• Tartalom

47/2019. (X. 14.) AM rendelet

47/2019. (X. 14.) AM rendelet

az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról

2020.10.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] szerinti egységes területalapú támogatás keretösszege 245 499 364 980 Ft.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 983 825 hektár.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2019. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 33 485 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 134 889 647 283 Ft.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 983 825 hektár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2019. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 18 946 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyed alapon kell a kifizetést teljesíteni.

(2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2019. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 4 057 803 330 Ft.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 178 483 hektár támogatható terület mérték vehető figyelembe.

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott támogatásból 2019. október 16. napjától hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 15 914 Ft.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

5. § (1) Az 1–4. § szerinti mértékek megállapításának alapja az éves bruttó pénzügyi felső határ összege.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete szerinti nettó pénzügyi felső határt figyelembe véve az 1–4. § szerinti támogatások kifizetésekor a teljes támogatási összegre csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A csökkentési együttható mértéke előleg-, illetve részfizetés esetén 0,95.

6. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

6. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 934 855 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2019. évben kell kifizetni.

7. Átmeneti nemzeti tejtámogatás

7. § (1)1 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 9 978 268 830 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,43 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2019. évben kell kifizetni.

8. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

8. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 558 486 255 Ft, egyedenként legfeljebb 21 867 Ft támogatás vehető igénybe.

9. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása

9. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 323 374 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2019. évben kell kifizetni.

10. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

10. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján összesen legfeljebb 19 520 589 Ft, egyedenként legfeljebb 18,59 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuh-egyedenként legfeljebb 13,39 Ft.

11. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

11. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 386 728 650 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2940 Ft támogatás vehető igénybe.

12. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

12. § (1)2 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 702 925 361 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 435 642 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)3 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 2 041 743 116 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 516 885 Ft támogatás vehető igénybe.

13. A támogatási keret túllépése

13. § A 6–12. § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összegét – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkenteni kell.

14. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2017-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2019. július 9-i 2019/1174/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §4 E rendeletnek a 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról szóló 50/2020. (X. 16.) AM rendelettel megállapított 12. §-át a 2019. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetése esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 47/2019. (X. 14.) AM rendelethez

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2019. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

 

A

B

1.

Támogatási jogcím megnevezése

Az előleg maximális értéke (Ft)

2.

anyajuhtartás támogatása

6 235

3.

anyatehéntartás támogatása

32 756

4.

hízottbika-tartás támogatása

12 867

5.

tejhasznú tehéntartás támogatása

76 009

6.

cukorrépa termesztés támogatása

136 693

7.

rizstermesztés támogatása

173 581

8.

ipari zöldségnövény termesztés támogatása

47 678

9.

zöldségnövény termesztés támogatása

58 860

10.

ipari olajnövény termesztés támogatása

67 918

11.

extenzív gyümölcstermesztés támogatása

53 915

12.

intenzív gyümölcstermesztés támogatása

88 192

13.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

48 032

14.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

16 910

1

A 7. § (1) bekezdése az 52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 12. § (1) bekezdése az 50/2020. (X. 16.) AM rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 12. § (2) bekezdése az 50/2020. (X. 16.) AM rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 16. §-t újonnan az 50/2020. (X. 16.) AM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére