• Tartalom

80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet

80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2019.06.02.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2., 4. és 31. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 31. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 5., 7. és 18. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 5., 8. és 15. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. és 31. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–s) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. §4

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

8–14. §5

15. § (1)6

(2)–(4)7

16–17. §8

5. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

18–21. §9

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

22–28. §10

29. § (1)11

(2)–(3)12

30–31. §13

7. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

32–34. §14

8. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

35–40. §15

9.16

41. §

10. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

42. §17

11. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 15. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 9. alcím, valamint a 2. és a 7. melléklet 2019. június 1-jén lép hatályba.

44. § E rendelet

a) 17. § c) és h) pontja, valamint 42. §-a az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1504 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 17. § b) és h) pontja az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez18

2. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez19

3–6. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez20

7. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez21

8–10. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez22

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 3. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 29. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 35–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. alcím (41. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 3–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 7. melléklet a 43. § (2) bekezdése alapján 2019. június 1-jén lép hatályba.

22

A 8–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére