• Tartalom

1117/2020. (III. 20.) Korm. határozat

1117/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.03.22.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra;

b) egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. június 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1117/2020. (III. 20.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-3.2.4-
16-2016-
00001

Digitális kompetencia fejlesztése

Klebelsberg Központ
(konzorciumvezető)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

46 350 000 000

2 000 000 000

48 350 000 000

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához.
A projekt feladata
• a korszerű informatikai infrastruktúra és vezeték nélküli hálózat biztosítása a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények számára,
• a pedagógusok tanórai információ- és kommunikációtechnológia (a továbbiakban: IKT) eszközhasználatának a támogatása IKT eszközök biztosításával,
• a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, különösen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez szükséges keretek biztosítása által,
• korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-
tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére