• Tartalom

6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet

6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról1

2019.03.13.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jr.) 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A javítóintézet biztosítja a fiatalkorú számára a Bv. tv. 357. § (8) bekezdésében meghatározott kapcsolattartás különböző formáinak gyakorlásához szükséges feltételeket, és ennek érdekében kijelöli a fiatalkorú által használható telefonkészüléket. Ha a fiatalkorúnak nincs letéti pénze, engedélyezett kapcsolattartója részére hetente egy alkalommal az intézet költségére küldhet levelet.”

(2) A Jr. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a fiatalkorúval szemben büntetőeljárás van folyamatban, és nem rendelkezik letéti pénzzel, számára
a) a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés,
b) a jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a védővel való telefonon történő kapcsolatfelvétel
költségét a javítóintézet biztosítja.”

2. § (1) A Jr. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elbocsátás előkészítése során az utógondozó részlegen való elhelyezés lehetőségéről és az elhelyezés megszüntetéséről – a Bv. tv. 384. § (1) és (3) bekezdése, illetve a Gyvt. 66/Q. § (2) bekezdése szerint – a fiatalkorút tájékoztatni kell. A fiatalkorú írásban nyilatkozik a tájékoztatás megtörténtéről és arról, hogy kéri-e az utógondozó részlegen való elhelyezését. A fiatalkorú kérelmében feltünteti az utógondozó részlegen való elhelyezés indokait.”

(2) A Jr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az utógondozó részlegen elhelyezett fiatalkorú számára a javítóintézet biztosítja a korábban megkezdett oktatásban, képzésben való részvételt. Az utógondozó segítséget nyújt a fiatalkorú számára a lakhatási és megélhetési feltételek megteremtéséhez, valamint a fiatalkorú önálló életének megkezdéséhez.”

3. § A Jr. 56. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fiatalkorú befogadásáról a 17. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl értesíteni kell]

c) a vádemelés előtt az ügyészséget.”

4. § A Jr. 57. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a fiatalkorú nem rendelkezik letéti pénzzel, a javítóintézet biztosítja számára a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés, valamint a jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a védővel való telefonon történő kapcsolatfelvétel költségét. A fiatalkorú ezen túl az engedélyezett kapcsolattartójának hetente egy alkalommal az intézet költségére küldhet levelet.
(3) A Bv. tv. 414. § (2) bekezdése esetén a fiatalkorút a rendőri szerv szállítja és kíséri.”

5. § A Jr.

a) 1. § b) pontjában és 11. § (1) bekezdésében az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „a letartóztatás” szöveg,

b) 2. § b) pontjában az „az előzetes letartóztatás” szövegrészek helyébe az „a letartóztatás” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében és 13. § (5) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,

f) 20/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az előzetes letartóztatásról” szövegrész helyébe az „a letartóztatásról” szöveg,

g) 38. § (1) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus levelezés keretében” szöveg,

h) 40. § (2) bekezdésében az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,

i) 45. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg, valamint a „gondozóként” szövegrész helyébe az „a fiatalkorú gondozását ellátó személyként” szöveg,

j) III. fejezetének címében az „AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS” szövegrész helyébe az „A LETARTÓZTATÁS” szöveg,

k) 26. alcímének címében, 54. §-ában és 28. alcímének címében az „Az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „A letartóztatás” szöveg,

l) 55. § (1) bekezdésében és 56. § a) pontjában az „az előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe az „a letartóztatást” szöveg,

m) 55. § (3) bekezdés b) pontjában a „vádirat benyújtásáig az ügyészt” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt az ügyészséget” szöveg,

n) 55. § (3) bekezdés c) pontjában a „vádirat benyújtását követően” szövegrész helyébe a „vádemelés után” szöveg,

o) 62. §-ában a „fiatalkorú előzetes letartóztatására” szövegrész helyébe a „fiatalkorú letartóztatására” szöveg,

q) 63. § (2) bekezdésében az „előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „letartóztatás” szöveg,

r) 65. §-ában az „Az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „A letartóztatott” szöveg,

s) 66. §-ában az „az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „a letartóztatott”, valamint az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „a letartóztatás” szöveg,

t) 1. melléklet 1. pontjában a „Vezető beosztások” szövegrész helyébe a „Vezetői munkakörök” szöveg,

u) 1. melléklet 2. pontjában a „Munkakörök” szövegrész helyébe a „Szakmai munkakörök” szöveg,

v) 3. melléklet 2. pontjában az „Előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „Letartóztatás” szöveg,

w) 4. mellékletében az „intézeti gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg, az „Előzetes letartóztatásba” szövegrész helyébe a „Letartóztatásba” szöveg, az „Előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „Letartóztatás” szöveg, valamint az „Előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe a „Letartóztatást” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Jr. 68. §-a.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére