• Tartalom

2019. évi LXVI. törvény

2019. évi LXVI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2022.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

4. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény módosítása

12. §13

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. § (1)17

(2)18

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

17. §19

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

22. §24

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

23. §25

24. §26

25. §27

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

26. §28

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

32. §34

33. §35

10. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

34. §36

35. §37

36. §38

37. §39

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

38. §40

39. §41

12. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

44. §46

13. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

45. §47

14. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

46. §48

47. §49

48. §50

49. §51

50. §52

51. §53

52. §54

53. §55

15. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

54. §56

55. §57

16. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

56. §58

17. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

57. §59

18. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

58. §60

19. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

59. §61

20. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

60. §62

61. §63

62. §64

63. §65

64. §66

65. §67

66. §68

67. §69

21. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

68. §70

22. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény módosítása

69. §71

70. §72

23. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

71. §73

24. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

72. §74

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

73. §75

74. §76

75. §77

76. §78

26. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi
LXVII. törvény módosítása

77. §79

27. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

78. §80

79. §81

28. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

80. §82

29. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

81. §83

82. §84

30. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

83. §85

84. §86

85. §87

31. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

86. §88

87. §89

88. §90

89. §91

32. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

90. §92

91. §93

92. §94

93. §95

94. §96

95. §97

96. §98

97. §99

98. §100

99. §101

100. §102

101. §103

102. §104

103. §105

104. § (1)106

(2)107

33. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

105. §108

106. §109

107. §110

34. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

108. §111

109. §112

110. §113

111. §114

112. § (1)115

(2)116

(3)117

35. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

113. §118

36. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

114. §119

37. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

115. §120

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

116. §121

39. Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása

117. §122

118. §123

119. §124

120. §125

121. §126

122. §127

123. §128

124. §129

125. §130

126. §131

127. §132

128. §133

40. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

129. §134

130. §135

41. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

131. §136

42. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény módosítása

132. §137

43. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

133. §138

134. §139

135. §140

44. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

136. §141

137. §142

45. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

138. § (1)143

(2)144

(3)145

139. §146

46. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

140. §147

141. §148

142. §149

143. §150

144. §151

145. §152

146. §153

147. §154

148. §155

47. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

149. §156

150. §157

151. §158

152. §159

153. §160

154. §161

155. §162

156. §163

157. §164

158. §165

48. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

159. §166

49. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

160. §167

161. §168

162. §169

163. §170

164. § (1)171

(2)172

50. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

165. §173

51. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

166. §174

167. §175

168. §176

52. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

169. §177

170. §178

53. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

171. §179

172. §180

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

173. §181

174. §182

175. §183

176. §184

55. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

177. §185

178. §186

179. §187

180. §188

181. §189

56. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény módosítása

182. §190

183. §191

57. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény módosítása

184. §192

185. §193

58. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

186. §194

187. §195

188. §196

189. § (1)197

(2)198

(3)199

(4)200

190. §201

59. Hatályba léptető rendelkezések

191. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 105. §, a 106. §, a 136. § és a 137. § az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 100. § és a 104. § (1) bekezdés 2. pontja az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(5) A 17. § 2019. augusztus 15-én lép hatályba.

(6) Az 59. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(7) A 132. § a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

(8) A 165. § az e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(9) A 81. § és a 82. § 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 47. §, a 49. §, az 50. §, az 52. § 8. pontja és a 117. §–128. § 2019. október 1-jén lép hatályba.

(12) A 171. § és a 172. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(12a)203 A 164. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(13) A 138. § (1) bekezdése 2020. október 1-jén lép hatályba.

(14) A 16. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

60. Átmeneti rendelkezések

192. § A gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szerv bejegyzi a nyilvántartásába a gazdálkodó szervezet hivatalos elektronikus elérhetőségét, ha azt a nyilvántartás nem tartalmazza. Ha a gazdálkodó szervezet a hivatalos elérhetőségét a gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervnek jelentette be, a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetőségére vonatkozó adatot, és a nyilvántartásban való rögzítés időpontját a nyilvántartó szerv átadja a rendelkezési nyilvántartást vezető szervnek. A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv ellenőrzi az így átadott hivatalos elérhetőség szabályszerűségét, létezését, és ha az nem megfelelő, erről tájékoztatást küld a gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervnek, amely a tájékoztatás alapján törli az érintett adatot a nyilvántartásából. Ha a gazdálkodó szervezet nyilvántartást vezető szerv részéről történő adatátadáskor a hivatalos elérhetőség adat szerepel a rendelkezési nyilvántartásban is, a rendelkezési nyilvántartást vezető szerv megvizsgálja az adatok egyezőségét, és eltérés esetén a későbbi időpontban rögzített adat kerül rendelkezési nyilvántartásban hivatalos elérhetőségként bejegyzésre, annak szabályszerűsége és létezése esetén.

61. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

193. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

62. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

194. § E törvény 69. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–10. cikkének, valamint a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi LXVI. törvényhez204

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. július 9.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 104. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 104. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 112. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 112. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 112. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 138. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 138. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 138. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 164. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 189. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 189. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 189. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 191. § (11) bekezdése a 2019: CX. törvény 99. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

203

A 191. § (12a) bekezdését a 2019: CX. törvény 99. § (1) bekezdése iktatta be.

204

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére