• Tartalom

7/2019. (III. 25.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről1

2019.03.26.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az Európai Parlament tagjai választásának (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve a fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezetek

szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdése alapján a 2019. március 20-i szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napi

adatai szerint kell megállapítani.

(4) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, települési adatok szerint.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át az alábbi ütemezésben:

a) a dologi kiadások fedezetét 2019. április 26-ig,

b) a személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét 2019. május 17-ig.

(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át a szavazás napját megelőző 9. napig.

(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai rendszerben rögzíti.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A HVI és az OEVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI, a HVI, az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A TVI vezetője és tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője 2019. június 20-ig az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján

2019. július 15-ig.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére 2019. július 15-ig.

(4) A megismételtetett szavazás tekintetében az (1) bekezdés szerinti elszámolást a szavazást követő huszonöt napon belül, a (2) és a (3) bekezdés szerinti elszámolásokat a szavazást követő ötven napon belül kell elkészíteni.

(5) Az NVI az (1)–(4) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi 2019. július 10-ig, a megismételtetett szavazás esetén a szavazást követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig, a megismételtetett szavazás esetén a szavazást követő ötvenedik napig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2019. (III. 25.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjainak választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően.

6.

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

7.

10102

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

8.

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

12 000

9.

10109

Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

10.

10111

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 331. §-a alapján a 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére.

1

10 000

11.

102

Kiadások a szavazás napján.

12.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

1

4 000

13.

10202

A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

30 000

14.

10203

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

15.

103

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

16.

10301

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei fővárosi kerületekben.

1

15 000

17.

10302

Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

2 000

18.

10303

Jegyzőkönyvek OEVI-be történő szállításának költsége, nem OEVI székhely HVI részére, HVI-nként fővárost kivéve.

1

15 000

19.

104

Szavazásnapi ellátás költségei.

20.

10401

Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 700

21.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

22.

10501

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként.

1

10 000

23.

10502

Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok,
a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

135

24.

10503

Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

500

25.

10504

Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

730

26.

10505

Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

2 200

27.

10506

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

340

28.

10507

A további szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos többletköltségek, a Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben, szavazóhelyiségenként.

1

12 000

29.

10508

Szavazófülkék biztosítása, meglévő szavazófülkék karbantartása
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség
– szavazóhelyiségenként 2 darab, ha a választópolgárok száma a szavazókörben az 1500 főt meghaladja, vagy
– szavazókörönként 2 darab, ha a választópolgárok száma a szavazókörben az 1500 főt meghaladja majd minden további ezredik választópolgár után további 2 darab.
Az átjelentkező választópolgárok számát a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás végleges névjegyzéki adatai alapján lehet figyelembe venni.

2

38 000

30.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

31.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

32.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja.

3

35 000

33.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

34.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

35.

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

36.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

37.

20301

–8 000 választópolgárig

5

50 000

38.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

50 000

39.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

50 000

40.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

50 000

41.

20305

100 001 választópolgártól.

25

50 000

42.

204

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.

43.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

50 000

44.

206

Szavazásnapi ellátás költsége.

45.

20601

Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

6 300

46.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

47.

20701

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben.

1

35 000

48.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

49.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

50.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint.

 

 

51.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.

1

35 000

52.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 260

53.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

54.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

55.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.

56.

30102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

57.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

58.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

59.

30202

Szavazásnapi ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

60.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

61.

1. DOLOGI KIADÁSOK

62.

111

OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.

 

 

63.

11101

A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.

1

100 000

64.

11111

Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség.

1

10 000

65.

113

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

 

 

66.

11302

Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére OEVK-nként.

1

60 000

67.

11303

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, a fővárosi OEVI-k kivételével.

1

15 000

68.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

69.

212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

70.

21201

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb
10 tagja tekintetében vehető figyelembe OEVK-nként.

10

50 000

71.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

72.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

 

 

73.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

 

 

74.

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK

75.

1. DOLOGI KIADÁSOK

76.

12112

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után.

1

10 000

77.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

78.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

79.

22101

A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

1

30 000

80.

22102

A KÜVI tagjának személyi normatívája.

81.

2210201

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

82.

2210202

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

83.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

84.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

85.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

 

 

86.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

87.

MEGYEI KIADÁSOK

88.

1. DOLOGI KIADÁSOK

89.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.

90.

13101

TVI dologi kiadásai megyénként.

1

200 000

91.

13102

A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként.

1

20 000

92.

13103

Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként.

1

150 000

93.

132

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.

94.

13201

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként.

1

350 000

95.

133

Szavazásnapi ellátás költségei.

96.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

13 500

97.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként.

1

3 200

98.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

99.

231

HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

100.

23101

–8 000 választópolgárig

1

85 000

101.

23102

8 001–40 000 választópolgárig

1

110 000

102.

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

140 000

103.

23104

80 001–100 000 választópolgárig

1

170 000

104.

23105

100 001 választópolgártól.

1

200 000

105.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

 

 

106.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

107.

233

OEVI vezető további díja.

108.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

1

30 000

109.

234

TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.

110.

23401

TVI vezető díja.

1

600 000

111.

23402

TVI vezető helyettesének díja.

1

300 000

112.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

300 000

113.

23404

TVI informatikai felelősének díja.

1

300 000

114.

23405

TVI további 5 tagjának díja.

5

160 000

115.

23406

További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására. (Települések száma a megyében × szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan).

116.

2340601

–35 000

1

160 000

117.

2340602

35 001–75 000

2

160 000

118.

2340603

75 001–130 000

3

160 000

119.

2340604

130 001–200 000

4

160 000

120.

2340605

200 001–

5

160 000

121.

235

Szavazásnapi ellátás költségei.

122.

23501

TVI ellátási költsége.

1

50 000

123.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel.

124.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

125.

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége.

1

11 800

126.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

127.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.

128.

33101

HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

129.

33102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

130.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

131.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

132.

33105

TVI szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

 

 

133.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

134.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

135.

33202

TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

136.

KÖZPONTI KIADÁSOK

137.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

138.

252

Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.

 

139.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

140.

351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

 

141.

35105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

 

2. melléklet a 7/2019. (III. 25.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjai választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően.

6.

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

7.

10102

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

8.

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

12 000

9.

10109

Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

10.

102

Kiadások a szavazás napján.

11.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

1

4 000

12.

10202

A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

30 000

13.

10203

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

14.

103

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

15.

10301

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei fővárosi kerületekben.

1

15 000

16.

10302

Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

2 000

17.

10303

Jegyzőkönyvek OEVI-be történő szállításának költsége, nem OEVI székhely HVI részére, HVI-nként fővárost kivéve.

1

15 000

18.

104

Szavazásnapi ellátás költségei.

19.

10401

Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 700

20.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

21.

10501

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként.

1

10 000

22.

10506

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

340

23.

10507

A további szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos többletköltségek, a Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben, szavazóhelyiségenként.

1

12 000

24.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

25.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

26.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja.

3

35 000

27.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

28.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

29.

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

30.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

31.

20301

–8 000 választópolgárig

5

50 000

32.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

50 000

33.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

50 000

34.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

50 000

35.

20305

100 001 választópolgártól.

25

50 000

36.

204

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.

37.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.

1

50 000

38.

206

Szavazásnapi ellátás költsége.

39.

20601

Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

6 300

40.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

41.

20701

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben.

1

35 000

42.

20702

Az SZSZB Ve. 171. § alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

43.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

44.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint.

 

 

45.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.

1

35 000

46.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 260

47.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

48.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

49.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.

50.

30102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

51.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

52.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

53.

30202

Szavazásnapi ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

54.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

55.

1. DOLOGI KIADÁSOK

56.

113

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

 

 

57.

11303

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, a fővárosi OEVI-k kivételével.

1

15 000

58.

MEGYEI KIADÁSOK

59.

1. DOLOGI KIADÁSOK

60.

133

Szavazásnapi ellátás költségei.

61.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként.

1

3 200

62.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

63.

231

HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

64.

23101

–8 000 választópolgárig

1

85 000

65.

23102

8 001–40 000 választópolgárig

1

110 000

66.

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

140 000

67.

23104

80 001–100 000 választópolgárig

1

170 000

68.

23105

100 001 választópolgártól.

1

200 000

69.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

 

 

70.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.

1

5 000

71.

233

OEVI vezető további díja.

72.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

1

30 000

73.

234

TVI tagok díja.

74.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

75.

23405

TVI további 1 tagjának díja.

1

30 000

76.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel.

77.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

78.

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége.

1

11 800

79.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

80.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.

81.

33101

HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

82.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

83.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

84.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

85.

33202

TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2019. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére