• Tartalom

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

2024.01.01.

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj célja

1. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

2. Az Ösztöndíjprogram szervezete és működtetése

2. § (1)1 Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik a Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB).

3. § A miniszter

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja a pályázati felhívást,

c) jóváhagyja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),

d) jóváhagyja a minisztériumnak az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját,

e) megállapítja az Ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,

f) megállapítja az Ösztöndíjprogram időtartamát, valamint

g) megállapítja az ösztöndíj havi összegét – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben –, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétesz.

4. § (1) A miniszter

a) kidolgozza és közzéteszi a pályázati felhívást és a Programszabályzatot,

b) lefolytatja a pályáztatási és kiválasztási eljárást, amely során a fogyatékos fiatalok tekintetében az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartja,

c) módszertani irányítást végez az ösztöndíjasok közigazgatási szakmai gyakorlati képzésével (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) és a mentorok tevékenységével kapcsolatban,

d) működteti az Ösztöndíjprogram értékelési rendszerét,

e) gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező képzések és programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

f) felügyeli a PIB működését,

g) éves beszámolót készít az Ösztöndíjprogram végrehajtásáról,

h) monitoringtevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat és a mentori tevékenység területén,

i) ellátja a záróvizsga szervezésével, lebonyolításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

j) ellátja az ösztöndíjas szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

k) ellátja az Ösztöndíjprogram pénzügyi-ügyviteli feladatait,

l) az ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint az ösztöndíjas kérelmére igazolást állít ki az ösztöndíjas jogviszonyról,

m) szervezi az ösztöndíjasok külföldi gyakorlatra való elhelyezését,

n) nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat épít és koordinál.

(2) Az Ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetésében kell tervezni.

5. § (1)2 A PIB a tárcákat vezető miniszterek 1-1 delegáltjából, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) vezető főispán által delegált 1-1 vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselőből álló testület, amelynek elnökét a miniszter jelöli ki az általa vezetett minisztérium vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselői közül.

(2) A PIB tagjának e megbízatása megszűnik

a) a tag e megbízatásról való lemondásával,

b) a tag felmentésével vagy

c) a tag halálával.

(3)3 A PIB tagját a PIB elnöke mentheti fel, az őt kijelölő miniszter vagy főispán előzetes véleményének kikérését követően, ha

a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal felróhatóan nem tett eleget a PIB működésével kapcsolatos személyes közreműködést igénylő kötelezettségének,

b) súlyosan megsérti a PIB működési rendjére vonatkozó szabályokat.

(4) A megjelölt tagokon kívül a miniszter felkérheti a PIB tagjának azt a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személyt, akinek a szakmai tapasztalata hozzájárul az Ösztöndíjprogram eredményes megvalósításához.

(5) A PIB

a) javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan,

b) a miniszter javaslata alapján meghatározza az egyes ösztöndíjasok esetében a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az ösztöndíjast fogadó intézményt (a továbbiakban: befogadó intézmény) és a külföldi gyakorlat helyszínét.

(6) A testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelen lévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A testület határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(7) A PIB ügyrendjét maga állapítja meg.

(8) A PIB tagjai – az elnök kivételével – az (5) bekezdésben meghatározott feladataikat a minisztérium hivatali szervezetének vezetője által a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 146. § (4) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhetik.

(9) A PIB tagja – ide nem értve a (4) bekezdés szerint felkért PIB tagot – kijelöli az általa képviselt minisztérium vagy kormányhivatal tekintetében a mentorokat (a továbbiakban: mentor).

(10) A PIB tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a PIB elnöke elektronikus úton történő levélszavazást is elrendelhet.

(11) A PIB titkársági feladatait, a levélszavazások lebonyolítását a miniszter látja el.

3. Jelentkezés és kiválasztás az Ösztöndíjprogramba

6. § (1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Ösztöndíjprogram honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.

(3) A pályázati feltételeknek megfelelő kiválasztási eljárást a miniszter bonyolítja le. Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján, a PIB javaslatának figyelembevételével a miniszter ítéli oda.

(4) Az Ösztöndíjprogramban csak egy alkalommal nyerhet el ösztöndíjat a pályázó személy.

(5) A kiválasztást végző tisztviselő nem lehet

a) a pályázó közeli hozzátartozója,

b) olyan személy, aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatban áll, továbbá

c) olyan személy, akitől egyébként az elfogulatlan eljárás nem várható el.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség fennállását az arról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jelenteni a miniszternek. Ha az összeférhetetlenség fennállását a kiválasztási bizottság tagja bejelentette, vagy a bizottsági tag az összeférhetetlenség fennállására figyelemmel egyébként kizárásra került, a miniszter haladéktalanul új tagot jelöl ki a kiválasztási bizottságba.

4. A befogadó intézmény

7. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy az Ösztöndíjprogram keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a PIB által meghatározott befogadó intézménynél. Befogadó intézmény a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szerv lehet.

(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, működésére és a tisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.

(3) A szakmai gyakorlat – nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében – részben külföldi közigazgatási szervnél töltött gyakorlatot is magában foglal.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés nem biztosítható, az ösztöndíjas részére kormányzati igazgatási szerv külföldön működő szervezeti egységénél, illetve irányított, felügyelt szervénél történő külföldi gyakorlatszerzés is előírható.

(5) A (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatra való elhelyezés a kormányzati igazgatási szerv kapcsolattartásra kijelölt belföldi szervezeti egységén (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül is történhet. Kapcsolattartó kijelölése esetén az ösztöndíjas külföldi gyakorlatra helyezésével összefüggő feladatok ellátása során a minisztérium és a kapcsolattartó kölcsönösen együttműködve jár el.

(6) A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés kötelező, a teljesítése alól felmentés nem adható.

5. Az ösztöndíjas jogai és kötelezettségei

8. § (1) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, a befogadó intézmény és a minisztérium között létrejött szerződés határozza meg.

(2) Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést, a miniszter új határidő kitűzésével felhívja a szerződés megkötésére. A felhívásban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően a kiválasztási eljárás során legmagasabb pontszámot szerzett ösztöndíjasok listáján következő eredményt elért pályázó lép a helyébe, erről a pályázót haladéktalanul értesíteni kell.

9. § (1) Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles

a) a befogadó intézmény által kiadott feladatokat a jogszabályok, a befogadó intézmény belső szabályzatai, utasításai, valamint a szakmai gyakorlati programterv alapján ellátni,

b) a befogadó intézmény által előírt megbeszéléseken, egyéb programokon, valamint a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett programokon részt venni,

c) tevékenységét havonta – a mentor által végzett értékelés keretében – értékelni,

d) tevékenységéről az Ösztöndíjprogram végén a Programszabályzatban meghatározottak szerint beszámolót készíteni, valamint

e) előzetesen jelezni a befogadó intézmény és a minisztérium felé, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hatálya alá tartozó ösztöndíjas személy esetében milyen speciális tárgyi és egyéb feltételek biztosítása szükséges a munkavégzéshez.

(2)4 Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti és a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban nem állhat.

(3) A PIB elnöke – különösen indokolt esetben, méltányosságból – mentesítést adhat az ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerződésből származó egyes kötelezettségeinek teljesítése alól.

(4) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben vállalja, hogy a kinevezésétől számított tíz hónapon keresztül a munkáltató kormányzati igazgatási szervvel jogviszonyát fenntartja.

(5) Ha a kinevezést kapott ösztöndíjas jogviszonyát a (4) bekezdés szerinti időtartam alatt lemondással megszünteti, köteles a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét a minisztérium részére kilencven napon belül visszafizetni.

(6) Ha a kinevezést kapott ösztöndíjas rendkívüli méltánylást érdemlő okot igazol a (4) bekezdésben foglaltak megsértésével összefüggésben, az ösztöndíjast a PIB elnöke a részére folyósított ösztöndíj visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti.

6. Az Ösztöndíjprogram lezárása és záróminősítése

10. § (1) Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram végén záróvizsgát tesz.

(2) A záróvizsga követelményrendszere megegyezik a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerével.

(3) A záróvizsga eredményes teljesítésének elősegítése érdekében a miniszter vizsgafelkészítőt szervez.

(4) A záróvizsgát a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. A miniszter a vizsgaszabályzatot a záróvizsga meghirdetett időpontja előtt legalább harminc nappal az Ösztöndíjprogram honlapján közzéteszi.

(5) Az eredménytelen záróvizsga egy alkalommal ismételhető.

(6) Az eredményes záróvizsgáról a miniszter záróvizsga-bizonyítványt állít ki, és – a vizsgajegyzőkönyvek alapján – gondoskodik az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványok pótlásáról.

11. § (1) Az Ösztöndíjprogram teljesítését követően az ösztöndíjas a Programszabályzatban meghatározott módon záróminősítést kap (a továbbiakban: záróminősítés).

(2) A záróminősítés megállapítása a mentor általi havi értékelések, a miniszter által szervezett képzéseken való részvétel, a záróvizsga sikeressége, valamint az Ösztöndíjprogram végén az ösztöndíjas által készített beszámoló Programszabályzatban meghatározott módon számszerűsített eredménye alapján történik.

(3) A záróminősítés három fokozata: kiválóan megfelelt, jól megfelelt és megfelelt.

12. § (1) Az Ösztöndíjprogram a Kit. 88. § (4) bekezdése szerinti sikeres teljesítésének minősül

a) ha az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény az ösztöndíjprogram részét képező 10 hónapos szakmai gyakorlat teljesítését megelőzően, de legalább 6 hónap teljesítését követően képzettségének megfelelő állásajánlatot tesz, vagy

b) ha az ösztöndíjas záróminősítése kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kormányzati szolgálati jogviszony létrejön, záróminősítésre nem kerül sor.

7. A mentor

13. § (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét a Programszabályzatban meghatározott módszertan szerint mentor segíti.

(2) Mentorrá a minisztérium vagy kormányhivatal tisztviselője jelölhető ki.

(3) A mentor a befogadó intézmény ösztöndíjast fogadó szervezeti egységénél foglalkoztatott tisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének elkészítése, az ösztöndíjas munkájának szakmai irányítása és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: havi értékelés).

(4) A mentor feladatait kizárólag a minisztérium hivatali szervezetének vezetője által a Kit. 146. § (4) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezheti.

(5) A mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen.

8. Távollét

14. § (1) Az ösztöndíjas a Kit. alapján megállapított távollétre jogosult.

(2) A távollét időpontját – a mentor jóváhagyásával – az ösztöndíjas határozza meg azzal, hogy a külföldi szakmai gyakorlat idejére legfeljebb három nap távollét tervezhető. A távollét időpontját – rendkívüli, előre nem látható eseteket kivéve – az ösztöndíjas legalább három munkanappal a távollét tervezett időpontja előtt köteles a befogadó intézménynek és a mentornak bejelenteni.

(3) Ha az ösztöndíjas a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzésben vesz részt, a befogadó intézmény vizsgánként, a vizsga napját is beszámítva két munkanapra mentesíti az ösztöndíjast munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.

9. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

15. § (1) Az ösztöndíjas szerződést a miniszter – a befogadó intézmény javaslatára – azonnali hatállyal felmondja, ha az ösztöndíjas

a) önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjas szerződésben foglalt feltételeket, vagy

b) mentor általi havi értékelés során két egymást követő hónapban nem megfelelt értékelést kap.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét az erre vonatkozó felhívástól számított kilencven napon belül visszafizetni.

(3) Az ösztöndíjas kérelmére a PIB elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(5) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződést indokolás mellett azonnali hatállyal felmondhatja, ez esetben – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni. Az ösztöndíjas kérelmére a PIB elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

(6) Ha a szerződés felmondásának oka a befogadó intézmény vagy a miniszter szerződésszegése, az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.

16. § (1) A befogadó intézmény az ösztöndíjas szerződésben meghatározottak alapján, a szerződésben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén – a 17. § (1) bekezdése kivételével – az ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerződés lejártának napjától számított huszonöt napon belül képzettségének megfelelő állásajánlatot tesz.

(2) Az ösztöndíjas az állásajánlat kézhezvételétől számított öt napon belül nyilatkozik annak elfogadásáról.

(3) Ha az ösztöndíjas az állásajánlatot nem fogadja el, köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni.

(4) Az ösztöndíjas kérelmére – rendkívüli méltánylást érdemlő ok igazolása esetén – a PIB elnöke a visszafizetendő összeget mérsékelheti, részletfizetést biztosíthat, vagy az ösztöndíjast a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól mentesítheti.

17. § (1) A befogadó intézmény nem ajánl fel az ösztöndíjasnak állást abban az esetben, ha az ösztöndíjas képzettségének megfelelő üres álláshellyel nem rendelkezik.

(2) A befogadó intézmény nem ajánl fel állást az ösztöndíjasnak, ha az ösztöndíjas záróminősítése nem éri el a kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt szintet.

10. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §5

1

A 2. § (1) bekezdése az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 9. § (2) bekezdése a 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére