• Tartalom

49/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

49/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.03.14.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 10d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10d. mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át,”

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„21. termékágazat: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)–w) pontjában szereplő ágazat.”
„(7a) Ha az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű egyedi támogatás vagy támogatási program kizárólag egy termékágazat támogatására irányul, akkor a támogatást nyújtó az ilyen támogatási intézkedéssel érintett termékágazatot a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben köteles megjelölni, és a (7b) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítése érdekében tájékoztatni a kifizető ügynökséget.
(7b) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatások vonatkozásában a kifizető ügynökség az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer alkalmazásával biztosítja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát betartását.”

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján – az agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában – a kifizető ügynökség mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy csekély összegű támogatások nyújtásánál bármely hároméves időszakot tekintve
a) a kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások vonatkozásában
ab) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozható, és
ac) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá
b) a mezőgazdasági, valamint a halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében, illetve a 717/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.”

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdésében a „(9) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(8) bekezdésben” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2019. március 14-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére