• Tartalom

6/2019. (III. 11.) BM rendelet

6/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.03.12.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában és 342/A. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletet – a 19–23. §, valamint a II/A. Fejezet kivételével – a (4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti rendvédelmi szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra is.
(4) A rendvédelmi igazgatási alkalmazott tekintetében e rendeletet azzal kell alkalmazni, hogy
a) szolgálati viszonyon rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt,
b) hivatásos állomány tagján rendvédelmi igazgatási alkalmazottat,
c) szolgálati beosztáson munkakört,
d) állományilletékes parancsnokon a szervezeti egység vezetőjét,
e) szolgálati helyen a munkavégzés helyét,
f) szolgálatteljesítésen a munkavégzést
kell érteni.”

(2) Az R1. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a Hszt. 237. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy nincs az állományilletékes parancsnok alárendeltségében, az állományilletékes parancsnok a kártérítési eljárás lefolytatása érdekében az elöljáró parancsnoktól kéri a tényállás megállapítására alkalmas, az ügyben érdektelen és elfogulatlan személy kijelölését.”

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

2. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői állományára” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazotti) állományára” szöveg, a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői állományába” szövegrész helyébe a „rendvédelmi alkalmazotti állományába” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendvédelmi szervek és” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi alkalmazottaira, valamint” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés j) pontjában a „közalkalmazotti illetve közszolgálati” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

f) 31. §-át megelőző alcím címében a „Közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a „Rendvédelmi alkalmazottak, köztisztviselők” szöveg,

g) 31. §-ában a „közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői jogviszonyban” szöveg, a „közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői állományába” szövegrész helyébe a „rendvédelmi alkalmazotti állományába, köztisztviselői állományába” szöveg,

h) 50. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy köztisztviselői állományból” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy rendvédelmi alkalmazotti állományból” szöveg

lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. § b) pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.

4. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

4. § (1) A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) VI. Fejezete a következő 31/A. alcímmel egészül ki:

„31/A. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott elismerései
36/A. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazott az I–III. és V. Fejezet szerinti elismeréseken túl a munkáltató részéről a kiemelkedő munkavégzésért vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben részesíthető:
a) írásbeli dicséret,
b) a rendvédelmi szerv vezetőjének elismerő oklevele,
c) tárgyjutalom.”

(2) Az R2. VII. Fejezete a következő 57/B. §-sal egészül ki:

57/B. § (1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazott 36/A. § szerint történő elismerésben részesítésének feltételei és rendje tekintetében e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 36/A. § c) pontja szerinti tárgyjutalom, a 30. § szerinti pénzjutalom és a 32. § szerinti jutalomüdülés esetében a rendvédelmi szerv vezetője határozza meg az alárendelt szervezeti egységek vezetőinek jutalomkeretét és az általuk adható egyes elismerések legmagasabb értékét.”

(3) Az R2.

a) 13. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott és rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

d) 17. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg

lép.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi igazgatási alkalmazott (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) elhalálozása esetén a 14. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazása mellett az elhunyt rendvédelmi alkalmazott a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti egységének halottjává minősíthető.
(2) Az elhunyt rendvédelmi alkalmazottnak a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti egységének halottjává minősítésére a rendvédelmi szerv szervezeti egységének vezetője jogosult.
(3) A 14. § (5) bekezdésében, a 15. § b) és c) pontjában, a 17. §-ban, valamint a 19. §-ban foglalt rendelkezéseket a rendvédelmi alkalmazott elhalálozása esetén megfelelően alkalmazni kell.”

(2) Az R3.

a) 1. § c) pont cb) alpontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

b) 1. § f) pont fb) alpontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 22. §-a.

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 2. § (1) bekezdésében a „közalkalmazottai (a továbbiakban: közalkalmazott)” szövegrész helyébe a „közalkalmazottai (a továbbiakban: közalkalmazott), rendvédelmi igazgatási alkalmazottai (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott)” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. §-ában a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében a „közalkalmazott” szövegrészek helyébe a „közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott” szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében a „közalkalmazottat” szövegrész helyébe a „közalkalmazottat, rendvédelmi alkalmazottat” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R4. 11. §-a.

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló
21/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

7. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E rendelet szabályait a 2/A. §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) is.”

(2) Az R5. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A korlátozás a rendvédelmi alkalmazott esetében
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szakterületen,
b) a büntetés-végrehajtási szervezetnél a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részlegen vagy a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területen szolgálatot teljesítők esetében, valamint az őrhelyeken, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet objektumain kívüli felügyeleti és ellenőrzési feladatok esetében,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatban a közterületen és a gazdálkodó szervezeteknél végzett hatósági feladatok ellátása során
vezethető be.”

8. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E rendelet szabályait alkalmazni kell a rendvédelmi szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) is azzal, hogy ahol e rendelet
a) állományilletékes parancsnokot említ, azon a rendvédelmi szerv szervezeti egységének vezetőjét,
b) hivatásos állomány tagját említ, azon a rendvédelmi alkalmazottat
is érteni kell.”

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

9. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § Az 1–5. §-t alkalmazni kell a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti rendvédelmi szervnél és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörökre is.”

(2) Az R6.

a) 1. § c) pontjában a „kormányzati szolgálati, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a „(közalkalmazotti jogviszony esetén a fizetési osztály megjelölésével)” szövegrész helyébe a „(rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén a munkaköri kategória megjelölésével, munkaviszony esetén a munkakör megnevezésével)” szöveg

lép.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére