• Tartalom

2020. évi CXXII. törvény

2020. évi CXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról1

2021.05.14.

1. Állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Sárospatak belterület 253/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 3950 Sárospatak, Bartók Béla utca 2. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenesen – köznevelési, oktatási feladatok elősegítése céljából – az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő egyházi jogi személy az Ingatlant terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami tulajdonban lévő, az Egri Főegyházmegye vagyonkezelésében álló, az Ingatlanhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak az Egri Főegyházmegye köznevelési, oktatási feladatainak elősegítése céljából, e feladat ellátására az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy az átvevő egyházi jogi személy az ingóságokat terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(2) A 2. § szerinti tulajdonátruházásról rendelkező szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti elő és köti meg. A szerződésben az ingóságok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. §2 Az Országgyűlés 2021. június 30-i hatállyal elengedi az államnak az Egri Főegyházmegyével szemben, az egyházi jogi személy vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, a tulajdonosi joggyakorló által kezelt 139 545 975 forint összegű követelését azzal, hogy az egyházi jogi személy vállalja, hogy a vagyonkezelt állami ingatlanon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít az állammal szemben.

4/A. §3 Az Ingatlan és az ahhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak tulajdonba adása során az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

2. Egyes állami tulajdonú ingatlanok Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány részére történő ingyenes tulajdonba adása

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, Velence belterület 1381/3 helyrajzi számú, természetben 2481 Velence, Névtelen utca 1381/3 hrsz. (felülvizsgálat alatt) alatt található ingatlan, valamint a Székesfehérvár belterület, 610/9 helyrajzi számú, természetben 8000 Székesfehérvár, Fürst Sándor 610/9 hrsz. (felülvizsgálat alatt) alatt található ingatlan ingyenesen a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerül az Alapítvány nevelési, oktatási, felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az Alapítvány az érintett ingatlanokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházások feltétele, hogy az Alapítvány az érintett ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 6. § szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

6. § Az 5. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 6. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

7/A. §4 A 4/A. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §5

9. §6

10. §7

11. §8

12. §9

13. §10

14. §11

15. §12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26.

2

A 4. § a 2021: XXXIII. törvény 39. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4/A. §-t a 2021: XXXIII. törvény 40. §-a iktatta be.

4

A 7/A. §-t a 2021: XXXIII. törvény 41. §-a iktatta be.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére