfeljebb 10 munkanapos határidő tűzésével – hiány pótlását vagy a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.

(4)49 A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, amelybe nem számít bele a (3) bekezdés szerinti hiánypótlásra vagy kiegészítésre biztosított időtartam és az 5. § (7) bekezdése szerinti adatok hitelintézet általi beszerzéséhez szükséges időtartam.

(5)50 A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultságot a kölcsönkérelem benyújtásakor – illetve hiánypótlás, kiegészítés esetén annak teljesítésekor – fennálló személyi és egyéb körülmények alapján kell megállapítani. Az e rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.

(6) A hitelintézet a kölcsönkérelemnek az igénybevételi feltételek nem teljesülése miatt történt elutasítása esetén az igénylőket írásban tájékoztatja a kölcsönkérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő igénybevételi feltételekről és a 8. § szerinti eljárásról.

(7)51 A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton, továbbá az 5. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén felmerülő indokolt költségein kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért az igénylők, illetve a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

7. §52 A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtását, valamint az elbíráláshoz szükséges nyilatkozatok és okiratok bemutatását követően az igénylők 5. § (2) bekezdése szerinti adatait haladéktalanul megküldi a kincstár részére. A kincstár a megküldött adatok alapján a kölcsönkérelmet benyújtó igénylőkről a 4. § (5) bekezdésében foglalt feltétel érvényesítése érdekében a feltétel ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, amely alapján biztosítja a hitelintézet számára azt az információt, hogy az igénylők más hitelintézettől igényeltek-e már kölcsönt.

8. § (1)53 Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételek – ide nem értve a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feltételt – hiánya miatt utasította el, az igénylők – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthatnak be a kormányhivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a kölcsönkérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.

(2)54 A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak a kölcsönkérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(3)55 Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a kölcsönkérelem hitelintézethez történő benyújtásakor a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kölcsönszerződésnek az igénylőkkel történő megkötését és a kölcsön folyósítását nem tagadhatja meg.

4. A kölcsönszerződés

9. § (1) Az e rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség megléte esetén a hitelintézet az igénylőkkel megköti a kölcsönszerződést.

(2) A kölcsönszerződés tartalmazza a támogatott személyek

a) hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermekük születését, illetve örökbefogadását a hitelintézet megkeresésére a kincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – ellenőrizze,

b)56 nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a kezelőorvos által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentummal igazolják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez,

c)57 nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy ha a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelnek családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igénylik, a vér szerinti gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, illetve örökbefogadott gyermek esetén – a támogatott személy önkéntes választása szerint – az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot annak indokolása nélkül, vagy az örökbefogadásról a gyámhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, amely a támogatott személy és a gyermek természetes személyazonosító adatain – ide nem értve a gyermek örökbefogadás előtti nevét – túl kizárólag az örökbefogadás megtörténtének tényét, valamint az engedélyező határozat számát és véglegessé válásának napját tartalmazza, valamint az örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát bemutatják, valamint büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a közös háztartásban élésről, vagy az előbbi okiratok helyett a magzat elhalása esetén a 3. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentumot, halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okiratot, vagy az élve született gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi kivonatot, legfeljebb 180 napon belül a hitelintézet részére bemutatják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez, és

d) nyilatkozatát, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését – ha e rendelet másként nem rendelkezik – 30 napon belül bejelentik a hitelintézetnek.

10. § (1)58 A kölcsön összege nem haladhatja meg a 11 000 000 forintot.

(2) A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.

(3) A kölcsön forintalapú, a díj és az ügyleti kamat megfizetése és a tőketartozás törlesztése csak forintban történhet.

(4)59 A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke. Az állampapír-átlaghozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. A közzétett állampapír-átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(5) Az ügyleti kamat (4) bekezdésben meghatározott mértékét a kölcsönszerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni azzal, hogy a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.

(5a)60 Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2024. január 1. napját követően megkötött kölcsönszerződések esetében a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt

a) első alkalommal a kölcsönszerződés megkötésének napját követő egy év elteltével, a kölcsönszerződésben megjelölt fordulónapon,

b) második alkalommal az a) pont szerinti időpontot követő egy év elteltével, a kölcsönszerződésben megjelölt fordulónapon,

c) harmadik alkalommal a b) pont szerinti időpontot követő öt év elteltével, a kölcsönszerződésben megjelölt fordulónapon, majd ezt követően ötévente

változtatható meg.

(6) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönökre – az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a és 17/D. §-a nem alkalmazható.

11. § (1) A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.

(2)61 A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett törlesztésszüneteltetés időtartama.

(3)62 A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 51 000 forintot.

(4) A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.

12. §63 A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére. Ha a támogatott személyek a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy iratait megküldi a Kincstárnak. A Kincstár hivatalból megindítja az eljárást a visszafizetésre kötelezés iránt. A kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

13. § (1) A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.

(2)64 A kamattámogatás igénybevételéhez külön kérelmet nem kell benyújtani, az igénylők a kamattámogatásra a kölcsönszerződés megkötésétől – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a kölcsön teljes futamidejére jogosultak, kivéve a kamattámogatás fennmaradása iránt a 15. § (2) bekezdése szerint külön benyújtandó kérelem esetét.

(3)65 A kamattámogatás havi összege az adott hónapra eső ügyleti kamat összege, de legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12 része. A kölcsön egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(4) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében tájékoztatja a támogatott személyeket.

14. § (1) A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak

a)66 a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy

b)67 az e rendelet hatálybalépését követően a 4. § (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatott személy által egyedülállóként, vagy a támogatott személyek – vagy a 15. § (3) bekezdése és 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy és új házastársa – által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

(2) A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

(3)68 A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő második gyermekre tekintettel – a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon túl – is jogosultak.

(4)69 A törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott iratokat. A szüneteltetésre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülését a benyújtott igazolások alapján a hitelintézet állapítja meg.

(4a)70 A hitelintézet a szüneteltetés iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatja a támogatott személyeket az elutasítás indokáról és a 20. § szerinti eljárásról.

(5)71 Ha a kölcsönkérelmet a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani azzal, hogy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

(6)72 Az (5) bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem

a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,

b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását,

c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó, a 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolás keltét

követő 180 napig nyújtható be.

(6a)73 A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha annak – (1) vagy (3) bekezdés szerinti – feltétele a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennáll.

(7)74 A törlesztés

a) az (5) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott kérelem esetén a kölcsönszerződés megkötését követő törlesztési esedékességtől, de legkésőbb a 6. § (4) bekezdésében meghatározott elbírálási határidő lejártát követő munkanaptól,

b) a (6) bekezdésben foglaltak szerint, a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolt, hiánytalanul benyújtott kérelem esetén annak hitelintézet általi kézhezvételét követő legkésőbb 3. munkanaptól

számított 3 évig szünetel.

(7a)75 Ikergyermekek esetén a (7) bekezdésben meghatározott 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.

(8)76 A törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik, amelyről a hitelintézet tájékoztatást küld a támogatott személyeknek.

15. § (1)77 Ha

a) a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, akkor az 5 éves időszak lejártát követő naptól,

b) a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól,

c) a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, akkor a gyermeknek a szülők háztartásából való kikerülését követő naptól

a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamata a (10) bekezdésben foglaltak szerint módosul, és – a 17. §-ban foglalt esetek kivételével – a kölcsönszerződés szerint folyósított kölcsönösszegre vetített, a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás időpontjában hatályos jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósítása – vagy újabb házasságkötés esetén a 16. § (6) bekezdés a) pontja szerinti időpont – és a kamattámogatás megszűnése közötti időszakra számolt kamat összegét a kamattámogatásra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján meg kell fizetni a kincstárnak.

(1a)78 Ha az (1) bekezdés szerinti esetben az addig igénybe vett kamattámogatás összege magasabb, mint az (1) bekezdés szerinti kamat összege, akkor az (1) bekezdés szerinti kamat helyett az igénybe vett kamattámogatást kell az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben – a hitelintézet útján – a kincstárnak visszafizetni.

(2)79 Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy – vagy mindkét támogatott személy 180 napon belül történő halála esetén az örökös – a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontját követő 180 napon belül a hitelintézethez benyújtott kérelme esetén a kamattámogatásra az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően akkor is jogosult, ha nem teljesült a 14. § (1) bekezdése szerinti feltétel.

(2a)80 A kamattámogatás fennmaradása iránti kérelem 30 napon belüli elbírálását követő 5 napon belül a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyt döntéséről és annak indokáról, valamint elutasító döntés esetén a 20. § szerinti eljárásról.

(2b)81 Ha az özvegy a 14. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, valamint a 19. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a házastársa halálát követően teljesíti a tőle származó közös magzatuk által, akkor az e rendelet szerinti támogatott személyekre vonatkozó rendelkezéseket az egyedülálló özvegy támogatott személyre is alkalmazni kell.

(3)82 Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel a 4. § (1) bekezdés a), b) és d)–f) pontjában foglalt feltételeknek, akkor

a) a 14. § (1) vagy (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a törlesztés szüneteltetése, és

b) a 19. §-ban foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás.

(3a)83 Ha a (3) bekezdés szerinti újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, az 1. § (1) bekezdése szerinti kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.

(4)84 A hitelintézet a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről és – ha az (1) bekezdés szerinti kamatot meg kell fizetni, vagy a kamattámogatást vissza kell fizetni – a megfizetendő, illetve visszafizetendő összegről

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidő lejártát megelőző hónap 15. napjáig,

b) az a) pontban nem említett esetben a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülményről való tudomásszerzést követő 30 napon belül

tájékoztatást küld a támogatott személyeknek.

(5)85

(6)86 Ha a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat nem teljesítő támogatott személyek a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó , az előtörlesztés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának időpontja és az előtörlesztés időpontja közötti időszakra számolt kamatot – vagy ha az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatás összege magasabb, akkor azt egy összegben, a hitelintézet útján meg kell fizetniük, illetve vissza kell fizetniük. A kamat megfizetendő vagy a kamattámogatás visszafizetendő összegéről a hitelintézet az előtörlesztést követő hónap 15. napjáig tájékoztatást küld a támogatott személyeknek.

(7)87 Ha a támogatott személyek az (1) vagy a (6) bekezdés szerinti kamatot vagy a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik meg, illetve nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy iratait megküldi a kincstárnak. A kincstár – a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével – hivatalból határoz a megfizetésről vagy a visszafizetésről.

(8)88 Az e rendeletben foglalt, a hitelintézet felé teljesített, babaváró támogatásra vonatkozó megfizetési, illetve visszafizetési kötelezettség kapcsán hozzá beérkezett összeget a hitelintézet a kincstár által megjelölt számlára utalja át.

(9)89 Ha a támogatott személyek megfizették vagy visszafizették a (6) bekezdés szerinti összeget, de utóbb, a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesítik a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, és ezt a várandósság 12. hetének betöltését, a gyermek születését, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 180 napon belül igazolják a kincstár felé, továbbá rendelkeznek magyarországi lakcímmel, a kincstár a megfizetett kamatot vagy a visszafizetett kamattámogatást egy összegben megtéríti a részükre.

(10)90 A kamattámogatás megszűnését követően a támogatott személyek által fizetendő ügyleti kamat mértéke nem lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értéke. Az állampapír-átlaghozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. A közzétett állampapír-átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

16. § (1)91 Ha a támogatott személyek közötti házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják vagy érvénytelenné nyilvánítják, az erről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek a 15. § (10) bekezdésében foglalt mértékű ügyleti kamatot fizetnek. Ebben az esetben az e rendeletben szereplő támogatott személyekre vonatkozó rendelkezéseket az egyedülálló támogatott személyre kell alkalmazni.

(2)92 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a 17. §-ban foglalt esetek kivételével – a kölcsönszerződés szerint folyósított kölcsönösszegre vetített, a kamattámogatás megszűnése időpontjában hatályos jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósítása és a kamattámogatás megszűnése közötti időszakra számolt kamat összegét – vagy ha a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összege magasabb, akkor azt – egy összegben, a hitelintézet útján meg kell fizetni, illetve vissza kell fizetni a házasság jogerős felbontásától vagy érvénytelenné nyilvánításától számított 120 napon belül, ha a támogatott személyek a házasság felbontásáig vagy érvénytelenné nyilvánításáig terjedő időszakban nem teljesítették a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(3)93 A támogatott személyek a házasság felbontásáról, illetve érvénytelenné nyilvánításáról – a jogerős bírósági határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a jogerős bírósági határozat másolatának megküldésével – értesítik a hitelintézetet.

(4)94 A hitelintézet a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatja a támogatott személyeket a kamattámogatás megszűnéséről, és a (2) bekezdés szerint megfizetendő kamat, vagy az igénybe vett, egy összegben visszafizetendő kamattámogatás összegéről, valamint a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről.

(5)95 Ha a támogatott személyek a (2) bekezdés szerinti kamatot vagy a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik meg, illetve nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy iratait megküldi a kincstárnak. A kincstár – a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével – hivatalból határoz a megfizetésről vagy a visszafizetésről.

(6)96 Ha a támogatott személy a házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását követően, a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel a 4. § (1) bekezdés a), b) és d)–f) pontjában foglalt feltételeknek, akkor

a) az új házastárs hitelintézetnek történő bejelentését követő hónap törlesztési esedékességének napjától érvényesíthető a kamattámogatás és

b)97 a 14. § (1), valamint (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a törlesztés szüneteltetése és a 19. §-ban foglaltak fennállása esetén a gyermekvállalási támogatás.

(6a)98 Ha a (6) bekezdés szerinti újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, az 1. § (1) bekezdése szerinti kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a támogatott személy a kamattámogatásra ismételten jogosultságot szerez, a hitelintézet az erről való tudomásszerzést követő 15 napon belül tájékoztatást küld a támogatott személynek a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről.

17. § (1)99 A támogatott személy – a kölcsön folyósításától a kamattámogatás megszűnését követő 90. napig benyújtott – kérelmére a 15. § (1), illetve (6) bekezdése vagy a 16. § (2) bekezdése szerinti kamat megfizetése, vagy a korábban igénybe vett kamattámogatásnak a 15. § (1) bekezdése és 16. § (1) bekezdése szerinti megszűnése, illetve 15. § (1a) és (6) bekezdése vagy 16. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettsége alól a kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha

a)100 a támogatott személyek egyike vagy a 15. § (3) bekezdése és a 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy új házastársa a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták,

b)101 az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a támogatott személyek vagy a 15. § (3) bekezdése és 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy és új házastársa

ba) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vettek, vagy

bb) a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas, vagy

c)102 a támogatott személyek vagy a 15. § (3) bekezdése és 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy és új házastársa számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(2)103 Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti az összes reprodukciós eljárás kezdő és záró időpontját, az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy c) pontja szerinti igazolás esetén pedig a kizáró ok megállapításának időpontját azzal, hogy az igazoláson a reprodukciós eljárás vagy a kizáró ok tényén és a megállapítás időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(3)104 A támogatott személy – a Kincstár által kibocsátott visszafizetésre kötelező határozat véglegessé válását követő 30 napon belül benyújtott – kérelmére a 15. § (1), (1a), (6) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében foglalt megfizetési, illetve visszafizetési kötelezettségre a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott személy igazolja, hogy számára a 15. § (1), (1a), illetve (6) bekezdése vagy a 16. § (2) bekezdése szerinti kamat vagy a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(4)105 A kormányhivatal tájékoztatást küld a kincstár és a hitelintézet részére az (1) és a (3) bekezdés alapján hozzá benyújtott kérelmekről és a kérelmek tárgyában hozott döntéseiről.

18. § (1) A támogatott személyek a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a.

(1a)106 A 14. § szerinti törlesztés szüneteltetése alatt az (1) bekezdés szerinti kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

(2) A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.

(3)107 A hitelintézet a megfizetett kezességvállalási díjat havonta egyszer, a következő hónap 5. munkanapjáig átutalja a kincstár által meghatározott számlára.

6. Gyermekvállalási támogatás

19. § (1)108 A támogatott személyek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekeik közül a

a) második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,

b) harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű

vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

(2) A gyermekvállalási támogatás

a)109 a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és

b)110 az e rendelet hatálybalépését követően a 4. § (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatott személy által egyedülállóként, vagy a támogatott személyek – vagy a 15. § (3) bekezdése és 16. § (6) bekezdése szerinti esetben a támogatott személy és új házastársa – által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

(3)111 Ha a kölcsönkérelmet ikervárandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani, azzal, hogy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

(4)112 A (3) bekezdésben nem említett esetben a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem

a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,

b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását,

c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó, a 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolás keltét

követő 180 napig nyújtható be.

(4a)113 A jogosultságot megalapozza, ha annak – (1) és (2) bekezdés szerinti – feltétele a kölcsönkérelem és a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennáll.

(5) A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott iratokat.

(6)114 Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

(7) A jogosultsági feltételek teljesülését a benyújtott igazolások alapján a hitelintézet állapítja meg.

(8) A gyermekvállalási támogatás magzatra tekintettel történő igénybevétele esetén a gyermekvállalási támogatás megállapításakor meg kell jelölni a szülés várható időpontját.

(9) A hitelintézet a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem elutasítása esetén a támogatott személyeket részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő feltételekről és a 20. § szerinti eljárásról.

(10) A támogatott személyek nem jogosultak gyermekvállalási támogatásra, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

20. § (1)115 Ha a hitelintézet a gyermekvállalási támogatás – valamint a törlesztésszüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása – iránti kérelmet elutasítja, a támogatott személyek a kormányhivatalhoz fordulhatnak az elutasításról szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül a gyermekvállalási támogatásra való jogosultság megállapítása iránt. A kérelemhez csatolni kell a gyermekvállalási támogatás elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.

(2)116 A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak a gyermekvállalási támogatás – valamint a törlesztésszüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása – iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(3)117 Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja a gyermekvállalási támogatás – valamint a törlesztésszüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása – iránti jogosultságot, az a hitelintézetre nézve kötelező.

21. § (1) A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

(2)118 A gyermekvállalási támogatást a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon kell előtörlesztésként elszámolni. A gyermekvállalási támogatás elszámolt összegének megállapításánál az elszámolás napján fennálló, nem lejárt tőke- és nem lejárt ügyleti kamattartozás összegét kell figyelembe venni.

(3) Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani. A meg nem fizetett hátralékot a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint, a fennmaradó összeget pedig a (2) bekezdése szerinti előtörlesztésként kell elszámolni.

(4) A gyermekvállalási támogatás összegét az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet számára annak elszámolása alapján.

(5) A gyermekvállalási támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén – amennyiben még van fennmaradó tartozás – a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 10 napon belül a hitelintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személyek havi törlesztőrészleteit újraszámolni, és arról a támogatott személyeket értesíteni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti értesítésben, és azt követően a kölcsönszerződés fennállásának időtartama alatt évente legalább egy alkalommal a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyeket arról, hogy mekkora összegű babaváró támogatásban részesültek, a babaváró támogatás igénybevétele nélkül mekkora összegű lenne a fennálló tartozásuk, továbbá hogy a babaváró támogatást Magyarország Kormánya biztosította.

7. A jogosultság ellenőrzése és a visszafizetés

22. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett

a)119 babaváró támogatást és a meg nem fizetett kezességvállalási díjat az államháztartásról szóló törvény szerinti kamattal növelt összegben – a visszafizetést, megfizetést előíró határozat véglegessé válását követő 120 napon belül – kell visszafizetni, illetve megfizetni,

b) szüneteltetés esetén az elmaradt törlesztőrészleteket a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben – a hitelintézet felhívásának kézhezvételét követő 120 napon belül – kell a hitelintézetnek megfizetni.

(2)120 Ha magzat után igénybe vett gyermekvállalási támogatás, illetve a törlesztés szüneteltetése esetén a támogatott személyek a gyermek születését vagy a magzat elhalását, halva születését vagy az élve született gyermek elhalálozását a 9. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően a szülés várható időpontját követő 180 napon belül nem igazolják, a hitelintézet – a határidő lejártát követő 15 napon belül – értesíti erről a kincstárat. Ha a gyermekre vonatkozóan a családok támogatásáról szóló törvény szerinti egységes szociális nyilvántartásban nem található adat, a kincstár erről haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot.

(3) Az állami adóhatóság a kölcsön és a babaváró támogatás igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát a támogatott személyeknél – a kölcsönszerződés megkötésétől a futamidő végéig – hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

(4)121 Ha az állami adóhatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a babaváró támogatást, illetve a törlesztés szüneteltetését, erről 5 munkanapon belül értesíti a hitelintézetet, és határozatban rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett babaváró támogatás összegének visszafizetése, a visszafizetés elmaradása esetén a jogosulatlan igénybevételből származó követelés adók módjára történő behajtása iránt.

(5) Az állami adóhatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

8. A hitelintézet elszámolása és felelőssége

23. § (1) A babaváró támogatásokat a hitelintézet számolja el a kincstárral.

(2) A hitelintézet a babaváró támogatásokat a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

(3)122 A hitelintézetet az e rendelet szerinti feladatok ellátásáért az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után 50 000 forint költségtérítés illeti meg, amelyet a babaváró támogatásokkal együtt számol el a kincstárral.

(4) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban ténylegesen kifizetett és elszámolt babaváró támogatásokkal azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(5) A hitelintézet elszámolását a kincstár ellenőrzi.

(6) A kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt babaváró támogatások kifizetését az elszámolás beérkezése hónapjának 20. napját követő 8 munkanapon belül indítja a hitelintézetnek az eAdaton történő regisztrációja során megjelölt számlája javára.

(7) A hitelintézet az elszámolás keretében a babaváró támogatások részére történő megfizetését vagy általa történő visszafizetését jogcímenként összesítve számolja el, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(8) A kincstár az ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és jogosult a szükséges információkat, dokumentumokat bekérni, vagy azokba a helyszínen betekinteni.

(9) Ha a kincstár az ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, azt a hitelintézet – a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül – a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a kincstár által megjelölt számlára megfizetni.

(10) Ha a kincstár az ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(11) Az elszámolási kötelezettséget a hitelintézet megbízásából másik hitelintézet is teljesítheti. A megbízási szerződésnek ki kell terjednie a megbízott hitelintézet felelősségére.

24. § (1) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(2) A hitelintézet a neki felróható okból a támogatott személyeknek okozott kárért a támogatott személyekkel szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

9. Adatszolgáltatás

25. § (1) A babaváró támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket a kincstár üzemelteti és fejleszti.

(2) A kölcsönt és a babaváró támogatást nyújtani kívánó hitelintézetnek regisztrálnia kell az eAdaton.

26. § (1)123 A hitelintézet – az eAdaton található útmutató szerinti formában, haladéktalanul – ellenőrzési célból megküldi a kincstár részére

a) a kölcsönszerződés megkötésének, módosításának vagy megszűnésének adatait,

b) az új támogatott személyek

ba) természetes személyazonosító adatait,

bb) lakcímét,

bc) értesítési címét,

bd) személyazonosító igazolványának, úti okmányának vagy kártyaformátumú vezetői engedélyének számát és

be) adóazonosító jelét, valamint

c) azon gyermekek

ca) nevét,

cb)124

cc) adóazonosító jelét,

akikre tekintettel a babaváró támogatásokat igénybe veszik.

(2)125 A hitelintézet negyedévente – a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával egyidejűleg – elektronikus úton személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a miniszter, valamint a családpolitikáért felelős miniszter részére. Az adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött támogatási szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által benyújtott elszámolás keretében lehívott babaváró támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az adatszolgáltatását az (1) bekezdés szerinti esetben a kincstár, a (2) bekezdés szerinti esetben a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatást ismételten megküldi.

(4) A miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a babaváró támogatások teljes összegének,

b) hiányos teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett babaváró támogatások összegének

a hitelintézet részére történő folyósítását felfüggesztheti.

(5) Ha a hitelintézet az elmulasztott vagy hiányos adatszolgáltatást pótolja, a babaváró támogatásokat – az adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg – ismételten folyósítani kell.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézetnek az adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett babaváró támogatásokra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(7) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a hitelintézet megbízásából másik hitelintézet is teljesítheti. A megbízási szerződésnek ki kell terjednie a megbízott hitelintézet felelősségére.

27. § A hitelintézet köteles a babaváró támogatással nyújtott kölcsönre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.”

10. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

29. §126 A támogatott személyek – a 14. és 19. §-ban foglaltakon túl – a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére, a gyermekvállalási támogatásra és a törlesztés szüneteltetésére a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született vér szerinti gyermekük után is jogosultak, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják. Ebben az esetben

a) a törlesztés szüneteltetése és – ikerterhesség esetén – a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani, és

b) a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban született gyermekre vonatkozóan is meg kell tenni.

30. §127 (1) A gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1) bekezdését, 13. § (3) bekezdését, 14. § (4), (4a) és (6)–(7a) bekezdését, 15. § (2), (3), (3a) és (10) bekezdését, 18. § (1a) és (3) bekezdését, 19. § (1), (4) és (4a) bekezdését, 20. § (1) bekezdését és 21. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését128 megelőzően megkötött kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.

(3) A Módr.-rel megállapított 14. § (6) bekezdése és 19. § (4) bekezdése hatálybalépésekor130 már fennálló támogatási szerződésekhez, illetve folyamatban lévő kérelmekhez kapcsolódó jogosultságok esetén az ott meghatározott határidőket a Módr. hatálybalépésének napjától kell számítani, amennyiben a hatálybalépés időpontjában az adott határidő már eltelt, vagy abból a teljes időtartamánál kevesebb van hátra.

(4) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentummal a Módr. hatálybalépésekor131 már megkötött kölcsönszerződéseknél is igazolhatóak a jogosultsági feltételek.

31. §132 (1)133 A 14. § (1) bekezdés b) pontjának és 19. § (2) bekezdés b) pontjának az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 38. §-ával hatályon kívül helyezett rendelkezése révén a törlesztés szüneteltetésére, illetve a gyermekvállalási támogatásra jogosulttá vált támogatott személyek a kérelmüket a 14. § (6) bekezdésében, illetve a 19. § (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a Módr2. hatálybalépését134 követő 60 napon belül nyújthatják be.

(2) A támogatott személyek a 14. és 19. §-ban foglaltakon túl – a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére, a gyermekvállalási támogatásra és a törlesztés szüneteltetésére a 2019. július 1-je és a Módr2. hatálybalépése135 közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően már örökbefogadott olyan gyermek után is jogosultak, aki 2019. július 1-jét megelőzően született. Ebben az esetben

a) a törlesztés szüneteltetése és a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg vagy a kölcsönszerződés megkötését követő 60 napon belül lehet benyújtani, és

b) a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. július 1-je és a Módr2. hatálybalépése136 közötti időszakban örökbefogadott gyermekre vonatkozóan is meg kell tenni.

(3) A (2) bekezdés szerinti gyermek esetében, ha a támogatott személy a Módr2. hatálybalépésekor137 már rendelkezik babaváró kölcsönnel, a babaváró támogatások iránti kérelmét az (1) bekezdés szerinti határidőben benyújthatja a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alkalmazása mellett.

32. §138 A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (1) bekezdés e) pontját és f) pont fc) alpontját, valamint 5. § (5) bekezdés g) pontját a Módr3. hatálybalépését139 megelőzően megkezdett eljárásokra is alkalmazni kell.

33. §140 E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 10. § (4) bekezdésében és 15. § (10) bekezdésében meghatározott ügyleti kamatot, valamint a 23. § (3) bekezdésében meghatározott költségtérítést a Módr4. hatálybalépését141 követően igényelt kölcsönszerződésekre kell alkalmazni.

34. §142 (1) A családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról szóló 131/2023. (IV. 18.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 9. § (2) bekezdés c) pontját, 14. § (6) bekezdését, 15. § (9) bekezdését és 19. § (4) bekezdését a Módr5. 1. alcíme hatálybalépését143 megelőzően létrejött jogviszonyokra és megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) Azon igénylő, akinek esetében a Módr5. hatálybalépését144 megelőző napon hatályos 14. § (6) bekezdésében és 19. § (4) bekezdésében foglalt határidő a Módr5. 1. alcíme hatálybalépésekor145 már letelt, vagy abból kevesebb, mint 60 nap van hátra, a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmét a Módr5. 1. alcíme hatálybalépésének napjától számított 180 napon belül benyújthatja.

35. §146 (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.)

a) megállapított 2. § (1) bekezdés 3. és 5. pontját, 3. § (4) bekezdését, 4. § (2) bekezdés c) pontját, valamint (2c) és (5) bekezdését, 5. § (5) bekezdés d) pontját, 6. § (3) és (4) bekezdését, 13. § (2) bekezdését, 14. § (1) bekezdés b) pontját, 15. § (2)–(2b) bekezdését, 16. § (1), (3) és (6) bekezdését, 17. § (1) bekezdését, 19. § (2) bekezdés b) pontját, 20. §-át és 26. § (2) bekezdését a Módr6. hatálybalépésekor147 fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdésének szövegrésze, 6. § (1) bekezdésének szövegrésze, 9. § (2) bekezdés b) pontjának szövegrésze és 22. § (1) bekezdés a) pontjának szövegrésze a Módr6. hatálybalépésekor148 fennálló támogatási jogviszonyokra, és folyamatban lévő eljárásokra sem alkalmazhatók.

36. §149 A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2023. (VII. 11.)Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.) 4. § b) pontjával megállapított 4. § (1) bekezdés a) pontja helyett a 4. § (1) bekezdés a) pontjának a Módr7. hatálybalépését150 megelőző napon hatályos rendelkezését kell alkalmazni 2024. december 31. napjáig azokra az együttes igénylőkre, akik esetében a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

a) a feleség betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, és

b) legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll, és ezt a 9. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint igazolják, vagy az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhivatalnál 2024. január 1. és december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket, amit a gyámhivatal által készített jegyzőkönyv vagy kiadott hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolnak.

37. §151 A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről, továbbá egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr8.) 22. § (3) bekezdés a) pontjával megállapított 4. § (2) bekezdés c) pontja a Módr8. hatálybalépésekor152 folyamatban lévő eljárásokban nem alkalmazható.

38. §153 Azon támogatott személy esetében, akinél a 14. § (1) bekezdése szerinti 5 éves határidő a 2024. július 1. és 2026. június 30. napja közötti időszakban járt vagy járna le, e határidő, valamint a 15. § (1) bekezdés a) pontjában, (2), (6) és (9) bekezdésében, illetve a 16. § (6) bekezdésében foglalt 5 éves határidő 2026. július 1. napjáig meghosszabbodik.

1. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez154


Büntetőjogi kizáró feltételek

A kamattámogatás akkor nem igényelhető, ha az igénylők büntetőjogi felelősségét a bíróság
a) bűntett,
b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],
c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy
d)155 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]
miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez156

A várandósság igazolása a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez
Alulírott, a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos igazolom, hogy az 1. pontban nevezett személy 12. hetet betöltött várandóssága … év … hónap … napján fennállt.

I. A várandós személy személyes adatai

1. neve

2. születési neve

3. anyja neve

4. születési helye és ideje

5. lakcíme

II. A várandósság adatai

1. a várandósság 12. hete betöltésének napja

2. szülés várható időpontja

3. magzatok száma

III. Az igazolást kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatai

1. szakorvos orvosi neve

2. szakorvos alapnyilvántartási száma

3. dátum

4. szakorvos aláírása és bélyegzője

3. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez157

Igazolás a magzat elhalásáról a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez

I. Az igazolást kérő személyes adatai

1. neve

2. születési neve

3. anyja neve

4. születési helye és ideje

5. lakcíme

II. Az igazolás adatai

a magzat elhalásának napja

III. Az igazolást kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatai

1. szakorvos orvosi neve

2. szakorvos alapnyilvántartási száma

3. dátum

4. szakorvos aláírása és bélyegzője

1

Az 1. § (2) bekezdését a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (1) bekezdés 1. pontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 1. pontja, a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 5. pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdése a 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

9

A 3. § (1) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 292. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2a) bekezdését a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 34. §-a iktatta be.

12

A 3. § (3) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 44. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (4) bekezdését a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39. §-a iktatta be.

14

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 29. § a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés e) pontja az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 29. § a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 329. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés g) pontját a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 4. § (1) bekezdés h) pontja a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (1) bekezdés j) pontja a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (1a) bekezdését az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított, a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 4. § (2a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. § (2b) bekezdését az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 4. § (2c) bekezdését a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 4. § (5) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja, záró szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontját a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

34

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 33. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

37

Az 5. § (5) bekezdés c) pontját a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 33. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

39

Az 5. § (5) bekezdés e) pontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5. § (5) bekezdés g) pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 330. §-ával megállapított szöveg.

41

Az 5. § (5) bekezdés h) pontját a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése iktatta be.

42

Az 5. § (5) bekezdés i) pontját az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése iktatta be.

43

Az 5. § (5) bekezdés j) pontját a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése iktatta be.

45

Az 5. § (8) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

46

A 6. § (1) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 6. § (1a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be.

50

A 6. § (5) bekezdése a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 6. § (7) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 7. § a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

53

A 8. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

54

A 8. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (2) bekezdés e)–f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

55

A 8. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 198. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

56

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított, a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 44. § c) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 10. § (1) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 10. § (4) bekezdése a 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 5. § a) pontja, a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 10. § (5a) bekezdését a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított – 1. §-a iktatta be.

61

A 11. § (2) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 11. § (3) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 12. § a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 13. § (2) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 13. § (3) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

66

A 14. § (1) bekezdés a) pontja a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 14. § (3) bekezdése a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 14. § (4) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 14. § (4a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

72

A 14. § (6) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 14. § (6a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése iktatta be.

74

A 14. § (7) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 14. § (7a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése iktatta be.

76

A 14. § (8) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 15. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés h) pontja, a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § c) pontja szerint módosított – 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 15. § (1a) bekezdését a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

79

A 15. § (2) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

80

A 15. § (2a) bekezdését a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

81

A 15. § (2b) bekezdését a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

82

A 15. § (3) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 15. § (3a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése iktatta be.

84

A 15. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 15. § (5) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 15. § (6) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 15. § (7) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 15. § (8) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § j) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 15. § (9) bekezdése a 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § b) pontja, a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § k) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 15. § (10) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdésével megállapított, a 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 5. § b) pottja szerint módosított szöveg.

91

A 16. § (1) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 7. és 8. pontja szerint módosított szöveg.

92

A 16. § (2) bekezdése a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 6. §-a, a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § l) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 16. § (3) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 16. § (4) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § m) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 16. § (5) bekezdése a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § n) pontja szerint módosított szöveg.

96

A 16. § (6) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

97

A 16. § (6) bekezdés b) pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

98

A 16. § (6a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése iktatta be.

100

A 17. § (1) bekezdés a) pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 17. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 17. § (1) bekezdés c) pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 17. § (2) bekezdése a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 17. § (4) bekezdését az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be.

106

A 18. § (1a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése iktatta be.

107

A 18. § (3) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 19. § (3) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított, a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

112

A 19. § (4) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 19. § (4a) bekezdését a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be.

114

A 19. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

118

A 21. § (2) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

119

A 22. § (1) bekezdés a) pontja a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 44. § d) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 22. § (4) bekezdése a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 23. § (3) bekezdése a 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 5. § c) pottja szerint módosított szöveg.

123

A 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 26. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontját a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 33. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

125

A 26. § (2) bekezdése a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 43. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

126

A 29. §-t a 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

127

A 30. §-t a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

128

A hatálybalépés időpontja 2020. június 13.

129

A hatálybalépés időpontja 2020. június 13.

130

A hatálybalépés időpontja 2020. június 13.

131

A hatálybalépés időpontja 2020. június 13.

133

A 31. § (1) bekezdése az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 29. § e) pontja szerint módosított szöveg.

134

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

135

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

136

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

137

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

138

A 32. §-t az 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

139

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 29.

140

A 33. §-t a 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

141

A hatálybalépés időpontja 2022. április 29.

142

A 34. §-t a 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

143

A hatálybalépés időpontja 2023. április 28.

144

A hatálybalépés időpontja 2023. április 19.

145

A hatálybalépés időpontja 2023. április 28.

146

A 35. §-t a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a iktatta be.

147

A hatálybalépés időpontja 2023. szeptember 1.

148

A hatálybalépés időpontja 2023. szeptember 1.

149

A 36. §-t a 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított – 3. §-a iktatta be.

150

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

152

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

153

A 38. §-t a 190/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

154

Az 1. melléklet a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

155

Az 1. melléklet d) pontja a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

156

A 2. mellékletet a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 31. § a) pontja iktatta be, szövege a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

157

A 3. mellékletet a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet 31. § b) pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére