• Tartalom

116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól1

2020.04.30.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó eltérő szabályok

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (4) és (4c) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet – ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó – sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet.

2. § A támogatott szervezet – a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §-ában foglaltak kivételével, a Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg, a Korm. rendelet 14. § (4b) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

3. § Az alapvetően működési célt szolgáló támogatások – ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában, 9. pont a), b), g), h) alpontjában, valamint 11–13. pontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat – esetében a támogatott szervezet – a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak kivételével – az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen a Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

4. § A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott meghatározott 15 napon túl – a veszélyhelyzetre figyelemmel – egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.

5. § A Korm. rendeletben foglalt hiánypótlási határidők a veszélyhelyzet ideje alatt indokolt esetben kérelemre vagy hivatalból, a veszélyhelyzet által indokolt körülmények figyelembevételével meghatározott hosszabb időtartamban is megállapíthatóak.

6. § A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak az 1. §-ban meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére.

2. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

1

A rendelet hatályát a 8. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére