• Tartalom

1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet

1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2021.04.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §2 E rendelet hatálya a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe, valamint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű előirányzatra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontja és I. pont 41. alpont f) pontja alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

6. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

7. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

8. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,

9. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.

2. Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai

3. § (1)3 A XI. Miniszterelnökség fejezetbe sorolt előirányzat felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe sorolt előirányzat felhasználásának részletes szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

(2)4 Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj és a postaköltség fedezetét a felmerülés helye szerinti előirányzat terhére, vagy az előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a)5 az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b)6 az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

nyújtható.

5. § (1) A 4. § szerinti támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) Nem ítélhető meg támogatás

a) – a 4. § a) pontja szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 4. § szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(6) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(7) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(8) Előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(9) E rendelet alapján a 4. § szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

6. § A támogatást nyújtó adatot szolgáltat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatások esetén, az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

7. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

8. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

9. § A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 7. §-ban és a 8. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

4. Csekély összegű támogatás

10. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az abban meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv (a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást, teljesített kifizetést, elszámolási döntést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak, teljesített kifizetésnek és elszámolási döntésnek kell tekinteni.

13. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

13/A. §7 E rendeletnek a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról szóló 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése8 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 53. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelethez9


XI. Miniszterelnökség fejezetbe sorolt család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve


1X02107M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

ÁHT
azono-
sító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

334706

 

30/1 Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

388928

 

 

30/1/20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

282178

 

 

 

30/1/20/1

Nemzeti Tehetség Program

Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, valamint a tehetség hasznosulásának támogatásához.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény

pályázat útján, vagy
– pályázati rendszeren kívül – kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

6.

348573

 

 

 

30/1/20/2

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény alapján az előirányzat támogatja a gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési feladatokat, valamint a gyermekprogramok alapjául szolgáló táborhelyek létrehozását, fejlesztését, működtetését.
Erzsébet táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) szervezhet.
Az EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési feladatokat.
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

EKGYA

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirat alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

7.

368239

 

 

 

30/1/20/4

WacławFelczak Alap

A WacławFelczak magyar–lengyel szellemi együttműködést támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma és rövid távú célja különösen ösztöndíjak, pályázatok, ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és szakmai gyakorlatok területén.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján

támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

8.

385584

 

 

 

30/1/20/5

Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

a) Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok:

Az előirányzat hozzájárul különösen az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó, „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009–2024” című stratégiai program (a továbbiakban: NIS) végrehajtásához. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg.

civil szervezet, gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy, költségvetési szerv, közalapítvány, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet köztestület, egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, társulás, külföldi személy, külföldi szervezet, szövetség

pályázat útján, vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

Az F:8 mező e) pont eb) alpontja szerinti, az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat nyertes helyi önkormányzatai tekintetében

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM

együttes rendeletben

foglaltak szerint.

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

b) Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alap:

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13–30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.

c) Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása:

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód cégei (az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.) szakmai feladata ellátásához kapcsolódó arányos működési költségének és az általuk uniós forrásból megvalósítandó projektek („Tehetségek Magyarországa” – EFOP 3.2.1-15-2016-00001, „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-
1.2.3-VEKOP-15-2015-00001) uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek biztosítása, az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése, valamint a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjában, az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról szóló
1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása, szakmai, módszertani anyagok előkészítése.

d) Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása:

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, rádiós műsorszám, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését is finanszírozza.

e) Családpolitikai programok:

ea) Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését támogató programokhoz, a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok egészségének megőrzését szolgáló és preventív egészségmegőrző programok, tájékoztatási feladatok megvalósításához a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához.

eb) Az előirányzat fedezetet biztosít különösen az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.

ec) Az előirányzat fedezetet biztosít különösen a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló programokra, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását biztosító akcióprogramokra, a család és munka összeegyeztethetőségének támogatására, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó költségvetési szervek működésének támogatására.

ed) Az előirányzat fedezetet biztosít az örökbefogadással kapcsolatos szakmafejlesztési feladatok ellátásához, valamint az örökbefogadás elősegítését, az örökbefogadói tanfolyamokat, az örökbefogadás utánkövetését, a hiteles információk biztosítását és azzal kapcsolatos tájékoztatást szolgáló feladatok ellátásához.

f) Családpolitikai célú pályázatok:

fa) Az előirányzat pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez, valamint a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához.

fb) Az előirányzat támogatja azokat a természetes személyeket, akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek be pályázat keretében.

fc) Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás biztosítása a gyermekdiabétesz-centrumok részére.

fd) Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabétesszel élő gyermekek integrációjának, hiteles és pontos tájékoztatásának előmozdítása, biztosítása.

a)–f) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

9.

031831

 

 

 

30/1/20/7

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

pályázat útján, vagy
– pályázati rendszeren kívül – kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Emberi Erőforrás
Támogatás-
kezelő

10.

368739

 

 

 

30/1/20/9

Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők első sikeres „B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér
25%-ának erejéig biztosít fedezetet.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

közigazgatási hatósági határozat alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Magyar Államkincstár

 

11.

368784

 

 

 

30/1/20/10

Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, hogy elősegítse a fiatalok számára
a B kategóriás vezetői engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig
a vizsgázófelmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, valamint a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

közigazgatási hatósági határozat alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Magyar Államkincstár

 

12.

379295

 

 

 

30/1/20/14

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

Az előirányzat biztosítja a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében nyújtandó, vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatáshoz szükséges forrást, továbbá a támogatással összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.

személygépkocsi-
forgalmazási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, Magyar Államkincstár

közigazgatási hatósági határozat alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

hatósági határozat szerint

pénzügyi lízingszerződés esetén zálogjog

Magyar Államkincstár

13.

243156

 

 

 

30/1/20/16

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Az előirányzat tartalmazza
a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság

normatív módon a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.)
Korm. rendelet 18. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a Diákhitel szervezettel kötött megállapodásban foglalt részletszabályok szerint

előleg nem biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

14.

387873

 

 

 

30/1/20/17 Esélyteremtési, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatás

a) Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása:

aa) A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat
(a továbbiakban: CSEÖH) szakmai koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a CSEÖH működtetése
az ország 19 megyéjében és a fővárosban.
ab) A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési feladatok ellátása. A kapcsolati erőszak visszaszorítását célzó egyéb feladatok ellátása.
ac) Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása kiemelt tekintettel helyi esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.
ad) A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása megvalósulását szolgáló szakmai programok támogatása.

b) Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása:

Az előirányzat célja különösen az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása.

a)–b) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a) civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy

b) Családbarát Ország Nonprofit Kft.

pályázat útján, vagy
–pályázati rendszeren kívül –kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

15.

351739

 

 

 

30/1/20/19 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

a) Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása:
Az előirányzat célja különösen
a Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. jogutódja, a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. működésének támogatása.

b) Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása:

ba) Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a tagállami önrész biztosítása.
bb) Az emberkereskedelem áldozatai számára biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó Védett Szállások működtetése.
bc) Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének fejlesztése.

bd) Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok támogatása.

c) Családbarát Ország Nonprofit Kft. szakmai feladata ellátásához kapcsolódó arányos működési költségének támogatása:

Az előirányzat biztosít forrást különösen a Családbarát Ország Nonprofit Kft. működéséhez, amely működés megalapozza a szervezet komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak tervezését és megvalósítását; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítését és lebonyolítását, valamint szakmai, módszertani anyagok előkészítését.

d) Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása:

Az előirányzat forrást biztosít különösen a Nagycsaládosok Országos Egyesülete működéséhez, mely működés megalapozza a szervezet közhasznú tevékenysége körében ellátandó alábbi feladatokat:
az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.

a)–d) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a) Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

b) központi költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli szervezet

c) Családbarát Ország Nonprofit Kft.

d) Nagycsaládosok Országos Egyesülete

pályázat útján vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

 

igénybe vehető

 

2. melléklet az 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelethez10


XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe sorolt család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

ÁHT
azonosí-

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

387051

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

387662

 

2/1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

379673

 

 

2/1/8 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére

Az előirányzat pályázat keretében fedezetet biztosít az egyházi, civil és más nem állami fenntartók számára, bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei férőhelyek létrehozására.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

pályázat útján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül


igénybe vehető

 

1

A rendeletet a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 22. napjával.

2

Az 1. § az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § a) pontja az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § b) pontja az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 13/A. §-t az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2021. február 3.

9

Az 1. melléklet az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 4. §-ával megállapított, a 3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. mellékletet az 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére