• Tartalom

46/2019. (X. 4.) AM rendelet

46/2019. (X. 4.) AM rendelet

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

2019.10.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elsődleges mezőgazdasági termék: a termőföldön folyó termelés és az állattenyésztés révén előállított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termék, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

2. kár: vihar által a termelőeszközben beállott értékcsökkenés;

3. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;

4. mezőgazdasági termelő: az 1. mellékletben meghatározott, vihar által érintett településen termelőeszközzel rendelkező, elsődleges mezőgazdasági termék előállításával foglalkozó természetes személy vagy jogi személy;

5. termelőeszköz: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint tárgyi eszköznek minősülő, az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló

a) ültetvény,

b) épület,

c) egyéb építmény,

d) berendezés;

6. vihar: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti kedvezőtlen időjárási jelenség.

2. A támogatás célja, jellege, összege

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett és a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint igazolt kár összege azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A támogatás forrása a 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

(2) E rendelet alapján a 2019. évben nyújtható támogatás keretösszege 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglalt feltételeknek, és

bd) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek;

c) tulajdonában van a károsodott termelőeszköz;

d) rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara károsodott termelőeszköz fekvése szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással; és

e) nyilatkozik a b)–c) pontban foglaltakról.

(2) A NAK a kérelmező 2019. október 10-éig történő, alábbi dokumentumokat tartalmazó megkeresésére állítja ki az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolást:

a) a kérelmező arról szóló nyilatkozata, hogy a termelőeszköz a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban az 1. melléklet szerinti településen található, vagy a termelőeszközt ott tartotta, és azt az 1. § 2. pontja szerinti kár érte,

b) a termelőeszköz értékét és a kérelmező birtokviszonyát igazoló dokumentum (különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, hazai vagy uniós társfinanszírozású támogatással kapcsolatos kérelem) és

c) a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt alátámasztó dokumentum (különösen igazságügyi szakértői vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv, képi bizonyíték).

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás adattartalma a következő:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító),

b) a károsodott termelőeszköz – 1. § 5. pont a)–d) alpontjában meghatározott – kategóriájának megnevezése,

c) a kérelmező károsodott termelőeszközének fekvése szerinti település megnevezése,

d) az igazolás kiadásának alapját képező dokumentumok (2) bekezdés szerinti megnevezése,

e) a NAK nyilatkozata arról, hogy a termelőeszközben okozott kárt a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar okozta, és

f) a NAK által megállapított – más forrásból a NAK részére tett kérelmezői nyilatkozat alapján meg nem térült – kár összege forintban kifejezve.

(4) A kérelmező a támogatásra abban az esetben jogosult, ha annak összege legalább 10 ezer forint. Ha a kár összege nem éri el a 10 ezer forintot, akkor a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a támogatási kérelmet elutasítja.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között postai úton nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és

b) a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát.

(4) A kérelmezőnek a támogatási kérelemhez mellékelni kell a NAK által kiállított, 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás egy eredeti, hiteles aláírással ellátott példányát.

(5) Egy kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelembenyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be azzal, hogy egy támogatási kérelemben több károsult termelőeszköz után is igényelhető támogatás.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) A Kincstár a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 4. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az összes jogos támogatási igény ismeretében döntést hoz, és a támogatást a döntés kibocsátását követő 15 napon belül folyósítja a kérelmező részére.

(2) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A támogatás összegét a 2019. október 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §1

1. melléklet a 46/2019. (X. 4.) AM rendelethez

Településlista

 

A

B

Megye megnevezése

Település megnevezése

1.

Baranya

 

1.1.

 

Adorjás

1.2.

 

Alsószentmárton

1.3.

 

Baksa

1.4.

 

Bánfa

1.5.

 

Baranyahídvég

1.6.

 

Beremend

1.7.

 

Besence

1.8.

 

Bezedek

1.9.

 

Bogádmindszent

1.10.

 

Bogdása

1.11.

 

Bosta

1.12.

 

Bürüs

1.13.

 

Cún

1.14.

 

Csányoszró

1.15.

 

Dencsháza

1.16.

 

Drávacsepely

1.17.

 

Drávafok

1.18.

 

Drávaiványi

1.19.

 

Drávakeresztúr

1.20.

 

Drávapalkonya

1.21.

 

Drávapiski

1.22.

 

Drávaszabolcs

1.23.

 

Drávaszerdahely

1.24.

 

Drávasztára

1.25.

 

Egerág

1.26.

 

Egyházasharaszti

1.27.

 

Endrőc

1.28.

 

Felsőszentmárton

1.29.

 

Gerde

1.30.

 

Gilvánfa

1.31.

 

Gordisa

1.32.

 

Gyód

1.33.

 

Gyöngyfa

1.34.

 

Gyöngyösmellék

1.35.

 

Harkány

1.36.

 

Hegyszentmárton

1.37.

 

Hirics

1.38.

 

Hobol

1.39.

 

Ipacsfa

1.40.

 

Ivándárda

1.41.

 

Kákics

1.42.

 

Kásád

1.43.

 

Katádfa

1.44.

 

Kémes

1.45.

 

Kemse

1.46.

 

Keszü

1.47.

 

Kétújfalu

1.48.

 

Királyegyháza

1.49.

 

Kisasszonyfa

1.50.

 

Kisdér

1.51.

 

Kisharsány

1.52.

 

Kistamási

1.53.

 

Kistapolca

1.54.

 

Kisszentmárton

1.55.

 

Kórós

1.56.

 

Kovácshida

1.57.

 

Kökény

1.58.

 

Lúzsok

1.59.

 

Magyarmecske

1.60.

 

Magyartelek

1.61.

 

Majs

1.62.

 

Márfa

1.63.

 

Markóc

1.64.

 

Marócsa

1.65.

 

Matty

1.66.

 

Nagycsány

1.67.

 

Nagynyárád

1.68.

 

Nagypeterd

1.69.

 

Nagytótfalu

1.70.

 

Ócsárd

1.71.

 

Old

1.72.

 

Ózdfalu

1.73.

 

Páprád

1.74.

 

Pécs

1.75.

 

Pécsudvard

1.76.

 

Pettend

1.77.

 

Piskó

1.78.

 

Pogány

1.79.

 

Rádfalva

1.80.

 

Regenye

1.81.

 

Rózsafa

1.82.

 

Sámod

1.83.

 

Sárok

1.84.

 

Sátorhely

1.85.

 

Sellye

1.86.

 

Siklósbodony

1.87.

 

Siklósnagyfalu

1.88.

 

Sósvertike

1.89.

 

Szabadszentkirály

1.90.

 

Szalánta

1.91.

 

Szaporca

1.92.

 

Szentdénes

1.93.

 

Szentegát

1.94.

 

Szilvás

1.95.

 

Szőke

1.96.

 

Teklafalu

1.97.

 

Tengeri

1.98.

 

Téseny

1.99.

 

Udvar

1.100.

 

Vajszló

1.101.

 

Várad

1.102.

 

Vejti

1.103.

 

Velény

1.104.

 

Zádor

1.105.

 

Zaláta

2.

Békés

 

2.1.

 

Almáskamarás

2.2.

 

Békés

2.3.

 

Békéscsaba

2.4.

 

Békéssámson

2.5.

 

Bélmegyer

2.6.

 

Csabacsűd

2.7.

 

Csabaszabadi

2.8.

 

Csanádapáca

2.9.

 

Csárdaszállás

2.10.

 

Csorvás

2.11.

 

Dévaványa

2.12.

 

Doboz

2.13.

 

Dombegyház

2.14.

 

Dombiratos

2.15.

 

Ecsegfalva

2.16.

 

Gádoros

2.17.

 

Gerendás

2.18.

 

Gyomaendrőd

2.19.

 

Gyula

2.20.

 

Hunya

2.21.

 

Kamut

2.22.

 

Kardoskút

2.23.

 

Kaszaper

2.24.

 

Kertészsziget

2.25.

 

Kétegyháza

2.26.

 

Kétsoprony

2.27.

 

Kisdombegyház

2.28.

 

Kondoros

2.29.

 

Körösladány

2.30.

 

Köröstarcsa

2.31.

 

Kötegyán

2.32.

 

Kunágota

2.33.

 

Magyarbánhegyes

2.34.

 

Magyardombegyház

2.35.

 

Medgyesbodzás

2.36.

 

Medgyesegyháza

2.37.

 

Mezőberény

2.38.

 

Mezőgyán

2.39.

 

Mezőhegyes

2.40.

 

Murony

2.41.

 

Nagybánhegyes

2.42.

 

Nagykamarás

2.43.

 

Nagyszénás

2.44.

 

Okány

2.45.

 

Orosháza

2.46.

 

Pusztaföldvár

2.47.

 

Pusztaottlaka

2.48.

 

Sarkad

2.49.

 

Sarkadkeresztúr

2.50.

 

Szabadkígyós

2.51.

 

Szeghalom

2.52.

 

Tarhos

2.53.

 

Telekgerendás

2.54.

 

Tótkomlós

2.55.

 

Újkígyós

2.56.

 

Vésztő

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

3.1.

 

Abaújlak

3.2.

 

Abaújvár

3.3.

 

Abod

3.4.

 

Aggtelek

3.5.

 

Alsóberecki

3.6.

 

Alsóregmec

3.7.

 

Alsózsolca

3.8.

 

Ároktő

3.9.

 

Bánhorváti

3.10.

 

Baskó

3.11.

 

Becskeháza

3.12.

 

Berzék

3.13.

 

Bodroghalom

3.14.

 

Bodrogkeresztúr

3.15.

 

Bodrogkisfalud

3.16.

 

Bodrogolaszi

3.17.

 

Bódvalenke

3.18.

 

Bódvaszilas

3.19.

 

Borsodbóta

3.20.

 

Borsodgeszt

3.21.

 

Bózsva

3.22.

 

Bőcs

3.23.

 

Bükkábrány

3.24.

 

Bükkaranyos

3.25.

 

Bükkzsérc

3.26.

 

Büttös

3.27.

 

Cigánd

3.28.

 

Csincse

3.29.

 

Csobaj

3.30.

 

Dámóc

3.31.

 

Debréte

3.32.

 

Dédestapolcsány

3.33.

 

Dövény

3.34.

 

Égerszög

3.35.

 

Emőd

3.36.

 

Erdőbénye

3.37.

 

Erdőhorváti

3.38.

 

Felsőberecki

3.39.

 

Felsőkelecsény

3.40.

 

Felsőnyárád

3.41.

 

Felsőregmec

3.42.

 

Felsővadász

3.43.

 

Felsőzsolca

3.44.

 

Filkeháza

3.45.

 

Fony

3.46.

 

Füzér

3.47.

 

Füzérkajata

3.48.

 

Füzérkomlós

3.49.

 

Füzérradvány

3.50.

 

Gagybátor

3.51.

 

Gelej

3.52.

 

Gesztely

3.53.

 

Girincs

3.54.

 

Gönc

3.55.

 

Göncruszka

3.56.

 

Györgytarló

3.57.

 

Háromhuta

3.58.

 

Harsány

3.59.

 

Hejce

3.60.

 

Hejőbába

3.61.

 

Hejőkeresztúr

3.62.

 

Hejőkürt

3.63.

 

Hejőpapi

3.64.

 

Hejőszalonta

3.65.

 

Hercegkút

3.66.

 

Hernádkak

3.67.

 

Hernádnémeti

3.68.

 

Hernádszurdok

3.69.

 

Hidasnémeti

3.70.

 

Hidvégardó

3.71.

 

Hollóháza

3.72.

 

Igrici

3.73.

 

Jákfalva

3.74.

 

Jósvafő

3.75.

 

Kány

3.76.

 

Karcsa

3.77.

 

Karos

3.78.

 

Kéked

3.79.

 

Kelemér

3.80.

 

Kenézlő

3.81.

 

Keresztéte

3.82.

 

Kesznyéten

3.83.

 

Kiscsécs

3.84.

 

Kishuta

3.85.

 

Kisrozvágy

3.86.

 

Kistokaj

3.87.

 

Komjáti

3.88.

 

Komlóska

3.89.

 

Korlát

3.90.

 

Kovácsvágás

3.91.

 

Köröm

3.92.

 

Krasznokvajda

3.93.

 

Lácacséke

3.94.

 

Mád

3.95.

 

Makkoshotyka

3.96.

 

Mályi

3.97.

 

Mezőcsát

3.98.

 

Mezőkeresztes

3.99.

 

Mezőnagymihály

3.100.

 

Mezőnyárád

3.101.

 

Mezőzombor

3.102.

 

Mikóháza

3.103.

 

Miskolc

3.104.

 

Mogyoróska

3.105.

 

Muhi

3.106.

 

Nagycsécs

3.107.

 

Nagyhuta

3.108.

 

Nagyrozvágy

3.109.

 

Nemesbikk

3.110.

 

Nyékládháza

3.111.

 

Nyésta

3.112.

 

Nyíri

3.113.

 

Olaszliszka

3.114.

 

Onga

3.115.

 

Ónod

3.116.

 

Ormosbánya

3.117.

 

Oszlár

3.118.

 

Pácin

3.119.

 

Pálháza

3.120.

 

Pamlény

3.121.

 

Pányok

3.122.

 

Perecse

3.123.

 

Perkupa

3.124.

 

Prügy

3.125.

 

Pusztafalu

3.126.

 

Regéc

3.127.

 

Répáshuta

3.128.

 

Révleányvár

3.129.

 

Ricse

3.130.

 

Sajóhídvég

3.131.

 

Sajólád

3.132.

 

Sajóörös

3.133.

 

Sajópálfala

3.134.

 

Sajópetri

3.135.

 

Sajószentpéter

3.136.

 

Sajószöged

3.137.

 

Sály

3.138.

 

Sárazsadány

3.139.

 

Sárospatak

3.140.

 

Sáta

3.141.

 

Sátoraljaújhely

3.142.

 

Semjén

3.143.

 

Sima

3.144.

 

Szakácsi

3.145.

 

Szakáld

3.146.

 

Szalonna

3.147.

 

Szászfa

3.148.

 

Szegi

3.149.

 

Szegilong

3.150.

 

Szemere

3.151.

 

Szerencs

3.152.

 

Szin

3.153.

 

Szinpetri

3.154.

 

Szomolya

3.155.

 

Szögliget

3.156.

 

Szőlősardó

3.157.

 

Taktabáj

3.158.

 

Taktaharkány

3.159.

 

Taktakenéz

3.160.

 

Taktaszada

3.161.

 

Tállya

3.162.

 

Tarcal

3.163.

 

Telkibánya

3.164.

 

Tibolddaróc

3.165.

 

Tiszacsermely

3.166.

 

Tiszadorogma

3.167.

 

Tiszakarád

3.168.

 

Tiszakeszi

3.169.

 

Tiszaladány

3.170.

 

Tiszalúc

3.171.

 

Tiszapalkonya

3.172.

 

Tiszatardos

3.173.

 

Tiszatarján

3.174.

 

Tiszaújváros

3.175.

 

Tokaj

3.176.

 

Tolcsva

3.177.

 

Tornabarakony

3.178.

 

Tornanádaska

3.179.

 

Tornaszentandrás

3.180.

 

Tornaszentjakab

3.181.

 

Tornyosnémeti

3.182.

 

Trizs

3.183.

 

Vágáshuta

3.184.

 

Vajdácska

3.185.

 

Vámosújfalu

3.186.

 

Varbóc

3.187.

 

Vatta

3.188.

 

Vilmány

3.189.

 

Vilyvitány

3.190.

 

Viss

3.191.

 

Viszló

3.192.

 

Zalkod

3.193.

 

Zsujta

4.

Csongrád

 

4.1.

 

Ambrózfalva

4.2.

 

Árpádhalom

4.3.

 

Csanádalberti

4.4.

 

Csanádpalota

4.5.

 

Eperjes

4.6.

 

Fábiánsebestyén

4.7.

 

Hódmezővásárhely

4.8.

 

Királyhegyes

4.9.

 

Kiszombor

4.10.

 

Makó

4.11.

 

Nagyér

4.12.

 

Nagymágocs

4.13.

 

Pitvaros

4.14.

 

Szegvár

4.15.

 

Székkutas

4.16.

 

Szentes

5.

Fejér

 

5.1.

 

Aba

5.2.

 

Bakonykúti

5.3.

 

Bicske

5.4.

 

Bodmér

5.5

 

Csabdi

5.6.

 

Csákvár

5.7.

 

Csősz

5.8.

 

Enying

5.9.

 

Felcsút

5.10.

 

Füle

5.11.

 

Isztimér

5.12.

 

Jenő

5.13.

 

Káloz

5.14.

 

Kincsesbánya

5.15.

 

Kisláng

5.16.

 

Kőszárhegy

5.17.

 

Lepsény

5.18.

 

Lovasberény

5.19.

 

Mány

5.20.

 

Mátyásdomb

5.21.

 

Mezőkomárom

5.22.

 

Mezőszentgyörgy

5.23.

 

Óbarok

5.24.

 

Pátka

5.25.

 

Polgárdi

5.26.

 

Sárkeresztes

5.27.

 

Sárkeresztúr

5.28.

 

Sárszentmihály

5.29.

 

Soponya

5.30.

 

Szabadbattyán

5.31.

 

Szabadhídvég

5.32.

 

Szár

5.33.

 

Székesfehérvár

5.34.

 

Tabajd

5.35.

 

Újbarok

5.36.

 

Vértesacsa

5.37.

 

Vértesboglár

6.

Győr-Moson-Sopron

 

6.1.

 

Ágfalva

6.2.

 

Csáfordjánosfa

6.3.

 

Csér

6.4.

 

Egyházasfalu

6.5.

 

Gyalóka

6.6.

 

Győr

6.7.

 

Harka

6.8.

 

Iván

6.9.

 

Pereszteg

6.10.

 

Pusztacsalád

6.11.

 

Répcevis

6.12.

 

Sopron

6.13.

 

Sopronkövesd

6.14.

 

Szakony

6.15.

 

Újkér

6.16.

 

Völcsej

6.17.

 

Zsira

7.

Hajdú-Bihar

 

7.1.

 

Álmosd

7.2.

 

Balmazújváros

7.3.

 

Báránd

7.4.

 

Debrecen

7.5.

 

Egyek

7.6.

 

Esztár

7.7.

 

Földes

7.8.

 

Görbeháza

7.9.

 

Hajdúböszörmény

7.10.

 

Hajdúnánás

7.11.

 

Hajdúszoboszló

7.12.

 

Hortobágy

7.13.

 

Hosszúpályi

7.14.

 

Kaba

7.15.

 

Kismarja

7.16.

 

Kokad

7.17.

 

Létavértes

7.18.

 

Monostorpályi

7.19.

 

Nádudvar

7.20.

 

Nagyhegyes

7.21.

 

Nyíracsád

7.22.

 

Nyíradony

7.23.

 

Nyírmártonfalva

7.24.

 

Polgár

7.25.

 

Püspökladány

7.26.

 

Szerep

7.27.

 

Tiszacsege

7.28.

 

Tiszagyulaháza

7.29.

 

Újszentmargita

7.30.

 

Újtikos

7.31.

 

Vámospércs

8.

Heves

 

8.1.

 

Aldebrő

8.2.

 

Andornaktálya

8.3.

 

Demjén

8.4.

 

Eger

8.5.

 

Felsőtárkány

8.6.

 

Kápolna

8.7.

 

Novaj

8.8.

 

Ostoros

9.

Jász-Nagykun-Szolnok

 

9.1.

 

Abádszalók

9.2.

 

Berekfürdő

9.3.

 

Karcag

9.4.

 

Kenderes

9.5.

 

Kisújszállás

9.6.

 

Kunhegyes

9.7.

 

Kunmadaras

9.8.

 

Nagyiván

9.9.

 

Tiszafüred

9.10.

 

Tiszaigar

9.11.

 

Tiszaörs

9.12.

 

Tiszaszentimre

9.13.

 

Törökszentmiklós

9.14.

 

Túrkeve

10.

Komárom-Esztergom

 

10.1.

 

Annavölgy

10.2.

 

Bajót

10.3.

 

Héreg

10.4.

 

Kerékteleki

10.5.

 

Mogyorósbánya

10.6.

 

Nagysáp

10.7.

 

Nyergesújfalu

10.8.

 

Szárliget

10.9.

 

Tát

10.10.

 

Tokod

11.

Nógrád

 

11.1.

 

Sámsonháza

12.

Pest

 

12.1.

 

Aszód

12.2.

 

Domony

12.3.

 

Nagykovácsi

12.4.

 

Remeteszőlős

12.5.

 

Zsámbék

13.

Somogy

 

13.1.

 

Ádánd

13.2.

 

Alsóbogát

13.3.

 

Andocs

13.4.

 

Bábonymegyer

13.5.

 

Balatonberény

13.6.

 

Balatonboglár

13.7.

 

Balatonendréd

13.8.

 

Balatonfenyves

13.9.

 

Balatonföldvár

13.10.

 

Balatonkeresztúr

13.11.

 

Balatonlelle

13.12.

 

Balatonmáriafürdő

13.13.

 

Balatonőszöd

13.14.

 

Balatonszabadi

13.15.

 

Balatonszárszó

13.16.

 

Balatonszemes

13.17.

 

Balatonszentgyörgy

13.18.

 

Balatonújlak

13.19.

 

Balatonvilágos

13.20.

 

Bálványos

13.21.

 

Bárdudvarnok

13.22.

 

Bedegkér

13.23.

 

Berzence

13.24.

 

Bodrog

13.25.

 

Bolhó

13.26.

 

Bonnya

13.27.

 

Böhönye

13.28.

 

Buzsák

13.29.

 

Csákány

13.30.

 

Csombárd

13.31.

 

Csömend

13.32.

 

Csurgó

13.33.

 

Csurgónagymarton

13.34.

 

Felsőmocsolád

13.35.

 

Fiad

13.36.

 

Fonyód

13.37.

 

Főnyed

13.38.

 

Gadány

13.39.

 

Gamás

13.40.

 

Gyékényes

13.41.

 

Gyugy

13.42.

 

Hács

13.43.

 

Heresznye

13.44.

 

Hetes

13.45.

 

Hollád

13.46.

 

Igal

13.47.

 

Iharosberény

13.48.

 

Inke

13.49.

 

Kánya

13.50.

 

Kapoly

13.51.

 

Karád

13.52.

 

Kelevíz

13.53.

 

Kereki

13.54.

 

Kéthely

13.55.

 

Kisbárapáti

13.56.

 

Kisberény

13.57.

 

Kőröshegy

13.58.

 

Kötcse

13.59.

 

Lakócsa

13.60.

 

Látrány

13.61.

 

Lengyeltóti

13.62.

 

Libickozma

13.63.

 

Lulla

13.64.

 

Magyaregres

13.65.

 

Marcali

13.66.

 

Mernye

13.67.

 

Mesztegnyő

13.68.

 

Mezőcsokonya

13.69.

 

Miklósi

13.70.

 

Nágocs

13.71.

 

Nagybajom

13.72.

 

Nagyberény

13.73.

 

Nagycsepely

13.74.

 

Nagyszakácsi

13.75.

 

Nemesdéd

13.76.

 

Nemeskisfalud

13.77.

 

Nemesvid

13.78.

 

Nikla

13.79.

 

Nyim

13.80.

 

Ordacsehi

13.81.

 

Osztopán

13.82.

 

Öreglak

13.83.

 

Őrtilos

13.84.

 

Pamuk

13.85.

 

Péterhida

13.86.

 

Pogányszentpéter

13.87.

 

Polány

13.88.

 

Porrog

13.89.

 

Porrogszentkirály

13.90.

 

Potony

13.91.

 

Pusztakovácsi

13.92.

 

Pusztaszemes

13.93.

 

Ságvár

13.94.

 

Sávoly

13.95.

 

Segesd

13.96.

 

Sérsekszőlős

13.97.

 

Siófok

13.98.

 

Siójut

13.99.

 

Som

13.100.

 

Somogyacsa

13.101.

 

Somogybabod

13.102.

 

Somogyegres

13.103.

 

Somogygeszti

13.104.

 

Somogyjád

13.105.

 

Somogymeggyes

13.106.

 

Somogysámson

13.107.

 

Somogysárd

13.108.

 

Somogysimonyi

13.109.

 

Somogyszentpál

13.110.

 

Somogyszob

13.111.

 

Somogytúr

13.112.

 

Somogyudvarhely

13.113.

 

Somogyvár

13.114.

 

Somogyzsitfa

13.115.

 

Szántód

13.116.

 

Szegerdő

13.117.

 

Szentborbás

13.118.

 

Szólád

13.119.

 

Szőkedencs

13.120.

 

Szőlősgyörök

13.121.

 

Tab

13.122.

 

Tapsony

13.123.

 

Táska

13.124.

 

Teleki

13.125.

 

Tengőd

13.126.

 

Tikos

13.127.

 

Torvaj

13.128.

 

Tótújfalu

13.129.

 

Varászló

13.130.

 

Várda

13.131.

 

Vése

13.132.

 

Visz

13.133.

 

Vörs

13.134.

 

Zákányfalu

13.135.

 

Zala

13.136.

 

Zamárdi

13.137.

 

Zics

14.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

14.1.

 

Ajak

14.2.

 

Anarcs

14.3.

 

Apagy

14.4.

 

Aranyosapáti

14.5.

 

Baktalórántháza

14.6.

 

Balsa

14.7.

 

Barabás

14.8.

 

Berkesz

14.9.

 

Beszterec

14.10.

 

Csaroda

14.11.

 

Csegöld

14.12.

 

Demecser

14.13.

 

Dombrád

14.14.

 

Döge

14.15.

 

Fényeslitke

14.16.

 

Gacsály

14.17.

 

Garbolc

14.18.

 

Gávavencsellő

14.19.

 

Gégény

14.20.

 

Gemzse

14.21.

 

Gulács

14.22.

 

Gyulaháza

14.23.

 

Gyüre

14.24.

 

Hetefejércse

14.25.

 

Hodász

14.26.

 

Ibrány

14.27.

 

Ilk

14.28.

 

Jánd

14.29.

 

Jármi

14.30.

 

Jéke

14.31.

 

Kántorjánosi

14.32.

 

Kék

14.33.

 

Kékcse

14.34.

 

Kemecse

14.35.

 

Kérsemjén

14.36.

 

Kisar

14.37.

 

Kisléta

14.38.

 

Kisvárda

14.39.

 

Kisvarsány

14.40.

 

Komoró

14.41.

 

Laskod

14.42.

 

Levelek

14.43.

 

Lövőpetri

14.44.

 

Mátészalka

14.45.

 

Méhtelek

14.46.

 

Mezőladány

14.47.

 

Nagycserkesz

14.48.

 

Nagyhalász

14.49.

 

Nagyhódos

14.50.

 

Nagyvarsány

14.51.

 

Napkor

14.52.

 

Nyírbéltek

14.53.

 

Nyírbogát

14.54.

 

Nyírbogdány

14.55.

 

Nyírderzs

14.56.

 

Nyíregyháza

14.57.

 

Nyírgelse

14.58.

 

Nyíribrony

14.59.

 

Nyírjákó

14.60.

 

Nyírkarász

14.61.

 

Nyírkércs

14.62.

 

Nyírlövő

14.63.

 

Nyírlugos

14.64.

 

Nyírmada

14.65.

 

Nyírmeggyes

14.66.

 

Nyírparasznya

14.67.

 

Nyírtass

14.68.

 

Nyírtelek

14.69.

 

Nyírtét

14.70.

 

Olcsva

14.71.

 

Olcsvaapáti

14.72.

 

Ópályi

14.73.

 

Őr

14.74.

 

Panyola

14.75.

 

Pap

14.76.

 

Papos

14.77.

 

Paszab

14.78.

 

Pátroha

14.79.

 

Pátyod

14.80.

 

Petneháza

14.81.

 

Porcsalma

14.82.

 

Pusztadobos

14.83.

 

Rakamaz

14.84.

 

Ramocsaháza

14.85.

 

Rápolt

14.86.

 

Rétközberencs

14.87.

 

Rohod

14.88.

 

Rozsály

14.89.

 

Sényő

14.90.

 

Szabolcs

14.91.

 

Szabolcsbáka

14.92.

 

Szabolcsveresmart

14.93.

 

Székely

14.94.

 

Tákos

14.95.

 

Timár

14.96.

 

Tiszaadony

14.97.

 

Tiszabercel

14.98.

 

Tiszadada

14.99.

 

Tiszadob

14.100.

 

Tiszaeszlár

14.101.

 

Tiszakanyár

14.102.

 

Tiszakerecseny

14.103.

 

Tiszalök

14.104.

 

Tiszanagyfalu

14.105.

 

Tiszarád

14.106.

 

Tiszaszalka

14.107.

 

Tiszatelek

14.108.

 

Tiszavid

14.109.

 

Tisztaberek

14.110.

 

Tivadar

14.111.

 

Tornyospálca

14.112.

 

Tyukod

14.113.

 

Újdombrád

14.114.

 

Újfehértó

14.115.

 

Újkenéz

14.116.

 

Ura

14.117.

 

Vaja

14.118.

 

Vállaj

14.119.

 

Vámosatya

14.120.

 

Vásárosnamény

14.121.

 

Vasmegyer

15.

Tolna

 

15.1.

 

Értény

15.2.

 

Iregszemcse

15.3.

 

Magyarkeszi

15.4.

 

Újireg

16.

Vas

 

16.1.

 

Alsóújlak

16.2.

 

Andrásfa

16.3.

 

Apátistvánfalva

16.4.

 

Balogunyom

16.5.

 

Bejcgyertyános

16.6.

 

Bérbaltavár

16.7.

 

Boba

16.8.

 

Borgáta

16.9.

 

Bozzai

16.10.

 

16.11.

 

Bögöt

16.12.

 

Bögöte

16.13.

 

Bucsu

16.14.

 

Bük

16.15.

 

Cák

16.16.

 

Celldömölk

16.17.

 

Chernelházadamonya

16.18.

 

Csehi

16.19.

 

Csehimindszent

16.20.

 

Csempeszkopács

16.21.

 

Csénye

16.22.

 

Csepreg

16.23.

 

Csipkerek

16.24.

 

Csönge

16.25.

 

Dozmat

16.26.

 

Döbörhegy

16.27.

 

Döröske

16.28.

 

Duka

16.29.

 

Egervölgy

16.30.

 

Egyházashollós

16.31.

 

Egyházasrádóc

16.32.

 

Felsőcsatár

16.33.

 

Gencsapáti

16.34.

 

Gérce

16.35.

 

Gersekarát

16.36.

 

Gór

16.37.

 

Gyanógeregye

16.38.

 

Gyöngyösfalu

16.39.

 

Győrvár

16.40.

 

Halastó

16.41.

 

Hegyfalu

16.42.

 

Hegyháthodász

16.43.

 

Hegyhátsál

16.44.

 

Hegyhátszentpéter

16.45.

 

Horvátlövő

16.46.

 

Horvátzsidány

16.47.

 

Hosszúpereszteg

16.48.

 

Ikervár

16.49.

 

Iklanberény

16.50.

 

Ják

16.51.

 

Jákfa

16.52.

 

Jánosháza

16.53.

 

Káld

16.54.

 

Kám

16.55.

 

Karakó

16.56.

 

Katafa

16.57.

 

Keléd

16.58.

 

Kemeneskápolna

16.59.

 

Kemenessömjén

16.60.

 

Kemenesszentmárton

16.61.

 

Kemestaródfa

16.62.

 

Kenéz

16.63.

 

Kissomlyó

16.64.

 

Kisunyom

16.65.

 

Kiszsidány

16.66.

 

Köcsk

16.67.

 

Körmend

16.68.

 

Kőszeg

16.69.

 

Kőszegdoroszló

16.70.

 

Kőszegpaty

16.71.

 

Kőszegszerdahely

16.72.

 

Lócs

16.73.

 

Lukácsháza

16.74.

 

Magyarnádalja

16.75.

 

Magyarszecsőd

16.76.

 

Magyarszombatfa

16.77.

 

Megyehíd

16.78.

 

Meggyeskovácsi

16.79.

 

Mersevát

16.80.

 

Mesterháza

16.81.

 

Mesteri

16.82.

 

Meszlen

16.83.

 

Mikosszéplak

16.84.

 

Molnaszecsőd

16.85.

 

Nagygeresd

16.86.

 

Nagymizdó

16.87.

 

Nagysimonyi

16.88.

 

Nagytilaj

16.89.

 

Nárai

16.90.

 

Narda

16.91.

 

Nemesbőd

16.92.

 

Nemescsó

16.93.

 

Nemeskeresztúr

16.94.

 

Nemeskocs

16.95.

 

Nemeskolta

16.96.

 

Nemesládony

16.97.

 

Nemesrempehollós

16.98.

 

Nick

16.99.

 

Nyőgér

16.100.

 

Olaszfa

16.101.

 

Ólmod

16.102.

 

Orfalu

16.103.

 

Oszkó

16.104.

 

Ölbő

16.105.

 

Pácsony

16.106.

 

Pecöl

16.107.

 

Peresznye

16.108.

 

Petőmihályfa

16.109.

 

Porpác

16.110.

 

Pósfa

16.111.

 

Pusztacsó

16.112.

 

Püspökmolnári

16.113.

 

Rábahídvég

16.114.

 

Rábapaty

16.115.

 

Rábatöttös

16.116.

 

Rádóckölked

16.117.

 

Répcelak

16.118.

 

Répceszentgyörgy

16.119.

 

Rum

16.120.

 

Salköveskút

16.121.

 

Sárfimizdó

16.122.

 

Sárvár

16.123.

 

16.124.

 

Simaság

16.125.

 

Sitke

16.126.

 

Sorkifalud

16.127.

 

Sorkikápolna

16.128.

 

Sorokpolány

16.129.

 

Sótony

16.130.

 

Söpte

16.131.

 

Szakonyfalu

16.132.

 

Szarvaskend

16.133.

 

Szeleste

16.134.

 

Szemenye

16.135.

 

Szentgotthárd

16.136.

 

Szentpéterfa

16.137.

 

Szombathely

16.138.

 

Tanakajd

16.139.

 

Táplánszentkereszt

16.140.

 

Telekes

16.141.

 

Tokorcs

16.142.

 

Tompaládony

16.143.

 

Tormásliget

16.144.

 

Torony

16.145.

 

Tömörd

16.146.

 

Uraiújfalu

16.147.

 

Vámoscsalád

16.148.

 

Vásárosmiske

16.149.

 

Vasasszonyfa

16.150.

 

Vasegerszeg

16.151.

 

Vashosszúfalu

16.152.

 

Vaskeresztes

16.153.

 

Vassurány

16.154.

 

Vasvár

16.155.

 

Vasszécseny

16.156.

 

Vasszilvágy

16.157.

 

Vát

16.158.

 

Velem

16.159.

 

Velemér

16.160.

 

Vép

16.161.

 

Zsédeny

16.162.

 

Zsennye

17.

Veszprém

 

17.1.

 

Ábrahámhegy

17.2.

 

Adorjánháza

17.3.

 

Ajka

17.4.

 

Alsóörs

17.5.

 

Apácatorna

17.6.

 

Aszófő

17.7.

 

Badacsonytomaj

17.8.

 

Badacsonytördemic

17.9.

 

Bakonypölöske

17.10.

 

Balatonakali

17.11.

 

Balatonalmádi

17.12.

 

Balatoncsicsó

17.13.

 

Balatonederics

17.14.

 

Balatonfőkajár

17.15.

 

Balatonfüred

17.16.

 

Balatonfűzfő

17.17.

 

Balatonhenye

17.18.

 

Balatonkenese

17.19

 

Balatonrendes

17.20.

 

Balatonszepezd

17.21.

 

Balatonszőlős

17.22.

 

Balatonudvari

17.23.

 

Barnag

17.24.

 

Bazsi

17.25.

 

Berhida

17.26.

 

Borszörcsök

17.27.

 

Borzavár

17.28.

 

Csabrendek

17.29.

 

Csajág

17.30.

 

Csopak

17.31.

 

Csögle

17.32.

 

Dabronc

17.33.

 

Devecser

17.34.

 

Dörgicse

17.35.

 

Egeralja

17.36.

 

Felsőörs

17.37.

 

Gógánfa

17.38.

 

Gyepükaján

17.39.

 

Gyulakeszi

17.40.

 

Halimba

17.41.

 

Hárskút

17.42.

 

Hegyesd

17.43.

 

Hegymagas

17.44.

 

Herend

17.45.

 

Hetyefő

17.46.

 

Hidegkút

17.47.

 

Hosztót

17.48.

 

Iszkáz

17.49.

 

Kapolcs

17.50.

 

Káptalanfa

17.51.

 

Káptalantóti

17.52.

 

Karakószörcsök

17.53.

 

Kékkút

17.54.

 

Kerta

17.55.

 

Királyszentistván

17.56.

 

Kisapáti

17.57.

 

Kisberzseny

17.58.

 

Kiscsősz

17.59.

 

Kispirit

17.60.

 

Kisszőlős

17.61.

 

Kolontár

17.62.

 

Kővágóörs

17.63.

 

Köveskál

17.64.

 

Küngös

17.65.

 

Lesencefalu

17.66.

 

Lesenceistvánd

17.67.

 

Lesencetomaj

17.68.

 

Litér

17.69.

 

Lókút

17.70.

 

Lovas

17.71.

 

Márkó

17.72.

 

Megyer

17.73.

 

Mencshely

17.74.

 

Mindszentkálla

17.75.

 

Monostorapáti

17.76.

 

Monoszló

17.77.

 

Nagyalásony

17.78.

 

Nagypirit

17.79.

 

Nagyvázsony

17.80.

 

Nemesgulács

17.81.

 

Nemeshany

17.82.

 

Nemesvámos

17.83.

 

Nemesvita

17.84.

 

Noszlop

17.85.

 

Nyirád

17.86.

 

Óbudavár

17.87.

 

Oroszi

17.88.

 

Öcs

17.89.

 

Örvényes

17.90.

 

Ősi

17.91.

 

Paloznak

17.92.

 

Papkeszi

17.93.

 

Pécsely

17.94.

 

Pétfürdő

17.95.

 

Pula

17.96.

 

Pusztamiske

17.97.

 

Raposka

17.98.

 

Révfülöp

17.99.

 

Rigács

17.100.

 

Salföld

17.101.

 

Sáska

17.102.

 

Somlószőlős

17.103.

 

Somlóvásárhely

17.104.

 

Somlóvecse

17.105.

 

Sümeg

17.106.

 

Sümegprága

17.107.

 

Szentantalfa

17.108.

 

Szentbékkálla

17.109.

 

Szentgál

17.110.

 

Szentimrefalva

17.111.

 

Szentjakabfa

17.112.

 

Szentkirályszabadja

17.113.

 

Szigliget

17.114.

 

Szőc

17.115.

 

Tagyon

17.116.

 

Taliándörögd

17.117.

 

Tapolca

17.118.

 

Tés

17.119.

 

Tihany

17.120.

 

Tótvázsony

17.121.

 

Tüskevár

17.122.

 

Ukk

17.123.

 

Úrkút

17.124.

 

Uzsa

17.125.

 

Várpalota

17.126.

 

Vászoly

17.127.

 

Veszprém

17.128.

 

Veszprémfajsz

17.129.

 

Veszprémgalsa

17.130.

 

Vid

17.131.

 

Vigántpetend

17.132.

 

Vilonya

17.133.

 

Vöröstó

17.134.

 

Zalaerdőd

17.135.

 

Zalagyömörő

17.136.

 

Zalahaláp

17.137.

 

Zalameggyes

17.138.

 

Zalaszegvár

17.139.

 

Zánka

18.

Zala

 

18.1.

 

Alibánfa

18.2.

 

Almásháza

18.3.

 

Alsónemesapáti

18.4.

 

Alsópáhok

18.5.

 

Alsórajk

18.6.

 

Babosdöbréte

18.7.

 

Bagod

18.8.

 

Balatongyörök

18.9.

 

Balatonmagyaród

18.10.

 

Bánokszentgyörgy

18.11.

 

Batyk

18.12.

 

Bázakerettye

18.13.

 

Becsehely

18.14.

 

Becsvölgye

18.15.

 

Belezna

18.16.

 

Bezeréd

18.17.

 

Bocfölde

18.18.

 

Bocska

18.19.

 

Bókaháza

18.20.

 

Boncodfölde

18.21.

 

Borsfa

18.22.

 

Bödeháza

18.23.

 

Börzönce

18.24.

 

Búcsúszentlászló

18.25.

 

Bucsuta

18.26.

 

Csapi

18.27.

 

Csatár

18.28.

 

Cserszegtomaj

18.29.

 

Csertalakos

18.30.

 

Csömödér

18.31.

 

Dióskál

18.32.

 

Dobri

18.33.

 

Dobronhegy

18.34.

 

Döbröce

18.35.

 

Dötk

18.36.

 

Egeraracsa

18.37.

 

Egervár

18.38.

 

Eszteregnye

18.39.

 

Esztergályhorváti

18.40.

 

Felsőpáhok

18.41.

 

Felsőrajk

18.42.

 

Fityeház

18.43.

 

Fűzvölgy

18.44.

 

Gáborjánháza

18.45.

 

Galambok

18.46.

 

Garabonc

18.47.

 

Gelse

18.48.

 

Gelsesziget

18.49.

 

Gétye

18.50.

 

Gombosszeg

18.51.

 

Gősfa

18.52.

 

Gutorfölde

18.53.

 

Gyenesdiás

18.54.

 

Gyűrűs

18.55.

 

Hagyárosbörönd

18.56.

 

Hernyék

18.57.

 

Hévíz

18.58.

 

Homokkomárom

18.59.

 

Hosszúvölgy

18.60.

 

Hottó

18.61.

 

Iborfia

18.62.

 

Iklódbördőce

18.63.

 

Kacorlak

18.64.

 

Kallósd

18.65.

 

Karmacs

18.66.

 

Kehidakustány

18.67.

 

Kemendollár

18.68.

 

Keménfa

18.69.

 

Kerecseny

18.70.

 

Kerkaszentkirály

18.71.

 

Keszthely

18.72.

 

Kilimán

18.73.

 

Kisbucsa

18.74.

 

Kisgörbő

18.75.

 

Kiskutas

18.76.

 

Kispáli

18.77.

 

Kisrécse

18.78.

 

Kisvásárhely

18.79.

 

Kissziget

18.80.

 

Kustánszeg

18.81.

 

Lakhegy

18.82.

 

Letenye

18.83.

 

Lickóvadamos

18.84.

 

Ligetfalva

18.85.

 

Lovászi

18.86.

 

Magyarszentmiklós

18.87.

 

Magyarszerdahely

18.88.

 

Miháld

18.89.

 

Mihályfa

18.90.

 

Mikekarácsonyfa

18.91.

 

Milejszeg

18.92.

 

Misefa

18.93.

 

Molnári

18.94.

 

Murakeresztúr

18.95.

 

Nagybakónak

18.96.

 

Nagygörbő

18.97.

 

Nagykanizsa

18.98.

 

Nagykapornak

18.99.

 

Nagykutas

18.100.

 

Nagylengyel

18.101.

 

Nagypáli

18.102.

 

Nagyrada

18.103.

 

Nagyrécse

18.104.

 

Nemesapáti

18.105.

 

Nemesbük

18.106.

 

Nemeshetés

18.107.

 

Nemesrádó

18.108.

 

Nemessándorháza

18.109.

 

Nemesszentandrás

18.110.

 

Óhíd

18.111.

 

Oltárc

18.112.

 

Orbányosfa

18.113.

 

Ormándlak

18.114.

 

Orosztony

18.115.

 

Ozmánbük

18.116.

 

Pacsa

18.117.

 

Padár

18.118.

 

Páka

18.119.

 

Pakod

18.120.

 

Pálfiszeg

18.121.

 

Pat

18.122.

 

Pethőhenye

18.123.

 

Petrikeresztúr

18.124.

 

Petrivente

18.125.

 

Pókaszepetk

18.126.

 

Pölöske

18.127.

 

Pölöskefő

18.128.

 

Pötréte

18.129.

 

Pusztamagyaród

18.130.

 

Rezi

18.131.

 

Rigyác

18.132.

 

Sand

18.133.

 

Sárhida

18.134.

 

Sármellék

18.135.

 

Semjénháza

18.136.

 

Sénye

18.137.

 

Sormás

18.138.

 

Söjtör

18.139.

 

Surd

18.140.

 

Sümegcsehi

18.141.

 

Szalapa

18.142.

 

Szécsisziget

18.143.

 

Szentgyörgyvár

18.144.

 

Szentkozmadombja

18.145.

 

Szentpéterúr

18.146.

 

Szepetnek

18.147.

 

Tekenye

18.148.

 

Teskánd

18.149.

 

Tilaj

18.150.

 

Tormafölde

18.151.

 

Tornyiszentmiklós

18.152.

 

Tótszentmárton

18.153.

 

Tótszerdahely

18.154.

 

Türje

18.155.

 

Újudvar

18.156.

 

Valkonya

18.157.

 

Vállus

18.158.

 

Várfölde

18.159.

 

Várvölgy

18.160.

 

Vasboldogasszony

18.161.

 

Vindornyafok

18.162.

 

Vindornyalak

18.163.

 

Vindornyaszőlős

18.164.

 

Vonyarcvashegy

18.165.

 

Vöckönd

18.166.

 

Zalaapáti

18.167.

 

Zalabér

18.168.

 

Zalaboldogfa

18.169.

 

Zalacsány

18.170.

 

Zalaegerszeg

18.171.

 

Zalaigrice

18.172.

 

Zalaistvánd

18.173.

 

Zalakaros

18.174.

 

Zalakomár

18.175.

 

Zalaköveskút

18.176.

 

Zalamerenye

18.177.

 

Zalasárszeg

18.178.

 

Zalaszabar

18.179.

 

Zalaszántó

18.180.

 

Zalaszentbalázs

18.181.

 

Zalaszentgrót

18.182.

 

Zalaszentgyörgy

18.183.

 

Zalaszentiván

18.184.

 

Zalaszentjakab

18.185.

 

Zalaszentlászló

18.186.

 

Zalaszentlőrinc

18.187.

 

Zalaszentmárton

18.188.

 

Zalaszentmihály

18.189.

 

Zalaújlak

18.190.

 

Zalavár

18.200.

 

Zalavég

18.201.

 

Zebecke

1

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére