• Tartalom

2019. évi LX. törvény

2019. évi LX. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2019.07.02.

1. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat állami tulajdonban álló ingatlan vagyonkezelőjeként történő kijelöléséről

1. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest X. kerület belterület 38442/10/B helyrajzi számon felvett, természetben az 1101 Budapest, Vajda Péter utcában található ingatlan (Planetárium) vagyonkezelőjeként a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot (nyilvántartási szám: 01-02-0001079; székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.; a továbbiakban: TIT vagy vagyonkezelő) jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a (4)–(6) bekezdésben írt eltérésekkel – kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

(4) A vagyonkezelő az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. A TIT által végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(5) A vagyonkezelő által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a vagyonkezelő – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyon-nyilvántartásban részére történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) A vagyonkezelő az (5) bekezdés szerinti, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó, beruházásokkal összefüggésben – selejtezési szabályzata figyelembevételével – jogosult eljárni a bontással járó munkálatok elvégzése, a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítése, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezése érdekében, továbbá jogosult a hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval. A vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy köteles az értékesítésből származó bevételt a vagyonkezelésében lévő ingatlan értékének megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon cél szerinti fenntartására fordítani.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot – a (3) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződés megkötését követően – a TIT kérelme alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

2. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

2. §2

3. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

3–35. §3

35. §4

1–11.5

12.6

13–22.7

4. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

36. §8

5. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

37. §9

6. Záró rendelkezések

38. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. június 28.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 35. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 35. § 1–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 35. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 35. § 13–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére