• Tartalom

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

2023.12.02.

1. A Kormány

a) elfogadja az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó – az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat alapján készített, az 1. mellékletben foglalt – Intézkedési Tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv),

b)1 felhívja a belügyminisztert, hogy koordinálja az Országos Fogyatékosságügyi Program és az annak megvalósítását elősegítő Intézkedési Terv végrehajtását,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

c)2 felhívja az érintett minisztereket, hogy a belügyminiszternek a megkeresésére a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával segítsék elő az Intézkedési Terv tárcaközi koordinációját, és biztosítsák az intézkedések folyamatos nyomon követését,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

d)3 felhívja a belügyminisztert, a pénzügyminisztert, valamint az érintett minisztereket, hogy az egyes intézkedések végrehajtásában az adott évre rendelkezésre álló költségvetési források keretei között működjenek közre.

Felelős: belügyminiszter

pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

e)4 felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervhez kapcsolódó, 2. melléklet szerinti mérőszámok teljesítéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős:

érintett miniszterek

Határidő:

folyamatos

2. A Kormány

a)5 felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg a belügyminiszternek,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2024. augusztus 31.

b)6 felhívja a belügyminisztert, hogy az a) pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

Felelős:

belügyminiszter

Határidő:

2024. december 31.

2a.7 A Kormány elrendeli, hogy az Intézkedési Terv 2023. december 31-ei határidejű intézkedéseinek végrehajtása az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2024–2025. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló kormányhatározat hatálybalépéséig, de legfeljebb 2024. június 30-áig történjen meg.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozathoz

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Terve

1. A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések

1.1.8 A fogyatékos emberek társadalmi befogadása érdekében szemléletformáló programokat kell indítani az őket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával, egyebek mellett szemléletformáló programok kidolgozásával és indításával kell támogatni a fogyatékos gyermekek örökbefogadását.

Felelős: belügyminiszter, kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/6, 20/30/25/5, európai uniós forrásbevonással

1.2.9 A köznevelés rendszerén belül a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával a gyermekek, tanulók, a pedagógusok, óvodapedagógusok és a szülők érzékenyítése érdekében a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak szervezésében Esély Órákat kell megvalósítani.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/03

1.3.10 Munkacsoportot kell létrehozni az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával a pszichoszociális fogyatékosság fogalmának meghatározása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

1.4.11 A pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek helyzetét feltáró kutatási beszámoló alapján, szakmai szervezetek bevonásával ágazati együttműködés keretében kell szakmai fejlesztési javaslatot kidolgozni a pszichoszociális fogyatékos személyekhez kapcsolódó egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésének lehetőségeiről.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/30/25/5

1.5.12 Országos átfogó, reprezentatív fogyatékosságügyi kutatást kell végrehajtani – a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával – a népszámlálástól függetlenül, amely felméri a fogyatékos emberek életkörülményeit, életminőségét, foglalkoztatási jellemzőiket és társadalmi szerepvállalásukat.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/6

1.6.13 Munkacsoportot kell létrehozni és szakmai javaslatot kell kidolgozni a fogyatékos embereket képviselő szervezetek részvételével a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény összhangjának megfeleltetése, továbbá a hatályos jogszabályok korszerű fogyatékosságügyi szemléletének érvényesítése érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/6

1.7.14 Szabályozási szinten kell rögzíteni, hogy a fogyatékos emberekre vonatkozó uniós és hazai fejlesztéseket, pályázatokat az Országos Fogyatékosságügyi Tanács véleményének kikérését követően lehet megjelentetni.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

1.8.15 Pályázati programot kell indítani a Területi Autizmus Munkacsoportok hálózatának fenntartására és annak módszertani támogatására, hogy az egészségügyi, a szociális és a köznevelési ellátórendszer egyes szintjeihez és az azokban használt szaktudásokhoz illesztetten autizmus-specifikus támogatást kapjanak az ott dolgozó szakemberek, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevők.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

2. Egészségügy

2.1.16 A fogyatékos személyek egészségügyi ellátásában részt vevő orvosok és szakdolgozók, fogyatékosság-specifikus felkészítése érdekében az információátadást és kompetenciafejlesztést megcélzó képzési és továbbképzési programtervet kell kidolgozni, és képzéseket kell indítani.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/6

2.2.17 Javítani kell a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését, ennek érdekében a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával kell felmérni a különböző fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek szűrő- és egyéb diagnosztikai vizsgálatokhoz való hozzáférését. A felmérés eredményeire alapozva – a helyi sajátosságok figyelembevételével – a szolgáltatások elérhetőségének javítása szükséges.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

2.3.18 Felül kell vizsgálni a támogatással elérhető gyógyászati segédeszközök és támogató technológiák igénybevételének rendszerét annak érdekében, hogy az elérhető eszközök a felhasználói igényekhez illeszkedően kerüljenek meghatározásra.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

2.4.19 Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a betegszállító járműveket, és biztosítani kell az elektromos kerekesszékek (mopedek) és a mozgáskorlátozott betegek egyidejű szállítását.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2021. január 1.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

3. Korai fejlesztés, oktatás, képzés

3.1.20 Az érdekvédelmi szervezetek bevonásával létrehozott munkacsoport keretében kell áttekinteni a koragyermekkori megelőzést és megsegítéseket (intervenciót) érintő fejlesztések eredményeit.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2021. január 1.

Forrás: forrást nem igényel

3.2.21 A súlyos és halmozott fogyatékosság tekintetében össze kell hangolni az egyes ágazatokban – eltérő tartalommal – alkalmazott definíciókat, emellett pontosítani kell a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző köznevelési intézmények rendszertani helyét, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás szakmai tartalmát és jogi státuszát.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

3.3.22 A köznevelés rendszerében meg kell határozni a pszichoszociális fogyatékosság kapcsolatát a sajátos nevelési igény fogalmával, emellett definiálni kell a kapcsolódó intézmények feladatait.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

3.4.23 Össze kell hangolni a sajátos nevelési igény és a fogyatékosság diagnosztizálására jogosult diagnosztikai fórumok tevékenységét, emellett racionalizálni kell a működési struktúrájukat.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés

3.5.24 A tehetség felismerése és társadalmi hasznosulása érdekében támogatni kell a fogyatékos fiatalokat integráló tehetségsegítő programokat, valamint a fogyatékos fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételét.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/4/5

3.6.25 Támogatni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált, inkluzív nevelését-oktatását, meg kell erősíteni az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények együttnevelő szerepét.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31./áthúzódó

Forrás: európai uniós forrásbevonással EFOP 3.1.6.

3.7.26 Fejleszteni kell – egyebek mellett módszertani támogatással – a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszert.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31./áthúzódó

Forrás: európai uniós forrásbevonással EFOP 3.1.6.

3.8.27 Be kell építeni a fogyatékosságügyi, hozzáférhetőségi, rehabilitációs ismereteket a releváns felsőoktatási képzésekbe.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés

3.9.28 A bilingvális oktatás bevezetése feltételrendszerének, ütemezésének, valamint a szükséges képzések, tananyagok, módszertan rendszerének kidolgozása érdekében – az érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával – ágazatközi munkacsoportot kell működtetni. Javaslatot kell kidolgozni a bilingvális oktatási módszer bevezetésének és a magyar jelnyelv oktatásának megalapozása, személyi feltételeinek megteremtése, valamint a bilingvális oktatáshoz szükséges módszertan és tananyagok kidolgozása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

3.10.29 Át kell tekinteni a felsőoktatási intézmények és a társadalmi, civil, érdekvédelmi szervezetek fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait, meg kell vizsgálni az együttműködési lehetőségeket, és szolgáltatásregisztert kell készíteni az elérhető szolgáltatásokról. Emellett tovább kell működtetni az országos felsőoktatási koordinátori hálózatot.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

3.11.30 A fogyatékos személyek idegen nyelv tudása és idegen nyelvi kompetenciáinak növelése érdekében szükséges módszertani támogatás kidolgozása.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

3.12.31 Elő kell segíteni a sajátos nevelési igényű tanulók és fiatal felnőttek nagyobb arányú bevonását a pályaorientációs tevékenységekbe a munkaerőpiaci esélyeik javítása érdekében.

Felelős: belügyminiszter, technológiai és ipari miniszter,

kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

3.13.32 Az egészségügyi szakképzés területén adaptált képzési programok kidolgozása szükséges a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek egészségügyi szakképzésbe való bekapcsolódásának lehetősége érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

4. Foglalkoztatás

4.1.33 Támogatni kell a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját, mentorálását, képzését, kompetencia fejlesztését, munkahelyére történő eljutását, a munkavégzést segítő, lehetővé tevő speciális eszközök, berendezések beszerzését, a munkahelyeknek a felmerülő szükségletekhez történő alkalmassá tételét. Mindezeket a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő projektekben elszámolható költségként kell szerepeltetni.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással, TOP programok

4.2.34 A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkalehetőségeinek bővítése, valamint szélesebb körű nyílt munkaerőpiaci elhelyezése érdekében biztosítani kell a hozzáférést az uniós forrásból finanszírozott aktív munkaerőpiaci eszközökhöz.

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

4.3. Munkacsoportot kell létrehozni a fogyatékos fiatalok oktatásból a munkaerőpiacra való átvezetése érdekében, javaslatot kell megfogalmazni az ágazatok együttműködésére és az átvezetést támogató szakmai gyakorlati programokra.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

4.4.35 A fogyatékos fiatal felnőttek tudatos felkészítése érdekében fiatalkori iránymutatási, mentorálási programtervet kell kidolgozni a hosszú távú foglalkoztatásuk elősegítése céljából.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

4.5.36 A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon történő minél nagyobb arányú foglalkoztatása érdekében, munkacsoport keretében kell megvizsgálni, és az eredmények függvényében javaslatot kell kidolgozni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alternatív lehetőségeire vonatkozóan.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

4.6.37 Szakmai javaslatot kell kidolgozni az érdekvédelmi szervezetek bevonásával, a fogyatékos emberek közszférában történő alkalmazásának támogatására.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

4.7.38 Korszerű, országos internetes adatbázist kell létrehozni a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók és a munkaadók kapcsolatteremtése érdekében, más államilag működtetett állásportálokkal integrált formában.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással, EFOP-1.9.3-VEKOP-17

4.8.39 A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása érdekében társadalmi szemléletformáló kampányt kell indítani a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkahelyi befogadása és munkaerőpiaci belépésének elősegítése érdekében.

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: az Európai Szociális Alap és a központi költségvetés társfinanszírozásában európai uniós forrásbevonással, EFOP-1.1.1-15, TOP-5.1.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-6.8.2-15, EFOP-1.9.3-VEKOP-17, VEKOP-7.1.3-15

5. Szociális szolgáltatások és ellátások

5.1. Támogatni kell a fogyatékos gyermekek minél nagyobb számban történő elhelyezését a bölcsődei ellátás keretén belül, ezért meg kell vizsgálni a szolgáltatási formák esetében az elhelyezésre vonatkozó szabályozást, majd javaslatot kell megfogalmazni az ellátott gyermekek után járó költségvetési támogatás biztosítására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: központi költségvetés európai uniós forrásbevonással

5.2.40 Speciális szükségletű fogyatékos emberek ellátását biztosító, a jelenleg működőktől eltérő profilú szolgáltatások létrehozására kell törekedni, ahol megfelelő számú fogyatékosság specifikus ismeretekkel rendelkező szakember áll rendelkezésre.

Felelős: belügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/19/10, európai uniós forrásbevonással

5.3.41 A fogyatékos személyek által igénybe vehető szociális szolgáltatások térbeli és időbeli kiterjesztése érdekében át kell tekinteni az atipikus foglalkoztatási lehetőségeket.

Felelős: technológiai és ipari miniszter,

belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

5.4.42 Fejleszteni kell a fogyatékos személyek saját otthonukban, családjukban történő ellátásához szükséges alapszolgáltatásokat, különös tekintettel a támogató szolgáltatásokra, a nappali intézményekre és a közösségi alapellátásokra.

Felelős: belügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31./áthúzódó

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/19/1, európai uniós forrásbevonással, EFOP-2.2.5-17

5.5.43 Folytatni kell az intézményi férőhely-kiváltást. A folyamat megfelelő minőségű végrehajtása érdekében fejleszteni kell a közösségi alapú szolgáltatásokat. Biztosítani kell a fejlesztő foglalkoztatásban, rehabilitációs foglalkoztatásban való részvétel lehetőségét.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31./áthúzódó

Forrás: európai uniós forrásbevonással

5.6.44 Növelni kell a támogatott lakhatási férőhelyek számát, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/19/10, európai uniós forrásbevonással

5.7.45 Növelni kell a különleges, a speciális vagy kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátását szolgáló nevelőszülői férőhelyek számát, fejleszteni kell az ilyen férőhelyekkel rendelkező nevelőszülői hálózatok speciális infrastrukturális feltételrendszerét és a szakmai szolgáltatásaik körét.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

5.8.46 Biztosítani kell a megfelelő nevelőszülői, támogatott lakhatási férőhelyek kiválasztását a szolgáltatási környezet vizsgálatával, figyelembe véve a gyermekek egyéni ellátási szükségleteit.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

Forrás: forrást nem igényel

5.9.47 Képzéseket kell kidolgozni és megvalósítani az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények kiváltása során, az ott elhelyezett gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek érdekében az érintett szülő, nevelőszülők, valamint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek részére.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

5.10.48 Az Intézményi férőhely-kiváltásra irányuló pályázati felhívásban kötelező tevékenységként kell meghatározni a gyermekek és törvényes képviselőik (szülők, gyámok), a gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt állók és gondnokaik, támogatóik tájékoztatásának kötelezettségét a kiváltási folyamat tervezéséről és előrehaladásáról, valamint a kiváltásban érintett gyermekek és felnőttek felkészítését és bevonását a folyamat megvalósításába.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatosan

Forrás: forrást nem igényel

5.11.49 A felnőtt korú fogyatékos személyek elérhető legnagyobb szintű önállóságának biztosítása érdekében meg kell teremteni a jogszabályi feltételeket a gondnokság alá helyezés szükségességének felülvizsgálatához, ha azt a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló szakvélemények alátámasztják.

Felelős: belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

5.12.50 A fogyatékos személyek egyéni szükségleteihez igazodó szociális ellátások megteremtése érdekében munkacsoportot kell létrehozni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény összhangjának megteremtése érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

5.13. Munkacsoport keretében szakmai javaslatcsomagot kell kidolgozni az ágazati szakemberhiány csökkentésére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

6. Komplex rehabilitáció

6.1.51 Át kell tekinteni a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjában részt vevő szakemberek feladatait, jogszabályban előírt képzettségi követelményeit és a rehabilitációs szükségletekhez, feladatokhoz igazodóan kell azokat módosítani.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

6.2.52 Tovább kell működtetni az előző intézkedési terv szerint létrehozott munkacsoportot a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálata céljából.

Felelős belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

6.3.53 A 6.2. pont szerinti munkacsoport megállapításainak figyelembevételével a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) gyakorlati alkalmazásának vizsgálata céljából pilot programot kell indítani.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/6

6.4.54 A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatást tartalmazó törvény alapján ki kell dolgozni a szolgáltatás nyújtásának részletszabályait.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

6.5.55 Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács javaslatai alapján szakmai koncepciót kell kidolgozni a különböző fogyatékossági csoportok elemi rehabilitációs szolgáltatásának megalapozása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

6.6.56 A komplex rehabilitáció hatékony működése érdekében meg kell vizsgálni és ki kell jelölni az egyes részterületek – egészségügyi, elemi és foglalkozási – összekapcsolásának helyét.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

6.7.57 Munkacsoport keretében felül kell vizsgálni a komplex minősítés rendszerét.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

6.8.58 Bővíteni és rendszerszintűen ki kell építeni a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek terápiás ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, annak érdekében, hogy javuljon a felnőtt korban beszéd- és nyelvi fogyatékossággal érintett fogyatékos személyek életminősége, társadalmi, hangsúlyosan munkaerőpiaci re-integrációja, és a lehető legnagyobb mértékben valósuljon meg egyéni rehabilitációs ellátási programjuk.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

7. Önrendelkezés, önálló életvitel

7.1.59 Az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával képzéseket kell indítani a bírák, ügyészek, igazságügyi orvos-szakértők, gyámhatóságoknál és szociális intézményekben dolgozó szakemberek, gyermekvédelmi gyámok, továbbá a hivatásos támogatók és a hivatásos gondnokok fogyatékosság-specifikus felkészítése és a támogatott döntéshozatal megfelelő gyakorlati alkalmazása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/18

7.2.60 A fogyatékos emberek családban maradásának támogatása részeként programokat kell indítani a lakás és lakókörnyezet akadálymentességének megteremtése érdekében.

Felelős: belügyminiszter,

építési és beruházási miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

7.3.61 A fogyatékossággal élő személyek szükségleteihez illeszkedő segítői modellekkel kapcsolatban alapkutatást kell megvalósítani, szakmai javaslatot kell kidolgozni a személyi asszisztencia-szolgáltatás jogszabályi, gazdasági, finanszírozási, minőségbiztosítási és képzési szempontjai mentén.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/6, európai uniós forrásbevonással

7.4.62 A kutatás eredményeire fókuszálva kell megtervezni és el kell indítani a személyi segítői modellprogramot a különböző célcsoportok igényeihez igazítva.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

7.5.63 A fogyatékos emberek jogainak védelme érdekében ütemezetten kell növelni az ellátottjogi képviselők számát, kiemelt figyelemmel a kiváltási folyamatban érintett fogyatékos emberekre.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím

8. Fogyatékos személyek és családjaik

8.1.64 Szexuális felvilágosító programot kell indítani a fogyatékos emberek és családjaik számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

8.2.65 Ki kell terjeszteni a fogyatékosságügyi tanácsadó hálózatot, és ki kell alakítani az egyes célcsoportok ellátási, támogatási szükséglete terén speciális ismeretekkel rendelkező szakértői módszertani hálózatot.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

8.3. Módosítani kell a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt és a törvény végrehajtási rendeletét a fogyatékos és tartósan beteg, családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek elsődlegesen nevelőszülőnél vagy támogatott lakhatásban történő elhelyezése érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

8.4.66 Programokat kell kidolgozni – az érdekvédelmi szervezetek bevonásával – a fogyatékos személyek gyermekvállalásának támogatása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

8.5.67 Pályázati programokat kell indítani a fogyatékos emberekkel együtt élő családok üdülésének támogatására.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

8.6.68 A fogyatékosság-specifikus családterápia, mentálhigiénés, terápiás támogatás és ellátás megalapozása érdekében modellprogramot kell indítani.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

9. Közlekedés

9.1.69 A közforgalmú menetrend szerint működő személyszállításban részt vevő járműveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan meg kell teremteni az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit. Ennek érdekében az e járműveket és létesítményeket érintő beruházások, fejlesztések, beszerzések során, valamint – ha ez műszaki szempontból lehetséges – az átalakítások alkalmával érvényesíteni kell az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit.

Felelős: technológiai és ipari miniszter,

építési és beruházási miniszter,

Miniszterelnökséget vezető miniszter,

belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés európai uniós forrásbevonással

9.2.70 Szükséges a közlekedés hozzáférhetőségét érintő nemzetközi egyezmények, valamint uniós normák folyamatos nyomon követése, és a hazai szabályozás azokkal történő összehangolása.

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés európai uniós forrásbevonással

9.3. Felül kell vizsgálni a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának rendszerét.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

9.4.71 A súlyosan mozgáskorlátozott emberek önálló járművezetésének lehetővé tétele érdekében felül kell vizsgálni a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat feltételrendszerét, emellett vizsgálni kell az új gépjármű átalakítási megoldások lehetőségét.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

9.5.72 Biztosítani kell a vasútállomások építése és felújítása során a fogyatékos személyek igényeinek figyelembevételét.

Felelős: technológiai és ipari miniszter, építési és beruházási miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: többletforrást nem igényel

10. Sport, kultúra, turizmus

10.1.73 Elő kell segíteni a fogyatékos személyek sporttevékenységét segítő, illetve az integrált sportolói csoportokkal foglalkozó sportszakemberek képzését, továbbképzését.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: forrást nem igényel

10. 2.74 Támogatni kell a fogyatékos személyek hazai és nemzetközi versenysportját.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/23/6/8

10.3.75 Javítani kell a fogyatékos személyek életminőségét, integrált családi és közösségi mozgásszínterek létrehozásával, azokhoz való kapcsolódással, az egészségtudatos és mozgás gazdag életmód elsajátításán és gyakorlásán keresztül.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

10.4.76 Az iskolai sportprogramokból kimaradó sajátos nevelési igényű tanulók bevonása érdekében pályázati programokat kell indítani a társadalmi befogadást biztosító gyermek- és iskolai sportprogramok szervezésére.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

10.5.77 Kompetencia- és személyiségfejlesztő, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges programokat kell kidolgozni, elsősorban tanórán kívüli és szabadidős kulturális tevékenységek, nem formális, informális tanulási alkalmak megvalósításával. A fogyatékos személyek szükségleteinek figyelembevétele alapján fejleszteni kell a kulturális intézmények infrastruktúráját.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter,

építési és beruházási miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

10.6.78 Valamennyi fogyatékossági csoport számára biztosítani kell a nyilvános könyvtárak könyvtári szolgáltatásainak és dokumentumainak hozzáférhetőségét.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

10.7.79 A filmalkotásokhoz biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést (audió-narráció).

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

10.8. Munkacsoport keretében olyan állami ösztönző rendszereket kell kidolgozni, amelyek a turisztikai szolgáltatókat a fogyatékos emberek fogadására ösztönzik, akadálymentes, hozzáférhető szálláshelyek biztosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

10.9.80 Folytatni kell a sérülékeny csoportok jogainak hatékonyabb érvényesítését és egyben a társadalmi csoportok érzékenyítését is célzó „Tudom, hogy van jogom” képzőművészeti és irodalmi alkotó pályázatot és az erre épülő vándorkiállítást, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő fogyatékos emberek részvételével.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím

11. Többszörösen veszélyeztetett csoportok

11.1.81 Támogatni kell a fogyatékossággal élő lányok és nők nőgyógyászati szűrőprogramokhoz való hozzáférését.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

11.2.82 A súlyosan, halmozottan fogyatékos és az autista emberek által elérhető szolgáltatások fejlesztése érdekében munkacsoportot kell létrehozni, amely a terület működésének felülvizsgálatát követően konkrét javaslatokat és intézkedéseket fogalmaz meg. Szakmai fejlesztési koncepciót kell készíteni a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek ellátásának fejlesztésére.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

11.3.83 Fogyatékos gyermekek örökbefogadásának elősegítése érdekében ki kell dolgozni a fogyatékos gyermeket örökbefogadók támogatásának további lehetőségeit.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

11.4.84 Folytatni kell a fogyatékos gyermekek nevelőszülői ellátását szolgáló nevelőszülői képzéseket.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

11.5.85 A súlyosan, halmozottan fogyatékos, tartósan súlyos beteg gyermekek nevelőszülői elhelyezése érdekében célirányos, különböző tevékenység elemekből álló toborzási módszertant kell kidolgozni és megvalósítani.

Felelős: belügyminiszter a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet bevonásával

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

11.6.86 A nevelőszülői ellátásban meg kell teremteni a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus és a pszichológus kötelező alkalmazásának jogszabályi és finanszírozási feltételeit.

Felelős: belügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

11.7. A különleges, speciális vagy kettős ellátási szükségletű gyermekeket befogadó nevelőszülői tevékenység esetében felül kell vizsgálni a nevelőszülők díjazását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: 2022. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

11.8.87 A fogyatékos nők és gyermekek bántalmazásának megelőzése érdekében figyelemfelhívó kampányokat kell indítani, amelyek megfelelő segítséget tudnak nyújtani a bántalmazások áldozatai számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

11.9.88 Kiemelt projekt keretében elindított regionális Augmentatív és Alternatív Kommunikációs (AAK) módszertani központok rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése a kommunikációjukban súlyosan akadályozott személyek társadalmi integrációjának biztosítása érdekében. Központi módszertani támogatással kell biztosítani a magas minőségi színvonalú és komplex szolgáltatási rendszer működtetését.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

12. Hozzáférhetőség

12.1.89 Munkacsoport keretében kell áttekinteni a köznevelési, a szociális, valamint az egészségügyi ágazat bevonásával a fogyatékos gyermekek oktatási intézményekbe történő eljutásának jelenlegi helyzetét, javaslatot kell megfogalmazni a továbbfejlesztésre és az egyes ágazatokon belüli, valamint az ágazatok közötti feladatmegosztás és felelősségi viszonyok szabályozására.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

12.2.90 Támogatni kell az akadálymentes játszóterek létrehozását.

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, európai uniós forrásbevonással

12.3.91 Folytatni kell a közszolgáltatások komplex akadálymentesítését, ennek keretében biztosítani kell, hogy járási vagy tankerületi szinten legyen olyan óvoda, továbbá alapfokú és középfokú oktatási intézmény, ami valamennyi fogyatékossági csoport számára teljes körű hozzáférhetőséget tud biztosítani.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

12.4. A közigazgatási hatósági ügyek zökkenőmentes intézése érdekében fejleszteni kell a kormányablakokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, a fogyatékos személyek ügyintézését támogató eszközök (pl. hangos térkép, indukciós hurok, SINOSZ video jelnyelvi tolmács eszköz) karbantartása, beszerzése és bővítése útján.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet 30/66 európai uniós forrásbevonással

12.5.92 Biztosítani kell a fogyatékos személyek, különösen a vakok- és gyengénlátók számára a közszférabeli szervezetek (meglévő és újonnan létrehozandó) honlapjaihoz és mobilalkalmazásaihoz történő akadálymentes hozzáférést (a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtása).

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: 2020-tól folyamatosan az új honlapokra, 2020. szeptember 23-tól a meglévő honlapokra, 2021. június 23-tól a mobilalkalmazásokra

Forrás: központi költségvetés

12.6. Gondoskodni kell a közintézmények és közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférést támogató akadálymentesítési segédletének rendszeres felülvizsgálatáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

Forrás: európai uniós forrásbevonással

13. A végrehajtás szervezeti keretei

13.1.93 Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) tagjainak bevonásával felül kell vizsgálni a Tanács működését a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 33. cikkében foglaltakkal és az emberi jogok védelmét és előmozdítását célzó nemzeti intézmények jogállásának és működésének alapelvével összhangban.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

Forrás: forrást nem igényel

2. melléklet az 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozathoz94

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásához kapcsolódó mérőszámok (indikátorok)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Mérőszámok (indikátorok)

Cél

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

A célérték elérésének várható időpontja

Az 1. melléklet szerinti Intézkedési Terv vonatkozó pontjai

2.

Autista és kettős diagnózissal rendelkező fogyatékos személyek számára kialakított speciális férőhelyek száma.

Tartós elhelyezést biztosító szociális szakosított ellátás kialakítása súlyos autista, valamint kettős diagnózissal rendelkező személyek számára.

férőhely

0

19

2023. 12. 31.

5.2.

3.

Hosszított és hétvégi nyitvatartást biztosító fogyatékos személyeknek nyújtott szociális alapszolgáltatások – fogyatékos személyek nappali intézménye, támogató szolgálat aránya az összes fogyatékos személynek nyújtott alapszolgáltatáshoz képest.

Az alapszolgáltatások (fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgálat) hosszított és hétvégi nyitvatartásának ösztönzése a gondozó családtag munkavállalásának elősegítése vagy fizikális vagy mentális feltöltődése, valamint
a fogyatékos személy közösségi életének javítása, izolációjának csökkentése érdekében.

százalék

0

20

2025. 07. 01.

5.4.

4.

Elemi rehabilitációs szolgáltatásba újonnan bekerült látássérült
személyek száma.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatást pályázati rendszerben nyújtó, regionális szolgáltatók által évente bevont, elemi rehabilitációs szolgáltatásban részesülő látássérült emberek számának növelése.

755

1255

2023. 12. 31.

6.4.

5.

Akadálymentes személyfelvonók száma az M3 metróvonalon.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló M3 metróvonal fejlesztés keretében akadálymentes személyfelvonók építése.

darab

18

28

2023. 12. 31.

9.1.

6.

Alacsonypadlós motorvonatok férőhelyszáma.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében 2021. január 1. után beszerzett alacsonypadlós motorvonatok férőhelyszámának növelése.

darab

5000

6720

2023. 12. 31.

9.1.

7.

Fogyatékos személyek számára nyilvános könyvtári szolgáltatások és dokumentumok hozzáférhetőségét segítő új eszközök, dokumentumok száma.

Fogyatékos személyek számára nyilvános könyvtári szolgáltatások és dokumentumok hozzáférhetőségét segítő új eszközök, dokumentumok (pl. hangoskönyv, indukciós hurok) számának növelése.

darab

0

500

2025. 12. 31.

10.6.

8.

Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekek örökbefogadását támogató tanfolyamon résztvevők száma.

A fogyatékos vagy eltérő fejlődésű gyermekek örökbefogadásának elfogadottabbá tétele érdekében a szakemberek és az örökbefogadni szándékozó házaspárok/személyek számára közvetlen módon nyújtott segítő szolgáltatások biztosítása (pl. egyéni tanácsadás, csoportos foglalkozások, örökbefogadói tanfolyam).

0

500

2025. 12. 31.

11.3.

9.

A kormányablakok bejáratánál kialakított mozgássérült-parkolóhelyek száma.

Mozgássérült-parkolóhelyek kialakítása fogyatékos állampolgárok részére a kormányablakok bejáratának közvetlen közelében.

darab

449

458

2023. 12. 31.

12.4.

10.

A kormányablakokban kihelyezett Braille-térképek száma.

A vak és gyengénlátó állampolgárok kormányablakokban történő ügyintézésének és tájékozódásának megkönnyítése érdekében Braille-térkép kihelyezése az ország valamennyi kormányablak helyszínére.

darab

0

318

2023. 12. 31.

12.4.

11.

A kormányablakokban elhelyezett sorszámosztó berendezések képernyőinek akadálymentesítése.

A kormányablakokban a sorszámhúzást biztosító sorszámosztó berendezés fejlesztése.

darab

0

1

2023. 12. 31.

12.4.

12.

Nagy létszámú szociális intézményi férőhelyek kiváltásának eredményeként létrejött támogatott lakhatási férőhelyek száma.

A fogyatékos személyeknek, pszichiátriai betegeknek tartós bentlakást nyújtó, nagy létszámú szociális intézmények kiváltása eredményeként kialakított támogatott lakhatási férőhelyek számának növelése.

férőhely

697

2650

2023. 12. 31.

5.5.

13.

Megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű személyek munkavállalásra való felkészítése és elhelyezése a nyílt munkaerőpiacon.

Megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű személyek számára foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása. Ennek keretében az egyéni rehabilitációs tervek elkészítése, a foglalkoztathatóságot támogató kompetenciák fejlesztése, önismereti tréningek, életvezetési tanácsadás, mentorálás biztosítása, valamint a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés.

0

180

2023. 12. 31.

4.1.

1

Az 1. pont b) alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.1. alpontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont c) alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.2. alpontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. pont d) alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.1. alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. pont e) pontját az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

5

A 2. pont a) alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.3. alpontja, az 1524/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. pont b) alpontja az 1524/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

7

A 2a. pontot az 1524/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

8

Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja az 1458/2021. (VII. 13.) Korm. határozat 8. pont a) alpontja, az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.5. alpontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1.2. alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.6. alpontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1.3. alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.7. alpontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet 1.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet 1.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 1.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 1.7. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet 1.8. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet 2.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 2.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 2.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.10. pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet 3.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.10. pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet 3.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet 3.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet 3.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. melléklet 3.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.11. pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet 3.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. melléklet 3.7. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. melléklet 3.8. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.12. pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. melléklet 3.9. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 1. melléklet 3.10. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.13. pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 1. melléklet 3.11. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 1. melléklet 3.12. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.14. pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 3.13. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 4.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 1. melléklet 4.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.15. pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 1. melléklet 4.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 1. melléklet 4.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.16. pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 4.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 1. melléklet 4.7. alpontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.7. alpontja szerint módosított szöveg.

39

Az 1. melléklet 4.8. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.17. pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 1. melléklet 5.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet 5.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.18. pontja szerint módosított szöveg.

42

Az 1. melléklet 5.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

43

Az 1. melléklet 5.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja, az 1595/2022. (XII. 1.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

44

Az 1. melléklet 5.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

45

Az 1. melléklet 5.7. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.19. pontja szerint módosított szöveg.

46

Az 1. melléklet 5.8. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.20. pontja szerint módosított szöveg.

47

Az 1. melléklet 5.9. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 1. melléklet 5.10. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.20. pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 1. melléklet 5.11. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

50

Az 1. melléklet 5.12. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

51

Az 1. melléklet 6.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

52

Az 1. melléklet 6.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

53

Az 1. melléklet 6.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

54

Az 1. melléklet 6.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

55

Az 1. melléklet 6.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

56

Az 1. melléklet 6.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

57

Az 1. melléklet 6.7. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

58

Az 1. melléklet 6.8. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

59

Az 1. melléklet 7.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.20. pontja szerint módosított szöveg.

60

Az 1. melléklet 7.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.21. pontja szerint módosított szöveg.

61

Az 1. melléklet 7.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

62

Az 1. melléklet 7.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

63

Az 1. melléklet 7.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

64

Az 1. melléklet 8.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

65

Az 1. melléklet 8.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

66

Az 1. melléklet 8.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

67

Az 1. melléklet 8.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

68

Az 1. melléklet 8.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

69

Az 1. melléklet 9.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.22. pontja szerint módosított szöveg.

70

Az 1. melléklet 9.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.23. pontja szerint módosított szöveg.

71

Az 1. melléklet 9.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.24. pontja szerint módosított szöveg.

72

Az 1. melléklet 9.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.25. pontja szerint módosított szöveg.

73

Az 1. melléklet 10.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.26. pontja szerint módosított szöveg.

74

Az 1. melléklet 10. 2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.26. pontja szerint módosított szöveg.

75

Az 1. melléklet 10.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

76

Az 1. melléklet 10.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

77

Az 1. melléklet 10.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.27. pontja szerint módosított szöveg.

78

Az 1. melléklet 10.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.28. pontja szerint módosított szöveg.

79

Az 1. melléklet 10.7. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.29. pontja szerint módosított szöveg.

80

Az 1. melléklet 10.9. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.20. pontja szerint módosított szöveg.

81

Az 1. melléklet 11.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

82

Az 1. melléklet 11.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

83

Az 1. melléklet 11. pont 11.3. alpontja az 1458/2021. (VII. 13.) Korm. határozat 8. pont b) alpontja szerint módosított szöveg. Az 1. melléklet 11.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.30. pontja szerint módosított szöveg.

84

Az 1. melléklet 11.4. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.31. pontja szerint módosított szöveg.

86

Az 1. melléklet 11.6. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

87

Az 1. melléklet 11.8. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

88

Az 1. melléklet 11.9. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

89

Az 1. melléklet 12.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.8. pontja szerint módosított szöveg.

90

Az 1. melléklet 12.2. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

91

Az 1. melléklet 12.3. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

92

Az 1. melléklet 12.5. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.32. pontja szerint módosított szöveg.

93

Az 1. melléklet 13.1. pontja az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pont 3.9. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 2. mellékletet az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1595/2022. (XII. 1.) Korm. határozat 1. és 3. pontja szerint módosított szöveg..

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére