• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXVIII. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2021.04.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

7. §8

8. § (1)9

(2)10

(3)11

9. § (1)12

(2)13

10. §14

11. §15

12. §16

13. §17

14. § (1)18

(2)19

(3)20

15. §21

16. §22

17. §23

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

18. §24

19. §25

20. §26

21. §27

a)28

b)29

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény módosítása

22. §30

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

23. §31

24. §32

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

25. §33

26. §34

27. §35

28. §36

29. §37

30. §38

31. §39

32. §40

33. §41

34. §42

35. §43

36. §44

37. §45

38. §46

39. §47

40. §48

41. §49

42. §50

43. §51

44. §52

45. §53

46. §54

47. §55

48. §56

49. §57

50. §58

51. §59

52. §60

53. §61

54. §62

55. §63

56. §64

57. §65

58. §66

59. §67

60. § (1)68

(2)69

61. §70

62. §71

63. §72

64. §73

65. §74

66. § Az Áfa tv.

1.75

2.76

3.77

4.78

5.79

6.80

7.81

8.82

9.83

10.84

11.85

szöveg lép.

67. §86

68. § (1)87

(2)88

69. §89

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

70. §90

71. § (1)91

(2)92

72. § (1)93

(2)94

73. §95

74. §96

75. §97

76. §98

77. §99

78. §100

79. §101

80. §102

81. §103

82. §104

83. §105

84. §106

85. §107

86. § (1)108

(2)109

87. §110

a)111

b)112

c)113

d)114

e)115

f)116

g)117

h)118

i)119

j)120

k)121

l)122

m)123

88. § Hatályát veszti a Jöt.

a)124

b)125

c)126

d)127

e)128

f)129

g)130

h)131

i)132

j)133

k)134

l)135

8. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

89. §136

90. §137

9. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosítása

91. §138

III. Fejezet

HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ

10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

92. §139

93. §140

94. §141

95. §142

96. §143

97. §144

98. §145

99. §146

100. §147

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

101. §148

102. §149

103. §150

104. §151

105. §152

106. §153

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

107. §154

108. §155

13. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása

109. §156

14. Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény módosítása

110. §157

111. §158

V. Fejezet

ILLETÉKEK

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

112. §159

113. §160

114. §161

115. §162

116. §163

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

117. §164

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

17. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

118. §165

119. §166

120. §167

121. §168

122. §169

123. §170

124. §171

18. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

125. §172

126. §173

127. §174

128. §175

129. §176

130. §177

131. §178

132. §179

133. §180

134. §181

135. §182

136. §183

137. §184

138. § (1)185

(2)186

139. §187

140. §188

141. §189

142. §190

1.191

2.192

3.193

4.194

5.195

6.196

7.197

8.198

9.199

10.200

11.201

143. § Hatályát veszti az Art.

1.202

2.203

3.204

4.205

5.206

6.207

7.208

8.209

9.210

10.211

11.212

12.213

13.214

14.215

15.216

16.217

17.218

18.219

19. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

144. §220

145. §221

146. §222

147. §223

148. §224

149. §225

150. §226

20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

151. §227

152. §228

153. §229

154. §230

155. §231

156. §232

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

21. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

157. §233

158. §234

159. §235

160. §236

161. §237

162. §238

163. §239

164. § (1)240

(2)241

165. §242

166. §243

167. § (1)244

(2)245

(3)246

168. §247

169. §248

IX. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

170. §249

171. §250

172. §251

173. §252

174. §253

175. §254

176. §255

177. §256

1.257

2.258

3.259

4.260

5.261

6.262

7.263

8.264

23. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

178. §265

179. §266

180. § (1)267

(2)268

181. §269

182. §270

183. §271

1.272

2.273

3.274

4.275

5.276

6.277

7.278

8.279

9.280

10.281

11.282

12.283

13.284

14.285

15.286

16.287

184. §288

X. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

24. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

185. §289

25. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

186. §290

26. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

187. §291

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Hatályba léptető rendelkezések

188. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2020. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. §, 14. § (1) bekezdése, 120. §–122. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 59. §, 68. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 2021. január 4-én lép hatályba.

(6) A 27. §, 51. §, 52. §, 62. §, 64. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

(8) A 46. §, 66. § 7. pontja és 180. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter azon határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba, amelyben megállapítja a Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló, 2018. március 19-i 2018/486/EU tanácsi végrehajtási határozatban Magyarország részére adott felhatalmazásnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikke szerinti eljárásban történő meghosszabbításának elmaradását.292

28. Az Európai Unió jogának való megfelelés

a) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek,

b) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 21-i (EU) 2019/1995 tanácsi irányelvnek és

c) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 20-i 2020/1109/EU tanácsi határozatnak

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 124. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról szóló, 2020. június 24-i (EU) 2020/876 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 83. § és 84. §-a, valamint 87. § g)–m) pontja az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 85. §-a a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-ei (EU) 2011/64 tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez

1.293

2.294

3.295

4.296

5.297

6.298

2. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez

„9. A magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással igazolja. Zárt végű lízingbe vett vagy részletre vétellel megszerzett gépjármű esetében a tulajdonjog az ügyletre vonatkozó lízingszerződéssel, kölcsönszerződéssel igazolható.”

3. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez

1. Az Szja tv. 11. számú melléklet III. A járművek költsége fejezet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. Az egyéni vállalkozó a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással igazolja. Zárt végű lízingbe vett vagy részletre vétellel megszerzett gépjármű esetében a tulajdonjog az ügyletre vonatkozó lízingszerződéssel, kölcsönszerződéssel igazolható.”

4. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez

1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 26. sora az alábbiak szerint módosul:

 

(Sorszám

Megnevezés

vtsz.)

„26.

Más, élő háziasított szarvasmarha

0102 29 05-ből
0102 29 10-ből
0102 29 21-ből
0102 29 29-ből
0102 29 41-ből
0102 29 49-ből
0102 29 51-ből
0102 29 59-ből
0102 29 61-ből
0102 29 69-ből
0102 29 91-ből
0102 29 99-ből”

5. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez299

6. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez300

7. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez301

8. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez302

9. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez303

10. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez304

11. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez305

12. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez306

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 29. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

38

A 30. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

39

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

42

A 34. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

43

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 37. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

46

A 38. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

47

A 39. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

48

A 40. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

49

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

52

A 44. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

53

A 45. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

54

A 46. § a 188. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

55

A 47. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

56

A 48. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

57

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 53. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

62

Az 54. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

63

Az 55. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

64

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

67

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 63. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

73

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 65. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

75

A 66. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 66. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § 5. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

80

A 66. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 66. § 7. pontja a 188. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

82

A 66. § 8. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

83

A 66. § 9. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

84

A 66. § 10. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

85

A 66. § 11. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

86

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 68. § (2) bekezdése a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

89

A 69. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

90

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 87. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 87. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 87. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 87. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 87. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 87. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 87. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 87. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 87. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 87. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 87. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 87. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 87. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 87. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 88. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 88. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 88. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 88. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 88. § f) pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

130

A 88. § g) pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

131

A 88. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 88. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 88. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 88. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 88. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 125. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

173

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 127. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

175

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 137. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

185

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 138. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 139. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

188

A 140. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

189

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 142. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 142. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 142. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 142. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 142. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 142. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 142. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 142. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 142. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 142. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 142. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 142. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 143. § 1. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

203

A 143. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 143. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 143. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 143. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 143. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 143. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 143. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 143. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 143. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 143. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 143. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 143. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 143. § 14. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

216

A 143. § 15. pontja a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

217

A 143. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 143. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 143. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 157. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

234

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 160. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

237

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 164. § (2) bekezdése a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

242

A 165. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

243

A 166. § a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

244

A 167. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 167. § (2) bekezdése a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

246

A 167. § (3) bekezdése a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

247

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 177. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 177. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 177. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 177. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 177. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 177. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 177. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 177. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 177. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 180. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 180. § (2) bekezdése a 188. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

269

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 183. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 183. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 183. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 183. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 183. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 183. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 183. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 183. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 183. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 183. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 183. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 183. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 183. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 183. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 183. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 183. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 183. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

Az 1/2021. (III. 2.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. április 1.

293

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

Az 1. melléklet 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 6. melléklet a 188. § (7) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

301

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_