• Tartalom

10/2020. (X. 29.) MK utasítás

10/2020. (X. 29.) MK utasítás

a Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.04.01.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2020. (X. 29.) MK utasításhoz

A NEMZETI KONCESSZIÓS IRODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Nemzeti Koncessziós Iroda jogállása, alapadatai és tevékenysége

1. § (1)1 A Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI) alapadatai a következők:

1. megnevezése: Nemzeti Koncessziós Iroda,

2. rövidített megnevezése: NKOI,

3. megnevezése angol nyelven: National Concession Office,

4. megnevezése német nyelven: Nationales Konzessionsbüro,

5. székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 13.,

6. postacíme: 1357 Budapest, Pf. 1,

7. alapításáról rendelkező jogszabály: a Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOI Korm. rendelet),

8. alapítója: Magyarország Kormánya,

9. az alapítás időpontja: 2020. szeptember 9.,

10. alapító okirat kelte és száma: 2020. szeptember 8., MK_JF/71/2020.,

11. vezetője: az NKOI elnöke (a továbbiakban: elnök),

12. irányító szerv neve: Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK),

13. irányító szerv címe: 1014 Budapest, Színház u. 1.,

14. irányítási jogok gyakorlója: a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter),

15. jogállása: Kormány által létrehozott, a miniszter irányítása alatt álló, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv,

16. adóigazgatási azonosító száma: 15845515-2-41,

17. általános forgalmi adóalanyiságának ténye: alanya az általános forgalmi adónak,

18. számlavezetője: a Magyar Államkincstár,

19. kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00361790-00000000,

20. KSH statisztikai számjel: 15845515-8411-312-01,

21. PIR törzsszáma: 845511,

22. alaptevékenysége: az NKOI Korm. rendeletben előírt és az Alapító Okiratban meghatározott feladatok,

23. alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás,

24. alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolása:

a) 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység,

b) 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások,

25. gazdálkodás megszervezésének módja: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, az NKOI gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik,

26. előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező,

27. alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetése, XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 3. Nemzeti Koncessziós Iroda cím,

28. illetékessége és működési köre: országos,

29. az NKOI vállalkozási tevékenységet nem folytat,

30. az NKOI gazdálkodó szervezet tekintetében alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.

2. A Nemzeti Koncessziós Iroda alaptevékenységét és működési rendjét meghatározó jogszabályok, jogi dokumentumok

2. §2 Az NKOI alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

b) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),

e) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint

3. § (1)3 Az NKOI törvényes működését, alaptevékenységét a hatályos jogszabályokkal összhangban megalkotott

a) Alapító Okirat,

b) Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz),

c) belső szabályzatok,

d) elnöki utasítások, valamint

e) ügyrendek

szabályozzák.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott belső szabályzatok közül a szakmai és a gazdasági munka vitelét segítő szabályzatok kiadására, irányítási jogkörében eljárva, az elnök jogosult.

(3) Az elnök, irányítási jogkörében eljárva, minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, az Alapító Okirat, az SzMSz vagy belső szabályzat nem rendez, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott elnöki utasítást adhat ki.

(4) Az önálló szervezeti egység vezetője az SzMSz végrehajtására és az SzMSz-ben nem szabályozott, a szervezeti egység működésére vonatkozó részletszabályokról ügyrendet készít. Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetője írja alá, és jóváhagyásra az elnöknek felterjeszti. Az ügyrendben – a hatályos jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, valamint az SzMSz-szel összhangban – meg kell határozni

a) a szervezeti egység részletes feladatait, a feladatok munkafolyamatainak leírását;

b) a feladatok ellátásáért felelős személyeket, a szervezeti egység vezetőinek és ügyintézőinek feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét;

c) a szervezeti egységhez tartozó egyes

ca) álláshelyeken ellátandó feladatokat (a továbbiakban: feladatkör),

cb) álláshelyek betöltésének szakmai és képesítési feltételeit;

d) az NKOI-n belüli más szervezeti egységekkel, illetve külső szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés szabályait.

(5) A munkavégzéssel kapcsolatos személyes felelősség, a feladat- és hatáskörök személy szerinti megoszlása az ügyrendekben jelenik meg.

II. Fejezet

A NEMZETI KONCESSZIÓS IRODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE

3.4 A Nemzeti Koncessziós Iroda jogállása, szervezeti felépítése

4. § (1) Az NKOI az NKOI Korm. rendelettel alapított, a Kit. 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kormányzati igazgatási szerv.

(2) Az NKOI önálló személyügyi, gazdasági, biztonsági és iratkezelési szervezeti egységgel, valamint belső ellenőrrel nem rendelkezik, az NKOI ezen feladatait a miniszter által vezetett minisztérium látja el.

4/A. § (1) Az NKOI szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az NKOI esetében – figyelemmel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján minden személy vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett feladatkörökre vonatkozó rendelkezéseket a 2. függelék tartalmazza.

4. A Nemzeti Koncessziós Iroda vezetője

5. §5 (1) Az NKOI-t a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva elnök vezeti.

(2) Az elnököt a miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) Az elnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) Az elnök általános helyettese az Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály főosztályvezetője.

(5) Az NKOI állományára vonatkozó egyéb munkáltatói hatásköröket – ha az SzMSz eltérően nem rendelkezik – az elnök gyakorolja.

5. A Nemzeti Koncessziós Iroda belső ellenőrzése

6. § (1)6 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az NKOI belső ellenőrzését az MK végzi a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) foglaltak szerint.

(2) A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott, az MK vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

6. A Nemzeti Koncessziós Iroda önálló szervezeti egységei és az önálló szervezeti egységek vezetőire vonatkozó általános rendelkezések

7. §7 (1) Az önálló szervezeti egység ellátja az SzMSz-ben, továbbá az elnök által számára meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység létszámát az elnök határozza meg.

(3) Az NKOI önálló szervezeti egységei:

a) az Elnöki Titkárság és

b) az Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály.

8. §8 (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – az elnöktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti, szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt a szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, SzMSz vagy az elnök eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője az SzMSz végrehajtására és az SzMSz-ben nem szabályozott, a szervezeti egység működésére vonatkozó részletszabályokról ügyrendet készít. Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetője írja alá, és jóváhagyásra az elnöknek felterjeszti. Az ügyrendben – a hatályos jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, valamint az SzMSz-szel összhangban – meg kell határozni:

a) a szervezeti egység részletes feladatait, a feladatok munkafolyamatainak leírását;

b) a feladatok ellátásáért felelős személyeket, a szervezeti egység vezetőinek és ügyintézőinek feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét;

c) a szervezeti egységhez tartozó egyes

ca) álláshelyeken ellátandó feladatokat (a továbbiakban: feladatkör),

cb) álláshelyek betöltésének szakmai és képesítési feltételeit;

d) az NKOI-n belüli más szervezeti egységekkel, illetve külső szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés szabályait.

(4) Az önálló szervezeti egység vezetője

a) gondoskodik a szervezeti egység feladatkörével kapcsolatos jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, illetve a szervezeti egység feladatait meghatározó vezetői rendelkezéseknek a végrehajtásáról, ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;

b) gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat, melyeket az NKOI belső szabályzatai a hatáskörébe utalnak, így különösen a szervezeti egység tekintetében végzi a jelenlét igazolását és a szabadság engedélyezését;

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, tájékoztatást ad;

d) tájékoztatást ad a szervezeti egység munkájáról, illetve tájékoztatja munkatársait a vezetői döntésekről;

e) a szervezeti egység feladataihoz illeszkedően kapcsolatot tart más szervezeti egységekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel, állami szervekkel;

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel hivatali felettesei állandó vagy eseti jelleggel megbízzák;

g) elkészíti az alárendeltségébe tartozó személyek munkaköri leírását és jóváhagyásra felterjeszti az elnök részére;

h) szükség esetén kialakítja az általuk vezetett szervezeten belüli ellenőrzési pontokat, kijelöli az ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyeket;

i) a kockázatkezelés terén az alárendeltek közreműködésével végzi az önálló szervezeti egység működését hátrányosan érintő kockázatok azonosítását, nyilvántartását, megteszi a feladat- és hatáskörébe tartozó intézkedéseket a kockázatok kezelése érdekében, hatáskörét meghaladó esetben a konkrét kockázat kezelésére alkalmas intézkedést kezdeményezi a felettesénél.

(5) Az önálló szervezeti egység vezetőjét a szervezeti egység ügyrendjében kijelölt munkatárs helyettesíti.

7. A Nemzeti Koncessziós Iroda munkatársaira vonatkozó általános rendelkezések

9. § Az NKOI munkatársa

a) feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem közvetlen felettes vezető ad utasítást az NKOI munkatársának, akkor köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,

b) feladatait az NKOI érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és az NKOI belső szabályzatai által meghatározott módon, az ügyrendben rögzítetteknek megfelelően, a felettesétől kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők betartásával köteles végrehajtani,

c) gondoskodik az NKOI feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint a döntéseknek a vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,

d) köteles szakmai tudását és ismereteit a feladatkörének betöltéséhez szükséges követelmények szerinti szinten tartani, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt képesítést megszerezni,

e) jogszabályban előírtak szerint köteles megőrizni az NKOI működésével kapcsolatban tudomására jutott információkat,

f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami az NKOI hátrányos megítéléséhez vezethet, vagy egyéb módon az NKOI érdekeit kedvezőtlenül érintheti,

g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,

h) közreműködik az NKOI által különböző hivatali célok megvalósítása érdekében szervezett tevékenységekben,

i) felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésre bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,

j)9 tevékenységéért fegyelmi felelősséggel és a Kit., a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat előírásai szerint kártérítési felelősséggel tartozik,

k) jogosult információt kérni az NKOI és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, az NKOI munkatársait érintő döntésekről,

l) jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,

m) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, valamint véleménynyilvánításra munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,

n) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, az NKOI-nál nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,

o) jogosult a tárgyévben az NKOI munkatársaira vonatkozóan meghatározott juttatásokra, szolgáltatásokra,

p)10 tudomásul veszi az információs önrendelkezésre vonatkozó szabályokat, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) foglaltakat, és az azokban foglaltaknak megfelelően jár el.

9/A. §11 Az NKOI munkatársa

a) a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban,

b) az Mt. szerinti munkaviszonyban áll, összhangban a Kit. 54. § (1) és (3) bekezdésével.

III. Fejezet

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS A VEZETŐK FELADATAI

8. Az elnök

10. § Az elnök az NKOI folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.

11. § Az elnök felelős

a) az NKOI közfeladatainak jogszabályban, Alapító Okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a szakmai hatékonyság érvényesítéséért,

b) az NKOI belső kontrollrendszerének kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét,

c) az NKOI belső ellenőrzésének kialakításáért, működtetéséért és irányításáért, az NKOI stratégiai és éves ellenőrzési tervének, éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáért,

d) a feladatai ellátásához az NKOI vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,

e)12 az NKOI által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és rendelkezésre álló erőforrásokkal és előirányzatokkal való szabályszerű, hatékony gazdálkodás követelményeinek betartásáért, célnak megfelelő felhasználásáért az MK Pénzügyi és Számviteli Főosztályával együttműködésben,

f) az NKOI tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

g) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,

h)13 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok teljességéért és hitelességéért, pénzügyi vonatkozás esetén az MK Pénzügyi és Számviteli Főosztálya által, személyügyi vonatkozás esetén az MK Személyügyi Főosztálya által szolgáltatott adatok birtokában,

i) az NKOI rendelkezésére álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító folyamatok kialakításáért és működtetéséért,

j) az NKOI humánerőforrás-gazdálkodásáért, irányítja az NKOI működésével összefüggő személyügyi, oktatási és szociális feladatok ellátását az MK Személyügyi Főosztályával együttműködésben.

12. § Az elnök

a) meghatározza az NKOI azon szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, amelyről az SzMSz nem rendelkezik,

b) kiadja az NKOI működéséhez szükséges utasításokat,

c) ellátja az NKOI képviseletét,

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat az NKOI munkatársai felett,

e) jóváhagyja az önálló szervezeti egységek ügyrendjét,

f) felügyeli az NKOI sajtóval történő kapcsolattartását,

g) meghatározza, létrehozza és működteti a belső kontrollrendszert, továbbá az annak részét képező folyamatba épített, előzetes és utólagos, valamint vezetői ellenőrzést és a belső ellenőrzést,

h) meghatározza és jóváhagyja az NKOI célkitűzéseit, valamint éves munkatervét,

i) koordinálja az NKOI feladataival, felelősségi körébe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat,

j)14 az MK Pénzügyi és Számviteli Főosztályának vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése vezetője ellenjegyzése mellett gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot,

k) irányítja az NKOI közbeszerzési eljárásai lefolytatásának, továbbá az NKOI polgári jogi szerződései elkészítésének rendjét,

l) szükség szerint beszámol a miniszternek az NKOI működéséről,

m) gondoskodik az NKOI elektronikus információs rendszereinek, valamint az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatainak védelméről,

n) gondoskodik az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

o) kialakítja, működteti és fejleszti az NKOI integritásirányítási rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás-tanácsadó tevékenységét,

p) egyes, kiemelt jelentőségű eljárások megalapozása érdekében koordinálja a valamennyi főosztály közreműködését igénylő munkavégzést,

q) gondoskodik a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,

r) koordinálja és ellátja az NKOI közérdekű adatok közzétételével, közérdekűadat-igénylésekkel kapcsolatos feladatait, műveleteit,

s) irányítja

sa) az Elnöki Titkárság vezetője és

sb) az Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály vezetője

tevékenységét.

9. Elnöki Titkárság

13. § (1) Az Elnöki Titkárság

a) ellátja az NKOI tevékenységi körébe tartozó nyílt iratok elektronikus iktatását és a papíralapú, kimenő levelek postázásra való előkészítését,

b) gondoskodik az elektronikus úton (Hivatali Kapu, e-mail) érkező iratok feldolgozásáról, az NKOI átmeneti irattárának kezeléséről,

c) gondoskodik az NKOI tevékenységi körébe tartozó minősített iratok szerven belüli átadásáról és visszavételéről, vezeti a belső kézbesítőkönyvet,

d) kapcsolatot tart az NKOI egyéb szervezeti egységeivel, társszervekkel és az NKOI partnereivel,

e) általános jelleggel segíti az elnök munkáját.

(2) Az Elnöki Titkárságot főosztályvezető vezeti.

10. Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály

14. § (1) Az Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály szakmai feladatai körében

a) összegyűjti és rendszerezi az állam koncessziós tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és nemzetközi gyakorlatokat,

b) előkészíti az állam koncessziós tevékenységére vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntés-előkészítő dokumentumokat,

c) javaslatot dolgoz ki az egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére,

d) az állam koncessziós tevékenységére és a koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, eljárásrendet és monitoringrendszert alakít ki és működtet,

e)15 közreműködik a Ktv. szerinti koncessziós pályázatok, illetve a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában.

(2) Az Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében

a) folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladattal érintett központi államigazgatási szervekkel,

b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a koncessziós eljárással érintett szervekkel,

c) közreműködik a miniszter által létrehozott munkacsoport munkájának szervezésében,

d) részt vesz szakmai javaslatok kidolgozásában – minisztériumok és érintett állami szervek számára – az egységes kormányzati koncessziós politika kialakítására és működésére.

(3) Az Eljárás-támogatási, elemzési és koordinációs Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) javaslatot tesz az NKOI feladat- és hatáskörét, valamint az állam koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására,

b) véleményezi az NKOI feladat- és hatáskörét, valamint az állam koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok tervezeteit.

IV. Fejezet

A NEMZETI KONCESSZIÓS IRODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

11. A Nemzeti Koncessziós Iroda egyes funkcionális feladatainak ellátása

15. §16 (1) Az NKOI gazdasági szervezetének feladatait az Áht. 10. § (4a) bekezdés a) pontja alapján az MK Pénzügyi és Számviteli Főosztálya látja el az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti gazdasági vezető az MK Pénzügyi és Számviteli Főosztályának vezetője.

16. §17 A munkamegosztási megállapodás alapján, az abban foglaltaknak megfelelően az MK Pénzügyi és Számviteli Főosztály az elnök iránymutatása szerint különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) az NKOI költségvetésének tervezése, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása és

b) az NKOI gazdasági működtetése, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése.

17. § (1) A munkamegosztási megállapodás alapján az NKOI működését érintő személyügyi feladatokat az elnök iránymutatása szerint az MK Személyügyi Főosztálya látja el.

(2) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az NKOI foglalkoztatottainak személyügyi nyilvántartásával, illetve az ezzel összefüggő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat az MK Személyügyi Főosztálya látja el.

18. §18 A munkamegosztási megállapodás alapján az NKOI működését érintő nyílt iratkezeléssel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat az MK Kormányzati Iratkezelési Főosztálya látja el. A koncessziós eljárásokkal kapcsolatos nyílt iratok őrzése, valamint kezelése az NKOI feladata.

19. § A munkamegosztási megállapodás alapján az NKOI működését érintő biztonsági feladatokat az MK Biztonsági Főosztálya látja el.

11/A.19 Adatvédelmi tisztviselő

19/A. § (1) Az adatvédelmi tisztviselőt az NKOI állományába tartozó munkatársak közül az elnök jelöli ki.

(2) Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét az elnök közvetlen felügyelete mellett látja el, neki tartozik beszámolási kötelezettséggel.

(3) Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a GDPR-ban és az Info. tv.-ben meghatározott feladatokat.

11/B.20 Integritás tanácsadó

19/B. § (1) Az integritás tanácsadót az NKOI állományába tartozó munkatársak közül az elnök jelöli ki.

(2) Az integritás tanácsadó tevékenységét az elnök közvetlen felügyelete mellett látja el, neki tartozik beszámolási kötelezettséggel.

(3) Az integritás tanácsadó ellátja az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.

12. A munkavégzés általános szabályai

20. §21 (1) Az elnök a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársának közvetlenül adott utasítását a munkatárs köteles végrehajtani, és arról – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatni.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére főszabályként utasítást nem adhat.

(3) A vezetőtől, illetve a tevékenységet irányító vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni.

(4) Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét – vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt – az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(5) A munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat az NKOI Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

13. A szervezeti egységek együttműködésének szabályai

21. § (1) A szervezeti egységek a feladataik teljesítése során – szükség szerint – egymást tájékoztatva és segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el.

(2) Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttműködésre van szükség, annak tartalmát, módját, illetve a feladatok elhatárolását az érintett szervezeti egységek vezetői közösen határozzák meg.

(3) Ha kétséges, hogy valamely ügy elintézése melyik szervezeti egység feladatkörébe tartozik, az elnök jelöli ki az ügyben eljáró szervezeti egységet.

(4) Az NKOI működését szabályozó belső normák előkészítése és az NKOI-n belüli egyeztetése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata.

(5) Az egyeztetés során az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetről a feladatkörük szerint érintett vezetők és szervezeti egységek véleményét kikéri.

(6) A belső szabályozás közzétételéről az Elnöki Titkárság gondoskodik.

14. A kiadmányozási jog gyakorlása

22. § (1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az SzMSz-ben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.

(2) A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést megelőző intézkedés kiadásának, illetve az érdemi döntés meghozatalának és az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

(3) A kiadmányozási jog az elnököt általános jelleggel illeti meg, önállóan jogosult továbbá aláírni minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal, valamint az SzMSz alapján feladat- és hatáskörébe tartozik.

(4) Az elnök kiadmányozási jogát eseti jelleggel írásban átruházhatja.

(5) Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök által írásban kijelölt főosztályvezető jogosult kiadmányozásra.

(6) Az egyes szervezeti egységek tevékenységét érintő ügyekben a szervezeti egységek vezetői gyakorolják a kiadmányozás jogát az elnök által adott felhatalmazás alapján.

15. A Nemzeti Koncessziós Iroda képviselete

23. § (1) Az NKOI-t az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a Szabályzat elnök helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók.

(2) Az elnök jogosult adott ügyben a bíróságok vagy hatóságok előtti jogi képviselet ellátására külső jogi képviselő részére megbízást és ennek alapján meghatalmazást adni.

(3) Szakmai fórumokon az elnök megbízása alapján az adott szakmai szervezeti egység vezetője vagy az elnök által kijelölt munkatárs képviseli az NKOI-t.

16. A sajtóval történő kapcsolattartás rendje

24. § (1)22 Az elektronikus és az írott sajtó, valamint a média további képviselőinek adott felvilágosítás a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény előírásai szerint minősül nyilatkozatnak.

(2) A sajtó munkatársai és az NKOI munkatársai közötti együttműködésben általános alapelv, hogy a sajtó munkatársainak tevékenységét az NKOI erre feljogosított munkatársai segítsék elő.

(3) Az NKOI-t érintő valamennyi kérdésben a tájékoztatás joga az elnököt illeti meg. Az elnök akadályoztatása esetén, valamint ha az elnök így rendelkezik, az általa kijelölt személy jogosult nyilatkozni.

1. függelék

A Nemzeti Koncessziós Iroda szervezeti felépítése

2. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételre köteles személyek köre

1. Az NKOI-nál vagyonnyilatkozat tételére az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott álláshelyeket betöltő személyek, valamint 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkező személyek kötelezettek.

2. Az 1. pontban meghatározott személy vagyongyarapodási vizsgálatára vonatkozóan

a) az ellenőrzési eljárás lefolytatására a Vnytv. 14. § (1)–(3) bekezdése,

b) az állami adóhatóságnál történő vizsgálatra a Vnytv. 14. § (4) és (5) bekezdése

irányadó.

3. Az egyes álláshelyekre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az NKOI önálló szervezeti egységeinek ügyrendje, illetve az elnök esetében a kinevezési okmány tartalmazza.

1

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdése az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet 2. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet 3. § (1) bekezdése az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 3. alcíme (4-4/A. §) az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 5. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdése az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 7. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 8. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 9. § j) pontja az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 9. § p) pontja az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet 9/A. §-át az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a iktatta be.

12

Az 1. melléklet 11. § e) pontja az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 11. § h) pontja az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 12. § j) pontja az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet 14. § (1) bekezdés e) pontja az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 15. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 16. § nyitó szövegrésze az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 18. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 11/A. alcímét (19/A. §-t) az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a iktatta be.

20

Az 1. melléklet 11/B. alcímét (19/B. §-t) az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-a iktatta be.

21

Az 1. melléklet 20. §-a az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet 24. § (1) bekezdése az 5/2023. (III. 31.) MK utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére