• Tartalom

11/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás

11/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról1

2020.10.31.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdése, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya, alkalmazási köre
1.1. Az utasítás alkalmazási köre
a) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) előirányzataira,
b) az NKFI Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtására,
c) az NKFI Alapból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos támogatási döntéshozatalra, kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra, pénzügyi kifizetésre és a támogatások felhasználásának ellenőrzésére,
d) az NKFI Alapból átadott pénzeszközökre,
e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalra (a továbbiakban: NKFI Hivatal) mint alapkezelő szervre
terjed ki.
1.2. Az NKFI Alap kezelésének, az NKFI Alappal kapcsolatos gazdálkodás szabályozásának és ellenőrzésének irányításáért az NKFI Alap kezelő szerveként az NKFI Hivatal, illetve annak elnöke felelős. Az ezzel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (7) bekezdése alapján az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztálya (a továbbiakban: Költségvetési Főosztály), a szakmai feladatokat a Pályázattervezési és Döntés-előkészítési Főosztály, a Kutatói Kiválósági Főosztály, az Elszámolási Főosztály, a Stratégiai és Intézménykiválósági Főosztály, valamint a Támogatásszabályozási és Ellenőrzési Főosztály látja el.
II. FEJEZET
AZ NKFI ALAP GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
2. A tervezés és a költségvetési javaslat
2.1. A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat előkészítési szakaszában az NKFI Alap költségvetési javaslatának tervezetét az NKFI Hivatal az államháztartásért felelős miniszter által, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint közzétett tájékoztató és a fejezetet irányító szerv tájékoztatója szerint készíti el, az NKFI Alapra nézve tervezett kiadási főösszeg figyelembevételével.
2.2. A tervezési feladatokkal összefüggésben a tervezési követelményeket, előírásokat, határidőket és egyéb szempontokat az irányító szerv körlevélben határozza meg, az Ávr. 16. § (1) bekezdése szerint.
2.3. Az NKFI Alap költségvetési javaslatát a Költségvetési Főosztály állítja össze a Pályázattervezési és Döntés-előkészítési Főosztály, a Stratégiai és Intézménykiválósági Főosztály, az Elszámolási Főosztály, valamint a Kutatói Kiválósági Főosztály szakmai javaslata alapján. A költségvetési javaslat fejezetet irányító szerv részére történő megküldéséről, az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően a Költségvetési Főosztály gondoskodik. A költségvetési javaslatot a fejezetet irányító szerv egyezteti az államháztartásért felelős miniszterrel, az egyeztetés során – a fejezetet irányító szerv megkeresése esetén – a Költségvetési Főosztály közreműködik a javaslat véglegesítésében, amelynek eredményéről a Költségvetési Főosztály vezetője tájékoztatja az elnököt.
3. Elemi költségvetés, előirányzat-felhasználási terv
3.1. Az NKFI Alap elemi költségvetése összeállításához a Költségvetési Főosztály vezetője kezdeményezésére a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok (elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztály esetén a szakterületileg illetékes elnökhelyettessel való egyeztetést követően) adatszolgáltatást teljesítenek. Az elemi költségvetést a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: SZPO) állítja össze, az Áht. 28/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 31/A. §-a alapján, az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével.
3.2. Az NKFI Alap elemi költségvetését az irányító szerv hagyja jóvá. A jóváhagyott elemi költségvetésről a Költségvetési Főosztály adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a költségvetési évet megelőző év november 30-ig, a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
3.3. Amennyiben a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, és az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesülése érdekében szükséges, az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül módosítani, véglegesíteni kell.
3.4. Az NKFI Alap havi előirányzat-felhasználási tervére vonatkozó, az Ávr. 133. § (2) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatások összeállítása az SZPO feladata. A havi előirányzat-felhasználási terv összeállítása során a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok a Költségvetési Főosztály vezetőjének felkérésére adatszolgáltatást teljesítenek. Az előirányzat-felhasználási tervet az SZPO tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
3.5. Az NKFI Alap támogatásokat tartalmazó, tárgyévre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az Ávr. 133. § (2a) bekezdése szerinti határidőre, havi bontásban az SZPO készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
4. Pénzeszközátadás
4.1. Az NKFI Hivatal költségvetése működési és felhalmozási bevételi előirányzatként tartalmazza az NKFI Alap kezelésére biztosított alapkezelői díjat, amelyet az egyéb működési és felhalmozási bevételektől elkülönítve kell nyilvántartani.
4.2. Az NKFI Alap kezelésével összefüggő kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat összegét a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 14. §-a alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.
4.3. Az alapkezelői díj egyösszegű, az NKFI Hivatal részére történő átutalásáról minden év február 28-ig az SZPO gondoskodik.
4.4. Az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz NKFI Hivatal költségvetésében történő elszámolásának, valamint az NKFI Hivatal és az NKFI Alap közötti elszámolásnak az éves beszámolóval összefüggő szabályait az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzatáról szóló elnöki utasítás tartalmazza.
5. Előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás
5.1. Az NKFI Alap költségvetési kiadási és bevételi előirányzat módosításainak kezdeményezését az SZPO készíti elő, és jóváhagyásra küldi az NKFI Hivatal elnökének. Az elnöki jóváhagyást követően az előirányzat-módosítás kezdeményezésének az irányító szerv felé történő továbbításáról a Költségvetési Főosztály vezetője gondoskodik. A kiemelt előirányzatokon belüli, csak a jogcímek közötti átcsoportosítást a gazdasági vezető hagyja jóvá az elnök és a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatásával.
5.2. Amennyiben az előirányzat-módosítás az előző évi költségvetési maradvány felhasználására irányul, az Áht. 86. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a módosítás az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulásával hajtható végre. Az előirányzat-módosításra vonatkozó kezdeményezést a 7.3. pontban foglalt éves költségvetési beszámoló összeállítását követően az SZPO készíti elő és küldi meg jóváhagyásra az NKFI Hivatal elnökének. Elnöki jóváhagyást követően az előterjesztésnek az irányító szerv felé történő továbbításáról a Költségvetési Főosztály vezetője gondoskodik, az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulásának beszerzése az irányító szerv feladata. A hozzájárulás megadását követően a maradvány a fejezetet irányító szerv engedélye alapján használható fel.
5.3. Amennyiben az NKFI Alap kiadási előirányzatain megtakarítás keletkezik, illetve a közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges, az előirányzat-átcsoportosítás kezdeményezése az 5.2. pont szerinti rendben történik.
5.4. Amennyiben az NKFI Alap programstratégiája végrehajtása során szükségessé válik az előirányzat-átcsoportosítás, azt az SZPO kezdeményezi.
5.5. Az 5.2. és 5.3. pontban meghatározottak szerint jóváhagyott előirányzat-átcsoportosítást, illetve -módosítást az SZPO jelenti be a Kincstárnál és könyveli a Forrás KGR integrált pénzügyi és számviteli rendszerben (a továbbiakban: Forrás KGR rendszer).
5.6. A közfeladatok változásakor, amennyiben szükséges a címrendek módosítása, a Költségvetési Főosztály vezetője tájékoztatja az irányító szerv illetékes szakmai vezetőjét, a címrend módosításának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszter felé az irányító szerv feladata.
6. Kötelezettségek, követelések, támogatási előlegek kezelése, nyilvántartása
6.1. Az NKFI Alapból finanszírozott támogatások fizetési kötelezettségei vállalásáról szóló jognyilatkozatok megtételével (kötelezettségvállalásokkal), követelések előírásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat az NKFI Hivatal elnöke külön rendelkezésben, elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjeiről szóló elnöki utasításokban (a továbbiakban: Eljárásrend) határozza meg.
6.2. Az NKFI Alap kötelezettségállományának nyilvántartása érdekében
a) a Forrás KGR rendszerben az SZPO által vezetett kötelezettségvállalások állománya, valamint annak alakulására vonatkozó, a főkönyvi könyvelést alátámasztó, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 14. mellékletében meghatározott követelményeknek a szakmai főosztályok által kezelt pályázati szakrendszerek nyilvántartásaival együttesen teljeskörűen felelnek meg;
b) az NKFI Alapból biztosított támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségállomány tekintetében az adott pályázat kezeléséért felelős szervezeti egységtől függően – az Elszámolási Főosztály, a Kutatói Kiválósági Főosztály vagy a Stratégiai és Intézménykiválósági Főosztály (a továbbiakban: támogatást kezelő szakmai főosztály) az innovációs pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: PKR rendszer), az európai uniós pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: EUPR rendszer), a kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: EPR rendszer) vagy más az adott pályázattal összefüggő adatok kezelésére létrehozott nyilvántartásban –, a hatáskörükbe tartozó gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatok támogatására, a kötelezettségek egyedileg (a nyilvántartási szám, a partner, a szerződés tárgya, a támogatás összege és a támogatási szerződés időbeli hatálya alapján) történő azonosítására, valamint az azokhoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatok lekötése összegének megállapítására alkalmas részletező nyilvántartásokat vezetnek.
6.3. A támogatási szerződések, támogatói okiratok SZPO általi előirányzat fedezet vizsgálata és rögzítése a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően a FORRÁS KGR rendszerben történik. Az így rögzített kötelezettségvállalásokat – azok aláírását követően – a pénzügyi integrált rendszerben a megfelelő főkönyvi számlákon az SZPO, valamint a PKR, az EPR és az EUPR rendszerben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban a támogatást kezelő szakmai főosztályok késedelem nélkül rögzítik.
6.4. A kötelezettségvállalás aláírását követően a támogatást kezelő szakmai főosztály a kötelezettségvállalás dokumentumának egy eredeti példányát (amennyiben az elektronikus adattovábbítás feltételei adottak, akkor elektronikus úton) vagy a 6.2. pont a) alpontjában meghatározott nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat az SZPO részére megküldi. Az SZPO ellenőrzi az esetleges módosítások átvezetésének meglétét és szabályszerűségét az elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben, megfelelőség esetén könyveli a kötelezettségvállalást a Forrás KGR rendszerben nem végleges kötelezettségvállalásként, ezt követően a pályázati dokumentációt továbbítja a támogatást kezelő szakmai főosztály illetékes osztályának. A kötelezettségvállalás dokumentuma eredeti példányának megőrzéséről a támogatást kezelő szakmai főosztály gondoskodik.
6.5. Az NKFI Alap követelésállományának főkönyvi könyvelése alátámasztása céljából, a követelések Áhsz. 14. mellékletében meghatározott követelmények szerinti nyilvántartása érdekében azok részletező nyilvántartása az NKFI Alap Számla- és bizonylati rendjében meghatározott körben
a) az SZPO által kezelt Forrás KGR rendszerben, valamint
b) a támogatást kezelő szakmai főosztályok által kezelt PKR, EPR, illetve EUPR rendszerben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban együttesen valósul meg.
6.6. A vissza nem térítendő – elszámolási kötelezettséggel folyósított – támogatásokhoz kapcsolódó követeléseket a kötelezettségvállalás megkötését követően kiutalásra kerülő támogatási előleggel egyező összegben, az előleg pénzforgalmi teljesülését és a kiadási előirányzat teljesítésként történő főkönyvi elszámolását követően, a megfelelő nyilvántartási számlán a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba kell venni.
6.7. A folyósított, vissza nem térítendő támogatások jogosulatlan, valamint a rendeltetésétől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből származó követeléseket a támogatást kezelő szakmai főosztályok adatszolgáltatása alapján a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba kell venni. Amennyiben a követelés érinti a kötelezettségvállalás főkönyvi könyvelésben rögzített összegét, annak módosítását – a követelés pénzügyi és költségvetési számvitelben történő egyidejű rögzítésével – mind a Forrás KGR rendszerben, mind pedig – amennyiben a rendszer erre alkalmas – a PKR, az EPR, illetve az EUPR rendszerben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban el kell végezni.
6.8. A 6.7. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a támogatást kezelő szakmai főosztályok az NKFI Hivatal elnökének utasításában meghatározott okmányok (felszólító levél, ellenőrzési jegyzőkönyv, maradvány-visszakérő levél stb.) egy példányát megküldik az SZPO részére.
6.9. A visszatérítendő támogatásokkal kapcsolatos követeléseket a támogatás folyósítását és főkönyvi elszámolását követően nyilvántartásba kell venni a Forrás KGR rendszerben, valamint – amennyiben a rendszer erre alkalmas – az EPR, az EUPR, a PKR rendszerekben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban. A nyilvántartásba vételt a kötelezettségvállalásban rögzített adatok alapján kell végrehajtani.
6.10. A követelés főkönyvi könyvelésből történő kivezetését
a) az elszámolási kötelezettséggel nyújtott támogatások pénzügyi részbeszámolójának, valamint záró beszámolójának elfogadása mértékéig, a követelés kivezetésére vonatkozó szakmai teljesítésigazolás, valamint az Elszámolási Főosztály adatszolgáltatása,
b) a jogosulatlan, valamint a rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből származó követelések, továbbá a visszatérítendő támogatások, kötelezett részéről történő teljesítésére vonatkozó bankkivonatnak az Elszámolási Főosztály által történő azonosítása
alapján az SZPO végzi.
6.11. Az SZPO – az Ávr. 169. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében – az általa nyilvántartott kötelezettségvállalások, követelések Forrás KGR rendszerben nyilvántartott adatait havonta, – a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések állományát negyedévente – a tárgyhónapot (tárgynegyedévet) követő hónap 18-áig egyezteti az Elszámolási Főosztállyal, a Stratégiai és Intézménykiválósági Főosztállyal, valamint a Kutatói Kiválósági Főosztállyal – amennyiben a rendszer erre alkalmas – a PKR, EPR, illetve az EUPR rendszerekben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban nyilvántartott adatokkal.
6.12. A 6.11. pontban előírtak végrehajtása során a követelésállományt érintően külön kell egyeztetni:
a) a folyósított támogatások jogosulatlan, illetve rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből adódó támogatásokhoz kapcsolódóan nyilvántartott főkönyvi adatokat az azokat alátámasztó okmányok (így különösen: a felszólító levél, az ellenőrzési jegyzőkönyv, a maradvány-visszakérő levél, bevételi utalványrendelet) alapján, valamint a követelések behajtásával kapcsolatosan az Elszámolási Főosztály által megtett intézkedések megtörténtét és azok eredményességét;
b) a visszatérítendő támogatásokhoz kapcsolódó követelések teljesülését a kötelezettségvállalásban foglalt előírások kedvezményezett részéről történő szerződésszerű teljesítésének tételes ellenőrzésével;
c) a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Forrás KGR rendszer nyilvántartási számláin szereplő adatait a kiadási előirányzatok teljesítési adatai, valamint a részteljesítésekre vonatkozó beszámolók alapján.
6.13. A végrehajtott egyeztetéseket az eltérések tételes kimutatásával kell dokumentálni.
7. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatások
7.1. Az NKFI Alap könyvvezetését és pénzforgalmát az SZPO végzi.
7.2. Az SZPO elkészíti az NKFI Alap számviteli politikáját, amely a következőket tartalmazza:
a) az eszközök és források értékelési szabályzata,
b) az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
c) pénzkezelési szabályzat,
d) számla- és bizonylati rend.
7.3. A költségvetési év zárását követően az elemi költségvetés végrehajtásáról és a mérlegben kimutatható vagyonról a költségvetési évre vonatkozóan éves költségvetési beszámolót kell készíteni az Áhsz.-ben meghatározott alaki és tartalmi követelmények betartásával, a fejezetet irányító szerv által meghatározott határidőre és szempontrendszer szerint, az elrendelt kiegészítő adatszolgáltatások teljesítésével. Az éves költségvetési beszámolót az SZPO készíti el, majd az NKFI Hivatal gazdasági vezetője az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően gondoskodik az irányító szerv általi jóváhagyásról. Az SZPO az éves költségvetési beszámolót az Áhsz. 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évet követő év május 31-ét megelőző 3 nappal feltölti a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
7.4. Az NKFI Alap törvényes működésének biztosítékaként könyvvizsgáló bízható meg a számviteli törvény szerinti beszámoló és zárszámadás megbízhatóságának, valódiságának és jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzésére. Az éves költségvetési beszámolót és a mérleget könyvvizsgáló ellenőrizheti. A könyvvizsgálót az NKFI Hivatal elnöke bízza meg. A könyvvizsgálattal kapcsolatos egyéb ügyekben a Költségvetési Főosztály vezetője jár el. A könyvvizsgálat költségeit a Költségvetési Főosztály Gazdasági és Üzemeltetési Osztálya az NKFI Alap működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások terhére számolja el az NKFI Hivatal költségvetésében.
7.5. A költségvetési év zárását követően az NKFI Hivatal zárszámadással kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóra tekintettel az irányító szerv által meghatározott módon és határidőre. Az adatszolgáltatást az SZPO állítja össze, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően a Költségvetési Főosztály vezetője továbbítja a fejezetet irányító szerv útján az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.
7.6. Az SZPO az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak alakulásáról az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg mérlegjelentést készít, amelyet megküld a gazdasági vezető és az NKFI Hivatal elnöke részére jóváhagyásra. Az éves jelentés az éves költségvetési beszámolóval együtt készül és kerül feltöltésre a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
8. Egyéb adatszolgáltatások
8.1. Az SZPO az Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést, valamint gyorsjelentést készít az Ávr. 169. § (2) bekezdésében és 170. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével. Az időközi költségvetési és mérlegjelentést a Költségvetési Főosztály tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe, melyet az irányító szerv jóváhagyása után a Kincstár pénzügyileg jóváhagy.
8.2. A 8.1. pont szerinti időközi mérlegjelentést és gyorsjelentést úgy kell elkészíteni, illetve feladni, hogy az irányító szerv ellenőrzésére, az esetleges irányító szervi javítások és kiegészítések teljesítése az Ávr.-ben meghatározott határidőre megvalósulhasson.
8.3. Az időközi költségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés, valamint a gyorsjelentés jóváhagyott állapotban a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben lekérdezhető, az adatszolgáltatásokat csak elektronikus formátumban kell nyilvántartani, azok papíralapú nyomtatása nem szükséges.
8.4. Az Ávr. 33/B. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a támogatást kezelő szakmai főosztályokkal együttműködve a Költségvetési Főosztály állítja össze, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően megküldi a fejezetet irányító szerv részére. Az adatok államháztartásért felelős miniszternek való továbbítása a fejezetet irányító szerv feladata.
8.5. Az Áht. 56/C. §-ában meghatározott – kincstári monitoring rendszerrel kapcsolatos – adatátadás a támogatást kezelő szakmai főosztályok feladata.
8.6. A támogatást kezelő szakmai főosztályok az NKFI Hivatal elnöke részére, az általa meghatározott gyakorisággal részletes tájékoztatást küldenek az NKFI Alap által finanszírozott feladatok, programok, pályázatok és pályázaton kívüli támogatási konstrukciók helyzetéről és alakulásáról, különös tekintettel az előkészítés alatt álló kötelezettségvállalásokra és a követelések helyzetére. A tájékoztatást a Költségvetési Főosztály által biztosított főkönyvi adatok figyelembevételével, a Költségvetési Főosztály vezetőjének a főkönyvi adatokkal való egyezésre vonatkozó záradékával ellátva kell felterjeszteni az NKFI Hivatal elnökének.
8.7. A fejezetet irányító szerv által meghatározott adatszolgáltatások teljesítésére a 8.4. pont rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
III. FEJEZET
AZ NKFI ALAPBÓL NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK
9. A támogatási döntés
9.1. Az NKFI Alapból költségvetési támogatás pályázat alapján vagy pályázaton kívül – egyedi kérelem, törvény, kormányrendelet, kormányhatározat vagy nemzetközi szerződés alapján – nyújtható. Az NKFI Alapból meghirdetett pályázati kiírások keretösszegeiről az SZPO a Forrás KGR rendszertől elkülönített nyilvántartást vezet, amelyhez a támogatást kezelő szakmai főosztályok adatot szolgáltatnak a pályázati kiírás jóváhagyását követően.
9.2. A pályázatok – támogatási döntés előtti – értékelésének koordinálása az NKFI Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatkörtől függően, az Eljárásrendben foglaltak szerint történik. A pályázatok támogathatóságára – a pályázati kiírás eltérő rendelkezésének hiányában – az NKFI Hivatal elnöke által összehívott, a KFItv. szerinti testület tesz javaslatot.
9.3. A döntési előterjesztést és a döntési javaslatot a támogatást kezelő szakmai főosztályok készítik elő az Eljárásrendben foglaltak szerint.
9.4. A döntési előterjesztést, a döntési javaslatot és az ezeket alátámasztó dokumentációt a támogatást kezelő szakmai főosztályok megküldik az NKFI Hivatal elnökének. Az elnök előzetes jóváhagyását követően az Elnöki Kabinet gondoskodik a döntési javaslat irányító szerv részére történő megküldéséről. A támogatási döntést az SZPO részére az Eljárásrendben meghatározottak szerint kell megküldenie a támogatást kezelő szakmai főosztályoknak.
9.5. A támogatási döntésről – az Ávr. 73. § (1) bekezdése alapján – a pályázók az Eljárásrendben meghatározottak szerint kerülnek tájékoztatásra.
9.6. A támogatást kezelő szakmai főosztályok gondoskodnak a döntés elektronikus pályázatkezelő rendszerben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban történő rögzítéséről.
10. A támogatási szerződés megkötése, támogatói okirat kibocsátása és ezek módosítása
10.1. A támogatási szerződés megkötésére, a támogatói okirat kibocsátására és ezek módosítására vonatkozó részletes szabályokat az Eljárásrend és a pályázati kiírás, illetve annak mellékletei határozzák meg.
10.2. Az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában a támogatási szerződéstervezetet elsőként a kedvezményezett írja alá.
10.3. Amennyiben a kedvezményezett által aláírt és visszaküldött szerződéstervezet és annak mellékletei formai és tartalmi (szakmai, jogi, pénzügyi) szempontból megfelelőek, a támogatást kezelő szakmai főosztályok megküldik a szerződéstervezetet és mellékleteit legalább 2 példányban a pénzügyi ellenjegyző részére ellenjegyzés céljából, aki az ellenjegyzést követően továbbítja azt a kötelezettségvállaló részére aláírás végett.
10.4. Az SZPO a szerződést vagy a támogatói okiratot a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba veszi, amelynek során a szabad előirányzat lekötése mellett:
a) rögzíti a kötelezettségvállalás részletező nyilvántartásához szükséges valamennyi – az Áhsz. 14. mellékletében szereplő – adatot, amennyiben azok teljeskörűen nem állnak rendelkezésre, írásban értesíti a támogatást kezelő szakmai főosztályokat, és bekéri a hiányzó adatokat;
b) egyezteti a kötelezettségvállalás főkönyvi és részletező adatait az elektronikus pályázatkezelő rendszerben vagy az erre létrehozott egyéb nyilvántartásban nyilvántartottakkal.
11. A támogatás folyósítása és a beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése
11.1. A támogatási előleg folyósításának feltételeit, határidejét, ütemezését és összegét a pályázati kiírás és a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat határozza meg. Az első előlegösszeg folyósításának határidejét a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban kell rögzíteni.
11.2. Az első előlegösszeg kiutalását követő további előlegösszegek kiutalásának részletes feltételeit és szabályait – különös tekintettel a pénzügyi beszámolóban az elszámolást érintő időszakban fel nem használt előleg összegének kezelésével kapcsolatos eljárásrendre és az el nem számolt előleg összegének hatására a következő támogatási előleg összegére – a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban (ideértve annak mellékleteit is) kell meghatározni.
11.3. A támogatást kezelő szakmai főosztályok az előlegigénylést, a kedvezményezett által a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolót az Eljárásrendben meghatározottak szerint ellenőrzik.
11.4. Amennyiben a beszámoló pénzügyi része csökkentett összeggel került elfogadásra, vagy elutasításra kerül, és ezáltal a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a követelések kezeléséréről szóló elnöki utasítás szerinti szervezeti egység felszólítja a kedvezményezettet a megállapított, rendeltetésellenesen, jogszabály- vagy szerződésellenesen felhasznált összeg Ávr. 99. §-a szerinti visszafizetésére, egyidejűleg a levél egy példányát az SZPO részére továbbítja a követelés nyilvántartásba vétele érdekében.
11.5. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázathoz kapcsolódó, kedvezményezett által visszafizetett támogatási összeget a támogatást kezelő szakmai főosztály azonosítja be, megállapítva, hogy melyik szerződéssel kapcsolatban történt a visszafizetés. Ennek érdekében az SZPO a PKR rendszert érintő bevételek esetén a bevételi utalványrendelet, míg az EPR rendszert érintő bevételek esetén a bankkivonat jóváírási tételét adja át teljesítésigazolás céljából. A bevételi tételeket azonosításukig a nem azonosított bevételek között kell nyilvántartani.
11.6. Amennyiben a kedvezményezettet a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat alapján további támogatási előlegek illetik meg, a részbeszámoló elfogadását és az arra vonatkozó követelés kivezetését követően az SZPO a támogatást kezelő szakmai főosztály adatszolgáltatása (finanszírozási lista, szakmai teljesítésigazolás a kifizetéshez) alapján a Forrás KGR rendszerben előállítja a következő támogatási előlegrészletre vonatkozó utalványrendeletet, és rögzíti annak összegét végleges kötelezettségként. Az érvényesítést a 16. pont szerint kijelölt személy, a támogatási összeg utalványozását a 17. pont szerinti személy végzi. Az utalványrendelet szerinti támogatási összeg kedvezményezett részére történő átutalásáról, valamint az elektronikus pályázatkezelő rendszerben történő rögzítéséről az SZPO gondoskodik.
11.7. A támogatott projekt befejezésére és zárására az Áht., az Ávr., az Eljárásrend és a támogatási szerződés, illetve támogatói okirat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. Ellenőrzés
12.1. A támogatások rendeltetésszerű felhasználásának az Áht. 54. §-ában foglaltak szerinti ellenőrzését az Eljárásrendben meghatározott módon a Támogatásszabályozási és Ellenőrzési Főosztály végzi, beleértve az ellenőrzéssel kapcsolatos tervezési, előkészítési, végrehajtási és döntés-előkészítési feladatokat. Az ellenőrzési feladatokban a támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában és az Eljárásrendben foglaltak szerint vesz részt.
12.2. A Támogatásszabályozási és Ellenőrzési Főosztály a kötelezettséget vagy a követeléseket érintő megállapításairól, azok módosításáról, előírásáról – az adott támogatást kezelő szakmai főosztály egyidejű tájékoztatása mellett – soron kívül tájékoztatja az SZPO-t és a követelések kezeléséréről szóló elnöki utasítás szerinti szervezeti egységeket. Az értesítés alapján az SZPO gondoskodik a Forrás KGR rendszerben a kötelezettség módosításáról, a követelés előírásáról.
IV. FEJEZET
HATÁSKÖRI SZABÁLYOK
13. Kötelezettségvállalás
13.1. Az NKFI Alap tekintetében az irányító szerv döntésének megfelelő kötelezettségvállalásra az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén a szervezeti és működési szabályzat szerinti helyettesítési jogkörben eljáró elnökhelyettes teljeskörűen jogosult kötelezettségvállalásra. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázatoknál támogatói szerződés megkötésére vagy támogatói okirat kibocsátására, kötelezettségvállalásra – mint az elnök által jelen szabályzat szerint kijelölt személy –
a) 60 millió forintig az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezelésért felelős szakmai szervezeti egység főosztályvezetője vagy a helyettesítési rend szerint a vezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő;
b) 100 millió forintig az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezelésért felelős szakmai szervezeti egység feletti irányítási jogot gyakorló elnökhelyettes, a Pályázattervezési és Döntéselőkészítési Főosztály által kezelt támogatási jogviszonyok esetén a Vállalati Innovációs Elnökhelyettes
jogosult.
13.2. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázatoknál támogatói szerződések vagy támogatói okiratok módosításának jóváhagyására, valamint a szerződésmódosítás aláírására az elnök, illetve az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén a szervezeti és működési szabályzat szerinti helyettesítési jogkörben eljáró elnökhelyettes valamennyi esetben jogosult. Saját hatáskörben jogosult továbbá eljárni a vállalati innovációs elnökhelyettes az Innovációs Alaprészből, a tudományos és nemzetközi elnökhelyettes a Kutatási Alaprészből finanszírozott projektekre irányuló valamennyi szerződésmódosítás esetén.
13.3. A 13.4. és 13.5. pont rendelkezéseinek figyelembevételével
a) a 300 millió forintos támogatási összeget meg nem haladó támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítására vonatkozó kérelmek jóváhagyására és a szerződésmódosítás aláírására az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezelésért felelős szakmai szervezeti egység főosztályvezetője vagy a helyettesítési rend szerint a vezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő jogosult;
b) az a) pontban kijelölt személyek a 300 millió forintos támogatási összeget meghaladó támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítására vonatkozó kérelem elnöki jóváhagyását követően jogosultak a szerződésmódosítás aláírására.
13.4. A szerződésmódosítás aláírására az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezelésért felelős szakmai szervezeti egység főosztályvezetője vagy a helyettesítési rend szerint a vezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő jogosult az alábbi szerződésmódosítási típusok esetén:
a) projekt összköltségének csökkentése és munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás;
b) határidő módosítása;
c) konzorciumi tag kilépése, konzorciumi tagcsere;
d) projektátadás;
e)2 a támogatási összeg kedvezményezett kérelme alapján történő csökkentése;
f) áfalevonási jog változása;
g) megvalósítási helyszín változása, további megvalósítási helyszín bejelentése.
13.5.3 A támogatási összeg módosítása a 13.4. pont e) alpontja szerinti eset kivételével, a pályázati kiírástól való eltérés, valamint a szakmai tartalom változása kizárólag a fejezetet irányító szerv jóváhagyásával történhet, amely beszerzéséről az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezelésért felelős szakmai szervezeti egység gondoskodik az Eljárásrend szerint, a szerződésmódosítás aláírására – a jóváhagyás birtokában – az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezeléséért felelős szakmai szervezeti egység főosztályvezetője vagy a helyettesítési rend szerint a vezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő jogosult.
13.6. A kötelezettségvállalás dokumentumai különösen a
a) támogatási szerződés;
b) támogatási szerződést módosító szerződés;
c) támogatói okirat;
d) támogatói okiratot módosító okirat;
e) jogszabályi előírás és az annak alapján kiadott elnöki rendelkezés.
13.7. A támogatási szerződésben, valamint támogatói okiratban meghatározott működési költségek átcsoportosítása felhalmozási költségekre, illetve a felhalmozási költségek átcsoportosítása működési költségekre a támogatási összegen belül nem igényel szerződésmódosítást, vagy a támogatói okirat módosítását ebben az esetben az SZPO a teljesítésigazolási dokumentum alapján módosítja a Forrás KGR rendszerben rögzített kötelezettségvállalást, illetve ha szükséges, kezdeményezi az előirányzat-módosítást.
13.8. A kötelezettségvállalás menete az Eljárásrendben foglaltak szerint történik.
13.9. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a 10.4. és a 13.7. pontban leírtak szerint történik.
14. Pénzügyi ellenjegyzés
14.1. Az NKFI Alap tekintetében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
a) az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján a gazdasági vezető vagy
b) a gazdasági vezető írásbeli kijelölése alapján az Ávr. 55. § (3) bekezdésében leírt végzettséggel rendelkező, az NKFI Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselője
jogosult.
14.2. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak teljesüléséről.
14.3. Amennyiben a kezdeményezett kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalást kezdeményező szervezeti egység vezetőjét.
14.4. A pénzügyi ellenjegyzésnek időben mindig meg kell előznie a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzés nélkül kötelezettség nem vállalható.
15. Teljesítésigazolás
15.1. Az NKFI Alap tekintetében teljesítésigazolásra az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén a szervezeti és működési szabályzat szerinti helyettesítési jogkörben eljáró elnökhelyettes teljeskörűen jogosult az Ávr. szerinti teljesítésigazolásra. Teljesítésigazolásra jogosult továbbá az adott pályázati felhívás tekintetében az adott pályázati felhívás pályázatait kezelő szakmai szervezeti egység főosztályvezetője, osztályvezetője vagy a helyettesítési rend szerint a szakmai vezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő.
15.2. A teljesítésigazolás során a teljesítésigazoló ellenőrzi és igazolja az Eljárásrendben meghatározott feltételek meglétét.
15.3. A szakmai teljesítésigazolás a pályázatkezelő rendszerekből elektronikusan előállított, annak hibája esetén kézzel kiállított teljesítésigazolással történik.
16. Érvényesítés
16.1. Az NKFI Alap tekintetében érvényesítésre az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján a gazdasági vezető vagy az általa történt írásbeli kijelölés alapján az Ávr. 55. § (3) bekezdésében leírt végzettséggel rendelkező, az NKFI Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselő jogosult.
16.2. Az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit, továbbá az Eljárásrendben meghatározott feltételeket megtartották-e.
16.3. Az érvényesítés az „utalványrendelet”-en történik.
17. Utalványozás
17.1. Az NKFI Alap tekintetében utalványozásra az Ávr. 59. § (1) bekezdése alapján az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén utalványozásra a szervezeti és működési szabályzat szerinti helyettesítési jogkörben eljáró elnökhelyettes teljeskörűen, valamint
a) a Költségvetési Főosztály vezetője vagy
b) a Költségvetési Főosztály vezetőjének javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke által írásban kijelölt kormánytisztviselője
jogosult.
17.2. A kiadások utalványozása a 16. pont szerint érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.
17.3. Az utalványozás az „utalványrendelet”-en történik.
17.4. Az utalványrendeletet a Forrás KGR rendszer alkalmazásával kell előállítani.
V. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
18. A kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, a teljesítésigazolásra, az érvényesítésre és az utalványozásra jogosult személyekről, a jogosultság kezdő és befejező időpontjáról és a jogosultak aláírásmintájáról a Költségvetési Főosztály nyilvántartást vezet az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzata szerinti minták megfelelő alkalmazásával.
19. Az adott pályázati felhívás támogatási jogviszonyainak kezelésért felelős szakmai szervezeti egységet a pályázati koncepció előkészítésekor kell meghatározni.
20. A támogatási előleg folyósítására vonatkozó teljesítésigazolás kiállítása során a teljesítésigazolásra jogosultnak ellenőrizni és aláírásával igazolni kell az Ávr. 57. § (1) bekezdésében foglaltakat, emellett igazolnia kell azt is, hogy nem érkezett értesítés a támogatást kezelő szakmai főosztályhoz arról, hogy a kedvezményezett státuszában változás következett be, így az továbbra is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
21. Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése a támogatást kezelő szakmai főosztály feladata.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
23.4
1

Az utasítást a 3/2021. (V. 31.) NKFIH utasítás 23. pontja hatályon kívül helyezte 2021. június 1. napjával.

2

A 13.4. pont e) alpontja a 13/2020. (X. 30.) NKFIH utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 4. pontját.

3

A 13.5. pontja a 13/2020. (X. 30.) NKFIH utasítás 2. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 4. pontját.

4

A 23. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére