• Tartalom

6/2019. (III. 18.) IM rendelet

6/2019. (III. 18.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról1

2019.04.03.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés g) pontjában és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazandó nyomtatványok

1. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetlevelet,

b) a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetet tartalmazó iratot,

c) a 3. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet (a továbbiakban: írásbeli ellenkérelem),

d) a 4. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a viszontkereset-levelet,

e) az 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a beszámítást tartalmazó iratot.

(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) a 6. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a gondnoksági per (gondnokság alá helyezés iránt indított per, gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per, gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per, előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per),

b) a 7. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a házassági bontóper,

c) a 8. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a szülői felügyelettel kapcsolatos per (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per, szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per, közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per),

d) a 9. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a kiskorú gyermek tartása iránt indított per [tartási kötelezettség megállapítása iránt indított per, tartási kötelezettség megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per, tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per],

e) a 10. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a munkaügyi per,

f) a 11. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtási per (végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per, végrehajtási igényper, végrehajtási eljárásba történő bekacsolódás engedélyezése iránt indított per),

g) a 12. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per

megindítására szolgáló keresetlevelet.

2. § A bíróság – polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró félnek szóló – a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, valamint az írásbeli ellenkérelem hiányainak pótlására felhívó végzésében meghatározza, hogy a hiánypótlást a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával kell-e teljesíteni.

3. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a keresetlevélben, a keresetet tartalmazó iratban, az írásbeli ellenkérelemben, a viszontkereset-levélben és a beszámítást tartalmazó iratban az ellenfélhez állítási szükséghelyzet esetén valamely tény állításához szükséges információ szolgáltatására, illetve bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

4. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a keresetlevélben, a keresetet tartalmazó iratban, az írásbeli ellenkérelemben, a viszontkereset-levélben és a beszámítást tartalmazó iratban

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben meghatározott,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 16. mellékletben meghatározott,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben meghatározott,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben meghatározott

pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

5. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatvány kitöltésére a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben kerül sor, a nyomtatványt a fél aláírását követően az erre jogosult igazságügyi alkalmazott záradékkal, aláírásával, valamint a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával látja el. A záradék szövege a következő: „A beadványt a nyomtatványon a szóban előadottak szerint, jogszabályban meghatározott módon rögzítettem.”

2. A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványok

6. § (1) Ha a fél közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 19. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(2) Ha a fél a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per megindítására szolgáló keresetlevelet.

7. § A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a bíróságnak a keresetlevél hiányainak pótlására felhívó végzésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlást a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott keresetlevél nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával is teljesítheti.

8. § Ha a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben az ellenfélhez bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

9. § (1) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a 19. melléklet vagy a 20. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben meghatározott,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 21. mellékletben meghatározott,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben meghatározott,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben meghatározott

pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 21. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlapon kell előterjesztenie.

3. Közös szabályok

10. § Ha a nyomtatványon szereplő pontok vagy sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

11. § A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap(ok) kerül(nek) csatolásra.

12. § Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek kizárólag a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő. Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak.

13. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az e rendelet szerinti nyomtatványokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) letölthető formában közzéteszi, feltünteti a közzététel időpontját és azt, ha a nyomtatvány alkalmazása kötelező. Papíralapú nyomtatvány a bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

(2) Az OBH az e rendelet szerinti nyomtatványokat olyan formában is közzéteheti, hogy azok informatikai eszköz alkalmazásával szerkeszthetők legyenek. A nyomtatványok szerkeszthető változatát úgy kell kialakítani, hogy a szerkesztés során kizárólag a nyomtatványok egyes pontjaihoz tartozó sorok számának bővítésére kerülhessen sor, valamint a nyomtatvány végén található tájékoztató jegyzetek elhagyhatóak legyenek.

(3) Az OBH a nyomtatványok közzététele során a nyomtatványok végén található jegyzeteket – tartalmi változtatás nélkül – átszerkesztett formában is megjelenítheti. Az átszerkesztés során biztosítani kell, hogy a nyomtatványok végén található jegyzetek egyes pontjai egyértelműen a nyomtatványnak azokhoz a pontjaihoz legyenek hozzárendelve, amelyekhez e rendelet szerint hozzárendelésre kerültek.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően előterjesztett nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2) A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró félnek az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt, de a rendelet hatálybalépését követően előterjesztett hiánypótlást, a 13. mellékletben meghatározott nyomtatvány benyújtásával kell teljesítenie, kivéve, ha a hiánypótlást elrendelő végzés a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat vagy az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtását rendelte el.

16. §2

1. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány
KERESETLEVÉL3,4
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes5 adatai6
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:7 _______________________@_________________________________________________________________
1.2.2. Nem természetes személy8 felperes
Név:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:9 _______________________@_________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság10 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:
__________________________________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének11 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai12
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:13 ________________________@______________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai14
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:15 ________________________@______________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes16 adatai17
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:18 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:19
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:20 _______________________@_____________________________________
1.3.2. Nem természetes személy21 alperes
Név:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:22
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:23 _______________________@_____________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság24 neve:25
_________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:26
___________________________________________
Adószám:27 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai28
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 29 ________________________@____________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ30
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés31 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét32 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok34
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel35 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel36 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:37
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:38
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)39
vagylagos40
eshetőleges41
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke42
Az érvényesített követelés értéke:43
__________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):44
__________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:45
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):46
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték47
A megfizetett összeg: _____________________________________________________
Megfizetésének módja:48
_______________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:49 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség50
teljes költségfeljegyzési jog51
részleges költségfeljegyzési jog52
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés53 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:54
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:55
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:56
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:57
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:58
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:59
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek:60
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
____________________________________________
    aláírás
Tanúk:61
1.
Név (teljes név):62 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):63 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):64 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):65 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetet tartalmazó irat nyomtatvány
KERESETET TARTALMAZÓ IRAT66,67
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2 A per fizetési meghagyásos előzménye a közjegyzői ügyszám megjelölésével:68
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Felperes69 adatai70
1.3.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:71 _______________________@___________________________________
1.3.2. Nem természetes személy72 felperes
Név:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:73 _______________________@___________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság74 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének75 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai76
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:77 ________________________@_________________________
1.3.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai78
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:79 ________________________@_________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.4. Alperes80 adatai81
1.4.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:82 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:83
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:84 _______________________@_______________________________________
1.4.2. Nem természetes személy85 alperes
Név:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:86
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:87 _______________________@_______________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság88 neve:89
___________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:90
___________________________________________________________________________
Adószám:91 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.4.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének92 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai 93
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 94 ________________________@_________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ95
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés96 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét97 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:98
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok99
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel100 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel101 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:102
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetet tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:103
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén104
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)105
vagylagos106
eshetőleges107
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke108
Az érvényesített követelés értéke: 109
__________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):
__________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):110
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték111
A megfizetett összeg: ________________________________________________________
Megfizetésének módja:112
__________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában113
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:114 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség115
teljes költségfeljegyzési jog116
részleges költségfeljegyzési jog117
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:118
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén119 ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:120
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:121
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:122
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:123
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:124
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:125
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek:126
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
_____________________________________________
    aláírás
Tanúk:127
1.
Név (teljes név):128 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):129 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):130 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):131 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

3. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Írásbeli ellenkérelem nyomtatvány
ÍRÁSBELI ELLENKÉRELEM132,133
Annak megjelölése, hogy az írásbeli ellenkérelmet keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással szemben terjeszti elő:134
(a megfelelő aláhúzandó)
keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem
viszontkeresettel szembeni írásbeli ellenkérelem
beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél135
1.3.1. Perbeli állása:
Alperes        Felperes        (a megfelelő aláhúzandó)
1.3.2. Név:
__________________________________________________________________________________________
1.3.3. Természetes személy törvényes képviselőjének136 vagy nem természetes személy törvényes vagy szervezeti képviselőjének137 neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3.4. Meghatalmazott képviselő neve:138
__________________________________________________________________________________________
1.4. Felperes adatai139
1.4.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
1.4.2. Nem természetes személy felperes
Név: ______________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
1.5. Alperes adatai140
1.5.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név): __________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:141 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:142
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:143
_______________________@______________________________________________
1.5.2. Nem természetes személy alperes
Név:
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:144
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság145 neve:146
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:147
__________________________________________________________________________________________
Adószám:148 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:149 _______________________@___________________________________
1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének150 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének151 adatai
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:152 __________________@________________________________________
1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai153
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:154
________________________@_____________________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A keresetet / viszontkeresetet / beszámítást155 teljes mértékben elismerő nyilatkozat:156
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén157
2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények alapján kéri az eljárás megszüntetését:158
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2.2. A megszüntetésre vonatkozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok159
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.2.2.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.2.2.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel160 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.2.2.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel161 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.2.2.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:162
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:163
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereset / viszontkereset / beszámítás164 elutasítása iránti kérelem esetén165
2.3.1. Az elutasítást:
(a megfelelő aláhúzandó)
egészben kéri
részben kéri
2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset / viszontkereset / beszámítás166 azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.3. Annak meghatározása, hogy a keresettel / viszontkeresettel / beszámítással167 érvényesített joggal szemben milyen kifogást (anyagi jogi kifogás) támaszt
2.3.3.1. Az anyagi jogi kifogás (szavatossági,168 érvénytelenségi,169 elévülési170 vagy egyéb kifogás171) megjelölése:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.3.2. Az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tények:172
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.4. A keresetlevélben / viszontkereset-levélben / beszámítást tartalmazó iratban173 feltüntetett tényekre, bizonyítékokra, bizonyítási indítványokra vonatkozó vitató nyilatkozatok
2.3.4.1. A vitatott tények, valamint a vitatás oka:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.4.2. A vitatott bizonyítékok és a vitatás oka:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.4.3. Az ellenzett bizonyítási indítványok és az ellenzés oka:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.5. A védekezést megalapozó tények:174
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.6. A védekezést megalapozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok175
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.3.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.3.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel176 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.3.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel177 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.3.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:178
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.3.6.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:179
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozása esetén180
3.1.1. Az ellenfél felhívására tett nyilatkozat:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.2. Az ellenfél felhívására tekintettel csatolt bizonyítási eszköz:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.3. Az ellenfél felhívásában foglaltak nem teljesítésének az indoka:181
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Az ellenkérelmet előterjesztő fél szervezeti, törvényes182 vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, valamint az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölése,183 hogy ki és milyen minőségben jár el a fél nevében:184
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:185
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:186
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. Mellékletek:187
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
____________________________________________
    aláírás
Tanúk:188
1.
Név (teljes név):189 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):190 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):191 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):192 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

4. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Viszontkereset-levél nyomtatvány
VISZONTKERESET-LEVÉL193,194
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
__________________________________________________________________________________________
1.3. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes195
1.3.1. Név:
__________________________________________________________________________________________
1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének196 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének197 neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:198
__________________________________________________________________________________________
1.4. Felperes adatai199
1.4.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:200 ______________________@___________________________________
1.4.2. Nem természetes személy201 felperes
Név: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:202 ______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság203 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének204 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai205
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:206 ______________________@__________________________________
1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai207
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:208 ______________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.5. Alperes adatai209
1.5.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:210 ______________________@___________________________________
1.5.2. Nem természetes személy alperes
Név:
__________________________________________________________________________________________
Székhelye: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság211 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:212 ______________________@__________________________________
1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének213 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének214 adatai
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:215 ______________________@__________________________________
1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai216
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:217 ______________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ218
2.1. Az alperes (több alperes esetén az egyes alperesek) a felperessel (több felperes esetén az egyes felperesekkel) szemben pontosan milyen döntés219 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét220 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):221
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A viszontkereseti kérelmet megalapozó tények:222
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok223
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel224 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel225 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:226
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A viszontkereset-levél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:227
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több viszontkereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)     
együttes (valódi)228
vagylagos229
eshetőleges230
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke231
Az érvényesített követelés értéke:232
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):233
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:234
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a viszontkeresetnek a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:235
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték236
A megfizetett összeg: ________________________________________________________
Megfizetésének módja:237 _____________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:238 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség239
teljes költségfeljegyzési jog240
részleges költségfeljegyzési jog241
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés242 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának megjelölése vagy ennek hiányában a viszontkereset szempontjából a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:243
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a viszontkereset szempontjából a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:244
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:245
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A viszontkereset-levél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:246
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:247
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:248
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek:249
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
_____________________________________
    aláírás
Tanúk:250
1.
Név (teljes név):251 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):252
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):253 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):254
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

5. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Beszámítást tartalmazó irat nyomtatvány
BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT255,256
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
__________________________________________________________________________________________
1.3. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél257
1.3.1. Név:
__________________________________________________________________________________________
1.3.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének258 vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének259 neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:260
__________________________________________________________________________________________
1.4. Felperes adatai261
1.4.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:262 ___________________@_____________________________________
1.4.2. Nem természetes személy263 felperes
Név:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:264 ___________________@______________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság265 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének266 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai267
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ____________________________________________________________________________
E-mail-cím:268 ___________________@_____________________________________
1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai269
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ____________________________________________________________________________
E-mail-cím:270 ___________________@_____________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.5. Alperes adatai271
1.5.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:272 ___________________@_____________________________________
1.5.2. Nem természetes személy alperes
Név:
__________________________________________________________________________________________
Székhelye: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság273 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:274 ___________________@_____________________________________
1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének275 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének276 adatai
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:277 ___________________@_____________________________________
1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai278
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:279 ___________________@_____________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ280
2.1. A beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és mennyisége, annak meghatározásával, hogy mely felperessel / alperessel szemben pontosan mit kíván beszámítani:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy a beszámítással mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):281
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A beszámítás összegét vagy mennyiségét és a beszámított követelés lejártát vagy esedékességét megalapozó tények:282
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége, feltüntetve, hogy a beszámítani kívánt követelés a követelést milyen időpontban, mennyiségben és miként szüntette meg:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Annak meghatározása, hogy a 2.4. pontban foglalt adat milyen számításon alapul:283
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok284
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel285 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel286 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:287
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.6.5. A beszámítást tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:288
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a beszámításnak a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:289
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. A nem természetes személy felperes 1.4.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:290
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:291
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:292
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A beszámítást tartalmazó irat záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:293
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:294
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:295
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Mellékletek:296
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________________
    aláírás
Tanúk:297
1.
Név (teljes név):298 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):299 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):300 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):301 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

6. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány gondnoksági perben
KERESETLEVÉL GONDNOKSÁGI PERBEN302,303
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:304
(a megfelelő aláhúzandó)
gondnokság alá helyezés iránt indított per305
gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per306
gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per307
gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per308
előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per309
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes310 adatai311
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:312 _______________________@_________________________________
1.2.2. Nem természetes személy313 felperes
Név: ______________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:314 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság315 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: _________________________________________________________________________
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének316 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai317
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 318 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai319
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 320 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve: __________________________________________________________________________________________
1.2.5. A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok:321
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes322 adatai323
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:324 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:325
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:326 _______________________@_________________________________
1.3.2. Nem természetes személy alperes327
Név: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:328 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság329 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám:330_________________________________________________________________________
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai331
Név: ______________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:332 _______________________@__________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ333
2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):334, 335
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1.1. Ha a kereseti kérelem az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre irányul, legalább egy olyan ügycsoport336 megnevezése, amelyre nézve az alperes gondnokság alá helyezését kéri:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):337
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:338
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok339
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel340 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel341 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:342
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: 343
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)344
vagylagos345
eshetőleges346
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6. A gondnoksággal érintett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatok:347
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7. A gondnoksággal érintett személy előzetes jognyilatkozatára348 vonatkozó adatok, ha arról tudomása van:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke:349
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):350
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények351
3.3.1. Annak megjelölése, hogy költségmentesség352 engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:353
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.2. Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy azt milyen tények alapozzák meg:354
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:355
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:356
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:357
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:358
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Mellékletek:359
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
_____________________________________
    aláírás
Tanúk:360
1.
Név (teljes név):361 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):362 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):363 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):364 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

7. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány házassági bontóperben
KERESETLEVÉL HÁZASSÁGI BONTÓPERBEN365,366
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes367 házastárs adatai
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:368 _______________________@__________________________________
1.2.1. Törvényes képviselő adatai369
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
1.2.2. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai370
Név: ______________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes371 házastárs adatai
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:372 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:373
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:374 _______________________@_________________________________
1.3.1. Törvényes képviselő adatai375
Név: ______________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@_________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ376
2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):377
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):378
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:379
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.1. A házasságkötés helye és ideje:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.2. A házasságból származó és életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok:380
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok381
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel382 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel383 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:384
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:385
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén386
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)387,
vagylagos388
eshetőleges389
Több együttes (valódi) kérelem esetén: 390
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Elbírálás kért sorrendje eshetőleges kérelmek esetén:391
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke392
Az érvényesített követelés értéke:393
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):394
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):395
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték396
A megfizetett összeg: ________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:397
__________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:398 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség399
teljes költségfeljegyzési jog400
részleges költségfeljegyzési jog401
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés402 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:403
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:404
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. Az életközösség fennállására vonatkozó adatok:405
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A házasság közös megegyezés alapján történő felbontásával összefüggő nyilatkozatok:406
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:407
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:408
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek409
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
_____________________________________
    aláírás
Tanúk:410
1.
Név (teljes név):411 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):412 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):413 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):414 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

8. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány szülői felügyelettel kapcsolatos perben
KERESETLEVÉL SZÜLŐI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS PERBEN415,416
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:417
(a megfelelő aláhúzandó)
a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per418
a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per419
a közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per420
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes421 adatai422
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve: ________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:423 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy424 felperes
Név: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:425 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság426 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám:
__________________________________________________________________________________________
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének427 vagy nem természetes személy felperes képviselőjének adatai428
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 429_______________________@_________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai430
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 431 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes432 adatai433
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:434 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:435
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:436 _______________________@__________________________________
1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének437 adatai438
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:439 ________________________@________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ440
2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):441
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):442
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:443
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok444
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani:445
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:446
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:447
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:448
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)449
vagylagos450
eshetőleges451
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke452
Az érvényesített követelés értéke:453
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):454
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:455
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):456
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények457
3.3.1. Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:458
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.2. Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése esetén annak megjelölése, hogy azt milyen tények, körülmények alapozzák meg:459
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:460
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:461
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:462
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Mellékletek:463
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
___________________________________________
    aláírás
Tanúk:464
1.
Név (teljes név):465 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):466 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):467 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):468 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

9. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány kiskorú gyermek tartása iránt indított perben
KERESETLEVÉL KISKORÚ GYERMEK TARTÁSA IRÁNT INDÍTOTT PERBEN469,470
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:471
(a megfelelő aláhúzandó)
tartási kötelezettség megállapítása iránt indított per472
tartási kötelezettség megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per473
tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per474
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes475 adatai476
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:477 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy478 felperes
Név: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:479 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság480 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: _________________________________________________________________________
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének481 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai482
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 483 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai484
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 485 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve: __________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes486 adatai487
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:488 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:489
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:490 _______________________@__________________________________
1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének491 adatai492
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:493 ________________________@_________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ494
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):495
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):496
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:497
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok498
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel499bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel500 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:501
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:502
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi) 503
vagylagos504
eshetőleges505
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke506
Az érvényesített követelés értéke:507
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:508
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):509
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények510
3.3.1. Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:511
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.2. Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése esetén annak megjelölése, hogy azt milyen tények, körülmények alapozzák meg:512
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:513
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:514
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:515
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:516
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Mellékletek:517
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_________________________________________
    aláírás
Tanúk:518
1.
Név (teljes név):519 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):520 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):521 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):522 ___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

10. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány munkaügyi perben
KERESETLEVÉL MUNKAÜGYI PERBEN523,524
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes525 adatai526
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:527 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy528 felperes
Név: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:529 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság530 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének531 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai532
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ____________________________________________________________________________
E-mail-cím:533 ________________________@______________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai534
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:535 ________________________@_________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes536 adatai537
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:538 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:539
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:540 _______________________@__________________________________
1.3.2. Nem természetes személy541 alperes
Név:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:542
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:543 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság544 neve:545
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:546 _________________________________________________________
Adószám:547 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai548
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 549 ________________________@________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ550
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés551 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1.1. Ha a felperes munkaviszonya jogellenes megszüntetése következményeként kártérítésként elmaradt jövedelme megtérítését kéri, az elmaradt jövedelem tételeinek megjelölése jogcímenként és összegszerűen, annak pontos megjelölésével, hogy azt mely időtartamra számítja fel:552
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1.2. Annak megjelölése, ha a felperes felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos igényt érvényesít:553
IGEN         NEM         (A megfelelő aláhúzandó)
2.1.2.1. Annak megjelölése, hogy igényét a felszámolónak bejelentette-e:
IGEN         NEM         (A megfelelő aláhúzandó)
2.1.2.2. Annak megjelölése, hogy a felszámoló vitatja-e a bejelentett igényt:
IGEN         NEM         (A megfelelő aláhúzandó)
2.1.2.3. Ha a felszámoló a bejelentett igényt vitatja, a követelés vitatásáról szóló felszámolói közlés átvételének időpontja:
_____________ év _____________________ hó ________nap
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét554 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:555
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok556
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel557 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel558 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:559
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:560
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)     
együttes (valódi)561
vagylagos562
eshetőleges563
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke564
Az érvényesített követelés értéke:565
__________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):
__________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:566
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):567
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények568
a) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esete: (a megfelelő aláhúzandó)
tárgyi költségfeljegyzési jog569
tárgyi illetékfeljegyzési jog570
Az illetékfizetés alóli mentesülés alapjául szolgáló tények, körülmények:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:571
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:572
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:573
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:574
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:575
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:576
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:577
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek:578
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
____________________________________________
    aláírás
Tanúk:579
1.
Név (teljes név):580 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):581
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):582 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):583
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

11. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány végrehajtási perben
KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁSI PERBEN584,585
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:586
(a megfelelő aláhúzandó)
a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per587
végrehajtási igényper588
a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per589
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes590 adatai591
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:592 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy593 felperes
Név: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:594
_______________________@____________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság595 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének596 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai597
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:598 ________________________@_________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai599
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:600 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes601 adatai602
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:603 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:604
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:605 _______________________@__________________________________
1.3.2. Nem természetes személy606 alperes
Név:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:607
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:608 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság609 neve:610
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:611 _________________________________________________________
Adószám:612 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai613
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 614 _______________________@_________________________________
1.4. A végrehajtható okiratot615 kiállító személy, szerv616 neve:617
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. A végrehajtás elrendelésekor kiállított végrehajtható okirat száma:
__________________________________________________________________________________________
1.6. A végrehajtást foganatosító végrehajtó adatai
Név: ______________________________________________________________________________________
Székhely:618 __________________________________________________________________________________________
1.7. A végrehajtási ügy száma (végrehajtói ügyszám):
__________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ619
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):620
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét621 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:622
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok623
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel624 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel625 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:626
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:627
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)628
vagylagos629
eshetőleges630
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke631
Az érvényesített követelés értéke:632
__________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):
__________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:633
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):634
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték635
A megfizetett összeg:
__________________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:636
__________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:637 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség638
teljes költségfeljegyzési jog639
részleges költségfeljegyzési jog640
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés641 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:642
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:643
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:644
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:645
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:646
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:647
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek:648
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
____________________________________________
    aláírás
Tanúk:649
1.
Név (teljes név):650 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):651
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):652 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):653
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

12. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben
KERESETLEVÉL A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN654,655,656
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes657 adatai658
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:659 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy660 felperes
Név: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:661 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság662 neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének663 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai664
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:665 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai666
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:667 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes668 adatai669
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:670 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:671
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:672 _______________________@__________________________________
1.3.2. Nem természetes személy673 alperes
Név: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:674
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:675 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság676 neve:677
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:678 _________________________________________________________
Adószám:679 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai680
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: 681 ________________________@________________________________
1.4. A megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezése és székhelye:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. A birtokvédelmi határozat száma:
__________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ682
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát, a birtokvédelmi határozat megváltoztatását milyen módon kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):683
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):684
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:685
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok686
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel687 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel688 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:689
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:690
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)691
vagylagos692
eshetőleges693
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke694
Az érvényesített követelés értéke:695
__________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):
__________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:696
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):697
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték698
A megfizetett összeg: ________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:699
__________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:700 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség701
teljes költségfeljegyzési jog702
részleges költségfeljegyzési jog703
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés704 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:705
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:706
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények:707
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése:708
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:709
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:710
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10. Mellékletek:711
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
__________________________________________
    aláírás
Tanúk:712
1.
Név (teljes név):713 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):714
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):715 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):716
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

13. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Hiánypótlásra szolgáló nyomtatvány
HIÁNYPÓTLÁSI NYOMTATVÁNY717,718
1. Annak megjelölése, hogy milyen beadvány hiányait pótolja a nyomtatvánnyal:719
(a megfelelő aláhúzandó)
keresetlevél
keresetet tartalmazó irat
viszontkereset-levél
beszámítást tartalmazó irat
írásbeli ellenkérelem
2. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bírósági ügyszám:
__________________________________________________________________________________________
4. A hiánypótlást előterjesztő fél
4.1. Név:
__________________________________________________________________________________________
4.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének720 vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének721 neve:
__________________________________________________________________________________________
4.3. Meghatalmazott képviselő neve:722
__________________________________________________________________________________________
5. Az 1. pontban megjelölt nyomtatvány hiánypótlással érintett pontja(i):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. A hiánypótlás körében szolgáltatott adat, tett nyilatkozat:723
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:724
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Mellékletek:725
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
___________________________________________
    aláírás
Tanúk:726
1.
Név (teljes név):727 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):728
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):729 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):730
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

14. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra szolgáló pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
ÁLLÍTÁSI VAGY BIZONYÍTÁSI SZÜKSÉGHELYZETBEN AZ ELLENFÉLHEZ INTÉZETT FELHÍVÁSRA731
1. A pótlap sorszáma:732
2. Az ellenfélhez intézett felhívás
2.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Tanúbizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
TANÚBIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA733
1. A pótlap sorszáma:734
2.1. Tanú
Neve:
__________________________________________________________________________________________
Tanú címének bejelentése külön lapon:
(a megfelelő aláhúzandó)
Igen         Nem
amennyiben nem,
Tanú lakóhelye (tartózkodási helye):735
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Az arra vonatkozó nyilatkozat, ami alapján a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) megjelölhető:
(a megfelelő aláhúzandó)
a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez
az adatokat valamennyi peres fél ismeri
az adatok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhetők
Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA736
1. A pótlap sorszáma:737
2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:738
magánszakértő     ⬜
bíróság által kirendelt szakértő    ⬜
más eljárásban kirendelt szakértő     ⬜
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:739
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás indítványozása, illetve okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
OKIRATTAL VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA, ILLETVE OKIRAT VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA740
1. A pótlap sorszáma:741
2. Az okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz
Megnevezése:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Egyéb bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
EGYÉB BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA742
1. A pótlap sorszáma:743
2. Az egyéb bizonyítási indítvány
Megnevezése:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL744,745
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes746 adatai747
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):748
__________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail-cím:749 _______________________@________________________
Telefonszám: ________________________________________________
1.2.2. Nem természetes személy750 felperes
Név:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének751 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai752
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail-cím:753 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai754
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:755 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. Felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai756
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
1.4. Alperes757 közigazgatási szerv adatai758
Név: __________________________________________________________________________________________
Székhely:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
1.4.1. Képviselő adatai759
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
2. A vitatott közigazgatási cselekmény760
2.1. A vitatott közigazgatási cselekmény megjelölése: (a megfelelő aláhúzandó)
a) egyedi döntés (pl. végzés, határozat);
b) hatósági intézkedés (pl. rendőri intézkedés);
c) egyedi ügyben alkalmazandó - a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - általános hatályú rendelkezés761 (pl. egyetemi vizsgaszabályzat);
d) közigazgatási szerződés (közigazgatási szervek között, közfeladat ellátására kötött szerződés, továbbá az a szerződés, amelyet törvény vagy kormányrendelet annak minősít);
e) közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita.
2.2. A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat: (pl. döntés száma, keltezése; intézkedés leírása, helye, ideje; szerződés azonosítója, kelte, tárgya stb.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés módja: (a megfelelő aláhúzandó)
postai kézbesítés
elektronikus kézbesítése
hirdetményi kézbesítés
egyéb
2.4. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés ideje:
________________ év _____________________ hó _______ nap
3. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem
3.1. A közigazgatási szerv támadott cselekménye mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem megjelölése):762
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok763
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
3.3.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel764 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel765 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:766
Igen    ⬜
Nem    ⬜
3.3.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:767
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem: (a megfelelő aláhúzandó)768
4.1. a közigazgatási cselekmény769
a) hatályon kívül helyezését,
b) megsemmisítését vagy
c) megváltoztatását
4.2. közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltását
4.3. a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezést
4.4. a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezést
4.5. a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítását770
kérem.
4.6. A 4.1. c) pontban, a 4.3., a 4.4 vagy a 4.5. alpontban megjelölt kereseti kérelem esetén annak megjelölése, hogy pontosan milyen tartalmú döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól, valamint a közigazgatási cselekmény esetleges jogsértő következményének és az elhárítása igényelt módjának megjelölése:771
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7. Több kereseti kérelem esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
vagylagos772
egymás melletti773
Elbírálásuk kért sorrendje:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. A pertárgy értéke774
Az érvényesített követelés értéke:775
__________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):776
__________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:777
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):778
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Az eljárási illeték779
Illeték előzetes megfizetése esetén
A megfizetett összeg: ________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:780 ______________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:781 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség782
teljes költségfeljegyzési jog
részleges költségfeljegyzési jog783
munkavállalói költségkedvezmény (közszolgálati jogvita esetén)
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)
tárgyi költségfeljegyzési jog784
tárgyi illetékfeljegyzési jog785,786
c) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés787 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. A felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és milyen minőségben jár el a fél nevében:788
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. A keresetlevél 5-8. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:789
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek:790
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Mellékletek:791
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
    aláírás
Tanúk:792
1.
Név (teljes név):793 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):794
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):795 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):796
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

20. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
MULASZTÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL797,798
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes799 adatai800
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
__________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
__________________________________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):801
__________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
E-mail-cím:802 _______________________@__________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________
1.2.2. Nem természetes személy803 felperes
Név:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
__________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ___________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének804 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai805
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:806 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai807
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:808 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. A felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai809
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ______________________@____________________________________
1.4. Alperes810 közigazgatási szerv adatai811
Név:
__________________________________________________________________________________________
Székhely: __________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):812
__________________________________________________________________________________________
1.4.1. Képviselő adatai813
Név:
__________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
__________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ______________________@____________________________________
2. A közigazgatási szervhez fordulás
2.1. időpontja:
__________________________________________________________________________________________
2.2. az ügy megjelölése:
__________________________________________________________________________________________
2.3. A mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményei, amelyekre a felperes tudomása szerint sor került:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. A közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali vagy feladatellátási kötelezettségét megalapozó jogszabályok és körülmények:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. A mulasztás megállapíthatóságának okai:814
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6. A mulasztás orvoslását szolgáló eljárás kezdeményezésére való utalás:815
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7. Azon eljárási cselekmények megjelölése, amelyekre a 2.6. alpontban megjelölt eljárásban a felperes tudomása szerint sor került:816
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.8. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem
2.8.1. A közigazgatási szerv mulasztása mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem megjelölése):817
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.8.2. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.9. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok818
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.9.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.9.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel819 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.9.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel820 bizonyítani:
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.9.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:821
Igen    ⬜
Nem    ⬜
2.9.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:822
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.10. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem:823
A közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítását kérem    ⬜
3. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Az eljárási illeték824
Illeték előzetes megfizetése esetén
A megfizetett összeg:
__________________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:825
__________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:826 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség827
teljes költségfeljegyzési jog
részleges költségfeljegyzési jog
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)
tárgyi költségfeljegyzési jog828
tárgyi illetékfeljegyzési jog829 830
c) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés831 esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. A felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és milyen minőségben jár el a fél nevében:832
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. A keresetlevél 3-5. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:833
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek:834
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Mellékletek:835
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap    
___________________________________________
    aláírás
Tanúk:836
1.
Név (teljes név):837 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):838
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):839 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):840
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

21. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány közigazgatási perben
PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA KÖZIGAZGATÁSI PERBEN841
1. A pótlap sorszáma:842
2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:843
a megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő    ⬜
magánszakértő     ⬜
bíróság által kirendelt szakértő    ⬜
más eljárásban kirendelt szakértő     ⬜
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:844
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

A rendeletet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a pert mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperes és nincs az adott pertípusra rendszeresített külön nyomtatvány. Ha követelése a 3 millió Ft-ot nem haladja meg, igényét közjegyző hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásban kell érvényesítenie.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

4

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

5

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

6

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

7

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

8

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

9

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

10

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

11

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

12

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

13

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

14

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

15

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

16

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

17

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy (szervezet) alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

18

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

19

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

20

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

21

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.
Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

22

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

23

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

24

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személy alperest nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

25

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

26

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

27

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

28

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

29

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

30

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

31

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.

32

Érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.:
- kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény,
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

33

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül.

34

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

35

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

36

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

37

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

38

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

39

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

40

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

41

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

42

A pertárgy értékét a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”. Amennyiben a perben érvényesített követelés idegen pénznemben áll fenn, ennek értékét a keresetlevél előterjesztésének napján érvényes jegybanki középárfolyam alapulvételével forintban kell meghatározni.

43

A pertárgy értéke pénzkövetelés esetén annak összegével egyezik meg. Az összeg meghatározásánál a kamatokat és az egyéb járulékokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értékét össze kell adni. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

44

Egyes perekben a per tárgya értékének a megállapításához a ténylegesen megállapítható összegtől eltérő összeget kell alapul venni. Így, követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke. (pl., ha a felperes a keresetében egy 25 millió forint vételárat tartalmazó ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségének a megállapítását kéri, a per tárgyának értéke 25 millió forint.)
- tulajdonjogi perben, birtokperben vagy használati, haszonélvezeti joggal kapcsolatos perben a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

45

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.

46

A hatáskör tekintetében elő kell adni, hogy a járásbíróság hatásköre pl. azon alapul, hogy a vagyonjogi perben a követelés összege a 30 millió Ft-ot nem haladja meg. Az illetékesség tekintetében elő kell adni, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelyén alapul. Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl. a káresemény, ami miatt kártérítést kér, külföldön következett be, vagy a szerződés teljesítésének helye külföldön van, vagy az ingatlan, amely alapján pl. bérleti díjat követel, külföldön van.

47

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

48

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

49

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

50

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

51

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

52

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

53

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

54

A rovat csak nem természetes személy felperes perindítása esetén kitöltendő, abban az esetben, ha felperesként nem ismeri a saját szervezetének nyilvántartási számát, vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

55

A rovat csak abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert azt nem ismeri vagy az alperes azzal nem rendelkezik. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

56

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

57

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

58

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

59

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

60

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

61

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

62

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

63

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

64

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

65

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

66

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a pert fizetési meghagyásos eljárás előzte meg, amelyben a kötelezett ellentmondást terjesztett elő a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyással szemben, mellyel az eljárás perré alakult. A felperesnek (korábbi jogosultnak), ezt a nyomtatványt kell előterjeszteni a közjegyző felhívásában szereplő bíróságon, a közjegyző felhívásától számított 15 napon belül, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül jár el.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a közjegyző felhívásában szereplő járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

67

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

68

Itt kell leírni azt, hogy a keresetet tartalmazó irat benyújtását fizetési meghagyásos eljárás előzte meg. Fel kell tüntetni továbbá a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző nevét, székhelyét és a közjegyzői ügyszámot.

69

A fizetési meghagyásos eljárás jogosultja.

70

Természetes személy felperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

71

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

72

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

73

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

74

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, melynek adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

75

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

76

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

77

Akkor kitöltendő, ha a természetes személy felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

78

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

79

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

80

A fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje.

81

Természetes személy alperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

82

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

83

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

84

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

85

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

86

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

87

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

88

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

89

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

90

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

91

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

92

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

93

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatait, amely az általa előterjesztett ellentmondásból kiderülhet. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

94

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

95

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben is több követelést érvényesített. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

96

Ezt a szerint határozza meg, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban mire kérte kötelezni a kötelezettet.

97

Meghatározható a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt, a követelés alapjául szolgáló jogviszony, valamint az érvényesíteni kívánt jog alapul vételével.

98

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül, ami miatt kártérítést kér.

99

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

100

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

101

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

102

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

103

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetet tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetet tartalmazó irathoz.

104

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kereseti kérelmek tekintetében a keresetet tartalmazó irat nyomtatvány 2. részének rovatait kell kitölteni és pótlapokként ezzel a keresetet tartalmazó irat nyomtatvánnyal együtt előterjeszteni.

105

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

106

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

107

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

108

A pertárgy értékét a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a fizetési meghagyásos eljárás csak részben alakult perré, akkor itt azt az összeget kell feltüntetni, amelyre nézve az eljárás perré alakult. Idegen pénznemben meghatározott követelés esetén a pénzkövetelésnek (illetve a perré alakult részének) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértékét kell feltüntetni.

109

A pertárgy értéke pénzkövetelés esetén annak összegével egyezik meg. Az összeg meghatározásánál a kamatokat és az egyéb járulékokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értékét össze kell adni. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

110

A keresetet tartalmazó iratot a közjegyző felhívásában megjelölt bíróságra kell benyújtani. Itt kell kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl. a káresemény, ami miatt kártérítést kér, külföldön következett be vagy a szerződés teljesítési helye külföldön van.

111

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésénél tekintettel kell lenni a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésekor megfizetett díjra. Az eljárás perré alakulása esetén a felperesnek a közjegyzői felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kell a fizetési meghagyásos eljárás díját kiegészíteni a peres eljárás illetékére. Itt csak azt az összeget tüntesse fel, amelyet illetékként megfizetett. Ha a felet a közjegyző személyes díjfeljegyzési jogban részesítette, mentesül az illeték megfizetése alól. A díjfeljegyzési jogban való részesülést a nyomtatványnak ennél a pontjánál kell jeleznie.

112

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

113

A pert megelőző fizetési meghagyásos eljárásban azt a természetes személyt, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán az eljárási költséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett a közjegyző részleges vagy teljes díjfeljegyzési jogban részesítheti (személyes díjfeljegyzési jog). Díjfeljegyzési joga alapján a fél részben vagy egészben mentes a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztéséért fizetendő eljárási díj, valamint az ellentmondás folytán perré alakult eljárás illetékének megfizetése alól. Ha a fél díj feljegyzési jogban részesült, erre a beadványaiban utalnia kell.

114

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

115

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

116

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

117

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

118

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

119

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

120

A rovat csak nem természetes személy felperes perindítása esetén kitöltendő, abban az esetben, ha felperesként nem ismeri a saját szervezetének nyilvántartási számát, vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

121

A rovat csak abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.4.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert azt nem ismeri vagy az alperes azzal nem rendelkezik. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

122

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

123

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát. Ha a közjegyző személyes díjfeljegyzési jogban részesítette, erre is itt kell utalni, a díjfeljegyzési jogban részesítő közjegyzői határozat ügyszámának megjelölésével.

124

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

125

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

126

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Mellékletként csatolni kell a közjegyzői felhívás másolatát, és, ha a fél abban részesült, a közjegyző díjfeljegyzési jogban részesítő jogerős végzését.

127

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

128

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

129

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

130

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

131

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

132

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a bíróság a keresettel vagy a viszontkeresettel vagy a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem előterjesztésére hívja fel a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró felet.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

133

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

134

Ezen a nyomtatványon kell előterjeszteni a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet is. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyikkel szemben terjeszti elő az írásbeli ellenkérelmet.

135

E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél perbeli állását, nevét és képviselője nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

136

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

137

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

138

Kitöltendő, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

139

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

140

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

141

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

142

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

143

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

144

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

145

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

146

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

147

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

148

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

149

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

150

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

151

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

152

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

153

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

154

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

155

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

156

Teljes mértékben elismerő nyilatkozat esetén a nyomtatvány további rovatait nem kell kitölteni.

157

Kitöltendő, ha a fél az eljárás megszüntetését kéri.

158

Megszüntetést kérhet a fél arra hivatkozással pl., hogy
- magyar bíróságnak nincs joghatósága a perre,
- a per más bíróság hatáskörébe vagy kizárólagos illetékességébe tartozik,
- az igény - az elévülés esetét kivéve - bírósági úton nem érvényesíthető vagy
- a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták.

159

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

160

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

161

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.2.2.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

162

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

163

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.

164

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

165

Jelen nyomtatványon több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén több ellenkérelem is előterjeszthető. Több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén az érdemi rész 2.3. pontjának valamennyi alpontja tekintetében keresetenként / viszontkereseti kérelmenként / beszámítási kérelmenként külön-külön kell nyilatkozni.

166

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

167

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

168

Pl. az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

169

Pl., ha egy jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták. Ha ennek ellenére a jognyilatkozatot nem írásban tették meg, úgy az ellenkérelemben a fél hivatkozhat a jognyilatkozat érvénytelenségére.

170

Főszabály szerint a követelések öt év alatt évülnek el. Ha az érvényesített követelés elévült, úgy az ellenkérelemben erre hivatkozhat az ellenkérelem előterjesztője.

171

Ilyen lehet pl. a teljesítésre történő hivatkozás, amikor az alperes arra hivatkozik, hogy a teljesítés részéről egészben vagy részben megtörtént.

172

Itt kell előadni az anyagi jogi kifogás szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását.

173

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetlevélre, a viszontkereset-levélre vagy a beszámítást tartalmazó iratra vonatkozik-e.

174

Itt kell előadni a védekezés szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A védekezés alatt érteni kell az elutasítás, az anyagi jogi kifogás és a vitatás körében tett nyilatkozatokat.

175

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

176

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

177

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.3.6.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

178

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

179

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.

180

Akkor kitöltendő, ha az ellenfél a keresetlevélben, a viszontkereset-levélben vagy a beszámítást tartalmazó iratban állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással felhívást intézett a félhez meghatározott információ szolgáltatására vagy bizonyítási eszköz csatolására.

181

Akkor kitöltendő, ha az ellenfél felhívására nem nyilatkozik, illetve nem csatol bizonyítási eszközt. Itt kell indokát adni a nyilatkozat, illetve a bizonyítási eszköz-csatolás elmaradásának.

182

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

183

Ha pl. a természetes személy felet gondnok képviseli a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát kell csatolni.

184

Akkor kell kitölteni, ha eltér az ellenfél által korábban feltüntetettől.

185

Nem kötelező kitölteni, de ha a perrel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.
Abban az esetben, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfele rendelkezik a tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az ellenkérelmet előterjesztő fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

186

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.3.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

187

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

188

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

189

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

190

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

191

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

192

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

193

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró alperes – a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt – viszontkeresetet kíván indítani a felperessel szemben. Ha nem állnak fenn a viszontkereset indításának feltételei, azonban a fél beszámítással élhet, úgy a „Beszámítást tartalmazó irat” nyomtatványt kell kitölteni, amely a beszámítással kapcsolatos tájékoztatásokat is tartalmazza.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

194

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

195

E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy alperes nevét, valamint a képviselőjének a nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a viszontkeresetet több alperes terjeszti elő, a további alperesek adatait pótlapon kell rögzíteni.

196

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

197

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

198

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

199

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

200

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).

201

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.

202

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).

203

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

204

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

205

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

206

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a képviselő elektronikus levélcímét (e-mail).

207

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

208

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a meghatalmazott elektronikus levélcímét (e-mail).

209

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

210

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail)

211

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

212

Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

213

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

214

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

215

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

216

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

217

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

218

Jelen nyomtatványon több viszontkereset is előterjeszthető. Több viszontkereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Több viszontkereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi viszontkereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több viszontkeresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges viszontkeresete. Vagylagosan előterjesztett viszontkeresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

219

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság a felperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.

220

Az alperes a felperes ellen a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt indíthat viszontkeresetet. Más jogviszonyból eredő jog iránt akkor terjeszthető elő viszontkereset, ha a kereset tekintetében a per eldöntése függ a viszontkereset elbírálásától vagy a viszontkereset eldöntése függ a kereset elbírálásától.
Járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartozna, csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van.
Nincs helye viszontkereset indításának, ha a viszontkereset elbírálása más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.
Nincs helye viszontkereset indításának az alperes által más perben a felperes követelésével szemben már beszámított követelés esetében.

221

A viszontkeresettel érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető a 27. számú végjegyzetben foglaltak figyelembe vételével pl.:
- kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

222

Itt kell előadni a viszontkeresettel érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül.

223

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

224

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

225

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

226

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

227

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a viszontkereset-levélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a viszontkereset-leveléhez.

228

Ebben az esetben az alperesnek több követelése van a felperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

229

Vagylagos a kérelem, ha az alperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

230

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén az alperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi viszontkeresete nem alapos (sikertelen). A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

231

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”. Amennyiben a perben érvényesített követelés idegen pénznemben áll fenn, ennek értékét a keresetlevél előterjesztésének napján érvényes jegybanki középárfolyam alapulvételével forintban kell meghatározni.

232

A pertárgy értéke pénzkövetelés esetén annak összegével egyezik meg. Az összeg meghatározásánál a kamatokat és az egyéb járulékokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha több viszontkeresetet terjeszt elő a viszontkereset-levélben, a pertárgyérték számítása során ezek értékét össze kell adni. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

233

Egyes perekben a per tárgya értékének a megállapításához a ténylegesen megállapítható összegtől eltérő összeget kell alapul venni. Így, követelés vagy más jog értéke pl.:
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke. (pl., ha az alperes a viszontkeresetében egy 25 millió forint vételárat tartalmazó ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségének a megállapítását kéri, a per tárgyának értéke 25 millió forint.)
- tulajdonjogi perben, birtokperben vagy használati, haszonélvezeti joggal kapcsolatos perben a vitás dolog vagy dologrész, illetve dologi jog értéke.

234

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.

235

Itt kell kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl. a káresemény, ami miatt kártérítést kér, külföldön következett be, vagy a szerződés teljesítésének helye külföldön van, vagy az ingatlan, amely alapján pl. bérleti díjat követel, külföldön van.
A hatáskör tekintetében elő kell adni, hogy a viszontkeresetre a járásbíróság hatásköre pl. azon alapul, hogy a vagyonjogi perben a követelés összege a 30 millió Ft-ot nem haladja meg. A hatáskör meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartozna, csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van.
Itt kell kitérni arra is, hogy a viszontkereset elbírálása nem tartozik más bíróság kizárólagos illetékességébe, ezért a perbíróságon előterjeszthető.

236

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

237

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

238

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.
Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

239

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

240

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

241

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

242

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

243

Kitöltendő a keresetlevélben a felperes által megjelöltek szerint.

244

Abban az esetben kitöltendő, ha alperesként nem ismeri a szervezete nyilvántartási számát vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben alperesként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

245

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

246

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

247

Nem kötelező kitölteni, de ha a viszontkeresettel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a felperes rendelkezik az alperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az alperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet a felpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. A felpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

248

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

249

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

250

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy alperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy alperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

251

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

252

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

253

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

254

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

255


Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró alperes a felperessel szembeni ellenkövetelése tekintetében beszámítást kíván előterjeszteni, valamint abban az esetben is, ha a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró felperes az alperes viszontkereseti követelésével szembeni ellenkövetelése tekintetében ellen-beszámítást kíván előterjeszteni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

256

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

257

E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a beszámítást tartalmazó iratot több fél terjeszti elő a további előterjesztő felek adatait pótlapon kell rögzíteni.

258

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

259

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

260

Kitöltendő, ha a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

261

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

262

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

263

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.

264

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

265

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

266

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

267

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

268

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

269

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

270

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

271

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

272

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

273

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

274

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

275

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

276

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

277

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

278

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

279

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

280

Jelen nyomtatványon több beszámítható követelést is előterjeszthet. Több beszámítható követelés előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében beszámítható követelésenként külön-külön kell nyilatkozni.

281

A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve, továbbá a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye.
A perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának,
a) amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna,
b) amelynek érvényesítése iránt az alperes más pert indított, és abban a perben a perindítás joghatása már beállt vagy azt jogerősen elutasították, vagy
c) amelyet az alperes más perben a felperessel szemben beszámításként már előterjesztett vagy azt az ellenkövetelés fennállta tekintetében érdemben jogerősen elbírálták.
Egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás nem terjeszthető elő a perben. Eshetőleges kérelmek esetén a fél elsődleges, másodlagos stb. kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi kérelme nem alapos (sikertelen). A kérelmek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Vagylagos a kérelem, ha a fél több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. A kérelmek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

282

Itt kell előadni a megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket.

283

Ha a fél az ellenkövetelését a pert megelőzően nem számította be, a számítást a beszámítás bíróságra történő előterjesztése időpontjával kell elvégezni.

284

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

285

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

286

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.6.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

287

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

288

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a beszámítást tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a beszámítást tartalmazó irathoz.

289

Itt kell kitérni arra, hogy a beszámítás elbírálása, amennyiben azt keresetként terjesztették volna elő, nem tartozna-e más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy – vagyonjogi követelés kivételével – más bíróság hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe. Ennek megjelölése azért szükséges, mert a perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának, amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy – vagyonjogi követelés kivételével – hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna.

290

Abban az esetben kitöltendő, ha nem ismert a felperes nyilvántartási száma vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben a felperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

291

Abban az esetben kitöltendő, ha nem ismert az alperes nyilvántartási száma vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben az alperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

292

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

293

Itt kell megneveznie ha pl. gondnok jár el a perben, a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

294

Nem kötelező kitölteni, de ha a beszámítást tartalmazó irattal kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.
Abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

295

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

296

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

297

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

298

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

299

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

300

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

301

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

302

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a gondnoksági pert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

303

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

304

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle gondnoksági pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg.

305

A gondnokság alá helyezést a bíróságtól a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a kiskorú törvényes képviselője, a gyámhatóság és az ügyész kérheti, ha az alperes ügyei viteléhez szükséges belátási képessége csökkent vagy teljesen hiányzik, és egyéni, családi körülményeire tekintettel indokolt a gondnokság alá helyezése. A gondnokság alá helyezés iránt indított kereset csak ugyanazon személy gondnokság alá helyezésére vagy szülői felügyeleti jogának megszüntetésére irányuló keresettel kapcsolható össze.

306

A gondnokság alá helyezés módosítását a gondnokolt, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a gondnok, a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti, ha a gondnokság alá helyezett állapotában olyan változás, javulás vagy romlás áll be, ami szükségessé teszi a korábban elrendelt gondnokság módosítását.

307

A gondnokság alá helyezés megszüntetését a gondnokolt, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a gondnok, a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti, ha a gondnokság alá helyezett állapotában olyan változás áll be, ami szükségessé teszi a korábban elrendelt gondnokság megszüntetését.

308

A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránti pert a gyámhatóság hivatalból indítja meg.

309

A pert a gondnokság alá helyezett személy (gondnokolt), a gondnok, a gyámhatóság és az ügyész indíthatja meg, ha a körülmények az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

310

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

311

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

312

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

313

Gondnoksági pert a gyámhatóság és az ügyész is kezdeményezhet.

314

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

315

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

316

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

317

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

318

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

319

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

320

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

321

Itt kell feltüntetni, hogy a pert megindító felperes abba a személyi körbe tartozik, akik, vagy amelyek megindíthatják a gondnoksági pert. Itt azokat a tényeket kell előadni, amelyekből ez kiderül, pl., hogy a felperes az alperessel együttélő házastárs, élettárs vagy az alperes egyenesági rokona, testvére, kiskorú törvényes képviselője, gondnoka.

322

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

323

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni. Ha a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti pert nem maga a gondnokolt személy indítja, akkor azt ellene és az ellen kell megindítani, akinek a keresete folytán sor került a gondnokság alá helyezésre. Ebben az esetben több személy lesz a perben alperesként (pl. gondokság alá helyezett személy és a gyámhatóság).

324

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

325

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

326

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

327

E rovat kitöltésére csak a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti perben kerülhet sor, mert ezeket a pereket a gondnokolt személyen kívül az ellen is meg kell indítani, akinek a keresete folytán a bíróság a gondnokság alá helyezést elrendelte. Ha a gondnokság alá helyezett személy kezdeményezi a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti pert, azt az ellen kell megindítani, akinek a keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte. Ha a gyámhatóság kérte a gondnokság alá helyezést, akkor a perben a gyámhatóság lesz az alperes.

328

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

329

Ha a felperes ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

330

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

331

Gondnokság alatt álló személy esetén a gondnok.

332

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

333

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. A gondnokság alá helyezés iránti kereset csak az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránti keresettel kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

334

Itt kell megjelölnie, pl. hogy az alperes cselekvőképességét részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését, annak módosítását vagy megszüntetését kéri.
- Az alperes részleges gondokság alá helyezése akkor kérhető, ha az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportok tekintetében indokolt a gondnokság alá helyezése.
- Az alperes cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése akkor kérhető, ha az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes körűen hiányzik, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel gondnokság alá helyezése indokolt.
- Itt kérhető továbbá az alperes választójogból való kizárása vagy annak megszüntetése is. A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
Ha a kereseti kérelem egy korábbi bírósági határozatban hozott döntés megváltoztatására irányul, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bírósági nevét és a határozat számát.

335

Ha a pert előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indítja, itt kérhető az előzetes jognyilatkozatban foglalt rendelkezések alkalmazásának teljes vagy részleges mellőzése, arra tekintettel, hogy a körülmények az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

336

Itt kell megjelölnie legalább egy olyan személyi vagy vagyoni jellegű ügycsoportot, amelyre nézve kéri az alperes gondnokság alá helyezését. Ennek indoka, hogy a bíróságnak a cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben az alperes cselekvőképességet korlátozza. Ilyen ügycsoport lehet pl. vagyonnal kapcsolatos rendelkezés (nagyobb értékű ingó, ingatlan, bankszámla), munkaviszonyból származó jövedelemmel való rendelkezés, egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása, örökléssel kapcsolatos nyilatkozatok. Az ügycsoport leírása egy élethelyzet pontos körülírásával is megtörténhet.

337

Ennek megjelölése attól függ, hogy milyen gondnoksági pert indít, pl. gondnokság alá helyezés vagy megszüntetés iránti pert.
- Gondnokság alá helyezés iránti perben az érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.: hogy a gondnokság alá helyezendő személy pszichés betegsége, mentális zavara, szenvedélybetegsége milyen fokú belátási képesség csökkenéssel jár, amely szükségessé teszi a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését.
- Gondnokság alá helyezés módosítása, megszüntetése iránti perben pl. azt lehet megjelölni, hogy a gondnokság alá helyezett személy pszichés betegségének, mentális zavarának javulása, megszűnése miatt a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése indokolt.

338

Itt kell előadni, hogy az alperes / gondnokság alatt álló személy mely magatartása és miért indokolja a bíróságtól kért döntés meghozatalát. Itt kell előadni az alperes egészségi és mentális állapotára jellemző adatokat, amelyek indokolttá tehetik a gondnokság alá helyezését, vagy az abban bekövetkezett változást, ami alapot adhat a módosításra, megszüntetésre.     
Előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított perben itt kell előadni, hogy milyen körülmény-változás következett be az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően, amely(ek) miatt az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

339

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

340

Gondnoksági perben az alperes elmeállapotának megvizsgálására igazságügyi pszichiátriai szakértőt kell kirendelni. Ebben a perben nincs lehetőség magánszakértői bizonyítás indítványozására.

341

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

342

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

343

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

344

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér elbírálni. A keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

345

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

346

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

347

Itt kell megadni a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat. Az adatokat akkor is meg kell jelölni, ha a felperes nem kéri az alperes cselekvőképességének részleges korlátozását az ingatlannal való rendelkezés ügycsoport tekintetében.

348

Itt kell megadnia a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatára vonatkozó adatokat. Az előzetes jognyilatkozatban a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes korlátozásának esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy gyámhatóság előtt személyesen
a) megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni javasol;    
b) kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és
c) meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el.
Az előzetes jognyilatkozatot be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába.

349

A gondnoksági perekben a pertárgy értéke nem határozható meg, ezért e rovatnál azt kell feltüntetni, hogy a „pertárgyérték nem meghatározható”.

350

A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékességnél elő kell adni, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelyén alapul. A perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az a bentlakásos szociális intézmény vagy fekvőbeteg-gyógyintézet van, ahol az alperes huzamos időn át tartózkodik. Az intézmény nevét és címét meg kell adni. A bíróság illetékességét az is megalapozza, ha az alperes az adott bíróság területén huzamos időn át életvitelszerűen tartózkodik (pl. rokonai ott gondozzák). Itt kell leírnia, hogy pl. annak a szociális intézménynek a helye határozta meg a bíróság illetékességét, ahol az alperest hosszabb ideje gondozzák. Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén található, vagy más állam állampolgára.

351

A gondnoksági perben a felet költségmentesség illeti meg, így illetéket nem kell fizetnie. Ha a felperes szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti keresetet is előterjeszt, a felet költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

352

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól.

353

E rovat kitöltése akkor indokolt, ha a felperes a gondnoksági per mellett szülői felügyelet megszüntetése iránti keresetet is előterjeszt. Míg a gondnoksági perek tárgyukra tekintettel költségmentesek, addig a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben költségfeljegyzési jog érvényesül, mely az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, de a bíróság az eljárást befejező határozatában a pervesztes felet kötelezi a feljegyzett perköltség megfizetésére. Ha a fél jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére sem képes, személyes költségmentesség engedélyezését kérheti.

354

E rovatban röviden elő kell adni, hogy melyek azok a személyes körülmények, amelyek indokolttá teszik a költségmentességi kérelem előterjesztését. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.
A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség) és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.

355

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, vagy a jogi személy vagy szervezeti egységének alkalmazottja, tisztségviselője vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

356

Itt kell megneveznie, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

357

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt térhet ki arra – a szükséges adatok megadásával –, ha a gyámhatóság a perindítást megelőzően a gondnokság alá helyezendő személy vagyonára vagy annak egy részére zárlatot rendelt el vagy számára ideiglenes gondnokot rendelt.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

358

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

359

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat, és, ha rendelkezésre áll a gondnokság alá helyezendő személy születési anyakönyvi kivonatát, nyugdíjszelvényét, tulajdoni lapot, szakorvosi véleményt.
c) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolni kell:
a) az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy az alperes a vizsgálaton nem jelent meg,
b) az alperes tulajdonában álló ingatlanok valamint azon ingatlanok tulajdoni lapját, amelyeken haszonélvezeti joga áll fenn, vagy amelyekre őt érintő jog vagy tény van bejegyezve, feljegyezve,
c) nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátása esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszámot,
d) betétben elhelyezett készpénz esetén a betétkönyv vagy folyószámla számát,
e) az alperes lakóhelyén készített környezettanulmány során felvett jegyzőkönyvet,
f) az alperes gyámhatósági meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet, és
g) az ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén az erre vonatkozó határozatot.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolhatja:
a) az alperesről készített pszichológiai véleményt,
b) az alperesről készített gyógypedagógiai véleményt,
c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családsegítő, személyi segítő, szociális munkás véleményét,
d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítő személy meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet.

360

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

361

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

362

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

363

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

364

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

365

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd) nélkül indítja meg a házasság felbontása iránti pert. Ez a nyomtatvány egyaránt használandó:
- a házasság közös megegyezésen alapuló és
- nem közös megegyezésen alapuló felbontásának kérelmezése esetén.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

366

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

367

Felperes az a házastárs, aki a házassági bontópert kezdeményezi.

368

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

369

Ha a házastárs cselekvőképtelen (mert pl. gondnokság alatt áll), a pert nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja meg.

370

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

371

Alperes az a házastárs, aki ellen a házassági bontópert megindítja a keresetlevéllel.

372

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

373

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

374

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

375

Törvényes képviselőnek minősül gondnokság alatt álló személy esetén a gondnok.

376

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető, amelyek a házassági bontókeresettel összekapcsolhatók. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

377

Itt kérheti a felperes házastárs a bíróságtól, hogy az alperes házastárssal kötött házasságát bontsa fel.
A házasság felbontása iránti keresettel együtt az alábbi keresetek előterjesztésére van lehetőség:
- a házasság érvénytelenítése
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
- a gyermekkel való kapcsolattartás
- a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése
- az apaság vélelmének megdöntése
- a gyermek tartása
- a házastársi tartás
- a közös lakás használatának rendezése
- a házastárs névviseléstől eltiltása iránti kereset.
Amennyiben a házasság felbontása iránti keresettel együtt valamely fenti keresetet is elő kíván terjeszteni, akkor az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni.

378

Házassági bontóperben az érvényesíteni kívánt jog a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása miatt a házasság felbontása iránti igény.
Itt kell megjelölni, hogy:
- a felperes a házasság felbontását a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához vezető okok vizsgálata nélkül, azaz közös megegyezés alapján kéri, vagy, ha ennek feltételei nem állnak fenn, akkor
- nem közös megegyezés alapján, hanem a házasság megromlásához vezető okfolyamat feltárása mellett kéri.
A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására, az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján nincs kilátás.

379

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket).
A házasság közös megegyezéssel történő felbontása esetén nem kell feltárni a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlását alátámasztó tényeket, elegendő arra utalni, hogy házasság teljesen megromlott, helyreállítására nincs kilátás.
A házasság közös megegyezéssel történő felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak:
- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,
- a gyermek tartása,
- a házastársi közös lakás használata valamint
- ha ez iránti igény felmerül a házastársi tartás kérdésében megegyeznek.
Ha a házasság felbontását nem közös megegyezés alapján kéri, akkor itt kell előadni azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy az alperessel kötött házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott és annak helyreállítására miért nincs lehetőség.

380

A kiskorú vagy a tartásra szoruló gyermekekre vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

381

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

382

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

383

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

384

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

385

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

386

A házasság felbontása iránti keresettel együtt a nyomtatvány 2.1. pontjához tartozó végjegyzetben felsorolt keresetek is előterjeszthetők. Ezek előterjesztése esetén a keresetek egymáshoz való viszonyáról itt kell nyilatkoznia.

387

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér megítélni; a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű. Pl. a felperes a házasság felbontása iránti kereset mellett előterjeszt a házastársak gyermekének tartása és a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti kereseteket is.

388

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

389

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

390

Itt kell előadnia, ha az alperessel szemben a házasság felbontása iránti kereseten kívül további kereseti kérelmet is előterjeszt. A házasság felbontása iránti kereset kizárólag a nyomtatvány 2.1. pontjához tartozó végjegyzetben felsorolt keresetekkel kapcsolható össze.

391

Ha a felperes eshetőleges keresetet terjeszt elő (pl. a házasság felbontását elsődlegesen közös megegyezés alapján, ennek hiányában másodlagosan a házasság megromláshoz vezető folyamat feltárása mellett kéri) a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

392

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

393

A házasság felbontása iránti per tárgyának értéke nem meghatározható. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.
Ha a házasság felbontása iránti kereset mellett a járulékos kérdésekben (pl. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, gyermektartás, stb.) is kereseti kérelmet terjeszt elő, ezek pertárgyértéket meg kell határozni. Ha pl. tartás iránti követelést is érvényesít, akkor a pertárgy értékeként a tartásdíj egyéves összegét kell meghatározni.

394

A házassági perben érvényesített lakáshasználat rendezése iránti igény pertárgyértékét az illeték megállapításánál nem kell külön figyelembe venni.
Abban az esetben, ha a házasság felbontását nem közös megegyezés alapján kéri:
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése,
- a gyermek tartása és
- a házastársi tartás iránti igény érvényesítése
illetékfizetési kötelezettség alá esik, de ezek illetékét a keresetlevél benyújtásakor nem kell megfizetni, azok viseléséről a bíróság a pert befejező határozatában rendelkezik.

395

A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékességre vonatkozóan itt kell előadni, hogy a bíróság illetékessége min alapul. A bíróság illetékességét megalapozhatja pl.:
- az alperes házastárs lakóhelye vagy
- a házastársak utolsó közös lakóhelye.
Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a házastársak lakóhelye, szokásos tartózkodási helye különböző államban van vagy a házastársak különböző államok állampolgárai vagy a házastársak nem az állampolgárságuk szerinti államban rendelkeznek lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel.

396

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni. A házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

397

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

398

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

399

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

400

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

401

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

402

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. A felet költségfeljegyzési jog illeti meg a származási perben, a szülői felügyelettel kapcsolatos perben, a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

403

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél gondnoka vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

404

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

405

Nem kötelező kitölteni, de ha az alperes házastárssal fennálló életközösség időtartamáról már a keresetlevélben nyilatkozni kíván, akkor azt itt teheti meg. Célszerű nyilatkozni az életközösség fennállásának időtartamáról, mert a bíróságnak ítéletében azt meg kell állapítania. A rovat kitöltése esetén elő kell adni, hogy a házastársak között az életközösség pontosan mettől meddig állt fenn az életközösség kezdő és befejező időpontjának megadásával. Ha a házastársak a házasság megkötését megelőzően élettársakként is együtt éltek, az életközösség időtartamához a házasságkötést megelőző élettársi együttélés időtartama is hozzáadódik, a házastársak ellenkező megállapodása hiányában, így a kezdő időpont megjelölése tekintetében erre is figyelemmel kell lenni.
Amennyiben a házassági bontópert megelőzően a házastársak között házassági vagyonjogi per volt folyamatban, amelyben a bíróság megállapította az életközösség időtartamát, akkor az életközösség fennállására vonatkozó adatokat annak megfelelően kell előadni.

406

Nem kötelező kitölteni, de ha a házasság közös megegyezés alapján történő felbontásához szükséges járulékos kérdésekben nyilatkozatot kíván tenni, azt a nyomtatványnak ennél a pontjánál teheti meg.
A házasság közös megegyezéssel történő felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak:
- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,
- a gyermek tartása,
- a házastársi közös lakás használata, valamint,
- ha ez iránti igény felmerül, a házastársi tartás kérdésében megegyeznek.
Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban akkor is meg kell határozniuk.
Nem kötelező, de a nyomtatványhoz csatolhatja a házastársával a fent megjelölt járulékos kérdésekben létrejött, mindkettőjük közös álláspontját tartalmazó megállapodást, melyet fel kell tüntetni a nyomtatvány 2.4.5. pontjában.

407

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

408

Például, ha a keresetlevélben két tanú meghallgatását kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához a tanúbizonyításra vonatkozó pótlap nyomtatványok 1. és 2. számú pótlapokként kerülnek becsatolásra.

409

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Csatolni kell a keresetlevélhez a házasság megkötését és a házasságból származó, életben levő gyermekek születését igazoló okiratokat, így a házassági anyakönyvi kivonatot és a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát.

410

A nyomtatványt aláíró természetes személy felperes esetén két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

411

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

412

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

413

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

414

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

415

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a szülői felügyelettel kapcsolatos pert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

416

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

417

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle szülői felügyelettel kapcsolatos pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. Amennyiben olyan szülői felügyelettel kapcsolatos pert kíván indítani, mely ezen a nyomtatványon nem szerepel, azt az általános keresetlevél nyomtatványon teheti meg.

418

A szülői felügyeletet a szülők közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság - a gyermek érdekét mérlegelve - a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz. A szülők megállapodásának hiányában a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt a szülő és a gyámhatóság indíthat pert. A pert a szülőnek a másik szülő ellen, a gyámhatóságnak mindkét szülő ellen meg kell indítania. A szülői felügyelet gyakorlásnak rendezése iránt indított per keresetével csak a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.    

419

A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása a bíróságtól akkor kérhető, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapult, utóbb lényegesen megváltoztak, és ennek következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll. A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt a szülő és a gyámhatóság indíthat pert. A pert a szülőnek a másik szülő ellen, a gyámhatóságnak mindkét szülő ellen meg kell indítania. A szülői felügyelet gyakorlásnak megváltoztatása iránt indított per keresetével a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.

420

A közös szülői felügyelet gyakorlása kizárólag a szülők közötti teljes egyetértés, mindenre kiterjedő együttműködési hajlandóság esetén lehetséges. Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszünteti. A közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per keresetével a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.

421

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

422

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

423

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

424

Szülői felügyelettel kapcsolatos pert a gyámhatóság is indíthat.

425

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

426

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

427

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

428

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

429

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

430

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

431

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

432

Alperes az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

433

Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

434

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

435

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

436

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

437

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

438

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait.

439

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

440

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével összefüggő keresetekkel a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

441

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben a felperes kereseti kérelme arra irányul, hogy a bíróság határozza meg a kiskorú gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyelet gyakorlásának módját. A bíróságtól kérhető pl., hogy:
- határozzon a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlásáról, és jelölje ki a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása – ideértve a váltott gondoskodás – iránti kereseti kérelem esetén a gyermek(ek) valamelyik szülőnél történő lakóhelyét,
- határozza meg a szülői felügyelet gyakorlásának szülők közötti megosztását, vagy
- kizárólag az egyik szülőt jogosítsa fel a szülői felügyeleti jogok gyakorlására.
Pontosan meg kell jelölni a kérelemmel érintett gyermek (gyermekek) nevét és születési adatait.
Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti perben a felperes kereseti kérelme irányulhat arra, hogy:
- a kiskorú gyermek (gyermekek) vonatkozásában a szülők megállapodása vagy a bíróság korábbi ítélete vagy a bíróság által jóváhagyott egyezség alapján szabályozott szülői felügyelet gyakorlását a bíróság változtassa meg.
Pontosan meg kell jelölnie a kérelemmel érintett gyermek(ek) nevét és születési adatait. Ha a szülői felügyelet gyakorlásáról korábban bíróság döntött, melynek megváltoztatását kéri, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bíróság nevét és határozatának (ítéletének, egyezségének) számát, valamint azt, hogy a felperes a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatást miként és mennyiben kéri.
Közös szülői felügyelet megszüntetése iránti perben a kereseti kérelem a közös szülői felügyelet megszüntetésére irányul.
A közös szülői felügyelet megszüntetésével együtt a felperesnek kérelmet kell előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy a jövőben melyik szülő fogja gyakorolni a gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyeletet.
Amennyiben a szülői felügyelettel kapcsolatos kereset mellett a gyermek tartása iránt vagy a kapcsolattartás szabályozása iránt is kereseti kérelmet terjeszt elő a kereseti kérelem az alábbiak szerint jelölhető meg.
A gyermek tartása iránti kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jövőre nézve meghatározott összegű gyermektartásdíj fizetésére időszakonként visszatérően, határozatlan ideig.
A felperesnek meg kell határoznia, hogy
- gyermekenként mely időponttól kezdődően (év, hónap, nap)
- milyen összegű tartásdíjra tart igényt.
Elmaradt tartásdíj esetén a tartási követelést hat hónapnál régebbi időre akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni.
A kapcsolattartás szabályozására vonatkozó kereseti kérelemben meg kell jelölni:
- a folyamatos (hétvégi és hétköznapi) kapcsolattartás kért időtartamát (pl. minden páros hét hétvégéjén pénteken 16 órától vasárnap 18 óráig);
- az időszakos (nyári, téli, őszi, tavaszi szünet) kapcsolattartás időtartamát (pl. az iskolai szünetek fele);
- a gyermek átadásának / átvételének a helyét (pl. a felperes mindenkori lakóhelye vagy tartózkodási helyén).

442

Az érvényesíteni kívánt jog megjelölése attól függ, hogy a nyomtatvány elején felsoroltak perek közül melyiket indította meg. Az érvényesíteni kívánt jog lehet a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti igény vagy a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti igény vagy a közös szülői felügyelet megszüntetése iránti igény.

443

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben a tények körében indokolt kitérni például arra, hogy:
- a felperes mettől meddig élt együtt a másik szülővel,
- kötöttek-e házasságot,
- mikor született (születtek) a gyermek(ek),
- melyek azok az tények, körülmények, amelyek miatt alkalmasabbnak tartja magát a gyermek(ek) nevelésére, gondozására a másik szülőnél,
- a gyermek(ek)ről mióta és melyik szülő gondoskodik saját háztartásában és a másik szülő tartja-e a kapcsolatot a gyermekkel.
A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított perben:
- elő kell adni, hogy milyen körülményváltozások indokolják a szülői felügyeleti jog újrarendezését és az miért szolgálja a gyermek érdekét,
- ha a szülői felügyelet gyakorlásáról bírósági vagy gyámhatósági határozat döntött, röviden elő kell adni a korábbi döntés tartalmát és csatolni az erről szóló határozatot.
A közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított perben indokolt kitérni arra, hogy:
- a közös szülői felügyelet megszüntetése miért szükséges,
- a felperes szülő miért nem tud a szülői felügyeleti jog gyakorlása során a másik szülővel együttműködni,
- melyek azok a körülményváltozások, amelyek a megszüntetést indokolják,
- a közös szülői felügyelet gyakorlásáról mely hatóság vagy bíróság előtt állapodtak meg. Az erről szóló határozatot csatolni kell a nyomtatványhoz.

444

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

445

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

446

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

447

Ilyen további bizonyítás indítványozása körébe tartozik a kötelezett munkáltatójától az elmúlt egyévi jövedelmére vonatkozó igazolás beszerzése. Ebben az esetben meg kell jelölni a kötelezett munkáltatójának pontos nevét és címét. További bizonyítás keretében kérheti környezettanulmány beszerzését az alperes lakóhelyére vonatkozóan, nevelési, oktatási intézmény megkeresését a kiskorú gyermekre vonatkozóan pedagógiai vélemény beszerzése érdekében továbbá indítványozható más bíróságnál, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése.

448

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt azt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez. Itt kell megnevezni azt a bírósági vagy gyámhatósági határozatot, amely a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról rendelkezik.

449

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

450

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

451

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

452

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

453

Kizárólag szülői felügyelettel kapcsolatos igény érvényesítése esetén a per tárgyának értéke nem határozható meg. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.

454

Ha tartás iránti követelést is érvényesít, akkor a pertárgy értékeként a tartásdíj egyéves összegét kell meghatározni. Amennyiben ezen felül hátralékos tartásdíjat is érvényesít, annak teljes összegét a pertárgy értékéhez hozzá kell számítani.

455

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg.

456

A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét megalapozhatja az alperes lakóhelye vagy a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye. Itt kell leírnia, hogy pl. a gyermek lakóhelye alapján határozta meg az eljáró bíróságot. Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gyermek szokásos tartózkodási helye külföldön van, ha a gyermek nem magyar állampolgár vagy kettős állampolgár, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy, ha a gyermeknek külföldön vagyona van.

457

A szülői felügyelettel és tartással kapcsolatos perben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

458

A szülői felügyelettel kapcsolatos perekben érvényesülő költségfeljegyzési jog csak az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, míg költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól is. A szülői felügyeleti jog rendezése iránti perekben az eljárás költségeinek viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A felet megillető tárgyi költségfeljegyzési jog a költségek – pervesztesség esetén történő - viselése alól nem mentesíti, csak azok előlegezése alól. Ha jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére nem képes külön nyomtatványon költségmentesség engedélyezését kérheti. E rovat kitöltése tehát akkor indokolt, ha a fél jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszthet, mert rászorultnak tekinthető.

459

E rovatban röviden elő kell adni, hogy melyek azok a személyes körülmények, amelyek indokolttá teszik a költségmentességi kérelem előterjesztését. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolást a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.
A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség) és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.

460

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, vagy a jogi személy vagy szervezeti egységének alkalmazottja, tisztségviselője vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

461

Itt kell bizonyítékokkal alátámasztani pl. azt, hogy mi alapján határozta meg a bíróság illetékességét. Ha a bíróság illetékessége a gyermek lakóhelyén vagy tartózkodási helyén alapult, akkor itt kell megnevezni annak bizonyítékát.

462

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

463

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

464

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

465

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

466

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

467

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

468

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

469

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a kiskorú gyermek tartásával kapcsolatos pert.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
Ha a kiskorú gyermek tartását a házasság felbontásával egyidejűleg kéri, akkor a házassági bontóper nyomtatványát használja. Ha a kiskorú gyermek tartását a szülői felügyeletre vonatkozó igénnyel együtt kéri, a szülői felügyelettel kapcsolatos perre vonatkozó nyomtatványt használja.

470

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

471

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle, a kiskorú gyermek tartásával kapcsolatos pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. A kiskorú gyermeken – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – azt a tartásra jogosult nagykorú gyermeket is érteni kell, aki középiskolai tanulmányokat folytat.

472

A szülőknek a kiskorú gyermekükkel szemben tartási kötelezettsége van. A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is - legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig - érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben, gyermektartásdíjként teljesíti. Az a szülő is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, akinek háztartásában él a gyermek, de tartásáról nem gondoskodik. A tartási kötelezettség megállapítása iránti per alatt tipikusan a tartásdíj megfizetésére kötelezés iránti pert kell érteni.

473

A tartási kötelezettség megváltoztatása iránti perben a felek körülményeiben olyan változás következett be, amely alapot ad a tartásdíj felemelésére vagy leszállítására.

474

A tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per a szükséges feltételek fennállásának időközbeni megváltozásán alapul.

475

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

476

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

477

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

478

A kiskorút illető tartás iránt a kiskorú érdekében a gyámhatóság is pert indíthat.

479

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

480

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

481

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

482

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

483

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

484

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

485

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

486

Az alperes az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

487

Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

488

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

489

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

490

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

491

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

492

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait.

493

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

494

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. A kiskorú gyermek tartására irányuló kereset összekapcsolható a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti keresettel. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

495

A kiskorú gyermek tartására irányuló perben a kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jövőre nézve meghatározott összegű gyermektartásdíj fizetésére időszakonként visszatérően, határozatlan ideig. A felperesnek meg kell határoznia, hogy:
- gyermekenként mely időponttól kezdődően (év, hónap, nap)
- milyen összegű tartásdíjra tart igényt.
A nyomtatványnak ennél a pontjánál kell meghatározni a fizetési kötelezettség kezdő időpontját és az igényelt tartásdíj pontos összegét gyermekenként.
Elmaradt tartásdíj esetén a tartási követelést hat hónapnál régebbi időre akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni.
A tartási kötelezettség megváltoztatása iránti perben a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, emiatt kérheti a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását a bíróságtól, a korábban megállapított tartásdíj felemelését vagy leszállítását.
A tartási kötelezettség megszüntetése iránti perben a kereseti kérelemben a tartás megszüntetését kérheti a felperes, ha a körülmények megváltozása folytán a tartási kötelezettségének alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn pl. megszűnt a tartásra jogosult tartásra való rászorultsága vagy nagykorúvá vált.
Ha a kereseti kérelem egy korábbi bírósági határozatban hozott döntés megváltoztatására irányul, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bírósági nevét és a határozat számát.

496

Az érvényesíteni kívánt jog megjelölése attól függ, hogy a nyomtatvány elején felsoroltak perek közül melyiket indította meg. Az érvényesíteni kívánt jog lehet gyermek tartása iránti igény, a tartási kötelezettség megváltoztatása vagy megszüntetése iránti igény.

497

A tények körében elő kell adni, hogy milyen tények, körülmények alapozzák meg a gyermektartásdíj megállapítását, megváltoztatását vagy megszüntetését.
Ennek keretében indokolt előadni:
- a tartásra szoruló gyermek(ek) adatait (név, születési adatok) megjelölésével,
- a saját és az alperes jövedelmi, vagyoni helyzetét,
- az abban bekövetkezett változásokat (pl. van-e ingatlanvagyona vagy jelentősebb ingóvagyona, korábban fizetett-e tartásdíjat, ha igen, mikor és mennyit)
- személyi körülményeit,
- a gyermekkel kapcsolatos kiadásokat
- a gyermek jövedelmét, ha azzal rendelkezik.
Amennyiben a kiskorú gyermek tartásáról bírósági határozat rendelkezik, azt meg kell jelölni és a nyomtatványhoz csatolni kell. Ha a gyermek a 18. életévét betöltötte, de középiskolai tanulói jogviszonyban áll, a tanulói jogviszonyról szóló igazolást csatolni kell.

498

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

499

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

500

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

501

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

502

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a nyomtatványhoz. Itt kell megnevezni azt a bírósági határozatot, amely a tartási kötelezettségről rendelkezik.

503

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér megítélni; a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

504

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

505

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

506

A pertárgy értékét az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni.

507

Gyermektartásdíj iránti perben a pertárgy értéke lehet pl.: hátralékos tartásdíj érvényesítése iránti igény esetén ennek összege, folyamatos tartásdíj iránti igény esetén a tartásdíj egyévi összege, gyermektartásdíj leszállítása / felemelése iránti perben a kért tartásdíj mérséklésnek / növelésnek egyévi összege, gyermektartásdíj megszüntetése iránti perben a megszüntetni kért tartásdíj egyévi összege. Ha a különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget, úgy ennek értékét kell megadni azzal, hogy fel kell tüntetni, hogy a vagyontárgy vagy pénzösszeg milyen időszakra (mettől-meddig) fedezi a gyermek szükségleteit.
Amennyiben a perben hátralékos és folyamatos tartásdíj iránti igényt is előterjesztenek, a pertárgy értéke a hátralékos tartásdíj összege és a folyamatos tartásdíj egyévi összege együttesen.

508

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Lásd az előző jegyzetben foglaltakat.

509

A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. A gyermektartásdíj iránti perre az alperes lakóhelye szerinti bíróság mellett a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság is illetékes. A pert a tartási igény érvényesítésére jogosult a saját lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindíthatja. Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gyermek szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy a szülői szokásos tartózkodási helye külföldön van.

510

A tartással kapcsolatos perben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

511

A tartással kapcsolatos perekben érvényesülő költségfeljegyzési jog csak az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, míg költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól is. A tartással kapcsolatos perekben az eljárás költségeinek viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A felet megillető tárgyi költségfeljegyzési jog a költségek – pervesztesség esetén történő - viselése alól nem mentesíti, csak azok előlegezése alól. Ha jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére nem képes külön nyomtatványon költségmentesség engedélyezését kérheti. E rovat kitöltése tehát akkor indokolt, ha a fél jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszthet, mert rászorultnak tekinthető.

512

E rovatban röviden elő kell adni, hogy melyek azok a személyes körülmények, amelyek indokolttá teszik a költségmentességi kérelem előterjesztését. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.
A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség) és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.

513

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, vagy a jogi személy vagy szervezeti egységének alkalmazottja, tisztségviselője vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

514

Itt kell bizonyítékokkal alátámasztani pl. azt, hogy mi alapján határozta meg a bíróság illetékességét. Ha a bíróság illetékessége a gyermek lakóhelyén vagy tartózkodási helyén alapult, akkor itt kell hivatkozni az ezt igazoló bizonyítékra.

515

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

516

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

517

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségmentesség iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását,
e) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

518

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

519

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

520

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

521

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

522

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

523

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a munkaügyi pert mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperes. Munkaügyi perre tartozik a munka törvénykönyve alapján létesített munkaviszonnyal, a közalkalmazotti jogviszonnyal, bírák, ügyészek, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak a szolgálati viszonyával, a közfoglalkoztatási, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonnyal, a szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonnyal, a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonnyal, a szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

524

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

525

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

526

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

527

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

528

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

529

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

530

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

531

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

532

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

533

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

534

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

535

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

536

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

537

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

538

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

539

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

540

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

541

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

542

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

543

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

544

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

545

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

546

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

547

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

548

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

549

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

550

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Munkaügyi perben a kereset a munkavállaló és a munkáltató közötti, a munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban álló, polgári bírósági útra tartozó keresettel kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

551

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg. Munkaügyi perben a kereseti kérelemben kérhető pl. az alperes munkáltató kötelezése elmaradt munkabér megfizetésére, a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítésére, a jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítására, végkielégítés megfizetésére, míg pl. az alperes munkavállalótól a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetése követelhető.

552

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítését kéri a munkáltatótól. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának összegét. Az összegek minden esetben bruttó összegben jelölendők meg.

553

A felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a munkavállaló akkor érvényesítheti munkajogi igényen alapuló pénzkövetelését (pl. elmaradt munkabér) munkaügyi perben, ha az igényét bejelentette a felszámolási eljárásban, de azt a felszámoló nem vette nyilvántartásba, mert vitatta. Ebben az esetben a munkavállalónak a munkáltató ellen munkaügyi pert kell indítani és a bíróság dönt a felszámoló által vitatott követelésről. A keresetlevelet a pénzkövetelés vitatásáról szóló felszámolói közlést követő 30 napon belül kell előterjeszteni.
Ha a munkavállaló a pert 30 napon belül nem indítja meg, a felszámoló a munkavállaló hitelezői igényének nyilvántartásba vételét megtagadja.

554

Érvényesíteni kívánt jog körében megjelölhető pl.: elmaradt munkabér, elmaradt egyéb járandóságok megtérítése iránti igény, kártérítés iránti igény, munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránti igény.

555

Ha a felperes a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt kártérítésként elmaradt jövedelem iránti igényt érvényesít, e helyen a keresetet általánosságban megalapozó tények mellett fel kell tüntetni az elmaradt jövedelem tételeit jogcímenként és összegszerűen elkülönítve, valamint munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés esetén a munkavállaló 12 havi távolléti díjának megfelelő összeget.

556

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

557

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

558

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

559

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

560

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

561

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

562

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

563

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

564

A pertárgy értékét a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”. Amennyiben a perben érvényesített követelés idegen pénznemben áll fenn, ennek értékét a keresetlevél előterjesztésének napján érvényes jegybanki középárfolyam alapulvételével forintban kell meghatározni.

565

Ha a munkaügyi perben a munkaviszony létrejötte, fennállása, megszüntetése a vitás, úgy, hogy annak helyreállítását kérik, a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként - a ténylegesen megállapítható összegtől függetlenül - az egyévi távolléti díjat kell figyelembe venni.
Ha a per tárgya pénzkövetelés, a pénzkövetelés összegét, bérkülönbözet követelése esetén legfeljebb annak egyévi összegét kell a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként figyelembe venni.

566

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Lásd az előző végjegyzetben foglaltakat.

567

A munkaügyi perek a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak. Az illetékesség tekintetében elő kell adni, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelyén alapul. A munkaügyi bíróság illetékességét megalapozza, ha a bíróság illetékességi területén található a munkavállaló felperes lakóhelye / tartózkodási helye, de az is, ha a felperes munkavállaló a bíróság illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett. Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl. a munkavégzés helye külföldön volt, vagy a munkavállaló lakóhelye külföldön van, vagy a munkáltató külföldi gazdasági társaság.

568

A munkaügyi perekben a per tárgyára tekintettel költségfeljegyzési vagy illetékfeljegyzési jog érvényesül, ami mentesít az eljárási illeték megfizetése alól, de a bíróság az eljárást befejező határozatában a pervesztes felet kötelezni fogja a feljegyzett illeték megfizetésére. Ha azonban a munkavállaló felperes munkavállalói költségkedvezményre jogosult, teljes költségmentesség illeti meg a perben, ami az illeték és a perben felmerülő költségek viselése alól is mentesít.

569

A felet költségfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett perköltséget a pervesztes fél viseli.

570

A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, ha az a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja. Az illetékfeljegyzési jog az illeték előzetes megfizetése alól mentesíti a felet.

571

A munkavállaló felperes munkavállalói költségkedvezményre jogosult, ha a perrel érintett munkaviszonyból származó távolléti díja nem haladja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2 évvel korábbi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset (távolléti díj) kétszeresét. Például, ha a keresetlevelet 2019-ben nyújtja be, akkor a 2017. évi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetét kell alapul venni, és ha a felperes munkavállaló jövedelme ez alatt van, akkor munkavállalói költségkedvezményre jogosult (2017-ben a KSH által közzétett havi bruttó átlagkereset 297 000 Ft volt, ennek kétszerese 594 000 Ft). A távolléti díj összegénél a keresetlevél benyújtásának időpontját kell figyelembe venni, de, ha a munkaviszony már korábban megszűnt, akkor annak megszűnéskor irányadó távolléti díjat. Ha a per tárgya a munkaviszony jogellenes megszüntetése, akkor a felmondás közlésének időpontja az irányadó a távolléti díj összegénél.
A munkaviszonyból származó átlagkeresetre (távolléti díjra) vonatkozó, a munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, és ahhoz csatolni kell az adatok igazolására alkalmas iratokat.

572

A rovat csak nem természetes személy felperes perindítása esetén kitöltendő, abban az esetben, ha felperesként nem ismeri a saját szervezete nyilvántartási számát, vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

573

A rovat csak abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert azt nem ismeri vagy az alperes azzal nem rendelkezik. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

574

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

575

Itt kell megneveznie pl. ha gondnok jár el a perben, a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

576

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel. Itt tüntetheti fel, ha a megtámadott határozat vagy jognyilatkozat végrehajtásának felfüggesztését kéri, vagy ideiglenes intézkedés vagy különös jogvédelem iránti kérelmet kíván előterjeszteni.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

577

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

578

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatok igazolására alkalmas iratokat csatolni kell.

579

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

580

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

581

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

582

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

583

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

584

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a végrehajtási pert mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperes.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

585

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

586

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle végrehajtási pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. Amennyiben olyan végrehajtási pert kíván indítani, mely ezen a nyomtatványon nem szerepel, azt az általános keresetlevél nyomtatványon teheti meg.

587

Az adós a végrehajtást kérő ellen pert indíthat, a vele szemben megindított végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt pl. arra való hivatkozással, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, az egészben vagy részben megszűnt vagy azt már egészben vagy részben teljesítette vagy a végrehajtási jog elévült. A per megindításának feltétele, hogy a végrehajtás megszüntetésére, illetve korlátozására a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség. A perindítás előtt tehát a megszüntetésre vagy korlátozásra alapot adó körülmények fennállását az adósnak közölni kell a végrehajtási eljárásban, és csak annak eredménytelensége esetén van helye a per megindításának. Végrehajtási záradék alapján indult végrehajtás megszüntetése azon az alapon, hogy a követelés érvényesen nem jött létre, végrehajtási perben nem kérhető. Amennyiben a követelés érvényes létrejötte vitás, érvénytelenségi per indítható az általános keresetlevél nyomtatványon.

588

Végrehajtási igénypert olyan személy indíthat, aki tulajdonjoga vagy más joga alapján igényt tart arra a vagyontárgyra, amelyet a végrehajtási eljárás során a végrehajtó lefoglalt, de amely jog fennállása akadálya a vagyontárgy végrehajtási eljárás során történő értékesítésének. A pert az igénylő (pl. a lefoglalt vagyontárgy tulajdonosa) indíthatja a végrehajtást kérő személy ellen. Ha a dolgot több végrehajtást kérő követelésének biztosítására is lefoglalták, alperesként valamennyi végrehajtást kérőt perbe kell állítani. A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylő felperes házastársa) ellen is meg kell indítani.

589

A végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per akkor kezdeményezhető, ha a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglalt le, amelyen zálogjog áll fenn, de a zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódására azért nem kerülhetett sor, mert a végrehajtást kérő vagy az adós vitatta a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját és összegszerűségét. Ebben az esetben a zálogjogosult pert indíthat a követelést vitató végrehajtást kérő és / vagy adós ellen.

590

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

591

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

592

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

593

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

594

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

595

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

596

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

597

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

598

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

599

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozójának).

600

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

601

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

602

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

603

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

604

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

605

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

606

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

607

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

608

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

609

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

610

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

611

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

612

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

613

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

614

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

615

Végrehajtható okirat pl. a végrehajtási lap vagy az olyan okirat, amelyet a bíróság vagy közjegyző végrehajtási záradékkal lát el.

616

Például bíróság, közjegyző.

617

Abban az esetben kitöltendő, ha a nyomtatvánnyal végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert indít.

618

Ennél a rovatnál a végrehajtói iroda székhelyének címe mellett az önálló bírósági végrehajtó ügyintézési helyének (hivatali helyiségének) címe is megadható. Ez különösen akkor indokolt, ha a végrehajtó székhelye és hivatali helyiségének címe eltér egymástól.

619

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

620

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a kereseti kérelem a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására irányulhat. Végrehajtás korlátozása iránt indított perben itt kell meghatározni a végrehajtani kívánt követelésrészt, amelyre a felperes a végrehajtást korlátozni kívánja.
Végrehajtási igényperben a kereseti kérelem a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli feloldása. A kereseti kérelemben pontosan meg kell nevezni azt (azokat) a vagyontárgy(ak)at, amely(ek) foglalás alóli feloldását kéri.
A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben a kereseti kérelemben a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezését kell kérni, annak érdekében, hogy a zálogjogosult felperes kielégítési joga megnyíljon.

621

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben az érvényesíteni kívánt jog a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti igény.
Végrehajtási igényperben itt kell megjelölni, hogy mely joga alapján tart igényt a végrehajtó által lefoglalt vagyontárgyra. Ez olyan jog lehet, ami a lefoglalt vagyontárgy végrehajtás során történő értékesítését akadályozza, pl. tulajdonjog.
A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben annak leírása, hogy a keresetlevél bevezető részében megjelölt számú végrehajtási ügybe történő bekapcsolódáshoz való jogát érvényesíti.

622

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni, hogy a végrehajtás megszüntetését vagy korlátozását milyen okból kéri. Ilyen ok lehet pl. az, hogy a követelés elévült vagy megszűnt.
Végrehajtási igényperben itt kell előadni azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy pl. a lefoglalt vagyontárgyon fennáll a tulajdonjoga (pl. mikor vette meg a vagyontárgyat).

623

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

624

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

625

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

626

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

627

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez. Pl. azt az adásvételi szerződést, ami bizonyítja a lefoglalt vagyontárgyon fennálló tulajdonjogát.

628

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

629

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

630

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie. Pl. Végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben elsődlegesen kérhető a végrehajtás megszüntetése, másodlagosan korlátozása.

631

A pertárgy értékét a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”. Amennyiben a perben érvényesített követelés idegen pénznemben áll fenn, ennek értékét a keresetlevél előterjesztésének napján érvényes jegybanki középárfolyam alapulvételével forintban kell meghatározni.

632

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a per tárgyának az értéke a végrehajtási összeggel vagy annak azon részével egyezik meg, amelyre a végrehajtási jog megszűnését állítja.
Végrehajtási igényperben a per tárgyának az értéke a végrehajtani kívánt követelés értékével, vagy ha a foglalás alól feloldani kívánt vagyontárgy értéke kisebb, ez utóbbi értékkel egyezik meg.
A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben a per tárgyának értékét a zálogjoggal biztosított követelés összege vagy annak vitatott része alapján kell meghatározni.

633

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg.

634

A per törvény erejénél fogva járásbíróság hatáskörébe tartozik. A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perre kizárólag a végrehajtást elrendelő járásbíróság, ha pedig a végrehajtást nem járásbíróság rendelte el, az adós lakóhelye szerinti járásbíróság az illetékes.
Végrehajtási igényperre kizárólag az a járásbíróság illetékes, amelynek területén a vagyontárgy foglalása történt.
A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perre kizárólag az a járásbíróság illetékes, amely a zálogjogosult kérelmét a végrehajtási eljárásban elutasította.
Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl., ha a felek valamelyike külföldi állampolgár, külföldön lett kiállítva a végrehajtandó határozat, külföldön van az adósnak valamilyen vagyontárgya, ingatlana.

635

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

636

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

637

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.
Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

638

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

639

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

640

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

641

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

642

A rovat csak nem természetes személy felperes perindítása esetén kitöltendő, abban az esetben, ha felperesként nem ismeri a saját szervezete nyilvántartási számát, vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

643

A rovat csak abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert azt nem ismeri vagy az alperes azzal nem rendelkezik. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

644

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

645

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

646

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni, pl. ha végrehajtás felfüggesztését kéri. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

647

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

648

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben mellékletként csatolni kell azt a végrehajtási eljárásban keletkezett okiratot, amely bizonyítja, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség a végrehajtás korlátozására, megszüntetésére.
Végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben mellékletként csatolni kell azt a bírósági határozatot, amely azt bizonyítja, hogy a bíróság a fél kérelmét a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti végrehajtási eljárásban azért utasította el, mert az adós vagy a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját és összegszerűségét – önálló zálogjog eseten a jogalapot és az összegszerűséget – vitatta, és állítását valószínűsítette.

649

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

650

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

651

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

652

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

653

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

654

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a pert mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperes.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A keresetlevél előterjesztésekor csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

655

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

656

A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél kell előterjeszteni a jegyző birtokvédelmi kérdésben hozott határozatának kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

657

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi. Az a személy, aki a jegyző birtokvédelem tárgyában hozott határozatát magára nézve sérelmesnek tartja (pl. a tulajdonos, vagy haszonélvező).

658

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

659

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

660

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

661

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

662

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

663

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

664

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

665

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

666

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozójának).

667

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

668

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel. A pert a birtokvitában érintett másik fél (pl. volt bérlő) ellen kell megindítani, tehát nem a jegyző ellen.

669

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontok kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

670

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

671

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

672

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

673

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

674

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

675

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

676

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Belügyminisztérium vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

677

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

678

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

679

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

680

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

681

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

682

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén az érdemi rész minden pontja tekintetében keresetenként külön-külön kell nyilatkozni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

683

A kereseti kérelem a birtokvédelmi ügyben hozott jegyzői határozat megváltoztatására irányul. A kérelem irányulhat a birtokvédelmi kérelmet elutasító jegyzői határozat megváltoztatására, annak érdekében, hogy a bíróság részesítse a felperest birtokvédelemben. Ha a jegyző helyt adott az alperes birtokvédelmi kérelmének, akkor a megváltoztatási kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság utasítsa el az alperes birtokvédelmi kérelmét. A kereseti kérelem irányulhat továbbá a hasznok, a károk és a költségek kérdésében való ítéleti rendelkezésre is.

684

A felperes által érvényesíteni kívánt jog a birtokláshoz, birtokvédelemhez való jog.

685

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket, pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket.

686

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

687

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

688

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

689

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

690

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

691

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű. (Pl. ha a felperes egyszerre két különböző jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatását kéri.)

692

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

693

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

694

A pertárgy értékét a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”. Amennyiben a perben érvényesített követelés idegen pénznemben áll fenn, ennek értékét a keresetlevél előterjesztésének napján érvényes jegybanki középárfolyam alapulvételével forintban kell meghatározni.

695

A pertárgy értéke pénzkövetelés esetén annak összegével egyezik meg. Az összeg meghatározásánál a kamatokat és az egyéb járulékokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értékét össze kell adni. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

696

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg.

697

A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti járásbíróság kizárólagosan illetékes. A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Itt kell továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása.

698

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

699

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

700

Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.
A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

701

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

702

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

703

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

704

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

705

A rovat csak nem természetes személy felperes perindítása esetén kitöltendő, abban az esetben, ha felperesként nem ismeri a saját szervezete nyilvántartási számát, vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

706

A rovat csak abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert azt nem ismeri vagy az alperes azzal nem rendelkezik. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

707

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

708

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

709

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték). Ha a birtokvédelmi határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri, ezt a kérelmét is itt adhatja elő.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

710

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

711

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

712

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

713

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

714

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

715

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

716

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

717

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a bíróság a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat vagy az írásbeli ellenkérelem hiányainak pótlására hívja fel a felet, és a hiánypótlást elrendelő végzés lehetőséget ad arra, hogy a hiánypótlásra ezen a nyomtatványon és ne a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat vagy az írásbeli ellenkérelem nyomtatványon kerüljön sor.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

718

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok nem elegendők az adatok, nyilatkozatok rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező rovatokat tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

719

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle hiánypótlási felhívásnak is eleget tehet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyik beadvány hiányait pótolja.

720

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

721

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

722

Kitöltendő, ha a fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

723

Az adatokat, nyilatkozatokat a hiánypótlással érintett, az 5. pontban megadott pontonként kell rögzíteni.

724

Például, ha a 6. pont esetében nem elegendők a megteendő nyilatkozatokhoz a sorok és emiatt pótlap kerül csatolásra, itt kell rögzíteni, hogy a 6. ponthoz pl. az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

725

Itt kell megjelölni a csatolásra kerülő okiratokat, egyéb bizonyítási eszközöket.

726

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

727

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

728

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

729

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

730

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

731

Ezen a pótlapon tüntethető fel az állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzet esetén a szükséges információ szolgáltatására vagy a bizonyítási eszköz csatolására vonatkozó felhívás.

732

A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.

733


Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a fél perben tényállításait tanúval kívánja bizonyítani. Ha több tanú meghallgatását indítványozza, a további tanúbizonyítási indítványát további pótlapo(ko)n terjesztheti elő.

734

A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.

735

A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez vagy ha az adatokat valamennyi peres fél ismeri, vagy ha azok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhető. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

736

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a fél tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

737

A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.

738

A fél három módon vehet igénybe szakértőt a perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg X-szel.

739

Kitöltendő akkor, ha a fél a 2. pontban szakértő kirendelését indítványozza. Ebben az esetben a szakértő kirendelésére irányuló indítványban fel kell tüntetni azokat a kérdéseket, amelyeket a szakértőnek a szakvéleményében meg kell válaszolnia. Magánszakértői bizonyítás indítványozása esetén a szakértőhöz intézett kérdéseket a bizonyítási indítvány nem tartalmazza.

740

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a benyújtandó nyomtatvány erre vonatkozó rovatánál és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel. Ha több okirattal, illetve tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítást indítványoz, a további bizonyítási indítványát további pótlapo(ko)n terjesztheti elő.

741

A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.

742


Egyéb bizonyítási indítvány lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány. Ha több egyéb bizonyítási indítvány tesz, a további bizonyítási indítványát további pótlapo(ko)n terjesztheti elő.

743

A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.

744


A jogi képviselő (pl. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró mind természetes személy, mind nem természetes személy felperes a közigazgatási pert e nyomtatvány kitöltése és előterjesztése útján is megindíthatja. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett felperes a nyomtatvány választása esetén azt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
A mulasztási per megindítására külön rendszeresített nyomtatvány szolgál.
A nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A keresetlevél előterjesztésekor csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.

745

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

746

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

747

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

748

A kézbesítési címet kell feltüntetni, ha az eltér a lakóhelytől vagy a tartózkodási helytől.

749

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

750

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

751

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

752

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

753

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

754

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak, pertársnak).

755

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

756

Öt vagy annál több felperes által benyújtott keresetlevél esetén kötelező megadni.

757

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

758

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.

759

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

760

A közigazgatási cselekmény elmulasztása miatti per megindítására külön nyomtatvány szolgál.

761

Egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú rendelkezés azzal a közigazgatási cselekménnyel együtt lehet közigazgatási jogvita tárgya, amelynek a megvalósítása során azt alkalmazták. Egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú rendelkezés akkor lehet közigazgatási jogvita önálló tárgya, ha a jogsérelem az általános hatályú rendelkezés alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, közigazgatási cselekmény megvalósítása nélkül következett be.

762

Annak a kifejtése, hogy a közigazgatási szerv támadott cselekménye melyik jogát vagy jogos érdekét sérti. Nem jelenti a konkrét jogszabályhely feltétlen megjelölésének kötelezettségét, azonban pontosan és határozottan írja le a közigazgatási cselekménnyel okozott valamennyi jogsérelmét vagy jogos érdekének valamennyi sérelmét; azt, hogy miért gondolja valamely joga vagy a jog által védett érdeke alapján sérelmesnek a támadott közigazgatási cselekményt. Jogsérelem megjelölésére, illetve annak kiegészítésére csak a keresetindítási határidőn belül van lehetőség, azt követően a bírósági eljárás során a közigazgatási cselekmény elkülöníthető részét támadó új jogsérelem már nem hozható fel.

763

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

764

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

765

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 3.3.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

766

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

767

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

768

Több kérelem is előterjeszthető.

769

A 4.1. a)-c) alpontjában megjelölt kérelem esetén a felperes választása a bíróságot nem köti. A megsemmisítés a közigazgatási cselekmény közlésére visszamenőleges hatályú, a hatályon kívül helyezés kivételesen, a közérdek védelme, a jogbiztonság vagy az ítélettel érintett személyek különösen fontos érdeke alapján a bíróság által megjelölt konkrét időponttal történik. Megváltoztatás esetén a bíróság a közigazgatási cselekménytől eltérő tartalmú döntést hoz.

770

Ez a kereseti kérelem akkor terjeszthető elő, ha az a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása érdekében szükséges, és a közigazgatási tevékenység vagy a jogviszony természeténél fogva, illetve valamely más okból a 4.1.-4.4. pontban meghatározott kereseti kérelemnek nincs helye.

771

Annak a kifejtése, hogy
- a közigazgatási cselekmény milyen tartalmú megváltoztatását,
- a közigazgatási szerv milyen tartalmú kötelezését,
- milyen összegű kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezést,
- mely jogsértésnek vagy egyéb lényeges ténynek a megállapítását, illetve
- az esetleges jogsértő következmények elhárításnak milyen módjára kötelezést
kéri(k) a bíróságtól.

772

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg, de azokat vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság.

773

Egymás melletti a több kérelem, ha mindegyik kérelem teljesítését kéri a felperes a bíróságtól.

774

A pertárgy értékét a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.

775

A pertárgy értéke pénzkövetelés esetén annak összegével egyezik meg. Az összeg meghatározásánál a kamatokat és az egyéb járulékokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értékét össze kell adni. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

776

Egyes perekben a per tárgya értékének a megállapításához a ténylegesen megállapítható összegtől eltérő összeget kell alapul venni. Így, követelés vagy más jog értéke pl.:
- közigazgatási szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti kereseti kérelem esetén a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke. (pl., ha a felperes a keresetében egy 25 millió forint díjat tartalmazó közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátására irányuló közigazgatási szerződés érvénytelenségének a megállapítását kéri, a per tárgyának értéke 25 millió forint.)

777

Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg.

778

Ha közigazgatási cselekmény tartalmazza, hogy a keresetlevelet melyik bíróságnál kell előterjeszteni, ebben a pontban elegendő arra utalni, hogy a jogorvoslati kioktatás szerinti bíróság.

779

A közigazgatási perek illetéke főszabály szerint 30 000 Ft.
A kisajátítási kártalanítási határozat jogalapjának vitatása tárgyában kezdeményezett eljárás illetéke 10 000 forint.
A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per illetéke - ha az eljárás tárgyának az értéke nem állapítható meg - 10 000 forint.
Marasztalási perben, valamint akkor, ha az eljárás tárgya adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel, versenyfelügyeleti üggyel, sajtótermékkel és a panaszügyek kivételével médiaszolgáltatással, továbbá elektronikus hírközléssel vagy közbeszerzéssel kapcsolatos, a per tárgyának értéke a követelt / vitatott összeg 6%-a;
A közigazgatási perek főszabály szerint illetékfeljegyzési jog hatálya alá tartoznak (a per megindításakor nem kell illetéket leróni, a bíróság a pert lezáró határozatban dönt arról, hogy az illetéket kinek kell megfizetni).
Az illetékfeljegyzési jog alól kivételek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perek. Közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perekben az illetékfeljegyzési jog nem általános, munkavállalói költségkedvezmény azonban kérhető.
Illetékfeljegyzési jog hatálya alá tartozik
- a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per, ha az a munkavállaló vagy az állam nevében foglalkoztatott személy szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá
- a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja.

780

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyegen;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

781

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

782

A kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

783

Nem természetes személy fél részére kizárólag ezen kedvezmény, az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

784

A felet - ha törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján nem illeti meg tárgyi költségmentesség - költségfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

785

A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert kivéve.

786

A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, ha az a munkavállaló vagy az állam nevében foglalkoztatott személy szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja.

787

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

788

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

789

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

790

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt tüntethető fel például a tárgyalás tartása vagy az azonnali jogvédelem iránti kérelem.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

791

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

792

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

793

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

794

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

795

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

796

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

797

A jogi képviselő (pl. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos) nélkül eljáró mind természetes személy, mind nem természetes személy felperes a mulasztási pert e nyomtatvány kitöltése és előterjesztése útján is megindíthatja. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett felperes a nyomtatvány választása esetén azt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
A nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A keresetlevél előterjesztésekor csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.

798

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

799

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

800

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes felperes esetén az 1.2.2. pontok kell kitöltenie. Több felperes esetén használja a megfelelő pótlapot, ezen nyomtatványon legfeljebb egy természetes személy és egy nem természetes személy felperest (és alperest) tud feltüntetni!

801

A kézbesítési címet kell feltüntetni, ha az eltér a lakóhelytől vagy a tartózkodási helytől.

802

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

803

Nem természetes személy: a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik.

804

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

805

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

806

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

807

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak, pertársnak).

808

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

809

Öt vagy annál több felperes által benyújtott keresetlevél esetén kötelező megjelölni.

810

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

811

Több alperes esetén használjon pótlapot!

812

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

813

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

814

Például letelt a jogszabályban a közigazgatási cselekmény megvalósítására előírt határidő.

815

A mulasztó közigazgatási szerv jogorvoslati, felügyeleti szervéhez fordulás vagy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz benyújtása.

816

Kitöltendő, ha a felperes tudomása szerint az eljárás megindult.

817

Annak a kifejtése, hogy a közigazgatási szerv mulasztása melyik jogát vagy jogos érdekét sérti. Nem jelenti a konkrét jogszabályhely feltétlen megjelölésének kötelezettségét, azonban pontosan és határozottan írja le a mulasztással okozott valamennyi jogsérelmét vagy jogos érdekének valamennyi sérelmét; azt, hogy miért gondolja valamely joga vagy a jog által védett érdeke alapján sérelmesnek a közigazgatási szerv mulasztását.

818

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

819

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

820

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.9.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

821

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

822

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

823

A kérelem előterjesztéséhez egyértelműen jelölje meg X-szel.

824

A közigazgatási perek főszabály szerint illetékfeljegyzési jog hatálya alá tartoznak (a per megindításakor nem kell illetéket leróni, a bíróság a pert lezáró határozatban dönt arról, hogy az illetéket kinek kell megfizetni).

825

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyegen;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

826

Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.
A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

827

A kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

828

A felet - ha törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján nem illeti meg tárgyi költségmentesség - költségfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

829

A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert kivéve.

830

A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, ha az a munkavállaló vagy az állam nevében foglalkoztatott személy szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja.

831

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

832

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő vagy a meghatalmazott képviselő képviseleti joga milyen tényeken alapul, milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy a jogi személy szervezeti egységének, pl. helyi kirendeltségének vezetője, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselője.

833

Itt kell megneveznie pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, amelyet majd csatol a nyomtatványhoz vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként történő kirendelő határozatát.

834

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt tüntethető fel például a tárgyalás tartása vagy az azonnali jogvédelem iránti kérelem.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

835

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

836

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

837

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

838

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

839

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

840

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

841

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a fél tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

842

A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.

843

Ha a megelőző eljárásban keletkezett kirendelt igazságügyi szakértői szakvélemény a perben ugyanazon szakkérdés tárgyában szakértőként elsősorban a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő alkalmazandó.
A fél a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményével nem érintett szakkérdésben három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel.

844

Kitöltendő akkor, ha a fél a 2. pontban szakértő kirendelését indítványozza. Ebben az esetben a szakértő kirendelésére irányuló indítványban fel kell tüntetni azokat a kérdéseket, amelyeket a szakértőnek a szakvéleményében meg kell válaszolnia. Magánszakértői bizonyítás indítványozása esetén a szakértőhöz intézett kérdéseket a bizonyítási indítvány nem tartalmazza.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére