• Tartalom

9/2019. (IV. 1.) AM rendelet

9/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2019.04.09.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában egységes kérelem az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

(2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is alkalmazni kell.

2. § (1) E rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott 2007–2013 programozási időszak alábbi támogatásaira terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az EMVA-ból finanszírozott, a 2014–2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, alábbi kódszámú és megnevezésű intézkedésekre is:

1. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,

2. VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,

3. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása,

4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások,

5. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése,

6. VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése,

7. VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,

8. VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,

9. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása,

10. VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,

11. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,

12. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,

13. VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken,

14. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás,

15. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések,

16. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,

17. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,

18. VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások,

19. VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,

20. VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása.

(3) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) és (2) bekezdés szerinti jogcímekre és intézkedésekre vonatkozó igényléseket.

(4) Az egységes kérelem az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.

(5) Az egységes kérelem a (2) bekezdés 1–9., valamint 15–20. pontja esetében kifizetési kérelemnek, 10–14. pontja esetében támogatási és egyben kifizetési kérelemnek minősül.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

3. § (1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdés 1–2., 4–5., 8. és 20. pontja szerinti intézkedések esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek határát sem.

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet-azonosító megjelölésével kell megadnia a területadatokat. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek a MePAR rendelet szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.

(3) A 2. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja szerinti jogcímek esetén a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia a területadatokat.

(4) A 2. § (2) bekezdés 1. és 8. pontja szerinti intézkedések esetén az agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos bejelentést elektronikus úton, az egységes kérelem erre szolgáló elektronikus felületén kell megadni az intézkedésekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy

a) az egységes kérelemről szóló FM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,

b) az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozást a 2. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.

(2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések tekintetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet 1. §-a, 3–4. §-a és 9–27. §-a alkalmazandó.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében a kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt kódszámú felhívások rendelkezései az irányadóak.

6. § Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni

a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,

b) az egységes kérelem módosítására,

c) a hiánypótlásra,

d) az adatváltozás bejelentésére,

e) a másodvetés, zöldtrágyázás bejelentésére,

f) az előzetes ellenőrzésre,

g) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint

h) – a 4. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére