• Tartalom

2019. évi LXXVII. törvény

2019. évi LXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről1

2022.05.25.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

5. §6 E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelésért felelős miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi LXXVII. törvényhez7

Egyezmény Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

– a két ország közötti oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztésének szándékától vezérelve,

– kiindulva abból, hogy mindkét Fél ratifikálta a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezményt, valamint hogy mindkét Fél részese a bolognai folyamat eredményeként létrejött Európai Felsőoktatási Térségnek,

– a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló, 2006. március 13-án Belgrádban aláírt egyezménynek megfelelően,

– tekintettel a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti, a 2018–2020 közötti időszakra szóló, 2018. február 9-én Budapesten aláírt Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Programra, továbbá

– a bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésének további megkönnyítése céljából,


az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény a Felek országainak belső jogi előírásaival összhangban kiállított, államilag elismert bizonyítványokra és oklevelekre, valamint az államilag elismert, tudományos fokozatot tanúsító okiratokra, továbbá az államilag elismert felsőoktatási intézmények képzései keretében folytatott résztanulmányokat (így például félév, kredit, vizsga) igazoló okiratokra terjed ki.

2. Cikk

(1) A Felek a Magyarországon kiállított, középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványt és a Szerb Köztársaságban kiállított, legalább hároméves középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt egyenértékűnek ismerik el, és az érintettek jogosultak Magyarországon rövid ciklusú felsőoktatási képzésre, a Szerb Köztársaságban pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezni.

(2) A Felek a Magyarországon kiállított, érettségi végzettséget tanúsító érettségi bizonyítványokat és a Szerb Köztársaságban kiállított, a négyéves befejezett középfokú oktatásról szóló okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

3. Cikk

A Felek a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, rövid ciklusú felsőfokú tanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket belső jogi előírásaik szerint ismerik el.

4. Cikk

A Felek a Magyarországon kiállított, alapfokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, az akadémiai alapozó tanulmányok, az alapozó szaktanulmányok és a szakosítási alapozó szaktanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

5. Cikk

A Felek a Magyarországon kiállított, mesterfokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, az akadémiai mestertanulmányok, az összevont akadémiai tanulmányok, a szakosítási akadémiai tanulmányok és a szakosítási szaktanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

6. Cikk

A Felek a Magyarországon kiállított, Doctor of Philosophy (rövidítve: PhD) és Doctor of Liberal Arts (rövidítve: DLA) fokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, a tudományok doktora címet (rövidítve: dr) és a művészetek doktora címet (rövidítve: dr) tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

7. Cikk

A Felek államilag elismert felsőoktatási képzésein elvégzett résztanulmányok (így például félév, kredit, vizsga) a tanulmányokat folytatni szándékozó hallgató kérelmére beszámíthatók. A résztanulmányok beszámítása annak a felsőoktatási intézménynek a feladata, amelyben a hallgató tanulmányait folytatni szándékozik.

8. Cikk

A bizonyítványok és oklevelek, valamint a tudományos fokozatot tanúsító okiratok által tanúsított szakképzettség elismerése a Felek országainak belső jogi előírásai szerint történik.

9. Cikk

A bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatot tanúsító okiratok jelen Egyezmény szerinti elismerése nem mentesíti az okiratok birtokosát azon kötelezettségek teljesítése alól, amelyeket a Felek jogszabályai a felsőoktatásba való felvételhez vagy szakma gyakorlásához írnak elő.

10. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó okiratok elismerésének feltételeiről és eljárási rendjéről, továbbá tájékoztatni fogják egymást az oktatási rendszerükben bekövetkezett változásokról.

11. Cikk

(1) A Felek a jelen Egyezmény hatálybalépését követően felmerülő vitás kérdések megoldása, államilag elismert felsőoktatási intézményeik jegyzékének frissítése, az oktatási rendszerükben bekövetkezett változásokról történő kölcsönös tájékoztatás, valamint egyes szakképzettségek elismerését megkönnyítő ajánlások megfogalmazása céljából Szakértői Bizottságot hoznak létre. A Szakértői Bizottság összetételéről a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A Szakértői Bizottság szükség esetén bármely Fél kérésére összeül. Az ülés helyét és idejét egyeztetik.

12. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A jelen Egyezmény az utóbb megküldött azon jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a Felek kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(2) A jelen Egyezményt a Felek bármelyike felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Ebben az esetben a jelen Egyezmény az értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap múlva veszti hatályát.

(3) A jelen Egyezmény az 1. Cikkben meghatározott azon bizonyítványokra, oklevelekre és okiratokra terjed ki, amelyeket Magyarországon és a Szerb Köztársaságban a jelen Egyezmény hatálybalépése után állítottak ki.

(4) A jelen Egyezmény hatálybalépése előtt a Felek által kiállított, államilag elismert bizonyítványokra és oklevelekre a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a jelen Egyezmény annál kedvezőbb szabályt állapít meg egy adott bizonyítvány vagy oklevél elismerésére vonatozóan, akkor a jelen Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Aláírták Szabadkán, 2019. április hónap 15. napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. november 15.

2

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. Az 58/2019. (XII. 13.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. november 28.

3

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. Az 58/2019. (XII. 13.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. november 28.

4

Az 58/2019. (XII. 13.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. november 28.

6

Az 5. § a 2022: IV. törvény 210. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére