• Tartalom

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról1

2019.04.06.

A Kormány
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 3. pontjában és 281. § (7) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a III. és IV. Fejezet, valamint a 27. § b) pontja tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 10. pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az V. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 10. pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a VI. Fejezet és a 27. § a) pontja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. § c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. § d) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 280. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 31. pontja szerinti személyügyi központra,

b) a Kit. 2. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervre,

c) a b) pontban meghatározott szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakmai vezetőre,

d) a Kit. 2. § (2) bekezdése szerinti központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi, helyi szerveinek kormánytisztviselőjére,

e) a Kit. 2. § (4) bekezdése szerinti területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére, valamint

f) a Kttv. 1. és 2. §-a szerinti közigazgatási szervre és az e szervekkel kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban állókra

terjed ki.

(2) A III. Fejezet hatálya a kiválasztási eljárásban részt vevőre (a továbbiakban: pályázó) is kiterjed.

(3) Az V. Fejezet hatálya a Kit. 83. § (3) bekezdése és a Kttv. 45. § (2) bekezdése szerinti toborzási adatbázisba felvételét kérőre is kiterjed.

(4) Az V. és VI. Fejezet hatálya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. §-a szerinti munkáltatóra és a közalkalmazottra is kiterjed, azzal, hogy e rendelet szabályai nem érintik a közalkalmazotti pályázatok közzétételével kapcsolatos rendelkezést tartalmazó törvényekben, illetve ezek végrehajtására kiadott rendeletekben foglalt egyéb előírások teljesítésének kötelezettségét.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) álláshely: a kormányzati igazgatási szerv esetében a Kit. 280. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti álláshely,

b) értékelő központ: olyan helyzetgyakorlatokat, feladatokat tartalmazó értékelő rendszer, amely alapján megállapítható, hogy a pályázó a képességeit, készségeit és kompetenciáit bizonyos helyzetekben mennyire és milyen módon tudja alkalmazni,

c) képesség: a feladatokhoz elvárt tevékenység elvégzéséhez szükséges tudásbeli, fiziológiai és pszichikai feltétel,

d) kereső funkció: a munkáltató szerv által meghatalmazott tisztviselő részére felhasználónév és jelszó kiadásával biztosított azon jogosultság, amelynek segítségével a közszolgálati állásportál rendszer a funkciót betöltő részére a toborzási adatbázisban anonim keresést és adatkikérést tesz lehetővé,

e) készség: a munkavégzéshez köthető alkalmazotti ismeretek összessége,

f) kiválasztó funkció: a munkáltató szerv által meghatalmazott személy részére felhasználónév és jelszó kiadásával biztosított azon jogosultság, amelynek segítségével a közszolgálati állásportál rendszerben a kiválasztási eljárással kapcsolatos információ nyomon követhető,

g) kompetencia: a közszolgálati feladatok hatékony elvégzéséhez szükséges készségek és képességek együttese, továbbá mindazon személyes jellemzők összessége, amelyek kihatással lehetnek a munkateljesítményre,

h) komplex kompetenciaprofil: kompetenciateszt végrehajtása esetén az összefoglaló értékelés része, amely tartalmazza az egyén egyes alap- vagy vezetői kompetenciákban elért szintjét, valamint a megfogalmazott munkáltatói elvárásokhoz való illeszkedés mértékét,

i) közalkalmazottakat foglalkoztató szerv: a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató,

j) közszolgálati állásportál: a személyügyi központ által üzemeltetett elektronikus rendszer és portál, melynek elemei a pályáztatás, a kiválasztási eljárás, a toborzási adatbázis és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások,

k) közzétételi funkció: a munkáltató szerv által meghatalmazott személy részére felhasználónév és jelszó kiadásával biztosított azon jogosultság, amelynek segítségével a pályázati kiírások elektronikus úton rögzíthetőek és közzétehetőek a közszolgálati állásportálon,

l) motivációs levél: olyan kísérő dokumentum, amelyben a pályázó legfontosabb motivációs tényezőire és korábbi munkatapasztalataira hivatkozva alátámaszthatja a megpályázott állásra való alkalmasságát,

m) munkáltató szerv: a Kit. 2. §-a szerinti kormányzati igazgatási szerv, a Kttv. 1. és 2. §-a szerinti közigazgatási szerv vagy a Kjt. 1. §-a szerinti munkáltató,

n) önéletrajz: a Kit. 83. § (5) bekezdése és a Kttv. 45. §-a alapján a toborzási adatbázisba felvételüket kérők, a kiválasztási eljárásban részt vevők által kitöltendő önéletrajz,

o) személyes interjú: olyan meghallgatás, amelynek célja a munka- és szervezeti alkalmasság felmérése, segítségével felmérésre kerül a pályázó életútja, tapasztalata, motivációja, preferenciája, főbb erősségei, kompetenciái, személyiségjegyei, munkavégzési habitusa és stílusa,

p) tisztviselő: a Kit. 2. §-a szerinti kormányzati igazgatási szervvel vagy a Kttv. 1. és 2. §-a szerinti közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló személy.

II. Fejezet

A SZEMÉLYÜGYI KÖZPONT

3. § A Kormány a Kit. 280. § (1) bekezdés 31. pontja és a Kttv. 6. § 31. pontja szerinti személyügyi központ feladatait ellátó szervként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett kormányzati igazgatási szervet jelöli ki.

4. § (1) A személyügyi központ feladatai:

a) a kiválasztási eljárás lebonyolítása, ennek keretében kompetenciavizsgálat lefolytatása,

b) a toborzási adatbázis működtetése,

c) a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer működtetése,

d) a jogszabály szerinti, személyügyi központ által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása,

e) a jogszabályban meghatározott tartalékállomány kezelése.

(2) A személyügyi központ az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során biztosítja a módszertani támogatást és a szükséges informatikai rendszerek működtetését.

5. § (1) A személyügyi központ e rendeletben foglalt szolgáltatásai körében a közalkalmazottakat foglalkoztató szervek részére elektronikus kiválasztási eljárást, a munkáltató szervek körében elektronikus pályázati és kiválasztási eljárást, valamint a toborzási adatbázishoz hozzáférést biztosít a közszolgálati állásportálon keresztül.

(2) A személyügyi központ által nyújtott kiválasztási szolgáltatásokat a közigazgatási és költségvetési szervek térítésmentesen veszik igénybe.

III. Fejezet

A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS

1. A személyügyi központ részvétele a kiválasztási eljárásban

6. § (1) A kiválasztási eljárást a munkáltató szerv

a) saját hatáskörben folytatja le, vagy

b) annak lefolytatását a személyügyi központnál kezdeményezi.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a munkáltató szerv az állást meghívásos eljárásban vagy saját maga által lebonyolított pályázati eljárás útján töltheti be.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a munkáltató szerv az állást a személyügyi központ által lefolytatott pályázati eljárás útján töltheti be. A munkáltató szerv a pályázati eljárásban jogosult részt venni.

(4) A Kttv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában vagy 2. §-ában megjelölt szerv a kiválasztási eljárás lebonyolításáról maga gondoskodik, vagy azt az (1) bekezdés b) pontja szerint a személyügyi központnál kezdeményezheti.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a munkáltató szerv a kiválasztási eljárás útján betölteni kívánt állásról elektronikus úton a személyügyi központ honlapján elérhető feladatkörtérképet tölt ki, amelyet – a pályázati kiírás tervezett közzétételének időpontját legalább négy nappal megelőzően – eljuttat a személyügyi központ részére.

(6) A személyügyi központ a beérkezett feladatkörtérkép alapján – a munkáltató szervvel történő egyeztetés eredményeként – elkészíti a pályázati kiírást, a kiválasztási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az általa lefolytatandó kiválasztási eljárás módjára, valamint gondoskodik a pályázati kiírás közszolgálati állásportálon való közzétételéről.

7. § (1) A személyügyi központ a pályázati kiírás közzétételét követően tájékoztatja a munkáltató szervet

a) a pályázat közzétételének időpontjáról,

b) a pályázati kiírás végleges szövegéről,

c) a kiválasztási eljárás menetéről és

d) a kiválasztás lezárásának várható időpontjáról.

(2) Ha a munkáltató szerv a pályázati kiírást a közszolgálati állásportálon történő megjelenést követően egyéb úton is közzéteszi, annak tényéről – a közzétételi helyek és időpontok megjelölésével – a személyügyi központot tájékoztatnia kell. Az egyéb úton közzétett pályázati kiírás sem tartalmában, sem szövegezésében nem térhet el a közszolgálati állásportálon közzétett pályázati kiírástól. Eltérés esetén a személyügyi központ által közzétett pályázati eljárás az irányadó.

8. § (1) A pályázatokat a személyügyi központhoz kell benyújtani.

(2) A kiválasztási eljárásban alkalmazott határidőket a munkáltató szerv véleményének kikérésével a személyügyi központ határozza meg.

2. A pályázatra jelentkezés

9. § (1) A személyügyi központ által lefolytatandó kiválasztási eljárás keretén belül közzétett pályázatra jelentkezni lehet

a) elektronikus úton, a kiírásban megjelölt e-mail-címen vagy

b) – ha a pályázati kiírásban a személyügyi központ nem zárta ki – a pályázat személyügyi központ részére postai úton történő megküldésével.

(2) A pályázónak a pályázatához csatolnia kell a motivációs levelét, valamint az önéletrajzát.

(3) A pályázónak a pályázati kiírásban megjelölt okiratokat, illetve bizonyítványokat a személyügyi központnál lefolytatott kompetenciafelmérés során kell eredetiben bemutatni.

(4) A pályázó adatait a személyügyi központ a honlapján elérhető pályázati adatbázisban nyilvántartásba veszi.

(5) A pályázatot a pályázati kiírásban szereplő, a pályázat benyújtására előírt határidőben beérkezettnek kell tekinteni, ha

a) az elektronikus úton pályázó legkésőbb a benyújtásra előírt határidő utolsó napján bejelentkezett a személyügyi adatbázisba, és pályázatát elküldte a személyügyi központ részére, vagy

b) a postai úton pályázó legkésőbb a benyújtásra előírt határidő utolsó napján postára adta a pályázatát.

(6) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

10. § (1) A személyügyi központ a beérkezett pályázatokat rögzíti a pályázati adatbázisban. A pályázati határidő leteltét követően a személyügyi központ megvizsgálja a pályázatokat, és előszűrést végez a feladatkörtérképen megadott feltételek szerint.

(2) A személyügyi központ az előszűrés során érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot,

a) ha a pályázati kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl érkezik, vagy

b) ha a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) Ha a személyügyi központ érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ennek tényéről, indokairól haladéktalanul, de legkésőbb az érvénytelenné nyilvánítást követő öt napon belül tájékoztatja a pályázót.

(4) A személyügyi központ az előszűrés eredménye alapján összeállítja azon pályázók körét, akiket a kompetencia-felmérésbe bevon.

3. A személyügyi központ által végzett kompetenciavizsgálat

11. § (1) A személyügyi központ a kompetenciafelmérésbe bevont pályázókat értesíti a kompetenciavizsgálat fajtájáról, helyéről és időpontjáról.

(2) A személyügyi központ az álláshely jellegétől – vezető vagy nem vezető besorolású álláshely – függően az alábbi kompetenciafelméréseket végezheti:

a) személyes interjú,

b) kompetenciateszt,

c) értékelő központ.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt személy a kiválasztási eljárás bármely szakaszában részt vehet, ennek során a pályázó szakmai tudását, valamint szervezeti illeszkedését is mérheti.

(4) A munkáltató szerv a (2) bekezdés szerinti kompetenciafelmérés bármely típusát választhatja.

(5) A pályázó dönthet úgy, hogy kompetenciafelmérésének eredménye nem használható fel a kiválasztási eljárásban. Ez esetben a pályázó a kiválasztási eljárás további szakaszaiban nem vehet részt.

(6) Ha a pályázó írásbeli kérelmére a személyügyi központ a kompetenciafelmérésének adatait – legfeljebb a felmérést követő hat hónapig – nyilvántartja, úgy az ismételten felhasználható az új kiválasztási eljárás során. Ha a pályázó kéri, a személyügyi központ az új eljárás során új kompetenciafelmérést folytat le.

12. § A kompetenciateszt során azon közszolgálati alap- vagy vezetői kompetenciák vizsgálatára kerül sor, amelyek megléte elengedhetetlen a közszolgálatban való hatékony munkavégzéshez. A kompetenciákat a személyügyi központ a honlapján közzéteszi.

13. § (1) Az értékelő központot az értékelő bizottság folytatja le, amelynek létszáma legalább három, legfeljebb öt fő, tagjai a személyügyi központ kiválasztási feladatra kijelölt szakértői, valamint – a munkáltató szerv előzetesen bejelentett igénye esetén, külső tagként – a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt kiválasztásért felelős vagy a kiválasztással érintett szakterületet képviselő személy, vezető. Az értékelő bizottságban legfeljebb két fő külső tag vehet részt.

(2) Az értékelő központ egyéni prezentációs, páros szituációs és csoportos gyakorlatokból áll, végrehajtása elektronikus rendszerben történik.

(3) A személyügyi központ a lefolytatott kiválasztási eljárás során alkalmazott értékelő központ eredményét a pályázóval ismerteti.

14. § (1) A kompetenciafelmérés lefolytatását követően a személyügyi központ összeállítja a pályázók ajánlati listáját, amelyet a listán szereplő pályázók pályázati dokumentumaival és a kompetenciafelmérés alapján a személyügyi központ által a pályázóról készített összefoglaló értékeléssel együtt elektronikus úton eljuttat a munkáltató szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összefoglaló értékelés komplex kompetenciaprofilt is tartalmaz, ha a pályázó esetében a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kompetenciafelmérésre is sor került.

(3) A pályázók az ajánlati listán a kompetenciafelmérés eredményei alapján kialakult sorrendben szerepelnek, első helyen a legjobb eredményt elért pályázóval. Az ajánlati listára legfeljebb hat fő pályázó kerülhet fel.

15. § (1) Az ajánlati listán felállított sorrend a munkáltató szervet a kiválasztási eljárása, valamint a foglalkoztatás során nem köti.

(2) A munkáltató szerv az ajánlati listán szereplő pályázókat – a pályázatról szóló döntéséről – legkésőbb a döntést követő tizennégy napon belül köteles értesíteni.

(3) A munkáltató szerv a személyügyi központot a döntését követő négy munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a kiválasztási eljárás eredményéről.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell

a) a nyertes pályázó nevét vagy

b) a kiválasztási eljárás eredménytelensége esetén annak indokait.

(5) A személyügyi központ a munkáltató szerv tájékoztatását követően értesíti az ajánlati listára fel nem került, de az eljárásban részt vett pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről és a toborzási adatbázisba való jelentkezés lehetőségéről.

4. Vezetőkiválasztási eljárás

16. § (1) Vezetői álláshelyre pályázók esetében a vezetőkiválasztási eljárás kötelező eleme a 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kompetenciafelmérés. A 11. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kompetenciafelmérés elvégzésére a munkáltató szerv döntése alapján kerül sor.

(2) Vezetőkiválasztási eljárásban történő részvételre az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltató szervnél a tisztviselő

a) a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatára jelölhető, a tisztviselő beleegyezésével, vagy

b) önként jelentkezhet.

(3) A tisztviselő kérésére a vezetőkiválasztási eljárásban való részvétel idejére mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

(4) A személyügyi központ a vezetőkiválasztási eljárással kapcsolatos információkat és a módszertant a honlapján közzéteszi.

17. § (1) A kompetenciafelmérés lefolytatását követően a személyügyi központ összeállítja a pályázók ajánlati listáját, amelyet a listán szereplő pályázók pályázati dokumentumaival és a kompetenciafelmérés alapján a személyügyi központ által a pályázóról készített összefoglaló értékeléssel együtt elektronikus úton eljuttat a munkáltató szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összefoglaló értékelés komplex kompetenciaprofilt is tartalmaz.

(3) A pályázók az ajánlati listán a kompetenciafelmérés eredményei alapján kialakult sorrendben szerepelnek, első helyen a legjobb eredményt elért pályázóval.

18. § (1) A személyügyi központ a vezetői kompetenciafelmérés során megállapított adatokat az érintett hozzájárulása alapján tartja nyilván. A vezetőkiválasztási eljárás eredményéről a személyügyi központ tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

(2) A vezetőkiválasztási eljárásban részt vevő a vezetői kompetenciateszt alapján megállapított kompetenciaprofilt az általa megadott elektronikus elérhetőség útján vagy az interjút követő visszajelzés keretében történő személyes elbeszélgetés során kapja meg.

(3) A személyügyi központ vezetője a vezetőkiválasztási eljáráson való részvételről igazolást állít ki.

IV. Fejezet

TOBORZÁSI ADATBÁZIS

5. A toborzási adatbázis

19. § (1) A személyügyi központ toborzási adatbázist működtet.

(2) A toborzási adatbázisba az arra jogosult regisztráció útján kérheti felvételét, a kormánytisztviselői és köztisztviselői álláshelyeket betölteni kívánó munkáltató szervek részéről történő kereshetőség érdekében.

(3) A személyügyi központ felhasználónevet és jelszót ad ki – a munkáltató szerv vezetőjének vagy az általa kijelölt vezetőnek (a továbbiakban együtt: munkáltató szerv vezetője) kérelmére – a toborzási adatbázishoz történő közvetlen online hozzáférés érdekében a munkáltató szerv által meghatalmazott személynek, valamint a toborzási adatbázisba jelentkező személynek.

(4) A (3) bekezdés szerinti felhasználónév és jelszó kiadását a munkáltató szerv vezetője a személyügyi központ honlapján, elektronikus úton kezdeményezheti.

(5) A munkáltató szerv vezetőjének elektronikus aláírásával ellátott regisztrációs bejelentőlapot a személyügyi központnak – legalább tíz nappal a toborzási adatbázisban történő első keresés megkezdése előtt – elektronikus úton kell megküldeni. A személyügyi központ a közigazgatási szervnek a rendszerhasználathoz szükséges egyedi adatait a regisztrációs bejelentőlap személyügyi központhoz történő megérkezésétől számított öt munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg.

20. § A személyügyi központ vezetője adatvédelmi szabályzatban határozza meg az iratok, adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait.

21. § (1) A toborzási adatbázisban szereplő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb harminc napon belül kell megadni.

(2) A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy saját adatait a toborzási adatbázisban közvetlenül helyesbítheti, módosíthatja, kijavíthatja, azokat az adatbázisból törölheti.

(3) A személyügyi központ a toborzási adatbázisban szereplő adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés céljából felhasználhatja.

V. Fejezet

A KÖZZÉTÉTELI ELJÁRÁS

6. Regisztráció

22. § (1) A pályázat útján betöltendő állásokat a személyügyi központ által működtetett közszolgálati állásportálon kell közzétenni.

(2) A munkáltató szerv vezetője az álláspályázatok közszolgálati állásportálon történő közzététele érdekében intézményi regisztrációt követően felhasználónév és jelszó kiadását igényelheti a személyügyi központnál.

(3) Az intézményi regisztráció céljából a munkáltató szerv a személyügyi központ honlapján elérhető intézményi regisztrációs lapot tölti ki.

(4) A személyügyi központ hozzáférést biztosít a munkáltató szervnek a közszolgálati állásportál adminisztrációs rendszeréhez.

(5) A munkáltató szerv vezetőjének elektronikus aláírásával ellátott intézményi regisztrációs lapot a személyügyi központ részére elektronikus úton, hivatali kapun keresztül kell elküldeni. Az elküldött dokumentumon elhelyezett elektronikus hitelesítésnek tartalmaznia kell a munkáltató vezetőjének mint nyilatkozattevőnek a nevét, vezetői beosztását és szervezetét.

(6) Ha a munkáltató szerv nem rendelkezik hivatali kapuval, vagy a munkáltató szerv vezetője elektronikus aláírással, abban az esetben az intézményi regisztrációs lapot postai úton kell elküldeni a személyügyi központ levelezési címére. A személyügyi központ a munkáltató szervnek a rendszerhasználathoz szükséges egyedi adatait a regisztrációs bejelentőlap személyügyi központhoz történő beérkezését követő öt munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg.

7. Közzététel

23. § (1) A felhasználónévvel és jelszóval rendelkező munkáltató szerv a pályázat útján betölteni kívánt álláshelyre a pályázati kiírást a közszolgálati állásportál elektronikus rendszerében feltölti a személyügyi központ honlapján elérhető elektronikus közzétételi adatlapon.

(2) Az elektronikus pályázati kiírást a közzététel tervezett időpontja előtt legalább négy nappal elektronikusan beküldi a rendszeren keresztül a személyügyi központ részére.

(3) A Kttv. hatálya alá tartozó álláshely esetén a munkáltató szerv a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló kormányrendelet szerinti TARTINFO-rendszerbe történő bejelentést követően, de legalább azzal párhuzamosan teszi közzé a pályázati kiírást.

(4) A személyügyi központ az elektronikus rendszer által generált pályázati kiírást a közszolgálati állásportálon a beküldéstől számított negyedik napon teszi közzé. A közzététel időpontjáról a közszolgálati állásportál rendszerén belül automatikus rendszerüzenetben értesíti a pályázatot kiíró szervet.

(5) A munkáltató szerv a pályázati kiírást – a közszolgálati állásportálon történő közzétételt követően – a saját honlapján vagy az általa választott egyéb úton is meghirdetheti, azonban az általa közzétett pályázati kiírás szövege nem térhet el a személyügyi központ által közzétett pályázati kiírás szövegétől. Eltérés esetén a személyügyi központ által közzétett pályázati kiírás az irányadó.

(6) A pályázati kiírás tartalmáért a munkáltató szerv felel. A személyügyi központ felelős az alakilag megfelelő pályázati kiírások közszolgálati állásportálon határidőben történő közzétételéért. A személyügyi központ a pályázati kiírásban előforduló, hibás vagy az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód szabályait figyelmen kívül hagyó szövegezés esetén a pályázati kiírást a rendszeren keresztül javításra visszaküldheti a munkáltató szerv részére.

(7) A kiválasztási eljárásban megállapított határidőket a pályázati kiírás közszolgálati állásportálon történő közzététele napjától kell számítani.

24. § Az elektronikusan feltöltött pályázati kiírásokat a személyügyi központ a közszolgálati állásportál honlapján közzéteszi. A közszolgálati állásportálra látogató személyek számára – az állások pályázat útján történő betöltésének elősegítése érdekében – keresés, szűrés végezhető.

VI. Fejezet

A KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSOK KÖZZÉTÉTELE

25. § A közzétételi eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató szerv által közzétett állásokra, azzal, hogy a 23. § (1) bekezdése szerinti közzétételi adatlap személyügyi központ részére történő elküldésével egyidejűleg a munkáltató szerv

a) megküldi a pályázati felhívást a fenntartónak a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő közzététel érdekében, valamint

b) gondoskodik a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott közzétételről, valamint

c) ha az 1. § (4) bekezdésében meghatározott jogszabály a közzététel helyére nézve a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő szabályt állapít meg, megteszi az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §2

1

A rendeletet a 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére