• Tartalom
Oldalmenü

10/2020. (X. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2020.10.23.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ágazat: a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és az ágazathoz tartozó szervezetek,

2. ágazathoz tartozó szervezetek: a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,

3. honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, valamint váratlan támadás.

2. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

2. § A miniszter az ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik az ágazati honvédelmi feladatok végrehajtását koordináló operatív csoport (a továbbiakban: operatív csoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről.

3. § A miniszter által kijelölt szakmai vezető (a továbbiakban: szakmai vezető) az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik

a) az operatív csoport működtetéséről,

b) az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi és eszközállomány átcsoportosításáról,

c) a Minisztérium központi épületében meglévő és kialakításra kerülő nyilvántartók, és a nyilvántartókban elektronikus rendszerek működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

d) az ágazat tekintetében a vagyon- és személyvédelemhez, valamint az iratok biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

e) az ágazat értesítési-riasztási rendszerének a működtetéséről, valamint az ügyeleti szolgálat váltásos rendben történő működtetéséről,

f) az ágazat Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatainak végrehajtására történő felkészítéséről,

g) az ágazat által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,

h) a Minisztérium honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak és honvédelmi veszélyhelyzet idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról,

i) a polgári felkészültség követelményei alapján meghatározott feladatok ellátásáról,

j) a Minisztérium befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatai ellátásáról, és

k) – a honvédelmi miniszterrel együttműködve – az Országgyűlés, illetve a Kormány befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos döntéseinek végrehajtásáról.

4. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezet vezetője kijelöli az ágazathoz tartozó szervezet honvédelmi feladatai végrehajtásáért felelős személyt, szervezeti egységet, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a szakmai vezetőt.

(2) A szakmai vezető

a) képviseli a Minisztériumot a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoportban (a továbbiakban: HIKOM),

b) gondoskodik a Minisztérium tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,

c) figyelemmel kíséri az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését,

d) figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezeteknél a honvédelmi intézkedési terv összeállítását, felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását,

e) figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezeteknek az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) által vezetett válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

f) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az ellátását, és a HIKOM révén részt vesz a nemzeti és a NATO műveleti tervezés Minisztériumot érintő feladataiban,

g) adatot szolgáltat a befogadó nemzeti támogatás képesség katalógus pontosításához, és

h) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének összeállításában.

(3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt személy gondoskodik az ágazathoz tartozó szervezeteknél

a) a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány részére a honvédelmi intézkedési terv megismertetéséről, valamint gyakorlásáról,

c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erőforrások és eszközök rendelkezésre állásáról, és

d) a honvédelmi célú adatkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(4) Az operatív csoport

a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

3. A honvédelmi intézkedési terv

5. § (1) A Minisztérium és az ágazathoz tartozó szervezet honvédelmi intézkedési tervet készít.

(2) Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terveinek kiadásáról, rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról az ágazathoz tartozó szervezet vezetője gondoskodik, amelyről tájékoztatja a szakmai vezetőt.

(3) A Minisztérium és az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terve tartalmazza a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakra és a honvédelmi veszélyhelyzetre vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

4. A meghagyással kapcsolatos ágazati feladatok

6. § (1) A meghagyásba bevont szerveket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ágazathoz tartozó, meghagyásba be nem vont szervezet is kezdeményezheti a miniszternél a meghagyásba történő bevonását.

(3) A meghagyásba bevont szerv vezetője a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, amely jelentős kihatással van a szerv honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak és honvédelmi veszélyhelyzet idején elvégzendő feladatainak végrehajtására.

(4) A meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a meghagyásba bevont szerv vezetője felelős.

7. § A meghagyásba bevont szerv

a) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 29. § w) pontjában és 30. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott adatszolgáltatás teljesítését követően 8 munkanapon belül tájékoztatja az állományába tartozó hadkötelesek teljes létszámáról, valamint a teljes létszámon belül a meghagyásban érintett személyek létszámáról a Honvédelmi Minisztérium védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységét és a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt szervezeti egységét,

b) a név szerinti meghagyás tényét a hadkötelezettség elrendelését, illetve a kijelölést követő 5 munkanapon belül közli az érintettel, továbbá tájékoztatja a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről,

c) az álláshelyeket és munkaköröket tartalmazó nyilvántartást a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban és honvédelmi veszélyhelyzetben szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

d) a hadkötelezettség fennállásától eltérő időszakban a Haktv. 29. § w) pontjában és 30. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak alapján teljesített adatszolgáltatást a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban és honvédelmi veszélyhelyzetben szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

e) a hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyási névjegyzéket a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban és honvédelmi veszélyhelyzetben szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja.

5. A honvédelemben közreműködő szervek

8. § A honvédelemben közreműködő szerveket, amelyek e rendelet alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre kötelesek, a 2. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §1

1. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által meghagyásba bevont szervek

1. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)

2. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-295883)

3. Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046411)

2. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által kijelölt, honvédelemben közreműködő szervek

1. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)

2. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-295883)

3. Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046411)

1

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.