• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CX. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2021.03.11.

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. §4

3. §5

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

9. §11

3. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

32. §34

33. §35

34. §36

35. §37

36. §38

37. §39

38. §40

39. §41

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

44. § A Bszt.

1.46

2.47

3.48

4.49

5.50

6.51

7.52

8.53

9.54

10.55

11.56

12.57

13.58

14.59

15.60

16.61

17.62

18.63

19.64

20.65

lép.

45. §66

4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

46. §67

47. §68

48. §69

49. §70

50. §71

5. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

51. §72

52. §73

6. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

53. §74

54. §75

55. §76

7. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

56. §77

8. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

57. §78

58. §79

9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

59. §80

60. §81

61. §82

62. §83

63. § (1)84

(2)85

(3)86

64. §87

65. §88

66. §89

67. §90

68. §91

69. §92

70. §93

71. §94

72. §95

73. §96

74. §97

75. §98

76. §99

77. §100

78. § (1)101

(2)102

(3)103

(4)104

(5)105

(6)106

(7)107

(8)108

79. §109

80. §110

81. §111

82. §112

83. § (1)113

(2)114

(3)115

84. § Az MNBtv.

a)116

b)117

c)118

d)119

e)120

f)121

g)122

h)123

i)124

j)125

k)126

l)127

lép.

85. § Hatályát veszti az MNBtv.

a)128

b)129

c)130

d)131

10. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

86. §132

87. §133

88. §134

11. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

89. §135

90. §136

91. §137

92. §138

93. §139

94. §140

95. §141

96. §142

97. §143

98. §144

99. §145

100. §146

101. §147

102. §148

103. §149

104. §150

105. §151

106. §152

107. §153

108. §154

109. §155

110. §156

111. §157

112. §158

113. §159

114. §160

115. §161

116. §162

117. §163

118. §164

119. §165

120. §166

121. §167

122. §168

123. §169

124. §170

125. §171

126. §172

127. §173

128. §174

129. §175

130. §176

131. §177

132. §178

133. §179

134. §180

135. §181

136. §182

12. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

137. §183

138. §184

139. §185

13. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

140. §186

141. §187

142. §188

143. §189

144. §190

145. §191

146. §192

147. §193

148. §194

149. §195

150. §196

151. §197

152. §198

153. §199

154. §200

155. §201

156. §202

157. § (1)203

(2)204

158. §205

159. §206

160. §207

161. §208

162. §209

163. §210

164. §211

165. §212

166. §213

167. §214

168. §215

169. §216

170. §217

171. §218

172. §219

173. §220

174. §221

175. §222

176. §223

177. §224

178. §225

179. §226

180. §227

181. §228

182. §229

183. § Hatályát veszti a Szantv.

a)230

b)231

c)232

14. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

184. §233

185. §234

186. §235

187. §236

188. §237

189. §238

190. §239

191. §240

192. §241

15. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

193. §242

16. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvény módosítása

194. §243

17. Záró rendelkezések

195. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. november 30-án lép hatályba.

(3) Az 54. §, az 55. §, a 63. § (2) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése és a 187. § 2021. március 10-én lép hatályba.

196. § (1) Ez a törvény

a) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 20-i, (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/879 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

d) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők szakmai felelősségbiztosítására és pénzügyi teljesítőképességére vonatkozó, euróban megállapított alapösszegeket kiigazító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 13-i (EU) 2019/1935 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

b) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/876 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

d) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

e) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók és a referenciamutatókra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2089 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, és

f) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–7. cikkének

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez244

2. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez245

3. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez246

4. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez247

5. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez248

6. melléklet a 2020. évi CX. törvényhez249

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 11.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

13

A 11. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

14

A 12. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

17

A 15. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

18

A 16. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

19

A 17. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

20

A 18. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

23

A 21. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

24

A 22. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

25

A 23. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

26

A 24. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

27

A 25. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

31

A 29. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

32

A 30. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

33

A 31. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

34

A 32. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

35

A 33. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

36

A 34. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

37

A 35. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

38

A 36. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

39

A 37. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

40

A 38. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

41

A 39. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

42

A 40. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

45

A 43. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

46

A 44. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § 3. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

49

A 44. § 4. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

50

A 44. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § 6. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

52

A 44. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § 8. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

54

A 44. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § 10. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

56

A 44. § 11. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

57

A 44. § 12. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

58

A 44. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 44. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 44. § 15. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

61

A 44. § 16. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

62

A 44. § 17. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

63

A 44. § 18. pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

64

A 44. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 44. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 45. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

67

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 62. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

84

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 63. § (3) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

87

A 64. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

88

A 65. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

89

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 68. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

92

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 70. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

94

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 74. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

98

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 78. § (1) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

102

A 78. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 78. § (3) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

104

A 78. § (4) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

105

A 78. § (5) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

106

A 78. § (6) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

107

A 78. § (7) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

108

A 78. § (8) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

109

A 79. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

110

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 81. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

112

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 83. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 83. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 83. § (3) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

116

A 84. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 84. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 84. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 84. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 84. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 84. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 84. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 84. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 84. § i) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

125

A 84. § j) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

126

A 84. § k) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

127

A 84. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 85. § a) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

129

A 85. § b) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

130

A 85. § c) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

131

A 85. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 137. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

184

A 138. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

185

A 139. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

186

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 157. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 157. § (2) bekezdése a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

205

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 183. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 183. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 183. § c) pontja a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

233

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 185. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

235

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 188. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

238

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 191. § a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

241

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 2. melléklet a 195. § (4) bekezdése alapján 2021. június 26-án lép hatályba.

246

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_