• Tartalom

2020. évi CXVIII. törvény

2020. évi CXVIII. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2022.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

7. §8

8. § (1)9

(2)10

(3)11

9. § (1)12

(2)13

10. §14

11. §15

12. §16

13. §17

14. § (1)18

(2)19

(3)20

15. §21

16. §22

17. §23

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

18. §24

19. §25

20. §26

21. §27

a)28

b)29

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény módosítása

22. §30

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

23. §31

24. §32

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

25. §33

26. §34

27. §35

28. §36

29. §37

30. §38

31. §39

32. §40

33. §41

34. §42

35. §43

36. §44

37. §45

38. §46

39. §47

40. §48

41. §49

42. §50

43. §51

44. §52

45. §53

46. §54

47. §55

48. §56

49. §57

50. §58

51. §59

52. §60

53. §61

54. §62

55. §63

56. §64

57. §65

58. §66

59. §67

60. § (1)68

(2)69

61. §70

62. §71

63. §72

64. §73

65. §74

66. §75

1.76

2.77

3.78

4.79

5.80

6.81

7.82

8.83

9.84

10.85

11.86

67. §87

68. § (1)88

(2)89

69. §90

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

70. §91

71. § (1)92

(2)93

72. § (1)94

(2)95

73. §96

74. §97

75. §98

76. §99

77. §100

78. §101

79. §102

80. §103

81. §104

82. §105

83. §106

84. §107

85. §108

86. § (1)109

(2)110

87. §111

a)112

b)113

c)114

d)115

e)116

f)117

g)118

h)119

i)120

j)121

k)122

l)123

m)124

88. §125

a)126

b)127

c)128

d)129

e)130

f)131

g)132

h)133

i)134

j)135

k)136

l)137

8. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

89. §138

90. §139

9. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosítása

91. §140

III. Fejezet

HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ

10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

92. §141

93. §142

94. §143

95. §144

96. §145

97. §146

98. §147

99. §148

100. §149

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

101. §150

102. §151

103. §152

104. §153

105. §154

106. §155

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

107. §156

108. §157

13. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása

109. §158

14. Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény módosítása

110. §159

111. §160

V. Fejezet

ILLETÉKEK

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

112. §161

113. §162

114. §163

115. §164

116. §165

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

117. §166

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

17. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

118. §167

119. §168

120. §169

121. §170

122. §171

123. §172

124. §173

18. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

125. §174

126. §175

127. §176

128. §177

129. §178

130. §179

131. §180

132. §181

133. §182

134. §183

135. §184

136. §185

137. §186

138. § (1)187

(2)188

139. §189

140. §190

141. §191

142. §192

1.193

2.194

3.195

4.196

5.197

6.198

7.199

8.200

9.201

10.202

11.203

143. §204

1.205

2.206

3.207

4.208

5.209

6.210

7.211

8.212

9.213

10.214

11.215

12.216

13.217

14.218

15.219

16.220

17.221

18.222

19. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

144. §223

145. §224

146. §225

147. §226

148. §227

149. §228

150. §229

20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

151. §230

152. §231

153. §232

154. §233

155. §234

156. §235

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

21. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

157. §236

158. §237

159. §238

160. §239

161. §240

162. §241

163. §242

164. § (1)243

(2)244

165. §245

166. §246

167. § (1)247

(2)248

(3)249

168. §250

169. §251

IX. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

170. §252

171. §253

172. §254

173. §255

174. §256

175. §257

176. §258

177. §259

1.260

2.261

3.262

4.263

5.264

6.265

7.266

8.267

23. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

178. §268

179. §269

180. § (1)270

(2)271

181. §272

182. §273

183. §274

1.275

2.276

3.277

4.278

5.279

6.280

7.281

8.282

9.283

10.284

11.285

12.286

13.287

14.288

15.289

16.290

184. §291

X. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

24. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

185. §292

25. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

186. §293

26. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

187. §294

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Hatályba léptető rendelkezések

188. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2020. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. §, 14. § (1) bekezdése, 120. §–122. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 59. §, 68. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 2021. január 4-én lép hatályba.

(6) A 27. §, 51. §, 52. §, 62. §, 64. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

(8) A 46. §, 66. § 7. pontja és 180. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter azon határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba, amelyben megállapítja a Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló, 2018. március 19-i 2018/486/EU tanácsi végrehajtási határozatban Magyarország részére adott felhatalmazásnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikke szerinti eljárásban történő meghosszabbításának elmaradását.295

28. Az Európai Unió jogának való megfelelés

a) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek,

b) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 21-i (EU) 2019/1995 tanácsi irányelvnek és

c) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 20-i 2020/1109/EU tanácsi határozatnak

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 124. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról szóló, 2020. június 24-i (EU) 2020/876 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 83. § és 84. §-a, valamint 87. § g)–m) pontja az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 85. §-a a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-ei (EU) 2011/64 tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez

1.296

2.297

3.298

4.299

5.300

6.301

2. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez302

3. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez303

4. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez304

5. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez305

6. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez306

7. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez307

8. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez308

9. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez309

10. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez310

11. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez311

12. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez312

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 66. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 66. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 66. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 66. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 66. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 66. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 66. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 66. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 68. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 87. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 87. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 87. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 87. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 87. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 87. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 87. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 87. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 87. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 87. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 87. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 87. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 87. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 87. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 88. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 88. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 88. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 88. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 88. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 88. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 88. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 88. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 88. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 88. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 88. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 88. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 138. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 142. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 142. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 142. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 142. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 142. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 142. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 142. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 142. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 142. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 142. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 142. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 142. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 143. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 143. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 143. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 143. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 143. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 143. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 143. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 143. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 143. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 143. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 143. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 143. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 143. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 143. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 143. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 143. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 143. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 143. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 143. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 164. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 167. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 167. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 167. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 177. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 177. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 177. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 177. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 177. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 177. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 177. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 177. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 177. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 180. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 180. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 183. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 183. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 183. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 183. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 183. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 183. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 183. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 183. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 183. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 183. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 183. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 183. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 183. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 183. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 183. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 183. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 183. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

Az 1/2021. (III. 2.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. április 1.

296

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

Az 1. melléklet 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére