• Tartalom

11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet

11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2020.12.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 26. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya:

a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) költségvetési fejezetében megállapított vagy az NKFI Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

1. melléklet a 11/2020. (IV. 7.) ITM rendelethez2

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2020. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azono-
sító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

349117

 

Nemzetközi tagdíjak

1. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) tagdíjának befizetése.

2. CERN LHC ALICE kísérlet (A Large Ion Collider Experiment) díjának befizetése
az NKFI Hivatal szerződéskötéskori jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt CERN-RRB-2002-034 hivatkozási számú szerződés alapján.

3. CERN LHC CMS kísérlet (Compact Muon Solenoid) díjának befizetése az NKFI Hivatal szerződéskötéskori jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt CERN-RRB-2002-033 hivatkozási számú szerződés alapján.

4. Az Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény (XFEL) tagdíjának befizetése
az a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya,
a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között
az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet alapján.

5. Az Európai piacorientált
K+F együttműködés (EUREKA, European market oriented R&D cooperation) tagdíjának befizetése.

6. Az ITER projekt és a Fusion for energy (F4E) tagdíjának befizetése a 2006.11.21-én aláírt Megállapodás az ITER Nemzetközi Fúziósenergiai Szervezetének létrehozásáról az ITER projekt közös megvalósításáért, valamint 2007.03.27-től fennálló EURATOM tagság alapján.

7. Von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI,
The von Karman Institute for Fluid Dynamics) tagdíjának befizetése az OM KFHÁT helyettes államtitkárának belépési nyilatkozata alapján.

8. Tevékeny és Önálló Életvitel Program (AAL, Active and Assisted Living Programme)
tagdíjának befizetése a 2008-tól érvényes nemzetközi konzorciumban megvalósuló fejlesztések és a 2015.04.29-én aláírt szerződés alapján.

9. OECD GSF (OECD Global Science Forum) tagdíjának befizetése a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek és a csatlakozási nyilatkozatnak a kihirdetéséről szóló 1998. évi XV. törvény alapján.

10. ESS ERIC (European Social Survey as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése, 2016.09.01-én aláírt csatlakozási szerződés alapján.

11. Euro-BioImaging – EuBI (The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences) tagdíjának befizetése, a 2016.07.22-én aláírt csatlakozási megállapodás alapján.

12. CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése az Európai Bizottság 2012.02.29-ei határozata, valamint a 2016.07.21. napján kelt csatlakozási nyilatkozat alapján.

13. ESS ERIC (European Spallation Source as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja az NKFI Hivatal Elnöke által 2015. december 22-én aláírt NKFIH/175-2/2016 iktatószánú Megértési Nyilatkozat alapján.

14. TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) tagdíja a 2003. október 18-án a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda főigazgatója által aláírt tagsági kérelem alapján.

15. CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives - European Research Infrastructure Consortium) tagdíja az Európai Társadalomtudományos Adatarchívumok Konzorciuma európai kutatási infrastruktúra-konzorcium létrehozásáról szóló 2017.6.9 számú Bizottság Végrehajtási Határozata alapján.

16. ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for biological Information) tagdíja a 2016. szeptember 28-án benyújtott NKFIH-2952-3/2016. iktatószámú, „Tagsági kérelem az ELIXIR Tanácsához” tárgyú irat alapján.

17. ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) tagdíjának fizetése a 2016. október 5-én aláírt NKFIH-2892-3/2016. iktatószámú számú együttműködési megállapodás alapján.

18. SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja a 2016. november 14-én aláírt NKFIH-2961-5/2016. iktatószámú, „Magyarország SHARE ERIC-hez való csatlakozási kérelme” tárgyú irat alapján.

19. ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)
1986. december 16-án, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke által aláírt nyilatkozat alapján.

20. ECRIN ERIC (European Clinical Research Infrastructures Network) tagdíja
a 2017. március 07-én kelt, „07032017 számú Magyar Tagság az ECRIN-ERIC-ben” tárgyú irat alapján.

21. EMBL (European Molecular Biology Laboratory) tagdíja az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló

38/2017. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján.

22. EuroCRIS (Current Research Information Systems) tagdíja
a 2012. 02. 28-án kelt „euroCRIS tagság” tárgyú befogadó elektronikus üzenet alapján.

23. IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) tagdíja
a 2019. október 01-én kelt befogadó levél alapján.

1. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

2. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

3. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

4. Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény GmbH (European XFEL GmbH)

5. Az Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA)

6. ITER projekt és
a Fusion for energy (F4E)

7. von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI
The von Karman Institute for Fluid Dynamics)

8. Tevékeny és Önálló Életvitel Program (AAL, Active and Assisted Living Programme)

9. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet - Globális Tudományos Fórum (OECD GSF)

10. Az Európai Társadalomtudományi Elemzések Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium

(European Social Survey ERIC - ESS ERIC)

11.Európai Kutatási Infrastruktúra a Képalkotó Technológiákért a Biológiai- és Orvosbiológiai Tudományokban
(The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences Euro-BioImaging – EuBI)

12. Közös Nyelvi Erőforrások és Technológiai Infrastruktúra Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium -

CLARIN ERIC)

13. Európai Spallációs Neutronforrás-központ Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (European Spallation Source as a European Research Infrastructure Consortium -

ESS ERIC)

14. Innovációs ügynökségek európai hálózata (The European Network of Innovation Agencies - TAFTIE)

15. Európai Társadalomtudományos Adatarchívumok Konzorciuma európai kutatási infrastruktúra konzorcium

(Consortium of European Social Science Data Archives - European Research Infrastructure Consortium - CESSDA-ERIC)

16. Európai Élettudományi Infrastruktúra a Biológiai Információkért (European life-sciences Infrastructure for biological Information - ELIXIR)

17. Európai Szinkrotonsugár Létesítmény (European Synchrotron Radiation Facility - ESRF)

18. Egészségre, Öregedésre és Nyugdíjba vonulásra Vonatkozó Európai Felmérés európai kutatási infrastruktúra konzorcium (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe European Research Infrastructure Consortium - SHARE ERIC)

19. Nemzetközi Géntechnikai és Biotechnológiai Központ (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB)

20. Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat európai kutatási infrastruktúra konzorcium (European Clinical Research Infrastructures Network as a European Research Infrastructure Consortium - ECRIN ERIC)

21. Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory - EMBL)

22. Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (Current Research Information Systems - euroCRIS)

23. Nemzeti K+F kapcsolattartó irodák informális brüsszeli szervezete (Informal Group of RTD Liaison Offices)

közvetlen kifizetés egy vagy több részletben

NKFI Hivatal

4.

359651

 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján.

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, időarányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség, óvadék, a pénzügyi intézmény a támogató megbízásából megterhelheti a kedvezményezettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját

NKFI Hivatal

5.

363962

 

5 Nemzeti Laboratóriumok

Tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatási tevékenységek, nemzetgazdasági szempontból kiemelt potenciállal rendelkező kutatási projektek és programok, valamint infrastrukturális fejlesztések támogatása.

Magyarországon székhellyel vagy
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, így
a költségvetési szervek, gazdasági társaságok, alapítványok, államilag elismert állami és nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények.

kérelem alapján, pályázati úton,
Korm. határozat vagy jogszabály alapján

Előleg biztosítható

Egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítményarányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség; kivéve
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
84. § (1) bekezdése szerinti eseteket

NKFI Hivatal

1

A rendeletet a 17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. április 15. napjával.

2

Az 1. melléklet az 55/2020. (XII. 28.) ITM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére