• Tartalom

2019. évi LXXII. törvény

2019. évi LXXII. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról1

2021.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § (1)8

(2)9

8. §10

9. §11

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény módosítása

10. §12

11. §13

12. §14

1.15

2.16

3.17

4.18

5.19

6.20

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

13. §21

14. §22

15. §23

16. §24

17. §25

18. §26

19. §27

20. §28

21. §29

22. §30

23. §31

24. §32

25. §33

26. §34

27. §35

28. §36

29. §37

30. §38

31. §39

32. §40

33. §41

34. §42

35. §43

36. §44

37. §45

38. §46

39. §47

40. §48

41. §49

42. §50

43. §51

1.52

2.53

3.54

4.55

5.56

6.57

7.58

8.59

9.60

10.61

11.62

44. §63

45. §64

46. §65

1.66

2.67

3.68

4.69

5.70

6.71

4. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

47. §72

48. §73

5. Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény módosítása

49. §74

6. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

50. §75

51. §76

52. §77

53. §78

III. Fejezet

HELYI ADÓK

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

54. §79

55. §80

56. §81

IV. Fejezet

ILLETÉKEK

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

57. §82

58. §83

59. §84

60. §85

61. §86

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

9. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

62. §87

VI. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

10. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

63. §88

64. §89

65. §90

66. §91

67. §92

68. §93

69. §94

70. §95

71. §96

72. §97

VII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

11. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló
2013. évi XLII. törvény módosítása

73. §98

12. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

74. §99

75. §100

VIII. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

76. §101

IX. Fejezet

A KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

14. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

77. §102

78. §103

79. §104

80. §105

X. Fejezet

NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK

15. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

81. §106

82. §107

83. §108

84. §109

85. §110

86. §111

87. §112

88. §113

89. §114

90. §115

91. §116

92. §117

16. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

93. §118

XI. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

17. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

94. §119

XII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatályba léptető rendelkezések

95. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 55. § 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 6. §, a 10. §, a 20. §, a 21. §, a 26. §–28. §, 30. §, a 43. § 1–2. és 7–10. pontja, 49. §, a 52. §, a 63. §, a 66. §, 69. §, a 72. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4)120 Az 1. §–3. §, a 7. § (2) bekezdése, a 11. §, a 12. § 2–6. pontja, a 13. §–15. §, a 17. §–19. §, a 29. §, a 32. §–37. §, a 40. §, a 41. §, a 43. § 4. és 5. pontja, a 44. §, a 45. §, a 46. § 1., 2. és 4–6. pontja, a 47. §, az 51. §, az 53. §, az 57. §–61. §, a 65. §, az 1. és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 54. § és az 56. § 2020. január 2-án lép hatályba

(6) A 82. §, a 85. §, a 87. §, a 91. §, a 92. § és a 3. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 25. §, a 42. §, a 46. § 3. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 62. § Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikk (2) bekezdése szerinti megállapodás hatálybalépése hiányában történő kilépése időpontjában lép hatályba.

(9) A 62. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

96. § (1) E törvény 1. §-a, 2. §-a, 7. § (2) bekezdése, 8. §-a és 10. §-a a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irányelvnek és az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i 2017/952 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 5. §-a, 6. §-a, 7. § (1) bekezdése, 9. §-a, 12. § 1. pontja, 54. §-a, 55. §-a, 56. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletnek és a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 13. §–15. §-a, 18. §–19. §-a, 32. §–33. §-a, 36. § (1) bekezdése, 37. §-a, 40. §-a, 43. § 3–4. pontja, 45. §-a, 46. § 1–2. és 6. pontja és 2. melléklete a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 4-i (EU) 2018/1910 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 44. §-a, 53. §-a és 1. melléklete a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d'Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe, valamint a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá történő bevonása érdekében történő módosításáról szóló, 2019. február 18-i (EU) 2019/475 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 49. §-a a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló, 2007. december 20-i 2007/74/EK tanácsi irányelv 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 50. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 12. cikkének való megfelelést szolgálja.

(7) E törvény 51. § (1) bekezdése a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-ei 2011/64/EU tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(8) E törvény 52. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 32. cikkének való megfelelést szolgálja.

(9) E törvény 74. § és 75. §-a az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(10) E törvény 64. §, 68. §, 70. §, 71. §, 81. §, 83. §, 86. § és 90. §-a az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(11) E törvény 82. §, 85. §, 87. §, 91. §, 92. §-a, valamint 3. melléklete az adózás területén való közigazgatási együttműködésről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 25-i 2018/822/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi LXXII. törvényhez121

2. melléklet a 2019. évi LXXII. törvényhez122

3. melléklet a 2019. évi LXXII. törvényhez123

4. melléklet a 2019. évi LXXII. törvényhez124

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. július 23.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 12. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 43. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 43. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 43. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 43. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 43. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 43. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 43. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 43. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 43. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 46. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 46. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 46. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 46. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 46. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 46. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 46. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 48. § a 2019: C. törvény 87. §-a alapján nem lép hatályba.

74

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 62. § a 95. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

88

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 95. § (4) bekezdése a 2019: C. törvény 88. §-ával megállapított szöveg.

121

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére