• Tartalom

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról1

2020.05.16.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (25) bekezdésében meghatározott szerződések – az Evt. 113. § (25a) bekezdésében meghatározott időponttól eltérően – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt hatályban maradnak.

(2) Az Evt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott, az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező eredménycsökkenés pótlására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet megszűnését követő év április 15. napjáig teljesíthető.

2. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.) hatálya alá tartozó eljárásokban benyújtandó irat papíralapú vagy elektronikus másolatban is benyújtható. Ebben az esetben a benyújtónak nyilatkoznia kell arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

(2) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban az irat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez az általa rendszeresített elektronikus felületen keresztül is benyújtható.

(3) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban a meghatalmazás, valamint az azzal kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül is benyújtható a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített elektronikus űrlapon. A meghatalmazott általi benyújtás esetében – az ellenkező bizonyításáig – vélelmezni kell a meghatalmazás szabályszerűségét.

(4) A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által vagy annak munkavállalója által e minőségére tekintettel agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben az ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra kötött meghatalmazás alapján a NAK bármely munkavállalója eljárhat. Az eljáró személyről a NAK a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti. A meghatalmazás alapján az eljáró személy jogosult a meghatalmazó ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül a támogatási kérelem benyújtására. A NAK a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, felelőssége nem terjed ki a benyújtott kérelem tartalmi megfelelőségére.

(5) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet, továbbá a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti kifizetési kérelmeket és mellékleteit az ügyfél kezdeményezésére a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének munkavállalója is benyújthatja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére elektronikusan az erre kialakított adatkapcsolaton keresztül.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak egyes eljárásokban történő alkalmazásának részletszabályairól a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv közleményt ad ki.

3. § A hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő – a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően – az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi.

4. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) és (9) bekezdésétől eltérően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

5. § 2020. december 31-ig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvénytől (a továbbiakban: Efotv.) eltérően az Efotv. 1. § (4) bekezdésében és 2. § 1. pontjában meghatározott éves időtartam legfeljebb száznyolcvan nap, valamint az Efotv. 2. § 3. pont b) alpontjában meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.

6. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek – a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint – árverés útján történő értékesítésére a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor azzal, hogy a vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek.

7. § A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 6. § (2) bekezdés e) pontjától, valamint 47. § (2) bekezdésétől eltérően a hegyközségi járulék mértékét az elnök javaslata alapján a választmány határozza meg.

7/A. §2 A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ideiglenes igazolványnak 2020. május 31. után történő kiállítása esetén az ideiglenes igazolvány 2020. december 31-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezések szerinti adózásra.

7/B. §3 (1) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) 3. §-a szerinti tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a beszállítóval szemben a kereskedő a beszerzési árat a beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy ha a beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő a beszállítót a szerződéses kapcsolat megszüntetésével, terméke rendelésének lemondásával, a rendelésállomány csökkentésével, eladásösztönző tevékenységek – így különösen az akciók és promóciók – lemondásával vagy más, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel fenyegeti.

(2) A kereskedő köteles igazolni, hogy a beszerzési ár csökkentésére nem az (1) bekezdés szerinti módon került sor, ha a Tfmtv. szerinti eljárás megindítására a beszállító bejelentése alapján került sor, és

a) a beszállító éves árbevétele nem haladja meg az 500 millió forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot;

b) a beszállító éves árbevétele meghaladja az 500 millió forintot, de nem haladja meg az 5 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot;

c) a beszállító éves árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot, de nem haladja meg a 75 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot;

d) a beszállító éves árbevétele meghaladja a 75 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 200 milliárd forintot.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 2018. évi árbevételt kell figyelembe venni azzal, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kapcsolt vállalkozási viszonyban álló beszállítók vagy kereskedők, továbbá közös beszerzés esetén a közös beszerzési szövetséget vagy ügyleti társulást alkotó, vagy a kereskedelmi szerződést közösen megkötő kereskedők árbevételét egybe kell számítani.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogsértés megállapítása esetén a Tfmtv. 8. § (1) bekezdése szerinti döntés nem hozható.

7/C. §4 A Kormány

a) a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében,

b) az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében,

c) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében

szereplő illetékes hatóságként az agrárminisztert jelöli ki.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

10. § E rendelet 2. §-át a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

11. §5 E rendelet 7/C. §-a

a) a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet,

b) az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet,

c) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendelet hatályát a 9. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

2

A 7/A. §-t a 180/2002. (V. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 7/B. §-t a 180/2002. (V. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 7/C. §-t a 210/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére